Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 669
Rīgā 2022. gada 25. oktobrī (prot. Nr. 54 13. §)
22-TA-1619
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumos Nr. 374 "Atzīto struktūru statusa iegūšanas un uzraudzības kārtība"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 117.2 panta sesto daļu
un 117.7 panta pirmās daļas 3. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumos Nr. 374 "Atzīto struktūru statusa iegūšanas un uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 116. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.1. pieņem tālvadības pilotu teorētisko zināšanu eksāmenu atvērtās kategorijas A2 apakškategorijā;".
2.
Izteikt 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.2. pieņem tālvadības pilotu teorētisko zināšanu eksāmenu bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijai specifiskajā kategorijā;".
3.
Izteikt 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.3. veic tālvadības pilotu praktisko apmācību un prasmju novērtēšanu bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijai specifiskajā kategorijā."
4.
Svītrot 2.4. apakšpunktu.
5.
Papildināt ar 8.1 punktu šādā redakcijā:
"8.1 Ja šo noteikumu 8.1. vai 8.2. apakšpunktā minētā persona plāno veikt šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētās darbības, tā ir bezpilota gaisa kuģu ekspluatants specifiskajā kategorijā."
6.
Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:
"9. Lai saņemtu atzītās struktūras statusu, pretendents atbilstoši paredzētajai darbības jomai Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz:
9.1. iesniegumu atzītās struktūras statusa saņemšanai (​1. pielikums);
9.2. dokumentus, kas apliecina, ka pretendentam ir šāds personāls:
9.2.1. atbildīgais vadītājs;
9.2.2. teorētisko zināšanu eksāmenu norises novērotājs (ja piemērojams);
9.2.3. apmācību praktisko prasmju instruktors un prasmju novērtētājs (ja piemērojams);
9.3. dokumentu, kas apliecina lietošanas tiesības uz telpām, kur notiks šo noteikumu 2. punktā minētās darbības (ja piemērojams);
9.4. rokasgrāmatu, kurā ietverta šāda informācija:
9.4.1. organizatoriskā struktūra;
9.4.2. darbības jomas un procedūras;
9.4.3. darbības jomai nepieciešamā personāla kompetences, darbības jomas uzturēšanas un eksaminācijas apraksts;
9.4.4. telpu apraksts, kurās notiks plānotās darbības (ja piemērojams);
9.5. iekārtu vai sistēmu aprakstu, kuras tiks izmantotas teorētisko zināšanu eksaminācijai."
7.
Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
"10. Pretendents, kas vēlas veikt šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētās darbības, papildus šo noteikumu 9. punktā minētajiem dokumentiem Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz:
10.1. dokumentus, kuri apliecina šo noteikumu 9.2.3. apakšpunktā  minētā personāla kvalifikāciju;
10.2. deklarāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē tālvadības pilotu kvalifikācijas prasības, ja pretendents vēlas nodrošināt tālvadības pilotu praktisko apmācību un prasmju novērtēšanu darbībām, uz kurām attiecas regulas Nr. 2019/947 ​ pielikuma 1. papildinājumā definētie standarta scenāriji;
10.3. deklarāciju (2. pielikums), ja pretendents vēlas nodrošināt tālvadības pilotu praktisko apmācību un prasmju novērtēšanu bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijai specifiskajā kategorijā un to paredz lidojumu drošuma novērtējums;
10.4. bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas atļauju, sertifikātu, apliecinājumu par ekspluatācijas deklarācijas pilnīgumu, ja to ir izsniegusi cita Eiropas Savienības dalībvalsts;
10.5. regulas Nr. 2019/947 pielikuma 3. papildinājuma 11. punktā minēto ekspluatācijas rokasgrāmatu;
10.6. ekspluatācijas rokasgrāmatu, kas izstrādāta atbilstoši regulas Nr. 2019/947 pielikuma 3. papildinājuma 11. punktam;
10.7. apdrošināšanas polisi."
8.
Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:
"11. Pretendents, kas vēlas pieņemt teorētisko zināšanu eksāmenu bezpilota gaisa kuģa ekspluatācijai atvērtās kategorijas A2 apakškategorijā un specifiskajā kategorijā, eksāmeniem izmanto Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātus eksāmena jautājumus."
9.
Svītrot 13. punktu.
10.
Svītrot 14. punktu.
11.
Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:
"15. Par apmācību praktisko prasmju instruktoru un praktisko prasmju novērtētāju var norīkot personu, kura atbilst regulas Nr. 2019/947 pielikuma 3. papildinājuma 4. punktā minētajām prasībām."
12.
Izteikt 17.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"17.1. kas piemērotas plānoto darbību veikšanai (ja piemērojams);".
13.
Izteikt 17.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"17.2. kurās ir teorētisko zināšanu eksāmena nodrošināšanai un tālvadības pilotu praktiskajām apmācībām un prasmju novērtēšanai nepieciešamais aprīkojums (ja piemērojams)."
14.
Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:
"18. Ja iesniegumā norādīta nepilnīga informācija, nav iesniegti visi šo noteikumu 9.  un 10. punktā (ja piemērojams) minētie dokumenti vai iesniegtajos dokumentos ir nepilnīga informācija, Civilās aviācijas aģentūra pieprasa pretendentam 10 darbdienu laikā no pieprasījuma izsūtīšanas dienas precizēt iesniegto informāciju un iesniegt trūkstošos dokumentus."
15.
Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:
"22. Atzītā struktūra ne vēlāk kā 10 dienas pirms plānotajām izmaiņām informē Civilās aviācijas aģentūru par izmaiņām šo noteikumu 9.  un 10. punktā (ja piemērojams) minētajos dokumentos, iesniedzot attiecīgu iesniegumu (1. pielikums)."
16.
Izteikt pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).
17.
Papildināt ar 2. pielikumu (2. pielikums).
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Satiksmes ministrs T. Linkaits
1.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 25. oktobra
noteikumiem Nr.
669
2.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 25. oktobra
noteikumiem Nr.
669