Likumprojekts

PAZIŅOJUMS:
VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 21.02.2024 laikā no plkst. 21:00 līdz plkst. 23:30 var būt traucēta vienotās pieteikšanās moduļa darbība. To laikā portālā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas un parakstīšanās pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
23-TA-3235
Ilgtspējas informācijas atklāšanas likums
InodaļaVispārīgie noteikumi
1.
pants.
Likumā lietotie termini
 
(1)
Likumā ir lietoti šādi termini:
1)
ilgtspējas jautājumi – vides tiesības, sociālās tiesības un cilvēktiesības, un pārvaldības faktori, tostarp ilgtspējas faktori Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regulas (ES) Nr. 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē (turpmāk – Regula (ES) Nr. 2019/2088)  2. panta 24. punkta izpratnē;
2)
ilgtspējas ziņojums – ar ilgtspējas jautājumiem saistīta informācija saskaņā ar šā likuma 4., 7. pantu un 12. pantu;
3)
mazas un nesarežģītas iestādes – iestādes Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (turpmāk – Regula (ES) Nr. 575/2013) 4. panta 1. punkta 145. apakšpunkta izpratnē;
4)
trešā valsts – jebkura valsts, izņemot Eiropas Savienības dalībvalsti, Eiropas Ekonomikas zonas valsti un Šveices Konfederāciju.
(2)
Likumā lietotais termins "sabiedriskas nozīmes struktūra" atbilst Revīzijas pakalpojumu likumā lietotajam terminam, termins "sabiedrība" atbilst Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā lietotajam terminam, termins "kredītiestāde" atbilst Kredītiestāžu likumā lietotajam terminam, termini "apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības" un "kaptīvās apdrošināšanas un kaptīvās pārapdrošināšanas sabiedrības" atbilst Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā lietotajiem terminiem.
2.
pants.
Likuma mērķis
Šā likuma mērķis ir nodrošināt publiski pieejamu un salīdzināmu informāciju, lai izprastu likuma subjekta darbības ietekmi uz ilgtspējas jautājumiem un informāciju, kā ilgtspējas jautājumi ietekmē tā attīstību, darbības rezultātus un stāvokli.
3.
pants.
Likuma subjekti
(1)
Likums attiecas uz Latvijas Republikā reģistrētām:
1)
komercsabiedrībām, kuras ir lielas sabiedrības un lielas koncerna mātes sabiedrības;
2)
mazām sabiedrībām, izņemot mikro sabiedrībām, un vidējām sabiedrībām, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū;
3)
lielām meitas sabiedrībām vai mazām un vidējām meitas sabiedrībām, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū un, ja šo galveno mātes sabiedrību reglamentē trešās valsts tiesību akti un neto apgrozījums grupas līmenī Eiropas Savienībā secīgi divus pārskata gadus pēc kārtas šīs galvenās mātes sabiedrības bilances datumā pārsniedz 150 000 000 euro (turpmāk – trešās valsts sabiedrības meitas sabiedrības);
4)
filiālēm, kura ir tādas sabiedrības filiāle, kuru reglamentē trešās valsts tiesību akti un šīs filiāles neto apgrozījums iepriekšējā pārskata gadā bilances datumā pārsniedz 40 000 000 euro un, ja šīs trešās valsts sabiedrības neto apgrozījums grupas līmenī Eiropas Savienībā secīgi divus pārskata gadus pēc kārtas bilances datumā pārsniedz 150 000 000 euro (turpmāk – trešās valsts sabiedrības filiāle).
(2)
Šis likums neattiecas uz krājaizdevu sabiedrībām, pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu fondiem, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondiem.
(3)
Šā panta pirmās daļas trešajā un ceturtajā punktā minētais neto apgrozījums ir ieņēmumi kā definēts tajā finanšu pārskatu sagatavošanas sistēmā vai tās nozīmē, uz kuru pamatojoties tiek sagatavoti trešās valsts sabiedrības finanšu pārskati.
IInodaļaIlgtspējas ziņojuma un konsolidētā ilgtspējas ziņojuma saturs
4.
pants.
