Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 685
Rīgā 2022. gada 2. novembrī (prot. Nr. 55 34. §)
22-TA-1709
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības
un lauku attīstības likuma

5. panta ceturto un septīto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 237. nr.; 2022, 29. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.2. lauku saimniecība ir juridiska vai fiziska persona, kas ražojusi primāros lauksaimniecības produktus un guvusi ieņēmumus no lauksaimniecības produktu pārdošanas pēdējā noslēgtajā gadā;".
2.
Izteikt 2.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.10. kopprojekts ir projekts, ko īsteno, lai  veidotu savstarpēju sadarbību kopēja projekta realizēšanā un sekmētu pilna ražošanas cikla vai pievienotās vērtības radīšanu, sadarbojoties pārstrādes un primārajam ražotājam vai vairākiem atbalsta pretendentiem – primārajiem ražotājiem, kā arī lai sadarbotos kopīgas tehnikas iegādei, pirmapstrādei, produkcijas iepakošanai un virzībai tirgū;".
3.
Papildināt ar 2.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.12. atbalsta pretendents šo noteikumu izpratnē ir lauksaimniecības produkcijas pārstrādes ražotājs, tostarp komercdarbības atbalsta saņēmējs saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), vai primārais ražotājs, kā arī šo noteikumu 46. punktā minētais atbalsta pretendents, kas pretendē uz atbalstu pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumos, tostarp kopprojekta dalībnieki."
4.
Izteikt 11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"11.1. papildu investīcijas esošajos pamatlīdzekļos, kas vecāki par 10 gadiem. Papildinot esošos pamatlīdzekļus, kas jaunāki par 10 gadiem, tie jāsaglabā projekta īstenošanas vietā vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas vai līdz pamatlīdzekļa nolietojuma 10 gadiem;".
5.
Izteikt 17.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"17.1. kopprojekta dalībnieki noslēdz attiecīgu līgumu vismaz ar septiņus gadus ilgu darbības termiņu. Līgumā paredz atbildības un izmaksu sadalījumu, norēķinu kārtību starp kopprojekta dalībniekiem un saistības, kas izriet no projekta īstenošanas, atbalsta pretendenta tiesības pārstāvēt kopprojektā iesaistītās personas, iesniegt projekta iesniegumu, īstenot projektu un saņemt atbalstu, kā arī saņemtā atbalsta sadalījumu starp kopprojekta dalībniekiem. Notariāli apliecinātu kopprojekta līgumu iesniedz un atbalstu saņem viens no kopprojekta dalībniekiem. Kopprojekta īstenošanā var izmantot darījumu kontu. Kopprojektā īstenotais ieguldījums nav izmantojams pakalpojuma sniegšanai;".
6.
Izteikt 23.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"23.1. atbilstoši šo noteikumu 3., 3.1, 4., 5., 6. un 7. pielikumā minētajiem projektu atlases kritērijiem priekšroka saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kam ir piešķirts mazāks publiskais finansējums. Ja ir vienāds gan punktu skaits, gan piešķirtais publiskā finansējuma apmērs, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir:
23.1.1. šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā – atbalsta pretendentam, kam projekta īstenošanai paredzētas mazākas attiecināmās izmaksas;
23.1.2. šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā – atbalsta pretendentam, kam ir lielāks koeficients kritēriju grupā par iemaksātajām nodokļu iemaksām;".
7.
Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:
"24. Šajos noteikumos attiecināmajām izmaksām piešķirto atbalstu var apvienot ar citu atbalstu, nepārsniedzot Regulas Nr. 1305/2013 II pielikumā noteikto atbalsta intensitāti."
8.
Izteikt 33.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"33.1. 10 procentu apmērā no attiecināmo izmaksu summas – maza saimniecība, kuras kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā ir 4000–70 000 euro;".
9.
Izteikt 33.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"33.2. 30 procentu apmērā no attiecināmo izmaksu summas – vidēja saimniecība, kuras kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā ir 70 001–350 000 euro;".
10.
Izteikt 33.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"33.3. 50 procentu apmērā no attiecināmo izmaksu summas – liela saimniecība, kuras kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā ir vairāk nekā 350 000 euro."
11.
Papildināt ar 34.1 punktu šādā redakcijā:
"34.1 Lauku saimniecībām no šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minētā finansējuma piešķir atbalstu ieguldījumiem atbilstoši saimniecību grupu sadalījumam pēc to kopējā apgrozījuma."
12.
Izteikt 3. nodaļu šādā redakcijā:
"3. Atbalsta saņemšanas nosacījumi apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"
3.1. Vispārējie atbalsta saņemšanas nosacījumi apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"
37. Šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā atbalsta šādas aktivitātes:
37.1. investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādei un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei;
37.2. pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu izpildi, – lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu:
37.2.1. jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei;
37.2.2. būvju ierīkošanai – būvdarbiem inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē;
37.2.3. būvju novietošanai – būvdarbiem iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem;
37.2.4. būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas, piemēram, ēkas energoefektivitātes uzlabošanai, telpu pārveidošanai un pielāgošanai ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju. Pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizē).
38. Apakšpasākumā atbalsta pretendents ir:
38.1. juridiska persona, kura lauksaimniecības produktu pārstrādes saimnieciskās darbības veicēja statusā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi (turpmāk – pārstrādes saimnieciskās darbības veicējs);
38.2. juridiska persona, kas ražo primāro lauksaimniecības produkciju un plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi, pārstrādājot vismaz 70 procentu no saražotā primāro lauksaimniecības produktu apjoma (turpmāk – jauns pārstrādes saimnieciskās darbības veicējs). Jauna pārstrādes saimnieciskās darbības veicēja pārstrādes jauda nav lielāka par atbalsta pretendenta saražoto primāro lauksaimniecības produktu apjomu, ko plānots pārstrādāt;
38.3. juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos;
