Rīkojuma konsolidētā versija

21-TA-991
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt 109 976 752 euro, no tiem:
1.1.
Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) – 109 959 952 euro, tai skaitā:
1.1.1.
109 922 200 euro, lai Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 68. pantā noteiktajām personām, kuras saņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrēto pakalpojumu, ar 2021. gada 1. aprīli izmaksātu vienreizēju pabalstu 200 euro apmērā;
1.1.2.
37 752 euro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas tehnoloģiju sistēmu pielāgošanai;
1.2.
Aizsardzības ministrijai – 16 800 euro, lai Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 68. pantā noteiktajām personām (Latvijā dzīvojošiem Latvijā piešķirtās Aizsardzības ministrijas militārpersonu izdienas pensijas saņēmējiem, kuri nav sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu un kuriem ir noteikta invaliditāte) ar 2021. gada 1. jūliju izmaksātu vienreizēju pabalstu 200 euro apmērā.
2.
Labklājības ministrijai un Aizsardzības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
(MK 22.06.2021. rīkojuma Nr. 439 redakcijā)
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.