Noteikumu (grozījumu) projekts

22-TA-2430
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Medību likuma 3. panta ceturto un piekto daļu, 5. panta otro daļu,
8. pantu, 10. panta otro daļu, 13. panta otro un trešo daļu, 17. panta otrās daļas 1. un 2. punktu,
18. pantu, 22. panta pirmo daļu, 23. panta otro daļu, 26. pantu un 29. panta septītās daļas 2. punktu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 150. nr.; 2016, 174. nr.; 2019, 256. nr.; 2021, 204. nr.; 2022, 75. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
papildināt ar 3.1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.1.8. mežirbes (Bonasia bonasia) – no 1. septembra līdz 31. janvārim;"
1.2.
svītrot 3.2.5. apakšpunktu;
1.3.
izteikt 3.2.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.2.11. sējas zosis (Anser fabalis rossicus), baltpieres zosis (Anser albifrons), Kanādas zosis (Branta canadensis), garkakļi (Anas acuta) – no 15. septembra līdz 30. novembrim;"
1.4.
izteikt 3.2.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.2.12. meža zosis (Anser anser), lauči (Fulica atra), krīkļi (Anas crecca), pelēkās pīles (Anas strepera), platknābji (Anas clypeata), meža pīles (Anas platyrhynchos), prīkšķes (Anas querquedula), baltvēderi (Anas penelope), cekulpīles (Aythya fuligula), ķerras (Aythya marila), melnās pīles (Melanitta nigra), gaigalas (Bucephala clangula) – no 20. augusta līdz 14. septembrim trešdienā, sestdienā un svētdienā, bet no 15. septembra līdz 15. decembrim katru dienu;"
1.5.
papildināt ar 3.2.18. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.2.18. mērkaziņas (Gallinago gallinago) – no 1. augusta līdz 15. decembrim.";
1.6.
papildināt ar 10.1 punktu šādā redakcijā:
"10.1 Publiskajos ūdeņos vienā medību dienā vienam medniekam atļauts nomedīt ne vairāk kā 10 šo noteikumu 3.2.11. un 3.2.12. apakšpunktā minēto sugu ūdensputnu.";
1.7.
izteikt 14.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"14.1. ziņas par personām, kas slēdz līgumu (fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi);"
1.8.
izteikt 14.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"14.2. līguma priekšmetu – medību tiesības konkrētajā zemes vienībā vai tās daļā esošajās medību platībās, norādot zemes vienības kadastra apzīmējumu;"
1.9.
izteikt 14.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"14.4. līguma darbības termiņu gados;"
1.10.
izteikt 14.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"14.5. līguma izbeigšanas (laušanas) kārtību.";
1.11.
izteikt 16. punktu šādā redakcijā:
"16. Lai reģistrētu medību iecirkni vai grozījumus informācijā par jau reģistrētu medību iecirkni saistībā ar jauna medību līguma reģistrāciju, medību tiesību īpašnieks vai persona, kas medību tiesības ieguvusi, pamatojoties uz medību līgumu, tiešsaistē Meža valsts reģistrā iesniedz iesniegumu un šādus medību tiesības apliecinošus dokumentus:
16.1. attiecīgā īpašuma tiesisko valdījumu apliecinoša dokumenta elektroniski apliecinātu kopiju, ja medību tiesības izmanto tiesiskais valdītājs;
16.2. elektroniski parakstītu medību līgumu vai tā elektroniski apliecinātu kopiju, ja medību tiesības izmanto persona, kurai tās nodotas uz medību līguma pamata;
16.3. pilnvaras elektroniski apliecinātu kopiju, ja medību līgums noslēgts, pamatojoties uz pilnvarojumu;
16.4. elektroniski parakstītu līgumu par kopīgu medību tiesību izlietojumu vai tā elektroniski apliecinātu kopiju, ja medību tiesības izmanto medību tiesību īpašnieki.";
1.12.
