Noteikumu konsolidētā versija

21-TA-175
Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu
1.
Noteikumi nosaka lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmas (turpmāk – aizdevumu programma) īstenošanas kārtību, finansējumu un atbalstāmās darbības, kā arī kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai aizdevumu veidā apakšpasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" (turpmāk – apakšpasākumi). 
2.
Aizdevumu programmas mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos saimnieciskajā darbībā un palielināt finanšu resursu pieejamību saimnieciskās darbības veicējiem lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības nozarē. Aizdevumu programma papildina finanšu tirgū pieejamo kredītiestāžu finansējumu.
3.
Aizdevumus sniedz un administrē akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – finanšu institūcija).
4.
Aizdevumu programmas finansēšanai, sagaidāmiem zaudējumiem un pārvaldības izmaksām pieejamais publiskais finansējums ir 27 810 000 euro, ko veido:
4.1.
Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam pasākumā "Kredītu fonds" atmaksātais finansējums 6 100 000 euro apmērā;
4.2.
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam pasākumā "Kredītu fonds" atmaksātais finansējums 1 710 000 euro apmērā;
4.3.
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam īstenošanas pārejas periodā apakšpasākumiem pieejamais finansējums 20 000 000 euro apmērā.
5.
Finanšu institūcija aizdevumu finansēšanai piesaista valsts aizdevumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtību atbilstoši šādiem nosacījumiem:
5.1.
valsts aizdevuma izmantošanas mērķis ir īstenot aizdevumu programmu;
5.2.
valsts aizdevuma summa ir 6 000 000 euro;
5.3.
valsts aizdevumu piešķir kredītlīnijas veidā;
5.4.
valsts aizdevumam netiek piemērota riska procentu likme;
5.5.
valsts aizdevuma nodrošinājums ir komercķīla uz finanšu institūcijas prasījuma tiesībām, kas rodas no aizdevumiem, kuri izsniegti atbilstoši šiem noteikumiem.
5.1
Finanšu institūcijai ir pieejams finansējums pārvaldības izmaksu segšanai:
5.11.
finansējums apakšpasākumu īstenošanai saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, 13. panta 2. un 3. punktu – līdz atbilstības perioda beigām;
5.12.
aizdevumu programmā atmaksātais publiskais finansējums un šo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktā noteiktais finansējums atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai finanšu instrumentu veidā – aizdevumu programmas īstenošanas laikā.
5.2
Finanšu institūcijas kapitāla atdeves segšanai izmanto šajā aizdevumu programmā atmaksāto publisko finansējumu un šo noteikumu 4. punktā norādīto finansējumu 10 procentu apmērā gadā no finanšu institūcijas kapitāla, kas paredzēts šajos noteikumos minēto finanšu instrumentu kredītriska, operacionālā riska un cita riska segšanai.
6.
Zaudējumus no neatgūtajiem aizdevumiem sedz no šo noteikumu 4. punktā minētā finansējuma līdz apmēram, kas noteikts procentuāli no kopējās izsniegto aizdevumu summas, pamatojoties uz sagaidāmo zaudējumu riska novērtējumu atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešajai daļai.
7.
Finanšu institūcija ir tiesīga pārtraukt aizdevumu programmas īstenošanu, ja faktiskie zaudējumi pārsniedz iepriekš prognozētos zaudējuma rādītājus.
8.
Finanšu institūcija aizdevumu piešķir:
8.1.
šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem lauksaimniecības un lauku attīstības nozarē:
8.1.1.
lauksaimniecības nozarē, ievērojot Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – regula Nr. 1408/2013);
8.1.2.
pārējās nozarēs, ievērojot Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – regula Nr. 1407/2013);
8.1.3.
ja aizdevums ir sniegts, izmantojot šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minēto finansējumu, – ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L347) (turpmāk – regula Nr. 1305/2013), 17. vai 19. pantu, kā arī  II pielikumu;
8.2.
šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem zivsaimniecības nozarē:
8.2.1.
atbilstoši saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (turpmāk – NACE 2. red.) kodam – grupa 03 "Zivsaimniecība", ievērojot Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) (turpmāk – regula Nr. 717/2014);
8.2.2.
atbilstoši NACE 2. red. kodam – grupa 10.2 "Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana", ievērojot regulu Nr. 1407/2013;
8.3.
šo noteikumu 13. punktā minētajam saimnieciskās darbības veicējam, ja tā saimnieciskā darbība ir ekonomiski dzīvotspējīga, izvērtējot arī saimnieciskās darbības veicēja biznesa idejas potenciālu un ilgtspēju, projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, nodrošinājuma struktūru un likviditāti, saimnieciskās darbības veicēja esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību, kā arī analizējot identificētos uzņēmējdarbības riska un citus faktorus saimnieciskās darbības veicēja aizdevuma kvalitātes noteikšanai.
(Grozīts ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 39)
8.1
Ja finanšu institūcija aizdevumu piešķir, izmantojot šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minēto finansējumu, tā nepiemēro regulā Nr. 1408/2013  de minimis atbalstam noteiktās prasības lauksaimniecības nozarē.
9.
Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajiem kritērijiem.
10.
Aizdevumu nepiešķir:
10.1.
grūtībās nonākušam saimnieciskās darbības veicējam, kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, kura saimnieciskā darbība ir izbeigta vai kurš atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;
10.2.
saimnieciskās darbības veicējam, kas ir uzskatāms par lielo uzņēmumu, ja tas neatbilst vismaz "B–" kredītreitingam saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 4. panta 3. punkta "a" apakšpunktu. Lielais uzņēmums ir uzņēmums, kas neatbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija regulas Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, I pielikumā ietvertajai definīcijai;
10.3.
saimnieciskās darbības veicējam, kam aizdevuma piešķiršanas brīdī saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datubāzes informāciju ir nodokļu parāds, izņemot gadījumu, ja nodokļu parāda samaksas termiņš ir pagarināts un nodokļu parāda saistības tiek pildītas;
10.4.
preču, pakalpojumu un pamatlīdzekļu iegādei, ja to piegādātājs ir ar saimnieciskās darbības veicēju saistīta persona. Saistītās personas atbilst Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, I pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai saistīto uzņēmumu definīcijai, tostarp saimnieciskās darbības veicēja laulātais, radinieks vai svainis līdz otrajai pakāpei.
11.
Aizdevumus nepiešķir šādām darbībām un nozarēm, ņemot vērā, ka noteiktie darbību un nozaru ierobežojumi tiek piemēroti atkarībā no piemērojamā valsts atbalsta regulējuma:
11.1.
regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" un "c", apakšpunktā minētajām nozarēm un 1. panta 1. punkta "d" un "e" apakšpunktā minētajām darbībām;
11.2.
regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā minētajām darbībām;
11.3.
regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktā minētajiem izņēmumiem;
11.4.
ieroču un munīcijas ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. red. grupa 25.40 "Ieroču un munīcijas ražošana" un grupa 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");
11.5.
alkohola tirdzniecībai (NACE 2. red. grupa 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" un grupa 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");
11.6.
tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. red. 12. nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana", grupa 46.35 "Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");
11.7.
azartspēļu un derību organizēšanai (NACE 2. red. 92. nodaļa "Azartspēles un derības");
11.8.
administratīvo un apkalpojošo dienestu darbībai (NACE 2. red. N daļa "Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība"), izņemot grupu 81 "Ēku uzturēšanas un ainavu ekspluatācijas darbības";
11.9.
(svītrots ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 39);
11.10.
transportlīdzekļu un transporta aprīkojuma iegādei saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas transporta nozarē (NACE 2. red. H sadaļa "Transports un uzglabāšana");
11.11.
finanšu un apdrošināšanas darbībai (NACE 2. red. K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības");
11.12.
darījumiem ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. L sadaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu", izņemot grupu 68.32 "Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata");
11.13.
citu aizdevumu restrukturizācijai;
11.14.
(Svītrots)
11.15.
kapitālsabiedrību kapitāla daļu iegādei.
(Grozīts ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 39)
12.
Aizdevumu piešķir ekonomiski dzīvotspējīgu projektu īstenošanai – investīcijām un apgrozāmo līdzekļu iegādei:
12.1.
lauku teritorijā – visā Latvijas teritorijā, izņemot pilsētas, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15 000, – lauksaimniecības un lauku saimnieciskās darbības nozarē;
12.2.
visā Latvijas teritorijā – zivsaimniecības nozarē.
13.
Aizdevumu ir tiesīga saņemt:
13.1.
lauksaimniecības un lauku saimnieciskās darbības nozarē – juridiska vai fiziska persona, kura nodarbojas ar saimniecisko darbību vai plāno to uzsākt un kuras apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā bez saņemtā valsts un Eiropas Savienības atbalsta nepārsniedz 150 000 euro;
13.2.
zivsaimniecības nozarē:
13.2.1.
saimnieciskās darbības attīstībai – juridiska vai fiziska persona, kura nodarbojas ar saimniecisko darbību zivsaimniecībā;
13.2.2.
saimnieciskās darbības uzsākšanai – juridiska vai fiziska persona, kura nodarbojas ar saimniecisko darbību vai plāno to uzsākt un kuras apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā bez saņemtā valsts un Eiropas Savienības atbalsta nepārsniedz 150 000 euro.
(Grozīts ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 39)
14.
Aizdevuma atmaksas termiņš nepārsniedz 10 gadus, ievērojot saimnieciskās darbības veicēja ražošanas ciklu. Jaunas būves būvniecības, pārbūves, inženiertīklu ierīkošanas, kā arī būves atjaunošanas projektos, ja būvi nepieciešams tehniski vai funkcionāli uzlabot ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas vajadzībām, aizdevuma atmaksas termiņš nepārsniedz 15 gadus.
15.
Aizdevuma maksimālā summa nepārsniedz 100 000 euro, tajā skaitā:
15.1.
investīciju iegādei;
15.2.
apgrozāmo līdzekļu iegādei – 35 000 euro;
15.3.
apbūvētas un neapbūvētas zemes iegādei, ja tā ir daļa no īstenojamā projekta, – 35 000 euro, ja aizdevums ir sniegts, izmantojot šo noteikumu 4.1. vai 4.2. apakšpunktā minēto finansējumu, vai nepārsniedz 10 procentu no kopējās aizdevuma summas, ja aizdevums ir sniegts, izmantojot šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minēto finansējumu.
15.1
Saimnieciskās darbības veicējs ir tiesīgs saņemt vairākus aizdevumus, ja aizdevuma piešķiršanas brīdī piešķiramā un iepriekš saņemto aizdevumu neatmaksātā kopsumma nepārsniedz šo noteikumu 15. punktā noteikto maksimālo aizdevuma summu.
16.
Ja aizdevuma summa vai aizdevumu kopsumma (ja aizdevums ir atkārtots) ir lielāka par 7000 euro, saimnieciskās darbības veicējs nodrošina līdzfinansējumu sava uzņēmējdarbības projekta īstenošanai vismaz 10 procentu apmērā no aizdevuma pieteikumā paredzētās aizdevuma summas. Saimnieciskās darbības veicējs aizdevuma pieteikumā paredzētās saimnieciskās darbības līdzfinansēšanai izmanto savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar komercdarbības atbalstu.
17.
Subsīdijas ekvivalentu saimnieciskās darbības veicējam aprēķina, faktiski piemēroto procentu summu atskaitot no procentu summas, kas jāmaksā saskaņā ar Eiropas Komisijas konkrētajam periodam noteikto bāzes likmi (publicēta Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļvietnē).
18.
Lai saņemtu aizdevumu, saimnieciskās darbības veicējs finanšu institūcijā iesniedz informāciju par saņemto de minimis atbalstu kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados atbilstoši normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.
18.1
Lai saņemtu aizdevumu, saimnieciskās darbības veicējs finanšu institūcijā iesniedz informāciju par citu plānoto vai saņemto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta intensitāti un summu. Finanšu institūcija pirms lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu izskata saimnieciskās darbības veicēja iesniegtos dokumentus un pārliecinās par kumulācijas normu korektu izpildi saskaņā ar šo noteikumu 21. punktu.
(MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 39 redakcijā)
19.
Ja saimnieciskās darbības veicējs vienlaikus darbojas gan vienā vai vairākās atbalstāmajās nozarēs, gan izslēgtajās nozarēs vai veic neatbalstāmas darbības saskaņā ar attiecīgo regulu, tad:
19.1.
saņemot de minimis atbalstu saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013, tas nodrošina darbību vai izmaksu nodalīšanu atbilstoši regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktam;
19.2.
saņemot de minimis atbalstu saskaņā ar regulu Nr. 1408/2013, tas nodrošina darbību vai izmaksu nodalīšanu atbilstoši regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. punktam;
19.3.
saņemot de minimis atbalstu saskaņā ar regulu Nr. 717/2014, tas nodrošina darbību vai izmaksu nodalīšanu atbilstoši regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktam.
20.
Vienam saimnieciskās darbības veicējam viena vienota uzņēmuma līmenī piešķirtā de minimis atbalsta kopējā summa nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā vai regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā noteikto ierobežojumu. Atbalstu uzskaita saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaiti.
(Grozīts ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 39)
21.
Saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 5. panta 1. un 2. punktu un regulas Nr. 717/2014 5. panta 1. un 2. punktu de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu attiecīgi līdz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā un regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam vai ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, vai ar citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja netiek pārsniegta maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā.
(Grozīts ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 39)
21.1
Atbalstu šajos noteikumos minētajos apakšpasākumos drīkst kumulēt ar citu investīciju atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja netiek pārsniegta maksimālā atbalsta intensitāte par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām – 50 procentu no attiecināmo izmaksu apmēra, ievērojot regulas Nr. 1305/2013 II pielikumā noteiktās atbalsta likmes.  Atbilstoši regulas Nr. 1305/2013  17. panta 3. punktam maksimālo atbalsta intensitāti var palielināt par 20 procentiem, piešķirot atbalstu gados jauniem lauksaimniekiem.
22.
Finanšu institūcija un saimnieciskās darbības veicējs glabā dokumentāciju par atbalsta shēmas ietvaros sniegto atbalstu un nodrošina tās pieejamību saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktu, regulas Nr. 1408/2013 6. panta 4. punktu vai regulas Nr. 717/2014 6. panta 4. punktu.
(MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 39 redakcijā)
23.
Lai nodrošinātu šo noteikumu 9. punktā minētā nosacījuma ievērošanu, saimnieciskās darbības veicēja apvienošanas, iegādes vai sadalīšanas gadījumā atbalsta uzskaitē ņem vērā šādus nosacījumus:
23.1.
ja saimnieciskās darbības veicējs apvienojas vai notiek iegādes darījums, ņem vērā katram pievienotajam saimnieciskās darbības veicējam iepriekš piešķirto de minimis atbalstu;
23.2.
ja saimnieciskās darbības veicējs tiek sadalīts, pirms sadalīšanas piešķirto de minimis atbalstu attiecina uz to saimnieciskās darbības veicēju, kas no šā atbalsta guva labumu un kas pārņēma darbības, kurām sākotnēji tika izmantots de minimis atbalsts, bet, ja tas nav iespējams, tad to dara proporcionāli, pamatojoties uz jaunizveidoto saimnieciskās darbības veicēju pašu kapitāla bilances vērtību sadales faktiskajā datumā.
23.1
Ja ir pārkāptas regulas Nr. 1407/2013, regulas Nr. 1408/2013 vai regulas Nr. 717/2014 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. pantā noteiktās prasības, saimnieciskās darbības veicējs atmaksā saņemto valsts atbalstu finanšu institūcijai kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktu, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts saimnieciskās darbības veicējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.
(MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 39 redakcijā)
24.
Reizi ceturksnī finanšu institūcija savā tīmekļvietnē ievieto informāciju par aizdevuma saņēmēju, aizdevuma veidu, aizdevuma summu un izsniegšanas datumu.
25.
Finanšu institūcija, nodrošinot atsevišķu lauksaimniecībai, lauku attīstībai un zivsaimniecības attīstībai sniegtā atbalsta finanšu līdzekļu uzskaiti, šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minēto finansējumu nodala kā atsevišķu finansējuma daļu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 38. panta 6. punktu.
26.
Zemkopības ministrija un finanšu institūcija slēdz līgumu par aizdevumu programmas ieviešanu un uzraudzību.
27.
Finanšu institūcija lēmumu par aizdevuma piešķiršanu pieņem triju nedēļu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Lēmuma pieņemšanas datums uzskatāms par de minimis atbalsta piešķiršanas datumu.
(MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 39 redakcijā)
28.
De minimis atbalstu atbilstoši šiem noteikumiem piešķir, ievērojot regulas Nr. 1408/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā, regulas Nr. 1407/2014 7. panta 4. punktā un 8. pantā vai regulas Nr. 717/2014 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteiktā piemērošanas termiņa beigas.
(MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 39 redakcijā)
29.
Finanšu institūcija šo noteikumu 8. un 12. punktā minētās informācijas izvērtēšanai ir tiesīga bez maksas saņemt informāciju no Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta un Lauksaimniecības datu centra tādā apjomā, kāds nepieciešams aizdevuma programmas īstenošanai.
30.
Ja finanšu institūcija aizdevumu piešķir, izmantojot šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minēto finansējumu, tad šo noteikumu 4. punktā minētie izdevumi ir attiecināmi līdz 2025. gada 31. decembrim.