Sabiedrības līdzdalība

22-TA-2616
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 12. marta noteikumos Nr. 116 "Prasības personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju"
Publiskā apspriešana
01.09.2022. - 15.09.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-2597
Grozījumi Vispārējās izglītības likumā
Publiskā apspriešana
20.09.2022. - 03.10.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2590
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumos Nr. 431 "Noteikumi par obligāti piemērojamo Latvijas Republikas nacionālo standartu, sniedzot pasta pakalpojumus"
Publiskā apspriešana
26.08.2022. - 10.09.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-2582
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt sociālās atstumtības riskam pakļauto mērķa grupu, tostarp bezdarbnieku, tai skaitā nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku, iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
26.08.2022. - 08.09.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-2578
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 686 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
26.08.2022. - 08.09.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-2577
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"
Diskusija/apspriede
31.08.2022. - 19.09.2022.
Veselības ministrija
22-TA-2572
Kārtība, kādā īsteno references laboratorijas funkcijas augšņu jomā un atzīst citu laboratoriju tiesības veikt analīzes augsnes agroķīmiskās izpētes vajadzībām
Publiskā apspriešana
25.08.2022. - 11.09.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-2565
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.6. pasākuma “Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
01.09.2022. - 14.09.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2562
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.4. reformu un investīciju virziena "Digitālās infrastruktūras transformācija'' 2.4.1.2.i. investīcijas ''Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu ''pēdējās jūdzes'' infrastruktūras attīstība" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
26.08.2022. - 23.09.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-2559
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm"
Publiskā apspriešana
30.09.2022. - 14.10.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-2553
Noteikumi par atļaujām jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanai
Publiskā apspriešana
12.09.2022. - 26.09.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-2526
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
18.08.2022. - 31.08.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-2524
Par grozījumiem Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979. gada 13. novembra Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos 1998. gada 24. jūnija Protokolā par smagajiem metāliem
Publiskā apspriešana
03.10.2022. - 16.10.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2520
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa " Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām " 1.2.3.3. pasākuma "Iespēju kapitāla ieguldījumi" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
30.08.2022. - 13.09.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-2508
Prasības un kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo bezalkoholiskos dzērienus un kafiju
Publiskā apspriešana
23.09.2022. - 07.10.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-2485
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 124 "Dārzeņu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība"
Publiskā apspriešana
21.09.2022. - 04.10.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-2478
Grozījumi Ieroču aprites likumā
Publiskā apspriešana
25.08.2022. - 07.09.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-2475
Informatīvais ziņojums ''Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.komponentes ''Digitālā transformācija'' 2.3. reformu un investīciju virziena ''Digitālās prasmes'' 2.3.1.4.i. investīcijas ''Individuālo mācību kontu pieejas attīstība'' īstenošanu''
Publiskā apspriešana
17.08.2022. - 31.08.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2472
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 28. maija noteikumos Nr. 288 "Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm"
Publiskā apspriešana
30.08.2022. - 13.09.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-2454
Par atmežošanu nekustamā īpašuma "Prīmulu iela 1246" zemes vienībā (zemes vienības kadastra apzīmējumu 1300 019 1246), nekustamā īpašuma "Vakara iela 0061" zemes vienībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 017 0061) un nekustamā īpašuma "Dzegužu iela" zemes vienībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 017 0038), Jūrmalā
Publiskā apspriešana
05.09.2022. - 16.09.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2451
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 180 "Tiešās pārvaldes iestāžu rīkotajos iepirkumos izvirzāmās preču un pakalpojumu energoefektivitātes prasības"
Publiskā apspriešana
05.10.2022. - 13.10.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-2447
Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos"
Publiskā apspriešana
27.09.2022. - 10.10.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-2442
Noteikumi par izsaucēja atrašanās vietas datu apstrādi
Publiskā apspriešana
16.08.2022. - 29.08.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-2427
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 6. aprīļa noteikumos Nr. 343 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem"
Publiskā apspriešana
07.09.2022. - 23.09.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-2415
Par Ministru kabineta 2001. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 320 "Latvijas augu šķirņu katalogs" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Publiskā apspriešana
18.08.2022. - 01.09.2022.
Zemkopības ministrija