23-TA-2024
Informatīvais ziņojums "Par papildu nepieciešamo finansējumu Finanšu izlūkošanas dienestam nomas maksas izdevumu segšanai"
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Lai nodrošinātu finansējumu Finanšu izlūkošanas dienesta telpu nomas maksas izdevumu palielinājuma segšanai 2024. gadā un turpmāk katru gadu, atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu samazināt budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana" 2024. gadam un turpmāk ik gadu plānoto finansējumu par 173 547 euro un palielināt finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta programmā 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība" par 173 547 euro.
3.
Iekšlietu ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktā noteiktajam.