Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 829
Rīgā 2021. gada 16. novembrī (prot. Nr. 75 11. §)
21-TA-470
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
 
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē šādus valsts nekustamos īpašumus:
 
1.1.
ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumus, nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1700 534 0015) – būvi (būves kadastra apzīmējums 1700 034 0461 004) – Rudbāržu ielā 10B, Liepājā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā, kopā ar būvei piesaistāmajām 195/6998 domājamām daļām no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1700 034 0461) – zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 034 0461) 0,1733 ha kopplatībā – Rudbāržu ielā 10, Liepājā, kas ierakstītas zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā;
1.2.
nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 2700 009 0208) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 2700 009 0208) 0,1462 ha platībā un trīs būves (būvju kadastra apzīmējumi 2700 009 0208 001, 2700 009 0208 002 un 2700 009 0208 003) – Gaismas ielā 3, Ventspilī, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā.
 
2.
Pircēji par valsts nekustamajiem īpašumiem maksā euro.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Finanšu ministrijai nodot pircējiem šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Finanšu ministrs J. Reirs