Sabiedrības līdzdalība

22-TA-11
Aprites uzraudzības un kontroles kārtība ES mēslošanas līdzekļiem ar CE zīmi
Publiskā apspriešana
18.02.2022. - 04.03.2022.
Zemkopības ministrija
21-TA-856
“Par Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014. – 2023. gadam izpildi, valsts reģionālo un vietējo autoceļu būvniecības stratēģiju līdz 2027. gadam, kā arī valsts autoceļu tīkla izvērtējumu”
Publiskā apspriešana
28.10.2021. - 11.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-858
“Par valsts mikromobilitātes infrastruktūras attīstību”
Publiskā apspriešana
28.10.2021. - 11.11.2021.
Satiksmes ministrija
22-TA-210
„Par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām”
Publiskā apspriešana
24.01.2022. - 25.02.2022.
Pārresoru koordinācijas centrs
21-TA-513
„Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi”
Publiskā apspriešana
05.10.2021. - 20.10.2021.
Iekšlietu ministrija
21-TA-796
Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem sprāgstvielu prekursoru aprites jomā
Publiskā apspriešana
28.10.2021. - 12.11.2021.
Iekšlietu ministrija
21-TA-580
Noteikumi par apsardzes darbības reģistru, apsardzes darbības reģistrāciju un prasībām apsardzes vadības centram

 
Publiskā apspriešana
12.11.2021. - 30.11.2021.
Iekšlietu ministrija
21-TA-652
Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība
Publiskā apspriešana
14.10.2021. - 28.10.2021.
Tieslietu ministrija
21-TA-998
Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi
Publiskā apspriešana
18.04.2022. - 01.05.2022.
Tieslietu ministrija
21-TA-1168
Ceļu lietotāju maksājumu elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpējās izmantojamības kārtība
Publiskā apspriešana
15.11.2021. - 25.11.2021.
Satiksmes ministrija
22-TA-502
Centrālās statistikas pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis
Publiskā apspriešana
17.02.2022. - 04.03.2022.
Ekonomikas ministrija
21-TA-1661
Cilvēkiem paredzēto medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu un in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču veiktspējas pētījumu veikšanas kārtība
Diskusija/apspriede
29.03.2022.
Veselības ministrija
21-TA-471
Dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
08.11.2021. - 23.11.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-826
Dabas lieguma "Garkalnes meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
15.11.2021. - 30.11.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-408
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.7. specifiskā atbalsta mērķa "Multimodāla transporta sistēmas iespējošana” 6.1.7.2. pasākuma “Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
07.10.2021. - 21.10.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-1144
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.1. reformu un investīciju virziena “Emisiju samazināšana transporta sektorā” 1.1.1.r. reformas “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” 1.1.1.2.i. investīcijas “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” 1.1.1.2.i.1. pasākuma īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
23.05.2022. - 06.06.2022.
Satiksmes ministrija
21-TA-1737
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t.sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
27.12.2021. - 09.01.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-295
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.4.i. investīcijas “Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
29.03.2022. - 12.04.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-1124
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.r. “Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu” 2.2.1.2.i.  investīcijas “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
08.04.2022. - 25.04.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-593
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.1.2.i. investīcijas “Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
01.04.2022. - 25.04.2022.
Ekonomikas ministrija
21-TA-1631
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.4i. investīcijas “Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
17.12.2021. - 07.01.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-1495
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.4. reformu un investīciju virziena “Digitālās infrastruktūras transformācija” 2.4.1.1.i. investīcijas “Pasīvās infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
11.05.2022. - 25.05.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-339
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.3.i. investīcijas “Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
01.02.2022. - 16.02.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-813
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.komponentes "Likuma vara" 6.3. reformu un investīciju virziena “Publiskās pārvaldes modernizācija” 6.3.1.4.i. investīcijas “Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecībā un  sabiedrības interešu uzraudzībā” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
14.03.2022. - 27.03.2022.
Valsts kanceleja
21-TA-1387
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, migrantu un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu sociāli ekonomisko integrāciju, izmantojot integrētus pasākumus, tostarp mājokļu un sociālo pakalpojumu jomā" 4.3.1.1. pasākuma "Labklājības nozares institūciju infrastruktūras pieejamības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
26.11.2021. - 08.12.2021.
Labklājības ministrija