Sabiedrības līdzdalība

22-TA-1476
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem"
Diskusija/apspriede
30.05.2022.
Veselības ministrija
22-TA-1435
Medicīniskās pretindikācijas un kārtība, kādā izvērtē medicīnisko pretindikāciju esību apsardzes sertifikāta un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai.
Diskusija/apspriede
26.05.2022.
Veselības ministrija
22-TA-1530
Plāns reto slimību jomā 2023.-2025. gadam
Diskusija/apspriede
24.05.2022.
Veselības ministrija
22-TA-1229
Ministru kabineta noteikumu „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” projekts
Diskusija/apspriede
06.05.2022.
Veselības ministrija
22-TA-1054
Grozījumi Farmācijas likumā
Diskusija/apspriede
05.05.2022.
Veselības ministrija
22-TA-924
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība"
Diskusija/apspriede
19.04.2022.
Veselības ministrija
21-TA-1661
Cilvēkiem paredzēto medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu un in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču veiktspējas pētījumu veikšanas kārtība
Diskusija/apspriede
29.03.2022.
Veselības ministrija
22-TA-569
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumos Nr. 692 "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"
Diskusija/apspriede
23.03.2022.
Veselības ministrija
22-TA-304
Grozījumi Pacientu tiesību likumā
Diskusija/apspriede
18.02.2022.
Veselības ministrija
22-TA-246
Kārtība un prasības, kādā pieprasa, piešķir un izmaksā kompensāciju vai atsaka to piešķirt par vakcīnas pret Covid-19 infekciju apstiprināto blakusparādību dēļ izraisīto smago vai vidēji smago kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai
Diskusija/apspriede
07.02.2022.
Veselības ministrija
21-TA-1667
Noteikumi par zāļu klīniskā pētījuma veikšanas kārtību un kārtību, kādā tiek vērtēta zāļu klīniskās pārbaudes atbilstība labas klīniskās prakses prasībām
Diskusija/apspriede
17.01.2022.
Veselības ministrija
21-TA-1466
Par Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta ietvaros projektu
Diskusija/apspriede
10.12.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1289
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"
Diskusija/apspriede
30.11.2021.
Veselības ministrija
21-TA-1015
Par Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projektu
Diskusija/apspriede
19.11.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-717
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība"
Diskusija/apspriede
08.11.2021.
Veselības ministrija
21-TA-527
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām"
Diskusija/apspriede
26.10.2021.
Veselības ministrija
21-TA-16
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu"
Diskusija/apspriede
29.09.2021.
Veselības ministrija
22-TA-404
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība"
Publiskā apspriešana
04.02.2022. - 18.02.2022.
Labklājības ministrija
21-TA-183
Grozījumi Administratīvās atbildības likumā
Publiskā apspriešana
03.02.2022. - 17.02.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-389
Nacionālo bruņoto spēku militārā lidlauka “Lielvārde” maksas pakalpojumu cenrādis
Publiskā apspriešana
04.02.2022. - 18.02.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-373
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. decembra noteikumos Nr. 750 "Kārtība, kādā civilās aviācijas lidlauku izmanto militārās aviācijas gaisa kuģi un militārās aviācijas lidlauku – civilās aviācijas gaisa kuģi"
Publiskā apspriešana
04.02.2022. - 18.02.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-19
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 276 "Apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpes īstenošanas kārtība"
Publiskā apspriešana
03.02.2022. - 17.02.2022.
Tieslietu ministrija
21-TA-1779
Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība
Publiskā apspriešana
01.02.2022. - 10.02.2022.
Valsts kanceleja
22-TA-339
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.3.i. investīcijas “Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
01.02.2022. - 16.02.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-304
Grozījumi Pacientu tiesību likumā
Publiskā apspriešana
03.02.2022. - 18.02.2022.
Veselības ministrija