Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 865
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 45. §)
21-TA-1537
Noteikumi par valsts atbalstu pašvaldībām atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
pārejas noteikumu 50. punktu
1.
Noteikumi nosaka veidu, kādā valsts 2022. un 2023. gadā sniedz atbalstu atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem, kuriem ir darba tiesiskās attiecības ar pašvaldības dibinātām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, vai tādiem ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir noslēgts līgums ar pašvaldību par minēto pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs) (turpmāk abi kopā – pakalpojuma sniedzējs institūcijā), atbilstoši gadskārtējām valsts budžeta likumā piešķirtajām apropriācijām, atbalsta apmēru un nosacījumus tā saņemšanai.
2.
Lai nodrošinātu atlīdzības palielināšanu vai konkurētspējīgu atlīdzību pakalpojuma sniedzēja institūcijā nodarbinātajiem aprūpētājiem laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim, valsts sniedz šo noteikumu 8. un 9. punktā minēto atbalstu tām pašvaldībām, kuras nodrošina šo noteikumu 6. punktā minēto nosacījumu izpildi (turpmāk – valsts atbalsts).
3.
Valsts atbalstu pašvaldībām piešķir Labklājības ministrija (turpmāk – ministrija).
4.
Pašvaldība valsts atbalsta saņemšanai un izdevumu veikšanai atver jaunu vai norāda esošo kontu Valsts kasē.
5.
Ministrija valsts atbalstu piešķir pašvaldībai, kura, pamatojoties uz lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu personai (klientam) vai pašvaldības nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai, nodrošina personām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā (turpmāk – pakalpojums).
6.
Lai saņemtu valsts atbalstu, pašvaldība nodrošina vai pamatojas uz pakalpojuma sniedzēja rakstisko apliecinājumu, ka pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem:
6.1.
aprūpētājiem, kuriem atbilstoši normatīvajam aktam par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību ir noteikta 2. kategorija vai profesionālā pieredze aprūpētāja amatā ir no viena gada līdz trim gadiem un mēnešalga ir noteikta vismaz 530 euro mēnesī;
6.2.
aprūpētājiem, kuriem atbilstoši normatīvajam aktam par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību ir noteikta 3. kategorija vai profesionālā pieredze aprūpētāja amatā ir ilgāka par trim gadiem un mēnešalga ir noteikta vismaz 608 euro mēnesī;
6.3.
vecākajiem aprūpētājiem, kuriem atbilstoši normatīvajam aktam par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību ir noteikta 2. kategorija vai profesionālā pieredze aprūpētāja amatā ir no viena gada līdz trim gadiem un mēnešalga ir noteikta vismaz 600 euro mēnesī;
6.4.
vecākajiem aprūpētājiem, kuriem atbilstoši normatīvajam aktam par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību ir noteikta 3. kategorija vai profesionālā pieredze aprūpētāja amatā ir ilgāka par trim gadiem un mēnešalga ir noteikta vismaz 705 euro mēnesī;
6.5.
aprūpētājiem un vecākajiem aprūpētājiem noteiktā piemaksa par darbu, kas saistīta ar īpašu risku, ir noteikta 25 % apmērā no šo noteikumu 6.1.6.2.6.3. vai 6.4. apakšpunktā minētās mēnešalgas.
7.
Lai saņemtu valsts atbalstu, pašvaldība līdz kārtējā mēneša piecpadsmitajam datumam, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati, atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus, iesniedz pārskatu, aizpildot veidlapu "Valsts atbalsta pieprasījums" (pielikums).
8.
Ja pakalpojuma sniedzējs institūcijā aprūpētājiem vai vecākajiem aprūpētājiem nodrošina mēnešalgu attiecīgi šo noteikumu 6.1.6.2., 6.3. vai 6.4. apakšpunktā noteiktajā apmērā, pašvaldībai sniegtā valsts atbalsta apmērs, kas noteikts par vienu pakalpojuma sniedzēja aprūpētu personu (klientu), ir:
8.1.
46 euro mēnesī – laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim;
8.2.
23 euro mēnesī – laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.
9.
Ja pakalpojuma sniedzējs institūcijā aprūpētājiem vai vecākajiem aprūpētājiem nodrošina mēnešalgu un piemaksu par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, šo noteikumu 6. punktā noteiktajā apmērā, pašvaldībai sniegtā valsts atbalsta apmērs, kas noteikts par vienu pakalpojuma sniedzēja aprūpētu personu (klientu), ir:
9.1.
132,26 euro mēnesī – laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim;
9.2.
66,13 euro mēnesī – laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.
10.
Pašvaldībai mēnesī izmaksājamā valsts atbalsta apmēru ministrija aprēķina, izmantojot šādu formulu:
10.1.
laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022.gada 31. decembrim:

VAPmēn. = 46 euro x Psk.1 + 132,26 euro x Psk.2 , kur

VAPmēn. – valsts atbalsta apmērs pārskata mēnesī;

Psk.1  – to personu (klientu) unikālais skaits institūcijā uz pārskata mēneša pirmo datumu, kuriem pakalpojuma sniedzējs institūcijā sniedz pakalpojumu, ja pakalpojuma sniedzējs institūcijā ir noteicis aprūpētājiem vai vecākajiem aprūpētājiem mēnešalgu attiecīgi šo noteikumu 6.1.6.2.6.3. vai 6.4. apakšpunktā noteiktajā apmērā;

Psk.2  – to personu (klientu) unikālais skaits institūcijā uz pārskata mēneša pirmo datumu, kuriem pakalpojuma sniedzējs institūcijā sniedz pakalpojumu, ja pakalpojuma sniedzējs institūcijā aprūpētājiem vai vecākajiem aprūpētājiem ir noteicis mēnešalgu un piemaksu par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, šo noteikumu 6. punktā noteiktajā apmērā;
 
10.2.
laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim:

VAPmēn. = 23 euro x Psk.1 + 66,13 euro x Psk.2 , kur

VAPmēn. – valsts atbalsta apmērs pārskata mēnesī;

Psk.1  – to personu (klientu) unikālais skaits institūcijā uz pārskata mēneša pirmo datumu, kuriem pakalpojuma sniedzējs institūcijā sniedz pakalpojumu, ja pakalpojuma sniedzējs institūcijā aprūpētājiem vai vecākajiem aprūpētājiem ir noteicis mēnešalgu attiecīgi šo noteikumu 6.1.6.2.6.3. vai 6.4. apakšpunktā noteiktajā apmērā;

Psk.2   – to personu (klientu) unikālais skaits institūcijā uz pārskata mēneša pirmo datumu, kuriem pakalpojuma sniedzējs institūcijā sniedz pakalpojumu, ja pakalpojuma sniedzējs institūcijā aprūpētājiem vai vecākajiem aprūpētājiem ir noteicis mēnešalgu un piemaksu par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, šo noteikumu 6. punktā noteiktajā apmērā.
 
11.
Ministrija pēc šo noteikumu 7. punktā minētā pārskata izvērtēšanas un atzīšanas par atbilstošu veic aprēķinātā valsts atbalsta maksājumu pašvaldībai līdz pārskata mēneša trīsdesmitajam datumam.
12.
Ministrija ir tiesīga izlases kārtībā veikt valsts atbalsta pārskata un izlietojuma kontroli, pieprasot pašvaldībai vai pakalpojuma sniedzējam institūcijā papildu informāciju.
13.
Ministrija, konstatējot kļūdas šo noteikumu 7. punktā minētajā pārskatā vai pārkāpumus šo noteikumu 5. punktā minētajās institūcijās, pārtrauc valsts atbalsta izmaksu līdz pārskata precizēšanai vai pārkāpumu novēršanai.
14.
Pēc pārskata precizēšanas vai pārkāpumu novēršanas ministrija izdara pārrēķinu un veic maksājumus par iepriekšējo periodu, bet nepamatoti izmaksātos līdzekļus ietur no nākamajā mēnesī pašvaldībai aprēķinātā valsts atbalsta apmēra.
15.
Valsts atbalstu, kas nav izlietots atbilstoši paredzētajam mērķim, ministrija ietur no nākamajā periodā pašvaldībai paredzētajiem līdzekļiem. Ja nākamajam periodam valsts atbalsts pašvaldībai netiek aprēķināts vai nav paredzēts, tad pēc ministrijas rakstiska pieprasījuma un ministrijas norādītajos termiņos pašvaldība valsts atbalsta daļu, kas nav izlietota atbilstoši paredzētajam mērķim, pārskaita ministrijai ieskaitīšanai valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
16.
Pašvaldībai ir pienākums nekavējoties ziņot ministrijai par būtiskām pārmaiņām, ja tās var ietekmēt valsts atbalsta piešķiršanu, tai skaitā valsts atbalsta piešķiršanas pārtraukšanu vai izbeigšanu.
17.
Noteikumi ir spēkā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Labklājības ministrs G. Eglītis
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. decembra
noteikumiem Nr.
865
Valsts atbalsta pieprasījuma veidlapa