Rīkojuma konsolidētā versija

21-TA-1217
Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai
1.
(Svītrots ar MK 30.04.2020. rīkojumu Nr. 234)
1.1
Paredzēt Finanšu ministrijas budžetā ilgtermiņa saistības pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)" restaurācijas un pārbūves darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2021. gadā 3 932 596 euro apmērā, 2022. gadā 2 764 700 euro apmērā, 2023. gadā 3 199 896 euro apmērā un 2024. gadā 3 511 209 euro apmērā. Kopējais finansējuma apmērs, kas paredzēts būvniecības darbu izdevumu segšanai 2013.–2024. gadā, ir 19 217 701 euro.
(MK 28.09.2021. rīkojuma Nr. 684 redakcijā)
2.
Paredzēt Kultūras ministrijas budžetā finansējumu:
2.1.
Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 008 0006), nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2024. gadā 125 181 euro un no 2025. gada katru gadu 375 543 euro;
2.2.
Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 063 2027), nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" no 2020. gada katru gadu 1 878 809 euro un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai 2020. gadā 88 164 euro, 2021. gadā 235 980 euro, 2022. gadā 275 980 euro, 2023. gadā un turpmākajos gados 783 361 euro. Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 063 2027), kopējais plānotais komunālo pakalpojumu izdevumu apmērs 2020. gadā ir 209 133 euro, 2021. gadā 356 949 euro, 2022. gadā 396 949 euro un 2023. gadā un turpmākajos gados 904 330 euro;
2.3.
telpu Lāčplēša ielā 106/108, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 040 0021), pagaidu nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2020. gadā 18 141 euro;
2.4.
telpu Brīvības bulvārī 32, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 005 0051), pagaidu nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2020.–2025. gadā katru gadu 170 549 euro;
2.5.
telpu Tērbatas ielā 75, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 028 0138), pagaidu nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2020. gadā 13 041 euro;
2.6.
Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam pārcelšanās (no Lāčplēša ielas 106/108, Rīgā, un Vecpilsētas ielas 7, Rīgā, uz Pulka ielu 8, Rīgā) izdevumu segšanai 2020. gadā 187 583 euro apmērā;
2.7.
Rakstniecības un mūzikas muzejam pārcelšanās (no Tērbatas ielas 75, Rīgā, uz Pulka ielu 8, Rīgā) izdevumu segšanai 2020. gadā 33 952 euro apmērā;
2.8.
Rīgas Kino muzejam pārcelšanās (uz Pulka ielu 8, Rīgā) un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai 2020. gadā 10 383 euro;
2.9.
Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam pārcelšanās (uz Pulka ielu 8, Rīgā) un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai 2020. gadā 365 431 euro apmērā.
(MK 24.09.2019. rīkojuma Nr. 448 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2020. rīkojumu Nr. 550)
3.
Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") nodrošināt:
3.1.
Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un pārbūves darbu pabeigšanu līdz 2024. gada 31. augustam, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2024. gada 1. septembris;
3.2.
Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības pabeigšanu līdz 2019. gada 30. septembrim, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2019. gada 1. oktobris.
(MK 16.10.2018. rīkojuma Nr. 519 redakcijā)
4.
Ja pēc tehniskā projekta izstrādes, būvniecības līgumu noslēgšanas vai būvniecības darbu laikā būvniecības provizorisko izmaksu apmērs mainās, Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par šā rīkojuma 1.punktā minēto ilgtermiņa saistību precizēšanu atbilstoši valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" precizētajām būvniecības izmaksām.
(Grozīts ar MK 30.04.2020. rīkojumu Nr. 234)
5.
Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") pēc šā rīkojuma 3. punktā minētā uzdevuma izpildes iesniegt Kultūras ministrijā informāciju par šā rīkojuma 2.1. un 2.2. apakšpunktā minēto izdevumu precizēšanu atbilstoši valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" faktiskajām nomas objektu pārvaldīšanas izmaksām.
(Grozīts ar MK 28.09.2021. rīkojumu nr. 684)
6.
Kultūras ministrijai pēc šā rīkojuma 5. punktā minētā uzdevuma izpildes sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par šā rīkojuma 2.1. un 2.2. apakšpunktā minēto izdevumu precizēšanu. Ja izdevumu segšanai nepieciešams papildu finansējums, attiecīgo Ministru kabineta rīkojuma projektu iesniedz ikgadējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara sagatavošanas procesā.
(MK 28.09.2021. rīkojuma Nr. 684 redakcijā)
7.
Ja valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" saņēmusi no pilnsabiedrības "SBRE" līdzekļus par Rīgas pils Konventam Pils laukumā 3, Rīgā, nodarītajiem zaudējumiem un visi būvniecības darbu izdevumi ir segti no valsts budžeta līdzekļiem, tad Finanšu ministrija nodrošina, ka valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" saņemtos līdzekļus ieskaita valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos.
8.
Atļaut Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam un Rakstniecības un mūzikas muzejam iegādāties aprīkojumu un segt ar to saistītos izdevumus 2018. gadā. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") atbilstoši esošajām telpām nodrošināt telpas iegādātā aprīkojuma glabāšanai.
9.
Kultūras ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju (valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi") triju mēnešu laikā pēc tam, kad Rīgas pilsētas būvvalde akceptējusi ēkas Torņa ielā 1, Rīgā, būvprojektu, sagatavot un kultūras ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu par izstāžu zāles "Arsenāls" Torņa ielā 1, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 008 0055) pārbūves un restaurācijas projekta īstenošanas finansēšanas modeļiem.
10.
Atzīt par spēku zaudējušu:
10.1.
Ministru kabineta 2012. gada 1. augusta rīkojumu Nr. 361 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 122., 154. nr.; 2013, 188. nr.; 2014, 221. nr.; 2015, 218. nr.; 2016, 162., 227. nr.; 2017, 233. nr.);
10.2.
Ministru kabineta 2016. gada 10. novembra rīkojumu Nr. 670 "Par finansējumu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēku būvniecības, pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas darbu ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 222. nr.).