papildināt ar 16.1 punktu šādā redakcijā:
"16.1 Lai izdarītu grozījumus informācijā par jau reģistrētu medību iecirkni saistībā ar grozījumu izdarīšanu spēkā esošā medību līgumā, medību tiesību īpašnieks vai persona, kas medību tiesības ieguvusi, pamatojoties uz medību līgumu, tiešsaistē Meža valsts reģistrā iesniedz iesniegumu un elektroniski parakstītu medību līgumu vai tā elektroniski apliecinātu kopiju, ja līgums parakstīts papīra formā.";
1.13.
izteikt 18. punktu šādā redakcijā:
"18. Valsts meža dienests pēc šo noteikumu 16. un 16.1 punktā minētā iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas mēneša laikā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
18.1. par medību iecirkņa reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt medību iecirkni;
18.2. par grozījumu reģistrēšanu informācijā par jau esošu medību iecirkni vai atteikumu reģistrēt grozījumus.";
1.14.
papildināt ar 19.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"19.5. tiek konstatēta kļūdaina vai dažādos iesniegtajos dokumentos pretrunīga informācija.";
1.15.
izteikt 20. punktu šādā redakcijā:
"20. Valsts meža dienests pēc savas iniciatīvas vai iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par zemes vienības vai tās daļas izslēgšanu no medību iecirkņa, ja:
20.1. spēkā stājies tiesas spriedums, no kura izriet, ka zemes vienība vai tās daļa ir izslēdzama no medību iecirkņa;
20.2. medību līgumā minētā zemes vienība vai tās daļa vairs neveido medību iecirkni kā vienlaidu platību;
20.3. beidzies medību līguma termiņš;
20.4. Valsts meža dienests saņēmis medību tiesību īpašnieka, tā pilnvarotas personas vai medību tiesību lietotāja iesniegumu un tam pievienotus rakstveida pierādījumus (elektroniski parakstītu oriģinālu vai elektroniski apliecinātu kopiju), kas apliecina, ka medību līgums izbeigts, ievērojot līgumā vai Civillikumā noteikto kārtību.";
1.16.
papildināt ar 20.1 punktu šādā redakcijā:
"20.1 Iesniegumu par zemes vienības vai tās daļas izslēgšanu no medību iecirkņa Valsts meža dienestā iesniedz strukturētu datu veidā tiešsaistē Meža valsts reģistrā.";
1.17.
papildināt ar 24.6 punktu šādā redakcijā:
"24.6 Iesniegumu par robežlīgumu reģistrāciju vai izslēgšanu no reģistra Valsts meža dienestā iesniedz strukturētu datu veidā tiešsaistē Meža valsts reģistrā.";
1.18.
papildināt ar 24.7 punktu šādā redakcijā:
"24.7 Valsts meža dienests šo noteikumu 18., 20.1 un 24.6 punktā minētos lēmumus paziņo adresātam Valsts meža dienesta likumā noteiktajā kārtībā.";
1.19.
izteikt 31. punktu šādā redakcijā:
"31. Mednieka pienākums ir nekavējoties nodrošināt Valsts meža dienesta informēšanu par atrastu bojā gājušu medījamo dzīvnieku, izmantojot Meža valsts reģistra funkcionalitātei atbilstošu mobilo lietotni.";
1.20.
izteikt 34. punktu šādā redakcijā:
"34. Mednieka pienākums ir pirms medībām informēt atbildīgo personu par plānotajām medībām un ievērot atbildīgās personas norādījumus par mednieka atrašanos medību laikā medību iecirknī.";
1.21.
svītrot 35. punktu;
1.22.
svītrot 36. punktu;
1.23.
svītrot 37. punktu;
1.24.
svītrot 38. punktu;
1.25.
izteikt 39. punktu šādā redakcijā:
"39. Mednieks nodrošina informācijas par nomedītajiem un ievainotajiem dzīvniekiem iesniegšanu Valsts meža dienestā, izmantojot Meža valsts reģistra funkcionalitātei atbilstošu mobilo lietotni.";
1.26.
izteikt 42. punktu šādā redakcijā:
"42. Valsts meža dienests medību atļaujas izsniedz saskaņā ar Medību likuma 20. panta pirmajā daļā minēto lēmumu, ar kuru tiek noteikts un apstiprināts limitēto medījamo sugu dzīvnieku pieļaujamais nomedīšanas apjoms.";
1.27.
izteikt 44. punktu šādā redakcijā:
"44. Valsts meža dienests medību atļauju konkrētā medību sezonā izsniedz pēc šo noteikumu 43. punktā minēto personu pieprasījuma strukturētu datu veidā tiešsaistē Meža valsts reģistrā, vienlaikus to nosūtot uz lietotāja oficiālo elektronisko adresi, ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, vai norādīto elektroniskā pasta adresi, ja personai nav aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.";
1.28.
papildināt ar 50.1 punktu šādā redakcijā:
"50.1 Individuālajās medībās medību vadītāja pienākumi ir saistoši medību tiesību lietotājam vai tā pilnvarotajai personai, ja mednieks medī ar Valsts meža dienestā saņemtu atļauju ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā.";
1.29.
izteikt 51.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"51.6. noskaidrot katra šāviena rezultātu un organizēt ievainoto dzīvnieku izsekošanu. Ja ievainots alnis, staltbriedis, mežacūka vai stirna, pirms tā izsekošanas, izmantojot Meža valsts reģistra funkcionalitātei atbilstošu mobilo lietotni, nodrošināt, ka tiek reģistrēts ievainošanas fakts. Ja ievainotais dzīvnieks atstājis reģistrēto medību iecirkni, medību vadītājs, saskaņojot ar medību tiesību lietotāju vai tās zemes īpašnieku, kura medību platībā iebēdzis ievainotais dzīvnieks, organizē ievainotā dzīvnieka izsekošanu. Ja ievainotā dzīvnieka izsekošanai nepieciešams medību šķirnes suns, tā izmantošanu saskaņo ar attiecīgo medību tiesību lietotāju vai zemes īpašnieku;"
1.30.
izteikt 51.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
"51.7. izmantojot Meža valsts reģistra funkcionalitātei atbilstošu mobilo lietotni, nodrošināt nomedītā dzīvnieka reģistrēšanu pirms tā sadalīšanas vai pārvietošanas no vietas, kurā tas nomedīts (ūdensputniem – ūdens objekta krasta), kā arī organizēt nomedīto dzīvnieku pārvietošanu līdz transportlīdzeklim;"
1.31.
svītrot 51.8. apakšpunktu;
1.32.
izteikt 51.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
"51.9. nodrošināt, ka informācija par nomedītajiem un ievainotajiem medījamiem dzīvniekiem vienas dienas laikā tiek iesniegta Valsts meža dienestā, izmantojot Meža valsts reģistra funkcionalitātei atbilstošu mobilo lietotni;"
1.33.
papildināt ar 51.16. apakšpunktu šādā redakcijā:
"51.16. uzrādīt medības uzraugošo un kontrolējošo dienestu amatpersonām Meža valsts reģistra funkcionalitātei atbilstošā mobilajā lietotnē reģistrēto vai iesniegto informāciju par nomedītajiem un ievainotajiem medījamiem dzīvniekiem.";
1.34.
izteikt 101. punktu šādā redakcijā:
"101. Nomedīta dzīvnieka pārvietošanas laikā personas rīcībā ir Meža valsts reģistra funkcionalitātei atbilstošā mobilajā lietotnē reģistrēta vai iesniegta informācija par nomedīto dzīvnieku vai dzīvnieka ķermenis ir marķēts ar marķieri, kurā norādīts nomedīšanas datums un tā mednieka apliecības numurs, kas nomedījis medījumu.";
1.35.
svītrot 104. punktu;
1.36.
svītrot 2. pielikumu;
1.37.
svītrot 3. pielikumu;
1.38.
svītrot 4. pielikumu.
2.
Grozījumi stājas spēkā 2023.gada 1.jūlijā.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds