Sabiedrības līdzdalība

21-TA-1484
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumos Nr. 103 "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai"
Publiskā apspriešana
29.11.2021. - 13.12.2021.
Ekonomikas ministrija
21-TA-1458
Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Publiskā apspriešana
02.12.2021. - 15.12.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-1387
Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, migrantu un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu sociāli ekonomisko integrāciju, izmantojot integrētus pasākumus, tostarp mājokļu un sociālo pakalpojumu jomā" 4.3.1.1. pasākuma "Labklājības nozares institūciju infrastruktūras pieejamības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
26.11.2021. - 08.12.2021.
Labklājības ministrija
21-TA-1386
Par grozījumiem Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979. gada 13. novembra Ženēvas konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos protokolā “Par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem”
Publiskā apspriešana
06.12.2021. - 19.12.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1340
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 246 "Noteikumi par to valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto navigācijas tehnisko līdzekļu un militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekļu sarakstu, ap kuriem nosakāmas aizsargjoslas, aizsargjoslu platumu un tajās nosakāmajiem būvniecības ierobežojumiem"
Publiskā apspriešana
23.11.2021. - 10.12.2021.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1339
Grozījumi likumā "Par aviāciju"
Publiskā apspriešana
23.11.2021. - 10.12.2021.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1334
Grozījumi Aizsargjoslu likumā
Publiskā apspriešana
23.11.2021. - 10.12.2021.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1315
Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību"
Publiskā apspriešana
29.11.2021. - 12.12.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1289
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"
Diskusija/apspriede
30.11.2021.
Veselības ministrija
21-TA-1263
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi"
Publiskā apspriešana
24.11.2021. - 08.12.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1233
Par Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem
Publiskā apspriešana
22.11.2021. - 03.12.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-1225
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 162 "Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika"
Publiskā apspriešana
16.11.2021. - 30.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-1221
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi"
Publiskā apspriešana
17.11.2021. - 01.12.2021.
Tieslietu ministrija
21-TA-1211
Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā
Publiskā apspriešana
13.11.2021. - 26.11.2021.
Labklājības ministrija
21-TA-1174
Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Vienpadsmito papildprotokolu
Publiskā apspriešana
22.11.2021. - 03.12.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-1173
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 21. maija noteikumos Nr. 208 "Trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"
Publiskā apspriešana
23.11.2021. - 07.12.2021.
Zemkopības ministrija
21-TA-1173
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 21. maija noteikumos Nr. 208 "Trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"
Publiskā apspriešana
16.11.2021. - 30.11.2021.
Zemkopības ministrija
21-TA-1168
Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpējās izmantojamības kārtība
Publiskā apspriešana
15.11.2021. - 25.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-1157
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
15.11.2021. - 29.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-1137
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 1. oktobra noteikumos Nr. 464 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju aprakstu"
Publiskā apspriešana
30.11.2021. - 14.12.2021.
Iekšlietu ministrija
21-TA-1087
Rail Baltica projekta likums
Publiskā apspriešana
12.11.2021. - 26.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-1070
Grozījumi "Publisko aģentūru likumā"
Publiskā apspriešana
12.11.2021. - 25.11.2021.
Valsts kanceleja
21-TA-1035
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 352 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1.pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
08.11.2021. - 22.11.2021.
Labklājības ministrija
21-TA-1032
Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā piemērojamajiem korporatīvās pārvaldības ieteikumiem
Publiskā apspriešana
08.11.2021. - 24.11.2021.
Tieslietu ministrija
21-TA-1018
Rīkojuma projekts "Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam „Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” Rīcības plāns 2021. – 2023. gadam" 
Publiskā apspriešana
09.11.2021. - 24.11.2021.
Izglītības un zinātnes ministrija