Sabiedrības līdzdalība

22-TA-2415
Par Ministru kabineta 2001. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 320 "Latvijas augu šķirņu katalogs" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Publiskā apspriešana
18.08.2022. - 01.09.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-2405
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumos Nr. 976 "Sabiedriskā labuma komisijas nolikums"
Publiskā apspriešana
13.09.2022. - 27.09.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-2403
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumos Nr. 175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi"
Diskusija/apspriede
16.08.2022. - 26.08.2022.
Veselības ministrija
22-TA-2402
Par Zāļu valsts aģentūras 2023. gada budžeta apstiprināšanu
Publiskā apspriešana
08.08.2022. - 21.08.2022.
Veselības ministrija
22-TA-2401
Noteikumi par veselības pārbaudēm personām, kuras glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem.
Publiskā apspriešana
22.08.2022. - 21.09.2022.
Veselības ministrija
22-TA-2398
Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un darba slodžu sabalansēšanai periodam no 2023. gada 1. septembra līdz 2027. gada 1. septembrim"
Publiskā apspriešana
05.08.2022. - 22.08.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2394
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021. - 2027. gada plānošanas perioda darbības programmas 1.2. prioritārā virziena “Atbalsts uzņēmējdarbībai” 1.2.3. specifikā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” 1.2.3.2. pasākuma “Atbalsts tūrisma produktu attīstībai” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
08.08.2022. - 22.08.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-2372
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
Publiskā apspriešana
16.09.2022. - 16.10.2022.
Veselības ministrija
22-TA-2361
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
Publiskā apspriešana
05.08.2022. - 18.08.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-2349
Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
08.08.2022. - 21.08.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-2348
Par atteikumu noteikt licences laukumus "Dienvidu teritorija" un "Ziemeļu teritorija" Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
Publiskā apspriešana
26.09.2022. - 10.10.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-2341
E-lietas datu arhivēšanas noteikumi
Publiskā apspriešana
05.08.2022. - 19.08.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-2334
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi"
Publiskā apspriešana
08.08.2022. - 21.08.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-2332
Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība
Publiskā apspriešana
03.08.2022. - 22.08.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2319
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi"
Publiskā apspriešana
08.08.2022. - 21.08.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-2312
Grozījumi Ceļu satiksmes likumā
Publiskā apspriešana
05.10.2022. - 19.10.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-2309
Izņēmumu piemērošanas kārtība zemessargu mobilizācijai un pakļaušanai paaugstinātas gatavības režīmam
Publiskā apspriešana
05.09.2022. - 18.09.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-2298
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"
Publiskā apspriešana
10.08.2022. - 16.09.2022.
Veselības ministrija
22-TA-2291
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
12.08.2022. - 23.08.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2284
Grozījumi Komercķīlas likumā
Publiskā apspriešana
19.08.2022. - 05.09.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-2280
Grozījumi Procesu norises elektroniskā vidē valsts platformas likumā
Publiskā apspriešana
21.07.2022. - 04.08.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-2276
Noteikumi par valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” funkciju un resursu vadības nodošanu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem valsts apdraudējuma gadījumā
Publiskā apspriešana
22.07.2022. - 05.08.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-2270
Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā
Publiskā apspriešana
21.07.2022. - 04.08.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-2265
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 533 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
02.08.2022. - 16.08.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2263
Akcīzes preču pārvietošanas paziņojuma aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā
Publiskā apspriešana
25.07.2022. - 05.08.2022.
Finanšu ministrija