Sabiedrības līdzdalība

22-TA-1203
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023.-2027.gadam sagatavošanai un īstenošanai
Publiskā apspriešana
10.05.2022. - 24.05.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-1196
Par vēja parka "Rietumi" un elektropārvades kabeļu koridora laukuma "KA" noteikšanu Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
Publiskā apspriešana
06.05.2022. - 19.05.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-1194
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos Nr. 129 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1.pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
19.04.2022. - 02.05.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-1184
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija""
Publiskā apspriešana
09.05.2022. - 20.05.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-1177
Grozījumi likumā "Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā"
Publiskā apspriešana
09.05.2022. - 23.05.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-1176
Ieslodzīto informācijas sistēmas noteikumi
Publiskā apspriešana
22.04.2022. - 06.05.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-1155
Noteikumi par zāļu iegādi, uzglabāšanu, uzskaiti, lietošanu un iznīcināšanu veterinārmedicīniskās prakses iestādēs
Publiskā apspriešana
05.05.2022. - 12.05.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-1140
Informatīvais ziņojums “Informācijas vienreizes principa nodrošināšana valsts pārvaldes pakalpojumos”
Publiskā apspriešana
22.04.2022. - 06.05.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1134
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"
Publiskā apspriešana
08.04.2022. - 22.04.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-1132
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 294 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija""
Publiskā apspriešana
21.04.2022. - 05.05.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-1124
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.r. “Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu” 2.2.1.2.i.  investīcijas “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
08.04.2022. - 25.04.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-1113
Grozījumi Augstskolu likumā
Publiskā apspriešana
11.04.2022. - 25.04.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-1112
Kārtība, kādā publisko informāciju par Eiropas Komisijas apstiprinātajām Interreg programmām Latvijas Republikā un to ietvaros apstiprinātajiem projektiem ar Latvijas Republikā reģistrētiem finansējuma saņēmējiem, kā arī sniedzamās informācijas apjomu
Publiskā apspriešana
12.04.2022. - 28.04.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1084
Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients
Publiskā apspriešana
09.04.2022. - 22.04.2022.
Valsts kanceleja
22-TA-1078
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Publiskā apspriešana
06.05.2022. - 20.05.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-1059
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā
Publiskā apspriešana
07.04.2022. - 21.04.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-1054
Grozījumi Farmācijas likumā
Diskusija/apspriede
05.05.2022.
Veselības ministrija
22-TA-1046
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām"
Publiskā apspriešana
12.04.2022. - 26.04.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-1033
Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa (Interreg) programmu 2021.-2027.gadam finansēto projektu finanšu kontroles veikšanas kārtība
Publiskā apspriešana
05.04.2022. - 20.04.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1017
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
30.03.2022. - 14.04.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-1016
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 194 "Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus"
Publiskā apspriešana
30.03.2022. - 12.04.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-1014
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 326 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves""
Publiskā apspriešana
28.04.2022. - 12.05.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-1013
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija""
Publiskā apspriešana
19.04.2022. - 05.05.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-1010
Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā"
Publiskā apspriešana
30.03.2022. - 13.04.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-1009
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"
Publiskā apspriešana
12.04.2022. - 26.04.2022.
Ekonomikas ministrija