38.4. kooperatīvā sabiedrība, jauna kooperatīvā sabiedrība un kooperatīvo sabiedrību apvienība, kura lauksaimniecības produktu pārstrādes saimnieciskās darbības veicēja statusā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi vai plāno to uzsākt.
39. Projekta īstenošanā izmantotās pamatizejvielas ir lauksaimniecības produkti. Projekta īstenošanā iegūtais galaprodukts ir: 
39.1. produkts, kas minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā;
39.2. produkts, kas nav minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, bet atbilst šādam Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras kodam: 04031051–04031099, 04039071–04039099, 04052010–04052030, 1518, 1704, 1805, 1806, 1901–1905, 20041091, 20052010, 2103, 2104, 2105, 2106, 2202 (tikai dabīgi raudzēts kvass ar alkohola saturu līdz 0,5 tilp. %), 2203, 3501 un 3502.
39.1 Saskaņā ar Regulas Nr. 1305/2013 17. panta 1. punkta "b" apakšpunktu un 3. punktu atbalstu projektā, kurā paredzamais galaprodukts ir minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, var apvienot ar citu atbalstu, nepārsniedzot Regulas Nr. 1305/2013 II pielikumā noteikto atbalsta intensitāti.
40. Ja projekts tiek īstenots valstspilsētās, atbalsta pretendents pirms projekta iesniegšanas ir noslēdzis sadarbības līgumu par vietējās izcelsmes pamatizejvielas iepirkšanu vai iepriekšējā pārskata gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir iepircis vietējās izcelsmes pamatizejvielu, kas no kopējās komersanta iepirktās pamatizejvielas apjoma ir vismaz:
40.1. 40 procentu gaļas pārstrādes sektorā;
40.2. 30 procentu augļu un dārzeņu pārstrādes sektorā;
40.3. 50 procentu maizes, miltu konditorejas, sausiņu, cepumu vai augu eļļu un proteīnus saturošas dzīvnieku barības ražošanas sektorā;
40.4. 70 procentu pārējos sektoros.
41. Šo noteikumu 40. punktā minētajos sektoros izmantoto vietējās izcelsmes pamatizejvielas apjomu atbalsta saņēmējs palielina vismaz par 10 procentiem trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas, ja vien vietējās izcelsmes pamatizejvielu īpatsvars jau sākumā nepārsniedz 70 procentu, un nesamazina to visā turpmākajā uzraudzības periodā. Ja atbalsta saņēmējs iesniedz vairākus projektus, vietējās izcelsmes pamatizejvielas palielinājumu vērtē salīdzinājumā ar pēdējā īstenošanā esošā projekta rādītājiem, ja vien vietējās izcelsmes pamatizejvielu īpatsvars jau sākumā nepārsniedz 80 procentu.
42. Atbalstu nepiešķir alkoholisko dzērienu ražošanai, izņemot tādu dabiski raudzētu dzērienu ražošanai, kuri minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā un kuros spirta saturs nepārsniedz 12 procentu, ja projektu īsteno teritorijā ārpus valstspilsētām.
43. Atbalstu nepiešķir ražotājiem, kuri ražo mājas apstākļos un kuru kopējais apgrozījums ir lielāks par 200 000 euro.
3.2. Valsts atbalsta nosacījumu piemērošana apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"
43.1 Ja projektā paredzamais galaprodukts nav minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, atbalstu sniedz dotāciju veidā saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 1. punktu, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 5. panta 2. punkta "a" apakšpunkta nosacījumus.
43.2 Materiālie aktīvi un nemateriālie aktīvi atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 29. un 30. punkta un 2. panta 49. punkta "a" apakšpunkta definīcijai, ja, īstenojot projektu, iegūst šo noteikumu 43.1 punktā minēto galaproduktu.
43.3 Nemateriālie aktīvi atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 8. punktā minētajiem nosacījumiem. Lielajiem komersantiem nemateriālos aktīvus var finansēt līdz 50 procentiem no sākotnējo ieguldījumu kopējām attiecināmajām ieguldījumu izmaksām.
43.4 Par sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem uzskata komersantus, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajai definīcijai.
43.5 Par lielajiem komersantiem uzskata komersantus, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai.
43.6 Par saistītajām personām uzskata personas, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai saistīto komersantu definīcijai.
43.7 Ja atbalsta projekts uzskatāms par vienotu investīciju projektu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 13. punktam, piemēro Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 13. punkta prasības.
43.8 Piešķirto finansējumu šajos noteikumos var apvienot ar citā atbalsta programmā vai ad-hoc atbalsta projektā piešķirto finansējumu, tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām un ar de minimis atbalstu, ievērojot nosacījumu, ka saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirtais finansējums kopā ar citā atbalsta programmā vai ad-hoc atbalsta projektā piešķirto finansējumu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo šajos noteikumos noteikto reģionālā finansējuma intensitāti atbilstoši Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem (NUTS 3) un maksimālā publiskā finansējuma apmēru vai maksimālo robežvērtību, kas noteikta citā valsts atbalsta programmā, individuālā atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā:
43.81. sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā – 60 procentu, Pierīgas reģionā – 50 procentu;
43.82. Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā lielajiem komersantiem – 40 procentu, vidējiem komersantiem – 50 procentu;
43.83. Pierīgas reģionā lielajiem komersantiem – 30 procentu, vidējiem komersantiem – 40 procentu.
43.9 Atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar šiem noteikumiem, nedrīkst apvienot ar reģionālo atbalstu citos reģionālā atbalsta projektos vai programmās attiecībā uz atbalstu algu izmaksām.
43.10 Ja atbalsta pretendents izmanto šo noteikumu 43.8 punktā paredzēto kumulāciju, tas, pretendējot uz atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem, norāda visu informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu tajā pašā projektā, tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu, kā arī atbalsta intensitāti.
