23-TA-1466
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "RB Rail AS" nepieciešamo finansējumu 2023. gadam"
(J. Vitenbergs, A. Ašeradens, B. Bāne, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Pieņemt zināšanai, ka:
2.1.
akciju sabiedrības "RB Rail AS" netiešo izmaksu segšanu nodrošina visas trīs Baltijas valstis un no Latvijas puses 2023. gadā nepieciešams finansējums šim mērķim ir 875 849 euro apmērā;
2.2.
no iepriekšējos gados piešķirtā finansējuma akciju sabiedrības "RB Rail AS" netiešo izmaksu finansēšanai ir izveidojies atlikums 477 346 euro apmērā, kas tiks izmantots, lai daļēji segtu 2023. gadam nepieciešamo finansējumu.
3.
Ņemot vērā šī protokollēmuma 2. punktā minēto, atļaut Satiksmes ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta saistības Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammā 60.07.00 "Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)" 398 503 euro apmērā, lai nodrošinātu Latvijas 2023. gada līdzfinansējumu akciju sabiedrībai "RB Rail AS" netiešo izmaksu segšanai.
4.
Pieņemt zināšanai, ka nepieciešamais finansējums akciju sabiedrības "RB Rail AS" netiešo izmaksu segšanai netiek atgūts no Eiropas Komisijas un atmaksāts valsts budžetā.
5.
Pieņemt zināšanai, ka informatīvais ziņojums par papildu saistībām akciju sabiedrības "RB Rail AS" netiešo izmaksu segšanai 2024.–2025. gadā katram gadam tiks sagatavots atsevišķi un iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā.
6.
Satiksmes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu pārdalei no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", ņemot vērā šī protokollēmuma 3. punktā minēto.
7.
Satiksmes ministrijai sagatavot un satiksmes ministram līdz 2023. gada 15.novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Rail Baltica projekta tvērumu un īstenošanas plāniem, nodrošinot projekta funkcionalitāti un starpvalstu dzelzceļa līniju savienojumu. Ziņojumā ietvert arī pilnu pārskatu ar aprēķiniem par nepieciešamo finansējumu un norādīt tā avotus sadalījumā pa gadiem, projekta finanšu analīzes rādītājiem (tajā skaitā investīciju atdevi), ietekmes uz tautsaimniecību izvērtējumu, kā arī informāciju par projekta pārvaldības modeli  un tā pilnveidošanas iespējām, piešķirtā finansējuma izlietojumu un tā atbilstību valdības lēmumiem.