22-TA-3226
Informatīvais ziņojums "Par finansējuma pārdali darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" un 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.1. pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" ietvaros" un valsts budžeta finansējuma piešķiršanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības projektu īstenošanai""
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt atbrīvotā Kohēzijas fonda finansējuma pārdali no 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" uz 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.1. pasākumu "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība", precīzas finansējuma pārdales apmēru nosakot, kad tiek veikti grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 319 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" īstenošanas noteikumi" un Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.1. pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi".
3.
Atbalstīt informatīvajam ziņojumam pievienotā nodomu protokola noslēgšanu starp Satiksmes ministriju, Rīgas valstspilsētas pašvaldību un Rīgas brīvostas pārvaldi par projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/006 "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu" un "Austrumu maģistrāles posma "Ieriķu - Vietalvas iela" 2. kārtas izbūve (posms no Staiceles ielas līdz Vietalvas ielai)" (turpmāk - Austrumu maģistrāles 2. kārtas projekts) īstenošanu.
4.
Pilnvarot satiksmes ministru parakstīt nodomu protokolu par projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/006 "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu" un Austrumu maģistrāles 2. kārtas projekta īstenošanu.
5.
Satiksmes ministrijai:
5.1.
sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 319 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" īstenošanas noteikumi", nosakot Rīgas valstspilsētas pašvaldību kā sadarbības partneri, kā arī paredzēt, ka projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/006 "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu" tiek īstenots kā nefunkcionāls projekts līdz 2026. gada 1. janvārim;
5.2.
atbrīvotā Kohēzijas fonda finansējuma apmērā palielināt Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" pieejamo Kohēzijas fonda finansējumu projekta Nr. 6.1.3.1/19/I/001 "Austrumu maģistrāles posma "Ieriķu – Vietalvas iela" 1. kārta: posms no Ūnijas ielas līdz Staiceles ielai" īstenošanai, kā arī paredzēt, ka projekts Nr. 6.1.3.1/18/I/001 "Satiksmes pārvads pār sliežu ceļiem dzelzceļa līnijā Rīga – Skulte ar pievedceļiem" tiek īstenots kā nefunkcionāls projekts līdz 2026. gada 1. janvārim.
6.
Pieņemt zināšanai, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piešķirtā valsts budžeta dotācija Austrumu maģistrāles 2. kārtas projektam 2022. gadā tiek izmantota atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 2. jūnija rīkojumam Nr. 390 "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums".
7.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2023. gadā, bet ne ātrāk kā brīdī, kad Austrumu maģistrāles 2. kārtas projektam tiek piešķirts Kohēzijas fonda finansējums, nodrošināt valsts budžeta finansējuma atmaksu valsts budžetā pilnā apmērā, kas tika piešķirts Austrumu maģistrāles 2. kārtas projektam ar Ministru kabineta 2021. gada 2. jūnija rīkojumu Nr. 390 "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums" atbilstoši informatīvajā ziņojumā izteiktajiem apstākļiem.
8.
Satiksmes ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumu par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu Rīgas valstspilsētas pašvaldībai projekta "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu" īstenošanai 2023.-2025. gadam līdz 23 595 550,05 euro, bet ne vairāk kā apmērā, kāds ir atmaksāts valsts budžetā no Rīgas valstspilsētas pašvaldības saskaņā ar šī protokollēmuma 7. punktu.
9.
Finanšu ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā sagatavot priekšlikumu par valsts budžeta aizdevumu Rīgas valstspilsētas pašvaldībai projekta "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu" īstenošanai, nepārsniedzot šim projektam paredzēto valsts budžeta finansējuma apmēru, ar nosacījumu, ka par šo summu tiek palielināts pašvaldību aizņēmumu limita kopējais palielinājums atbilstoši projekta izpildes laika grafikam.
10.
Atbalstīt Rīgas brīvostas pārvaldes projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/006 "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu" būvdarbu sadārdzinājuma izmaksu segšanu projekta daļai, kura nav kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, no projektam piešķirtā Kohēzijas fonda finansējuma, ja Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir izvērtējusi sadārdzinājuma pamatotību, sniegusi pozitīvu vērtējumu un atzinusi to kā attiecināmu Kohēzijas fonda līdzfinansējumam, un projektu ir iespējams īstenot līdz 2023. gada 31. decembrim.