Likumprojekts (grozījumi)

23-TA-3259
Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā
Izdarīt Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2014, 216. nr.; 2015, 127. nr.; 2016, 120. nr.; 2018, 57. nr.; 2019, 129. nr.; 2020, 243. nr.; 2021, 86.A, 227., 234.A nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 58. panta 1.2 daļu šādā redakcijā:
"(12) Šā likuma 58.2 pantā minētā kapitālsabiedrība savā mājaslapā internetā publicē arī ilgtspējas ziņojumus vai konsolidētos ilgtspējas ziņojumus par pēdējiem pieciem gadiem un šādu ilgtspējas ziņojumu apliecinājuma ziņojumus, kas sagatavoti atbilstoši Ilgtspējas informācijas atklāšanas likuma prasībām."
2.
Izteikt 58.2 pantu šādā redakcijā:
"58.2 pants. Ilgtspējas ziņu sniegšanas kārtība
(1) Publiskas personas kapitālsabiedrība un publiski privātā kapitālsabiedrība, kura ir liela sabiedrība atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktajiem kritērijiem, sagatavo ilgtspējas ziņojumu atbilstoši Ilgtspējas informācijas atklāšanas likumā un Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktajām prasībām, kas attiecināmas uz lielām sabiedrībām.
(2) Publiskas personas kapitālsabiedrība un publiski privātā kapitālsabiedrība, kura ir vidēja sabiedrība vai maza sabiedrība, kas nav mikrosabiedrība, atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktajiem kritērijiem, sagatavo ilgtspējas ziņojumu atbilstoši Ilgtspējas informācijas atklāšanas likumā un Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktajām prasībām, kas attiecināmas uz Ilgtspējas informācijas atklāšanas likuma 3. panta 2. punktā minētajiem subjektiem.
(3) Publiskas personas kapitālsabiedrībai un publiski privātajai kapitālsabiedrībai, kura ir liela sabiedrība atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktajiem kritērijiem un ir koncerna mātes sabiedrība, kas sagatavo konsolidēto gada pārskatu, ir pienākums konsolidētajā vadības ziņojumā iekļaut ilgtspējas informāciju saskaņā ar Ilgtspējas informācijas atklāšanas likuma 7. un 8. panta prasībām."
3.
Izslēgt 58.3 pantu.
4.
Papildināt pārejas noteikumus ar 35. punktu šādā redakcijā:
"35. Līdz brīdim, kad publiskas personas kapitālsabiedrībai un publiski privātajai kapitālsabiedrībai kļūs saistošs pienākums sniegt ilgtspējas ziņojumu saskaņā ar Ilgtspējas informācijas atklāšanas likumā noteikto kārtību, tā sniedz nefinanšu paziņojumu saskaņā ar šā likuma 58.2 un 58.3 pantā noteikto kārtību (redakcijā, kas stājās spēkā 2021. gada 8. decembrī)."
Likums stājas spēkā vienlaikus ar Ilgtspējas informācijas atklāšanas likumu.
Ministrs V. Uzvārds