43.11 Projekta iesniegums atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā ietvertajām prasībām par pieteikumā iekļaujamo informāciju. Ja projektam piesaista citu publisko finansējumu, projektu var uzsākt, pēc tam, kad visās iestādēs, kurās pretendē uz atbalstu, ir iesniegts pieteikums un ir pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu vai noslēgts līgums (ja atbalstu nepiešķir ar lēmumu). Uzsāktais projekts atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punktam un ir tāds projekts, kura īstenošanas darbi ir sākti, un par to liecina ar ieguldījumu saistītu būvdarbu sākums vai pirmā juridiski saistošā apņemšanās pasūtīt aprīkojumu, vai citas saistības, kas padara ieguldījumu neatgriezenisku, – atkarībā no tā, kas notiek pirmais. Zemes pirkšanu un tādus sagatavošanās darbus kā atļauju saņemšana un priekšizpēte neuzskata par darbu sākumu. 
43.12 Atbalsta pretendents, kas darbojas gan Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā vai 13. panta "a" vai "b" apakšpunktā minētajās nozarēs, gan citās nozarēs, uz kurām attiecas Komisijas regulas Nr. 651/2014 darbības jomas, nodala atbalstāmās darbības vai finanšu plūsmas no citu darbības nozaru finanšu plūsmas, tādējādi nodrošinot, ka darbības izslēgtajās nozarēs negūst labumu no atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014. Atbalstu nesniedz darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā.
43.13 Atbalsta pretendents iesniedz apliecinājumu par Komisijas Regulas Nr. 651/2014 14. panta 16. punktā ietvertā nosacījuma ievērošanu, apstiprinot, ka pēdējo divu gadu laikā pirms pieteikšanās uz atbalstu to nav pārcēlis uz uzņēmējdarbības vietu, kurā tiks īstenots sākotnējais ieguldījums, kam pieprasīts atbalsts, un apņemas to nedarīt divus gadus pēc tam, kad ir pabeigts sākotnējais ieguldījums, kam tiek pieprasīts atbalsts. Atbalstu nepiešķir Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā minētajos gadījumos, kā arī tad, ja atbalsta saņēmējs nevar apliecināt Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 16. punktā ietvertā nosacījuma ievērošanu. Pārcelšana atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 61. "a" apakšpunktā noteiktajam.
43.14 Atbalstu nepiešķir, ja Lauku atbalsta dienests, pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ir konstatējis kādu no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktam. Nosacījumu, lai saimnieciskās darbības veicējam pēc kreditora pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru, pārbauda, pamatojoties uz atbalsta pretendenta iesniegtu apliecinājumu. Ja projekta iesniegums ir par šo noteikumu 17. punktā minēto kopprojektu, Lauku atbalsta dienests, pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, vērtē katra atbalsta pretendenta statusu pēc tā lieluma, kā arī pārbauda grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes visiem kopprojekta dalībniekiem. Atbalstu nepiešķir, ja Lauku atbalsta dienests projekta iesnieguma apstiprināšanas brīdī vismaz vienam atbalsta pretendentam ir konstatējis kādu no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm.
43.15 Lai izpildītu Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā minēto stimulējošās ietekmes nosacījumu, projektu uzsāk īstenot pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā. Projekta iesniegums atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā ietvertajām prasībām par pieteikumā iekļaujamo informāciju. Projekta īstenošanu uzsāk atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punktam. Ja projekta īstenošana ir uzsākta pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, projekta iesniegumu noraida. Šī punkta nosacījumu nepiemēro 43.11 punktā minētajos gadījumos.
43.16 Piešķirot atbalstu lielajiem komersantiem, ievēro Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. punkta "a" apakšpunkta un 14. panta 7. punkta prasības.
43.17 Lauku atbalsta dienests nodrošina Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktā noteikto publicitātes pasākumu īstenošanu atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības. Atbilstoši  Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. pantam Lauku atbalsta dienests vismaz 10 gadus, sākot no dienas, kad ir piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar šiem noteikumiem, uztur detalizētu dokumentāciju ar informāciju un apliecinošajiem dokumentiem. Savukārt atbalsta saņēmējs nodrošina ar projektu saistīto dokumentu pieejamību vismaz 10 gadus no atbalsta piešķiršanas brīža.
43.18 Jaunu materiālo aktīvu iegādei, kas attiecināmi saskaņā ar šo noteikumu 69. punktu, izmantojot finanšu līzinga līdzekļus, ievēro Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punkta "b" apakšpunkta nosacījumus, un noslēgtajā finanšu līzinga līgumā atbalsta saņēmējs paredz pēc minētā līguma termiņa beigām izpirkt saskaņā ar projektu iegādātos aktīvus.
43.19 Iegūstot šo noteikumu 39.2. apakšpunktā minēto galaproduktu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 14. punktu, atbalsta pretendents nodrošina, ka finansiālais ieguldījums ir vismaz 25 procenti no attiecināmajām izmaksām, izmantojot pašu līdzekļus vai ārējo finansējumu, par kuru nav saņemts publiskais atbalsts.
43.20 Šo noteikumu 43.1 punktā minētajos gadījumos ir attiecināmas projekta iesniegumu pamatojošās dokumentācijas izmaksas (būvniecības ieceres dokumenti, arī būvprojekts un citi dokumenti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvniecību), tai skaitā arhitektu un inženieru pakalpojumi, honorāri, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, kas saistītas ar projektā īstenotajiem ilgtermiņa ieguldījumiem, ja tās veido projektā radīto pamatlīdzekļu vērtību un  ir radušās pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, kopā nepārsniedzot septiņus procentus no projekta attiecināmajām izmaksām.
43.21 Šo noteikumu 43.1 punktā minētajos gadījumos atbalstāmās darbības atbalsta pretendents var uzsākt un šo noteikumu 43.20 punktā minētās izmaksas attiecināt pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, ievērojot Komisijas regulas Nr.  651/2014 6. panta 2. punktā minētos nosacījumus par stimulējošo ietekmi. Projekta īstenošanu uzsāk atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punktam pēc projekta iesnieguma iesniegšanas.
43.22 Šo noteikumu 43.20 punktā minēto izmaksu apmērs vienam projektam nepārsniedz:
43.221. 10 000 euro šo noteikumu 38.2. un 38.3. apakšpunktā minēto atbalsta pretendentu iesniegtajiem projektiem;
43.222. 30 000 euro šo noteikumu 38.1. un 38.4. apakšpunktā minēto atbalsta pretendentu iesniegtajiem projektiem.
43.23 Šo noteikumu 43.221. un 43.222. apakšpunktā vienam projektam noteiktās izmaksas nav apvienojamas.
43.24 Datums, kurā pieņemts Lauku atbalsta dienesta šo noteikumu 3. punktā minētais lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, uzskatāms par valsts atbalsta piešķiršanas dienu.
