Sabiedrības līdzdalība

22-TA-2877
Grozījumi Pacientu tiesību likumā
Publiskā apspriešana
30.09.2022. - 31.10.2022.
Veselības ministrija
22-TA-1089
Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"
Publiskā apspriešana
11.10.2022. - 24.10.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-2312
Grozījumi Ceļu satiksmes likumā
Publiskā apspriešana
05.10.2022. - 19.10.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-2774
Noteikumi par stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmu
Diskusija/apspriede
04.10.2022. - 18.10.2022.
Veselības ministrija
22-TA-2944
Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem
Publiskā apspriešana
04.10.2022. - 18.10.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2948
Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā
Publiskā apspriešana
04.10.2022. - 18.10.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2947
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem"
Publiskā apspriešana
04.10.2022. - 18.10.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2930
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr. 512 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu"
Publiskā apspriešana
03.10.2022. - 17.10.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2929
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 13. maija noteikumos Nr. 240 "Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu"
Publiskā apspriešana
03.10.2022. - 17.10.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2932
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumos Nr. 141 "Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu"
Publiskā apspriešana
03.10.2022. - 17.10.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2828
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.7. pasākuma "Indukcijas gada ieviešana pedagogu sagatavošanas studiju programmās" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
03.10.2022. - 17.10.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2372
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
Publiskā apspriešana
16.09.2022. - 16.10.2022.
Veselības ministrija
22-TA-2524
Par grozījumiem Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979. gada 13. novembra Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos 1998. gada 24. jūnija Protokolā par smagajiem metāliem
Publiskā apspriešana
03.10.2022. - 16.10.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1288
Grozījumi Komerclikumā
Publiskā apspriešana
28.09.2022. - 14.10.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-2559
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm"
Publiskā apspriešana
30.09.2022. - 14.10.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-1609
Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"
Publiskā apspriešana
28.09.2022. - 14.10.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-2887
Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā
Publiskā apspriešana
30.09.2022. - 14.10.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-2671
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 25. augusta noteikumos Nr. 497 "Notiesātā vai apcietinātā pārvešanas un apsardzes kārtība veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas"
Publiskā apspriešana
28.09.2022. - 11.10.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-2670
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 226 "Energoefektivitātes pienākuma shēmas noteikumi"
Publiskā apspriešana
04.10.2022. - 11.10.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-2766
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. novembra rīkojumā Nr. 661 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu"
Publiskā apspriešana
26.09.2022. - 10.10.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-2348
Par atteikumu noteikt licences laukumus "Dienvidu teritorija" un "Ziemeļu teritorija" Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
Publiskā apspriešana
26.09.2022. - 10.10.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-2868
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos"
Publiskā apspriešana
27.09.2022. - 10.10.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-2447
Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos"
Publiskā apspriešana
27.09.2022. - 10.10.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-2508
Prasības un kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo bezalkoholiskos dzērienus un kafiju
Publiskā apspriešana
23.09.2022. - 07.10.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-2640
Datu izplatīšanas un pārvaldības platformas noteikumi
Publiskā apspriešana
23.09.2022. - 07.10.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija