Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 668
Rīgā 2022. gada 25. oktobrī (prot. Nr. 54 6. §)
22-TA-2593
Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 16. aprīļa noteikumos Nr. 202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus"
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 1.punktu,
Augstskolu likuma 7.panta ceturto daļu, 10.1 panta ceturto daļu
un 55.1 panta septītās daļas 1.punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 16. aprīļa noteikumos Nr. 202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 75. nr.; 2018, 163., 196. nr.) šādu grozījumu:
1.
Izteikt 5. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece
Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 25. oktobra
noteikumiem Nr.
668

"5. pielikums

Ministru kabineta

2013.gada 16.aprīļa

noteikumiem Nr. 202


Doktora diploms


(paraugs)

1. Diploma 1. lappuse

2. Diploma 2. lappuse

3. Diploma 3. lappuse

O

Ar <augstskolas nosaukums (ģenitīvā)>

promocijas padomes

20<00>.gada <00>.<mēneša nosaukums (ģenitivā)> lēmumu

Nr.<000>

 

<zinātnes doktora grāda ieguvēja(-as) vārds un uzvārds>

personas kods <0000XX-XXXXX> / dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads) 

 

ieguv<-is/-usi>

zinātnes doktora grādu

 

zinātnes doktors(-e) (Ph. D.)

 

<zinātnes nozares grupas nosaukums (lokatīvā)>

 

par promocijas darbu "<darba nosaukums>"

 

Z.v. 

 

Rektors                                                                                                                                 <vārds, uzvārds, paraksts>                                                             

 

Promocijas padomes
priekšsēdētājs                                                                                                                      <vārds, uzvārds, paraksts>                                       

 

<Diploma izsniegšanas vietas nosaukums (lokatīvā)>

20<00>.gada <00>.<mēneša nosaukums (lokatīvā)>

 

Reģistrācijas Nr.<0000>

 

4. Diploma 4. lappusi neaizpilda.

Piezīmes.

1. Diploma 1. un 2. lappusē teksts ir iespiests un identisks visos doktora diplomos.

2. Leņķiekavās norādīto informāciju ieraksta vai iespiež atbilstoši katram konkrētajam gadījumam.

3. Diploma 1. lappusē:

3.1. vārdi "LATVIJAS REPUBLIKA" ir iespiesti tipogrāfiski ofseta tehnikā melnā krāsā;

3.2. lielā valsts ģerboņa attēls ir krāsains;

3.3. vārds "DIPLOMS" ir iespiests reljefā karstspiedes tehnikā ar foliju zelta krāsā.

4. Diploma 2. lappusē:

4.1. augstskolas nosaukums un diploma sērija ir iespiesta tipogrāfiski ofseta tehnikā melnā krāsā;

4.2. augstskolas emblēma ir krāsaina;

4.3. diploma numurs ir iespiests augstspiedes tehnikā.

5. Diploma 3. lappusē:

5.1. 10 mm no augšējās labās malas ir iespiesta vienota parauga hologramma karstspiedes tehnikā. Hologrammas diametrs ir 17 mm;

5.2.  O – aizsardzības elements – hologramma, kurā attēlots lielais valsts ģerbonis, zem kura puslokā novietots uzraksts "augstākā izglītība", bet fonā horizontālās līnijās – uzraksts "Izglītības un zinātnes ministrija";

5.3. dzimšanas datumu (diena/mēnesis/gads) norāda personai, kurai ir izsniegta termiņuzturēšanās atļauja un personas kods nav piešķirts;

5.4. iestādes zīmogs – ja nepieciešams;

5.5. attiecīgu zinātnes nozares grupas nosaukumu iestāde norāda, ievērojot promocijas padomes lēmumu par grāda – zinātnes doktors (Ph. D.) – piešķiršanu par promocijas darba publisku aizstāvēšanu attiecīgajā zinātnes nozarē vai apakšnozarē un pamatojoties uz normatīvo regulējumu par Latvijas zinātnes nozaru grupām, zinātnes nozarēm un apakšnozarēm."