43.25 Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 pieņem līdz 2023. gada 31. decembrim.
43.26 Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 651/2014, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt Lauku atbalsta dienestam visu nelikumīgi saņemto komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem."
13.
Izteikt 52.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"52.2. īstenojot šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētā apakšpasākuma projektu, kas paredz siltumnīcu būvniecību vai pārbūvi, maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs  ir 3 000 000 euro. Minētajā attiecināmo izmaksu apmērā iekļauj šo noteikumu 52.1. apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas, nepārsniedzot šo noteikumu 52.1. apakšpunktā noteikto maksimālo apmēru, ja atbalsta pretendents īsteno arī tādus šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētā apakšpasākuma projektus, kuru izmaksas nav saistītas ar siltumnīcu būvniecību vai pārbūvi;".
14.
Izteikt 56. punktu šādā redakcijā:
"56. Lai šo noteikumu 1. punktā minētajos apakšpasākumos noteiktu projekta iesnieguma sagatavošanas attiecināmās izmaksas un ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu tieši saistītās attiecināmās izmaksas atbilstoši Regulas Nr. 1305/2013 45. panta 2. punktam un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 67. panta 1. punkta "d" apakšpunktam un 5. punkta "a" apakšpunktam, Zemkopības ministrija izstrādā un publicē vienotās likmes aprēķina metodiku. Zemkopības ministrijas vienotās likmes aprēķina metodiku nepiemēro, ja atbalsta pretendents ir Publisko iepirkumu likuma 1. panta 19. punktā minētais pasūtītājs vai šo noteikumu 43.1 punktā minētajos gadījumos."
15.
Papildināt ar 65.1 punktu šādā redakcijā:
"65.1 Ja projekta īstenošanas laikā saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem būvniecības izmaksu pieaugums pārsniedz piecus procentus salīdzinājumā ar ceturksni, kurā iesniegts projekta iesniegums, par attiecīgi pārsniegto procentu punktu apmēru pieļaujams palielināt šo noteikumu 12. pielikumā noteiktās maksimālās attiecināmās izmaksas, bet nepārsniedzot projektam apstiprināto kopējo attiecināmo izmaksu summu un nemainot projekta mērķi."
16.
Izteikt 66.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"66.1.5. sējumu, stādījumu kopšanas tehnika un iekārtas, arī mēslošanas un augu aizsardzības tehnika un iekārtas. Ja tiek iegādāts jauns miglotājs, smidzinātājs, minerālmēslu izkliedētājs vai kūtsmēslu iestrādes aprīkojums, tas atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās ieguldījumiem un ir attiecīgi aprīkots, vai, ja to iegādājas mazā saimniecība vai dārzkopības saimniecība vidējā saimniecību grupā, tas ir manuāli regulējams smidzinātājs vai minerālmēslu izkliedētājs;".
17.
Papildināt ar 66.1.25. apakšpunktu šādā redakcijā:
"66.1.25. lauksaimniecības kultūraugu ražas novākšanas tehnika un iekārtas, kā arī lopbarības sagatavošanas un novākšanas tehnika un iekārtas šo noteikumu 30.2. apakšpunktā minētajiem atbalsta pretendentiem ir attiecināmas, ja attiecīgā tehnika vai iekārtas tiek izmantotas pakalpojumu sniegšanai saviem biedriem un par tehnikas vienības izmantošanu ir noslēgts līgums vismaz ar 10 biedriem – lauksaimniecības produkcijas primārajiem ražotājiem –, līgumā paredzot, ka biedri līdz iesniedzamā projekta uzraudzības perioda beigām individuāli neiegādājas attiecīgu tehnikas vienību;".
18.
Izteikt 74.11.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"74.11.5. lauksaimniecības pakalpojumu atbilstīgas kooperatīvās sabiedrības biedra statusu apliecinošu dokumentu, ja atbalsta pretendents ir šādas sabiedrības biedrs;".
19.
Izteikt 75. punktu šādā redakcijā:
"75. Saskaņā ar Regulas Nr. 1305/2013 49. pantu šo noteikumu 3., 3.1, 4., 5., 6. un 7. pielikumā minētos projektu atlases kritēriju punktus piešķir, ja atbalsta pretendents projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī ir iekļauts kontroles institūcijas pārtikas kvalitātes shēmu reģistrā, bioloģiskās lauksaimniecības shēmas dalībnieku reģistrā vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasībām un kontroles kārtību. Šo noteikumu 11. pielikumā minēto papildu atbalsta intensitāti piemēro atbalsta pretendentam, kas projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī ir bioloģiskā lauku saimniecība."
20.
Izteikt 84. punktu šādā redakcijā:
"84. Šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā atbalsta saņēmējs, kas saņēmis projektu atlases kritēriju punktus par dalību atbilstīgā kooperatīvajā sabiedrībā saskaņā ar šo noteikumu 3. un 3.1  pielikumu, projekta īstenošanas laikā un līdz projekta uzraudzības beigām nodrošina, ka kooperatīvajai sabiedrībai realizētās produkcijas vērtība ir vismaz 50 procentu no pretendenta saražotās produkcijas vērtības attiecīgajā nozarē."
21.
Papildināt ar 87.1 punktu šādā redakcijā:
"87.1 Lai saņemtu projektu atlases kritēriju punktus par projektā paredzētiem ieguldījumiem energoefektivitātes palielināšanā, šo noteikumu 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī iesniedz arī šo noteikumu 74.9.2. apakšpunktā minēto sertificēta speciālista izsniegtu energoaudita atzinumu."
22.
Papildināt ar 90.1 punktu šādā redakcijā:
"90.1 Atbalsta saņēmējs, kurš īstenojis ieguldījumus atbilstoši šo noteikumu 12.3. apakšpunktam, attiecīgajā sistēmas pieslēgumā nodrošina saražotās alternatīvās enerģijas pašpatēriņu par gadu vismaz 80 procentu apmērā."
23.
Papildināt ar 94. punktu šādā redakcijā:
"94. Šo noteikumu 65.1 punkta prasību piemēro projektiem, kas Lauku atbalsta dienestā iesniegti pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā."
24.
Papildināt ar 95. punktu šādā redakcijā:
"95. Grozījumi šo noteikumu 2.2. apakšpunktā, 34.1 punktā, 52.2. apakšpunktā, 75. punktā un 3. un 11. pielikumā ir piemērojami projektu iesniegumiem, kas tiks iesniegti projektu iesniegumu pieņemšanas kārtās pēc šo grozījumu spēkā stāšanās dienas."
25.
Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).
26.
Papildināt ar 3.1 pielikumu (2. pielikums).
27.
Izteikt 11. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).
28.
Izteikt 12. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).
29.
Izteikt 15. pielikumu jaunā redakcijā (5. pielikums).
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Zemkopības ministrs K. Gerhards
1.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 2. novembra
noteikumiem Nr.
685

