Sabiedrības līdzdalība

22-TA-993
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 340 "Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem"
Publiskā apspriešana
31.03.2022. - 14.04.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-980
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 501 "Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi"
Publiskā apspriešana
12.04.2022. - 26.04.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-979
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 661 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi"
Publiskā apspriešana
12.04.2022. - 26.04.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-977
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi"
Publiskā apspriešana
12.04.2022. - 26.04.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-976
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 530 "Dzelzceļa būvnoteikumi"
Publiskā apspriešana
12.04.2022. - 26.04.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-975
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"
Publiskā apspriešana
12.04.2022. - 26.04.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-974
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"
Publiskā apspriešana
12.04.2022. - 26.04.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-973
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi"
Publiskā apspriešana
12.04.2022. - 26.04.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-972
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
Publiskā apspriešana
12.04.2022. - 26.04.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-970
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 25. augusta noteikumos Nr. 538 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs"
Publiskā apspriešana
28.03.2022. - 20.04.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-969
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt sociālās atstumtības riskam pakļauto mērķa grupu, tostarp bezdarbnieku, tai skaitā nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku, iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
28.03.2022. - 08.04.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-956
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos Nr. 519 "Depozīta sistēmas darbības noteikumi"
Publiskā apspriešana
28.03.2022. - 12.04.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-951
Valsts budžeta līdzekļu plānošanas un maksājumu veikšanas kārtība Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" (Interreg) programmu un projektu īstenošanai
Publiskā apspriešana
04.04.2022. - 20.04.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-934
Grozījumi Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā
Publiskā apspriešana
02.05.2022. - 16.05.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-932
Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā
Publiskā apspriešana
27.04.2022. - 11.05.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-924
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība"
Diskusija/apspriede
19.04.2022.
Veselības ministrija
22-TA-908
Veselības aprūpes nodrošināšanas infrastruktūras attīstības investīciju stratēģija 2021.-2029.gadam
Publiskā apspriešana
29.03.2022. - 27.04.2022.
Veselības ministrija
22-TA-871
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
21.03.2022. - 04.04.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-870
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumos Nr. 801 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas kārtību"
Publiskā apspriešana
23.03.2022. - 07.04.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-869
Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki veic novērošanu, izmantojot drošības tehniskās sistēmas un līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi
Publiskā apspriešana
21.03.2022. - 04.04.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-849
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 592 "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
Publiskā apspriešana
27.04.2022. - 11.05.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-846
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju” 4.3.5.4.pasākuma “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība” īstenošanu
Publiskā apspriešana
15.03.2022. - 22.03.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-843
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 845 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība"
Publiskā apspriešana
22.03.2022. - 06.04.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-832
Latvijas Ziņojums Apvienoto Nāciju Organizācijai par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu-2022. gads
Publiskā apspriešana
11.03.2022. - 29.03.2022.
Pārresoru koordinācijas centrs
22-TA-821
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)"
Publiskā apspriešana
17.03.2022. - 31.03.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija