Sabiedrības līdzdalība

21-TA-284
Plastmasu saturošu izstrādājumu ziņojumu iesniegšanas kārtība un kritēriji šo izstrādājumu klasifikācijai
Publiskā apspriešana
08.10.2021. - 22.10.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-593
Vides aizsardzības likums
Publiskā apspriešana
14.10.2021. - 28.10.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-332
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Jūras administrācija” maksas pakalpojumu cenrādis
Publiskā apspriešana
24.09.2021. - 08.10.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-849
Trokšņa stratēģisko karšu un rīcības plānu trokšņa pārvaldībai izstrādes noteikumi
Publiskā apspriešana
29.10.2021. - 12.11.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-871
Satiksmes un rūpniecisko objektu vides trokšņa pārvaldība
Publiskā apspriešana
05.11.2021. - 22.11.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1018
Rīkojuma projekts "Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam „Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” Rīcības plāns 2021. – 2023. gadam" 
Publiskā apspriešana
09.11.2021. - 24.11.2021.
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-1087
Rail Baltica projekta likums
Publiskā apspriešana
12.11.2021. - 26.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-375
Plāns sociālo pakalpojumu pilnveidošanai un attīstībai 2021.-2024.gadam
 
Publiskā apspriešana
25.09.2021. - 10.10.2021.
Labklājības ministrija
21-TA-414
Par vēja parka laukuma "E5O" un elektropārvades kabeļu koridora laukumu "K5O" un "K5O-1" noteikšanu Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
Publiskā apspriešana
29.09.2021. - 04.10.2021.
Ekonomikas ministrija
21-TA-887
Par vēja parka “Kurzeme” un elektropārvades kabeļu koridora laukumu (CA, CB, CC) noteikšanu Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
Publiskā apspriešana
29.10.2021. - 11.11.2021.
Ekonomikas ministrija
21-TA-1174
Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Vienpadsmito papildprotokolu
Publiskā apspriešana
22.11.2021. - 03.12.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-606
Par pakalpojuma “Iesniegums iestādei” elektroniskā kanāla un EKONS/IDDV informācijas sistēmas darbības turpināšanas lietderību
Publiskā apspriešana
19.10.2021. - 01.11.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1233
Par Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem
Publiskā apspriešana
22.11.2021. - 03.12.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-302
Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām
Publiskā apspriešana
22.09.2021. - 06.10.2021.
Ekonomikas ministrija
21-TA-1015
Par Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projektu
Diskusija/apspriede
19.11.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1015
Par Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projektu
Publiskā apspriešana
10.11.2021. - 08.12.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1386
Par grozījumiem Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979. gada 13. novembra Ženēvas konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos protokolā “Par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem”
Publiskā apspriešana
06.12.2021. - 19.12.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-934
Par Air Baltic Corporation AS vispārējo stratēģisko mērķi
Publiskā apspriešana
02.11.2021. - 16.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-763
Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā
 
Publiskā apspriešana
27.10.2021. - 10.11.2021.
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-667
Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu
 
Publiskā apspriešana
01.11.2021. - 12.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-1032
Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā piemērojamajiem korporatīvās pārvaldības ieteikumiem
Publiskā apspriešana
08.11.2021. - 24.11.2021.
Tieslietu ministrija
21-TA-958
Noteikumi par elektronisko ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas sistēmu pakalpojumu sniedzēju reģistrāciju, uzraudzību un izslēgšanu no reģistra
Publiskā apspriešana
09.11.2021. - 23.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-418
Noteikumi par atjaunojamās enerģijas statistiku un statistikas darījumiem
Publiskā apspriešana
11.10.2021. - 31.10.2021.
Ekonomikas ministrija
21-TA-634
Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem
Publiskā apspriešana
15.11.2021. - 30.11.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-751
Noteikumi par 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku
 
Publiskā apspriešana
21.10.2021. - 04.11.2021.
Izglītības un zinātnes ministrija