"3. pielikums

Ministru kabineta

2021. gada 30. novembra

noteikumiem Nr. 776


Projektu atlases kritēriji pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" vidējo (kopējais apgrozījums ir no 70 001 euro līdz 350 000 euro) un lielo saimniecību grupai (kopējais apgrozījums ir vairāk nekā 350 000 euro)


Nr.
p. k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

1.

Projekta gatavība ieviešanai (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attaisnotajiem izdevumiem)1 Kopā ar projekta iesniegumu ir iesniegts būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi vai plānoto ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādījumu skiču projekts, vai paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu

15

15

2.

Piešķirtā publiskā finansējuma apmērs Atbalsta pretendenta pēdējos divos noslēgtajos gados gūtie vidējie ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes salīdzinājumā ar piešķirto publisko finansējumu LAP 2014–2020 apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" un šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā kopš 2014. gada.2 (Ja pēdējos divos noslēgtajos gados ir bijis apgrozījums, bet atbalsts nav piešķirts, t. i., nav pieņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums, pretendentam piešķir maksimālo punktu skaitu kritērijā.)

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam maksimāli pieejamais punktu skaits ir 25

25

3.

Iemaksātās nodokļu iemaksas par nodarbināto Atbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbinātu personu), dalītas ar 1003

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

25

4.

Nodarbinātība Sezonas laukstrādnieku nodarbināšana4

5

5

5.

Atbalsta pretendents atbilst kādai no šīm shēmām5 Bioloģiskās lauksaimniecības shēmas operators

15

15

Integrētās dārzkopības produktu ražošana, segtajām platībām – dalība pārtikas kvalitātes shēmā

15

6.

Pieteiktā projekta attiecināmās summas lielums projektu iesniegšanas kārtā apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" (summē visus uz attiecīgo apakšpasākumu iesniegtos projektus attiecīgajā kārtā) līdz 150 000 euro

15

15

150 001–500 000 euro

10

vairāk par 500 001 euro

5

7.

Projekta ieguldījums mērķos (ja ieguldījumi īstenoti divos mērķos, no kuriem viens ir ieguldījumi energoefektivitātes palielināšanā vai atjaunojamās enerģijas ražošanai pašpatēriņam, tad kritērijā paredzētus punktus summē, nepārsniedzot 25 punktus)

Projektā paredzēti ieguldījumi būvniecībā, kas saistīta ar paaugstinātu labturības nosacījumu īstenošanu

15

25

Projektā paredzēti ieguldījumi kūtsmēslu krātuvju būvniecībā vai pārbūvē, tostarp nosegšanā
Projektā paredzēti ieguldījumi precīzo tehnoloģiju izmantošanā minerālmēslu un AAL lietošanas samazinājumam, kā arī bezapvērses tehnoloģijās6
Projektā paredzēti ieguldījumi precīzo tehnoloģiju izmantošanā lopkopībā7
Projektā paredzēti ieguldījumi ilggadīgos stādījumos kūdrājos vai organiskās augsnēs
Projektā paredzēti ieguldījumi tiešai šķidrmēslu iestrādei

Projektā paredzēti ieguldījumi energoefektivitātes palielināšanā vai atjaunojamās enerģijas ražošanai pašpatēriņam

(punktu skaitu reizina ar attiecīgo izdevumu "energoefektivitātei vai atjaunojamās enerģijas ražošanai pašpatēriņam" proporciju no kopējiem projekta attaisnotajiem izdevumiem)8

25

8.

Kopprojekta īstenošana Projekts tiek īstenots kā kopprojekts

5

5

Projekts netiek īstenots kā kopprojekts

0

9.

Dalība atbilstīgā kooperatīvajā sabiedrībā9 Atbalsta pretendents vairāk nekā trīs gadus ir attiecīgās nozares atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības biedrs

5

5

Atbalsta pretendents 1–3 gadus ir attiecīgās nozares atbilstīgās vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības biedrs

3

Kopā10

135

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 35 punkti

Piezīmes.

1 Kritēriju aprēķinā izmanto būvniecības attiecināmās izmaksas. Būvniecības attiecināmajās izmaksās tiek ietvertas stacionāro iekārtu izmaksas, ja tās tiek uzstādītas vienlaikus ar projekta attiecināmajās izmaksās iekļautiem attiecīgās būves būvdarbiem.

Lauku atbalsta dienests iegūst informāciju no Būvniecības informācijas sistēmas. Ja tajā nav pieejama informācija, nepieciešamās ziņas iesniedz atbalsta pretendents.

 

Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x

C

, kur

D

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;

B – punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;

C – projektā paredzētie būvniecības attiecināmie izdevumi (euro);

D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).

Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.

 

2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =

(B + C) / 2

x 10, kur

D – 70 000

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ieņēmumu proporciju pret piešķirto atbalstu;

B + C – pretendenta ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados (B – pirmajā gadā, C – otrajā gadā). Jaunam saimnieciskās darbības veicējam, kam nav ieņēmumu pēdējos divos noslēgtajos gados, izmanto pēdējā noslēgtā gada datus, dalot ar 1;

D – pretendentam piešķirtais publiskais finansējums.

Ja kritērijā ir negatīvs rezultāts, piešķir kritērijam maksimālo punktu skaitu – 25.

 

3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =

B

/ 100, kur

C

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (attiecībā uz zemnieku saimniecību – arī zemnieku saimniecības īpašnieka par sevi iemaksātās iemaksas) vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbināto);

B – pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;

C – vidējais pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto skaits (t. sk. pašnodarbinātie).

Kritērija aprēķinā izmanto Valsts ieņēmumu dienesta datubāzes datus.

 

4 Valsts ieņēmumu dienestā deklarētas unikālas personas, kas ziņojumā uzrādītas kā ienākuma saņēmēji.

5 Shēma ir saistīta ar projekta investīciju, pamatdarbības nozari.

6  Šajā kritērijā tiek piešķirti punkti augkopības nozarē, ja projekta ieguldījumi saimniecībā nodrošina precīzo tehnoloģiju darbību (miglotāju, smidzinātāju, minerālmēslu izkliedētāju iegādi) vai bezapvērses augsnes apsaimniekošanu.

7  Šajā kritērijā tiek piešķirti punkti saistībā ar precīzo barošanu (projektā iegādātās investīcijas nodrošina to, ka atbalsta pretendenta saimniecībā ir pilna tehnoloģija, lai uzlabotu barības kvalitāti, tostarp samazinātu kopproteīnu, palielinātu sagremojamību, un būtu precīza barības devu plānošana un nodrošināšana).

8  Kritēriju aprēķinā izmanto attiecināmās izmaksas "energoefektivitātes vai atjaunojamās enerģijas ražošanas pašpatēriņam mērķim". "Energoefektivitātes vai atjaunojamās enerģijas ražošanas pašpatēriņam" attiecināmajās izmaksās tiek ietvertas stacionāro energoefektīvo iekārtu izmaksas, ja tās tiek uzstādītas vienlaikus ar projekta attiecināmajās izmaksās iekļautajiem attiecīgās būves būvdarbiem.

Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

 

A = B x (C/D), kur

 

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā izdevumu "energoefektivitātes vai atjaunojamās enerģijas ražošanas pašpatēriņam" proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;

B – punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;

C – projektā paredzētie energoefektivitātes vai atjaunojamās enerģijas ražošanas pašpatēriņam mērķim paredzēti attiecināmie izdevumi (euro);

D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).

 

9 Kooperatīvās sabiedrības darbības nozare ir saistīta ar projekta investīciju un pamatdarbības nozari, un kooperatīvā sabiedrība apņemas pildīt šo noteikumu 84. punktā minētos nosacījumus.

10 Kopprojektiem kritērijus aprēķina, ņemot vērā visus kopprojekta dalībnieku datus kopā. 2. punktā minētā kritērija punktus aprēķina katram kopprojekta dalībniekam atsevišķi, pēc tam tos summē un izdala ar kopprojekta dalībnieku skaitu.  5. punktā minētā kritērija punktus kopprojektam piemēro, ja tam atbilst visi kopprojekta dalībnieki. Finansējumu kopprojektam piešķir no tās saimniecību grupas finansējuma, kurai atbilst pēc apgrozījuma lielākais kopprojekta dalībnieks."

2.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 2. novembra
noteikumiem Nr.
685
3.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 2. novembra
noteikumiem Nr.
685

"11. pielikums

Ministru kabineta

2021. gada 30. novembra

noteikumiem Nr. 776


Atbalsta intensitāte (procentos no projekta attiecināmajiem izdevumiem)


Nr.
p. k.

Attiecināmo izmaksu veids

Atbalsta pretendenta (tostarp kooperatīvās sabiedrības) kopējais apgrozījums (euro)

4000–70 000

70 001–350 000

vairāk par
350 000

I. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"1

1.

Būvju būvniecība, pārbūve, atjaunošana, stacionāro iekārtu iegāde kopā ar būvniecību vai pārbūvi, ilggadīgo stādījumu ierīkošana

40 %

40 %

40 %

1.1.

papildu atbalsta intensitāte jaunajiem lauksaimniekiem par būvniecību, pārbūvi vai stacionāro iekārtu iegādi kopā ar būvniecību vai pārbūvi vai ilggadīgo stādījumu ierīkošanu

10 %

10 %

10 %

1.2.

papildu atbalsta intensitāte, ja projekts tiek īstenots lopkopības nozarē, kurā audzē zālēdājus

10 %

10 %

10 %

1.3.

papildu atbalsta intensitāte, ja projekts tiek īstenots cūkkopības un putnkopības nozarē saskaņā ar šo noteikumu 35. punktu

10 %

10 %

10 %

1.4.

papildu atbalsta intensitāte energoefektivitātes mērķa izpildei (pēc projekta īstenošanas energoefektivitāte palielinās vismaz par 20 %, un to apliecina energoaudita atzinums)

10 %

10 %

10 %

1.5.

papildu atbalsta intensitāte ieguldījumiem bioloģiskajās lauku saimniecībās

10 %

10 %

10 %

1.6.

papildu atbalsta intensitāte, ja projekts tiek īstenots augļu, ogu, dārzeņu, augļu koku un ogulāju audzēšanas nozarē

10 %

10 %

10 %

2.

Saimniecībā pirmā lauksaimniecībā izmantojamā traktora iegāde, ja visi pārējie Eiropas Savienības finansētajā projektā iegādātie traktori ir vecāki par 10 gadiem

40 %

40 %

40 %

3.

Lauksaimniecībā izmantojamie traktori

30 %

20 %

20 %

4.

Specifiski paredzētie traktori augļu, ogu, dārzeņu, augļu koku un ogulāju audzēšanas nozarē (nepārsniedzot attiecināmo izmaksu apmēru 100 000 euro)

50 %

50 %

50 %

5.

Piekabes, agregāti, traktortehnika (izņemot lauksaimniecībā izmantojamos traktorus), iekārtu un ražas novākšanas tehnikas iegāde

40 %

40 %

30 %

5.1.

papildu intensitāte bioloģiskajām saimniecībām par ieguldījumiem saskaņā ar šā pielikuma 5. punktu

10 %

10 %

10 %

6.

Papildu intensitāte, ja šā pielikuma 5. punktā (izņemot ražas novākšanas tehniku un lauksaimniecībā izmantojamos traktorus) minētās pozīcijas aprīkotas atbilstoši 2. pielikumā noteiktajām prasībām

10 %

10 %

10 %

7.

Būvju būvniecība, pārbūve, stacionāro iekārtu iegāde kopā ar būvniecību vai pārbūvi un specializētā transporta iegāde kooperatīvajām sabiedrībām vai kooperatīvo sabiedrību apvienībām, vai jaunām kooperatīvajām sabiedrībām

50 %

50 %

50 %

8.

Piekabju, agregātu, traktortehnikas (izņemot lauksaimniecībā izmantojamu traktoru), kravas automašīnu, ražas novākšanas tehnikas un iekārtu iegāde kooperatīvajām sabiedrībām vai kooperatīvo sabiedrību apvienībām, vai jaunām kooperatīvajām sabiedrībām

40 %

40 %

40 %

9.

Atbalsta intensitāte mitrzemju izveidei barības vielu noteces mazināšanai, kā arī laistīšanas sistēmām, pretsalnas un pretkrusas sistēmām dārzkopībā

70 %

70 %

70 %

10.

Kūtsmēslu krātuves būvniecība vai pārbūve (pierādīts emisijas samazinājums atbilstoši kalkulatoram) saskaņā ar šo noteikumu 74.9.3. apakšpunktu

70 %

70 %

70 %

11.

Ilggadīgo stādījumu ierīkošanai vēsturiski izmantoto kūdras ieguvju rekultivācijai, tostarp organiskajās augsnēs

70 %

70 %

70 %

II. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"2

12.

Būves un iekārtas

40 %

40 %

30 %

13.

Papildu atbalsta intensitāte pārstrādes saimnieciskās darbības veicējam, kas ražo pārtikas kvalitātes shēmas produktu

10 %

10 %

10 %

14.

Papildu atbalsta intensitāte, ja atbalsta pretendents ražo vismaz piecus pārtikas produktus, kas atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem (saskaņā ar šo noteikumu 15. pielikumu)

10 %

10 %

10 %

15.

Papildu atbalsta intensitāte saimnieciskās darbības veicēja restrukturizācijai, ja to skāruši citu valstu noteiktie importa ierobežojumi (eksports uz konkrēto valsti veidojis vismaz 10 %)

10 %

10 %

10 %

16.

Papildu atbalsta intensitāte, ja projekts tiek īstenots šo noteikumu 12.4. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai (pēc projekta īstenošanas energoefektivitāte palielinās vismaz par 20 %)

10 %

10 %

10 %

17.

Papildu atbalsta intensitāte, ja līdz ar projekta īstenošanu tiek ieviesta inovācija3

10 %

10 %

10 %

18.

Papildu atbalsta intensitāte, ja, īstenojot projektu, pārstrādei (tostarp kooperatīvajām sabiedrībām vai kooperatīvo sabiedrību apvienībām, vai jaunām kooperatīvajām sabiedrībām iepērkot no biedriem) vismaz 80 % apmērā tiek izmantota vietējā izejviela

10 %

10 %

10 %

19.

Ražotājiem, kas ražo mājas apstākļos4

50 %

40 %5

III. Apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

20.

Pašvaldības meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves pārbūve un atjaunošana

90 %

90 %

90 %

21.

Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana valsts nozīmes sistēmās

100 %

100 %

100 %

22.

Laukumi, pievedceļi u. tml. infrastruktūra kooperatīvajām sabiedrībām vai kooperatīvo sabiedrību apvienībām, vai jaunām kooperatīvajām sabiedrībām

50 %

50 %

50 %

 

Piezīmes.

1 Maksimālā atbalsta intensitāte apakšpasākumā nepārsniedz 50 vai 60 % būvniecībai, ja projektu īsteno jaunie lauksaimnieki vai īsteno apgabalā, kurā ir dabas un citi specifiski ierobežojumi, bet tehnikai un iekārtām – 50 %, izņemot specifiskos gadījumus, kad atbalsta intensitāte tiek noteikta 70 % apmērā atbilstoši 11. pielikuma 9., 10. un 11. punktam.

Jaunajiem lauksaimniekiem papildu atbalsta intensitāte tiek piemērota piecu gadu laikā kopš saimniecības dibināšanas (pārņemšanas) brīža.

Atbalsta intensitāte valsts zinātniskajām institūcijām un atvasinātām publiskām personām ir 50 %.

2 Maksimālā atbalsta intensitāte apakšpasākumā nepārsniedz 50 %. Ja apakšpasākumā iesniegtajā projektā paredzamais galaprodukts nav minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz šo noteikumu 43.8 punktā noteikto intensitāti.

3 Papildu intensitāti piemēro projektiem, kuros paredzēta videi draudzīgu meliorācijas objektu (piemēram, sedimentācijas baseinu, meandru vai mitrāju) izveide saskaņā ar normatīvajiem aktiem par hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumiem.

4 Netiek piemērota lielāka atbalsta intensitāte.

5 Saimnieciskās darbības veicējam ar apgrozījumu līdz 200 000 euro.

"
4.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 2. novembra
noteikumiem Nr.
685

"12. pielikums

Ministru kabineta

2021. gada 30. novembra

noteikumiem Nr. 776


Maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības un pārbūves projektiem (galvenajiem būvju tipiem un būvdarbu veidiem)


Nr.
p. k.

Būves tips

Mērvienība

Jaunbūvei un pārbūvei par kopējo būves platību (bez PVN)

Būvmateriāli

1.

Lauksaimniecības un pārstrādes saimnieciskās darbības veicēju nojumes (bez sienas apšuvuma, vārtiem un logiem)

euro/m2

229,00

129,00

2.

Lauksaimniecības šķūņi, mašīnu un tehnikas novietnes

euro/m2

353,00

174,00

3.

Noliktavas un glabātavas:

3.1.

lauksaimniecības un pārstrādes saimnieciskās darbības veicēju produkcijas uzglabāšanas pagrabi

euro/m3

225,00

145,00

3.2.

graudu uzglabāšanas būves ar horizontālu slodzi uzņemošām sienu konstrukcijām (angāri)

euro/m2

316,00

124,00

3.3.

dārzeņu un augļu pirmapstrādes būves un noliktavas

euro/m2

720,00

404,00

4.

Lauksaimniecības un pārstrādes saimnieciskās darbības veicēju saldētavas (no 0 līdz +8 °C)

euro/m3

286,00

179,00

5.

Lauksaimniecības un pārstrādes saimnieciskās darbības veicēju saldētavas (no 0 līdz –8 °C)

euro/m3

292,00

185,00

6.

Lauksaimniecības un pārstrādes saimnieciskās darbības veicēju saldētavas (no –8 līdz –25 °C)

euro/m3

301,00

193,00

7.

Dzīvnieku novietnes:

7.1.

sivēnmāšu, putnu novietnes

euro/m2

615,00

345,00

7.2.

gaļas liellopu novietnes

euro/m2

385,00

138,00

7.3.

piena mājas

euro/m2

580,00

290,00

7.4.

piena liellopu un pārējās dzīvnieku novietnes

euro/m2

551,00

186,00

8.

Betonētas kūtsmēslu krātuves

euro/m3

87,00

45,00

9.

Virszemes metāla konstrukciju kūtsmēslu krātuves

euro/m3

56,00

30,00

10.

Siltumnīcas:

10.1.

vasaras, t. sk. tuneļveida ar pamatiem (lentveida)

euro/m2

40,00

37,00

10.2.

vasaras, t. sk. tuneļveida bez pamatiem

euro/m2

24,00

22,00

10.3.

apsildāmās (t. sk. infrastruktūra un tehnoloģiskais aprīkojums)

euro/m2

401,00

180,00

10.4.

apsildāmās ar augu papildu gaismošanas sistēmām (t. sk. infrastruktūra un tehnoloģiskais aprīkojums)

euro/m2

528,00

310,00

11.

Kautuves

euro/m2

724,00

407,00

12.

Dzīvnieku izcelsmes produktu pārstrādes būves pārtikas ražošanai

euro/m2

899,00

506,00

13.

Augu izcelsmes produktu pārstrādes būves pārtikas ražošanai

euro/m2

801,00

450,00

14.

Nepārtikas un lopbarības produktu ražošanas būves

euro/m2

703,00

396,00

15.

Inženierkomunikāciju būves ražošanas vajadzībām, piemēram, katlumāja, sūkņu stacija (attiecas uz atsevišķi izvietotām būvēm)

euro/m2

1113,00

682,00

16.

Zemes darbi ūdens rezervuāru un tiem piegulošās infrastruktūras izveidošanai (rakšana un zemes līdzināšana)

euro/m3

3,00

 

17.

Labiekārtošanas izmaksas:    

16,00

17.1.

betonēti laukumi

euro/m2

52,00

30,00

17.2.

asfaltēti, bruģēti laukumi bez komunikācijām

euro/m2

52,00

29,00

17.3.

grants seguma laukumi

euro/m2

21,00

11,00

17.4.

dolomīta šķembu laukumi

euro/m2

24,00

14,00

17.5.

zāliena ierīkošana

euro/m2

2,40

1,20

18.

Skābbarības tvertnes

euro/m3

90,00

49,00

19.

Siltinātas garāžas un remontdarbnīcas

euro/m2

436,00

186,00

20.

Administratīvās telpas

euro/m2

488,00

257,00

21.

Betona plākšņu klājuma ceļš

euro/m2

77,00

52,00

22.

Žogi (preventīvai aizsardzībai):

22.1.

betona stabu/koka vairogu žogs, hmax = 1,65 m

euro/tek. m

73,00

55,00

22.2.

vieglas konstrukcijas žogs, hmax = 2,0 m

euro/tek. m

45,00

32,00

22.3.

briežu dārza nožogojums, hmax = 2,8 m

euro/tek. m

41,00

29,00

"
5.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 2. novembra
noteikumiem Nr.
685

"15. pielikums

Ministru kabineta

2021. gada 30. novembra

noteikumiem Nr. 776


Ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritēriji


Nr.

p. k.

Pamatproduktu grupa

Ieteicamā produkta kritēriji (uz 100 g produkta, ja nav norādīts citādi)

1. Konservēti pākšaugi Bez pievienotiem taukiem
Bez pievienota cukura
Pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 1,2 g
Šķiedrvielas vismaz 6 g
Nesatur aromatizētājus1, krāsvielas2, konservantus (izņemot etiķi, askorbīnskābi, citronskābi), saldinātājus
2. Dārzeņu sulas Bez pievienota cukura
Bez pievienota sāls
Nesatur pārtikas piedevas3, aromatizētājus1
3. Dārzeņi Žāvēti dārzeņi (izņemot kaltētus pākšaugus) Bez pievienota cukura
Bez pievienota sāls
Šķiedrvielas vismaz 6 g
Nesatur pārtikas piedevas3 (izņemot citronskābi un askorbīnskābi), aromatizētājus1
Konservēti dārzeņi, dārzeņu pārstrādes produkti (piemēram, mērces, lečo) Bez pievienotiem taukiem
Pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 1,2 g
Šķiedrvielas vismaz 6 g
Nesatur krāsvielas2, konservantus (izņemot etiķi, askorbīnskābi, citronskābi), saldinātājus
4. Augļi un ogas Žāvēti augļi un ogas Nesatur pārtikas piedevas3
Bez pievienota cukura, izņemot žāvētas dzērvenes, kurām cukurs pievienots osmotiskās žāvēšanas tehnoloģiskajā procesā un tā daudzums nepārsniedz 10 g
Augļu un ogu sulas Bez pievienota cukura (izņemot smiltsērkšķu sulu, kurā cukura daudzums nepārsniedz 140 g uz litru)
Konservēti augļi un ogas Nesatur aromatizētājus1, krāsvielas2, konservantus (izņemot etiķi, askorbīnskābi, citronskābi), saldinātājus
Pievienotā cukura daudzums nepārsniedz 12 g
Ievārījumi, marmelādes, džemi, želejas un biezeņi Nesatur aromatizētājus1, krāsvielas2, saldinātājus, konservantus
Pievienotā cukura daudzums nepārsniedz 40 g
5. Maize Kviešu maize Piesātināto tauku daudzums nepārsniedz 1,0 g
Pievienoto cukuru daudzums nepārsniedz 3,0 g
Pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 1,0 g
Šķiedrvielas vismaz 4 g
Nesatur pārtikas piedevas3
Rudzu maize un rudzu–kviešu maize Piesātināto tauku daudzums nepārsniedz 1,1 g
Pievienoto cukuru daudzums nepārsniedz 6 g
Pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 1,2 g
Šķiedrvielas vismaz 6 g
Nesatur pārtikas piedevas3
Sausmaizītes, barankas un sausiņi Piesātināto tauku daudzums nepārsniedz 1,0 g
Pievienoto cukuru daudzums nepārsniedz 5,0 g
Pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 1,0 g
Šķiedrvielas vismaz 8 g
Nesatur pārtikas piedevas3
6. Milti Kviešu milti Šķiedrvielas vismaz 6 g
Citi milti (piemēram, auzu, rudzu, griķu)
7. Graudaugu produkti, izņemot miltus Šķiedrvielas vismaz 6 g
Nesatur aromatizētājus1, krāsvielas2, konservantus, saldinātājus
Bez pievienota sāls un cukura
Bez pievienotiem taukiem
8. Makaroni Šķiedrvielas vismaz 6 g
Bez pievienotiem taukiem
Bez pievienota sāls
Nesatur aromatizētājus1, krāsvielas2
9. Gaļas produkti Piesātināto tauku daudzums nepārsniedz 8,0 g
Gaļas produktos gaļas saturs vismaz 50 %
Enerģētiskā vērtība ne lielāka kā 300 kcal
Pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 1,8 g (vidēji 1,5 g)
Pievienotā cukura daudzums nepārsniedz 3,0 g
Nesatur pārtikas aromatizētājus1, krāsvielas2, garšas pastiprinātājus
Produkta sastāvā nav sojas produktu
Produkta sastāvā nav mehāniski atdalītas gaļas
10. Piena produkti Piens Tauku saturs produktā nepārsniedz 2,5 %
Skābpiena produkti Tauku saturs produktā nepārsniedz 2,5 %
Bez pievienota sāls un cukura
Nesatur aromatizētājus1, pārtikas piedevas3
Biezpiens Tauku saturs produktā nepārsniedz 5 %
Nesatur pārtikas piedevas3
Bez pievienota sāls un cukura
Krējums (skābais) Tauku saturs produktā nepārsniedz 20 %
Nesatur biezinātājus, emulgatorus, stabilizatorus
Siers Tauku saturs produktā nepārsniedz 20,0 g
Pievienotā sāls daudzums nepārsniedz 1,5 g
Nesatur krāsvielas2
11. Eļļa Auksti spiesta – nerafinēta

Piezīmes.

1 Produkts drīkst saturēt dabīgos aromatizētājus, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1334/2008 par aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikā un uz tās un par grozījumiem Padomes Regulā (EEK) Nr. 1601/91, Regulās (EK) Nr. 2232/96 un (EK) Nr. 110/2008 un Direktīvā 2000/13/EK 16. panta prasībām.

2 Produkts drīkst saturēt krāsvielas, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (turpmāk – regula Nr. 1333/2008) II pielikuma C daļas II grupā.

3 Pārtikas piedevas, kas noteiktas regulā Nr. 1333/2008."