Ilgtspējas ziņojums
(1)
Šā likuma 3. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētajam likuma subjektam ir pienākums vadības ziņojumā iekļaut ilgtspējas informāciju, kura sniedz izpratni par likuma subjekta darbības ietekmi uz ilgtspējas jautājumiem, un informāciju, kā ilgtspējas jautājumi ietekmē likuma subjekta attīstību, darbības rezultātus un stāvokli. Minētā ilgtspējas informācija vadības ziņojumā ir skaidri identificējama un iekļauta atsevišķā sadaļā.
(2)
Informācija, kas minēta šā panta pirmajā daļā ir šāda:
1)
īss likuma subjekta darbības modeļa un stratēģijas apraksts, tostarp:
a)
darbības modeļa un stratēģijas noturība pret riskiem, kas saistīti ar ilgtspējas jautājumiem,
b)
iespējas, kas saistītas ar ilgtspējas jautājumiem,
c)
plāni, cita starpā īstenošanas darbības un saistītie finanšu un investīciju plāni, ar mērķi nodrošināt, ka tā darbības modelis un stratēģija ir vērsti uz pārkārtošanos uz ilgtspējīgu ekonomiku un globālās sasilšanas ierobežošanu līdz 1,5 °C saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros 2015. gada 12. decembrī pieņemto Parīzes nolīgumu un mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 30. jūnija Regulā (ES) Nr. 2021/1119 ar ko izveido klimatneitralitātes panākšanas satvaru un groza Regulas (EK) Nr. 401/2009 un (ES) 2018/1999 “Eiropas Klimata akts” (turpmāk – Regula (ES) Nr. 2021/1119), un attiecīgā gadījumā ar to, cik lielā mērā likuma subjektu ietekmē ar oglēm, naftu un gāzi saistītas darbības,
d)
par to kā likuma subjekta darbības modelī un stratēģijā ir ņemtas vērā likuma subjekta ieinteresēto personu intereses un likuma subjekta ietekme uz ilgtspējas jautājumiem,
e)
kā likuma subjekta stratēģija tiek īstenota attiecībā uz ilgtspējas jautājumiem;
2)
likuma subjekta izvirzīto ilgtspējas mērķu un rādītāju apraksts un plānotie termiņi, un, ja piemērojams, absolūtie siltumnīcu gāzu emisiju samazināšanas mērķi un rādītāji vismaz 2030. un 2050. gadam, apraksts par likuma subjekta īstenotajiem pasākumiem un paziņojums par mērķu un rādītāju sasaisti ar zinātniski pamatotiem datiem;
3)
apraksts par likuma subjekta valdes, padomes un citas līdzīgas pārvaldes institūcijas funkcijām ilgtspējas jautājumu risināšanā un to zinātību un prasmju atbilstību funkciju izpildei vai resursiem, kas pieejami šādu zinātību vai prasmju ieguvei;
4)
apraksts par likuma subjekta politiku saistībā ar ilgtspējas jautājumiem;
5)
informācija par valdes, padomes un citas līdzīgas pārvaldes institūcijas pieejamiem veicināšanas pasākumiem attiecībā uz ilgtspējas jautājumu risināšanu;
6)
apraksts par:
a)
likuma subjekta īstenoto pienācīgas rūpības procesu vadību attiecībā uz ilgtspējas jautājumiem, un saskaņā ar normatīvo regulējumu, ar kuru ir ieviestas Eiropas Savienības pienācīgas rūpības procesa prasības, ja attiecināms,
b)
galveno faktisko vai iespējamo nelabvēlīgo ietekmi, kas saistīta ar paša likuma subjekta darbību un vērtību ķēdi, arī tā produktiem un pakalpojumiem, tai skaitā darījumu attiecībām un piegāžu ķēdi, darbībām, kuras veiktas, lai identificētu un uzraudzītu minēto ietekmi, un cita veida nelabvēlīgu ietekmi, kas likuma subjektam ir jāidentificē saskaņā ar citām Eiropas Savienības pienācīgas rūpības procesa prasībām,
c)
jebkuru likuma subjekta veikto darbību, lai izvairītos, mazinātu, labotu vai izbeigtu faktisko vai iespējamo nelabvēlīgo ietekmi, un šādu darbību rezultātiem;
7)
likuma subjekta būtiskāko ar ilgtspējas jautājumiem saistīto risku apraksts, tostarp nozīmīgāko ietekmes faktoru raksturojums un ziņas par likuma subjekta īstenoto attiecīgo risku vadības procesu;
8)
rādītāji, kas attiecas uz šā panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā minētās informācijas atklāšanu.
(3)
Likuma subjekts ilgtspējas ziņojumā iekļauj informāciju par ilgtspējas informācijas ieguves avotiem un metodēm. Ilgtspējas ziņojumā informācija norādāma īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa perspektīvā, ja tas attiecināms.
(4)
Saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu sniegtajai informācijai, kur tas nepieciešams, jāietver informācija par paša likuma subjekta darbību un par tā vērtību ķēdi, arī tā produktiem un pakalpojumiem, komercdarbības attiecībām un piegāžu ķēdēm.
(5)
Gadījumos, kad visa nepieciešamā informācija saskaņā ar šā panta ceturto daļu par likuma subjekta vērtības ķēdi nav pieejama, pirmajos trīs pārskata gados (pēc šajā likumā attiecīgam likuma subjektam noteiktā pienākuma sagatavot ilgtspējas ziņojumu) likuma subjekts apraksta centienus (pasākumus), kas veikti, lai iegūtu informāciju par savu vērtības ķēdi, iemeslus, kāpēc visu nepieciešamo informāciju nebija iespējams iegūt, un savus plānus nepieciešamās informācijas iegūšanai nākotnē.
(6)
Attiecīgā gadījumā, ja tas nepieciešams, šā panta pirmajā un otrajā daļā minētā informācija norādāma saistībā ar finanšu pārskatā norādītajām summām un ietverot papildu skaidrojumus attiecībā uz citu vadības ziņojumā ietverto informāciju saistība ar ilgtspējas jautājumiem.
(7)
Izņēmuma gadījumā likuma subjekts var nesniegt informāciju par notikumiem, kuru iestāšanās ir sagaidāma tuvākā gada laikā, vai par sarunu procesā esošiem jautājumiem, ja ir izpildīti abi šādi nosacījumi:
1)
šī likuma subjekta valde rakstveida ziņojumā likuma subjekta akcionāru (dalībnieku) sapulcei sniedz skaidrojumu par apstākļiem, kuru dēļ minētās informācijas izpaušana nopietni kaitētu šī likuma subjekta komercdarbībai;
2)
minētās informācijas nesniegšana nav šķērslis skaidras un patiesas izpratnes iegūšanai par likuma subjekta attīstību, darbības rezultātiem, finansiālo stāvokli un tās komercdarbības ietekmi.
(8)
Likuma subjekts šā panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā minēto informāciju sniedz saskaņā ar šā likuma 10. pantā minētajiem ar Eiropas Komisijas īstenošanas aktiem apstiprinātajiem ilgtspējas ziņu sniegšanas standartiem.
(9)
Likuma subjekta valde piemērotā apmērā informē darbiniekus vai to pārstāvjus un apspriež ar tiem attiecīgo informāciju un ilgtspējas informācijas iegūšanas un pārbaudes līdzekļus. Darbinieku viedokli, ciktāl tas attiecināms, dara zināmu atbilstīgajām valdes, padomes un citām līdzīgas pārvaldes institūcijām.
(10)
Likuma subjekts, kas ir maza un vidēja sabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, maza un nesarežģīta iestāde, kaptīvā apdrošināšanas sabiedrība un kaptīvā pārapdrošināšanas sabiedrība neatkarīgi no šā likuma 5. un 6. panta attiecināmības un šā panta otrās, trešās, ceturtās, piektās, sestās, septītās un astotās daļas prasībām var savu ilgtspējas ziņu sniegšanu ierobežot, norādot tikai šādu informāciju:
1)
īss likuma subjekta darbības modeļa un stratēģijas apraksts;
2)
apraksts par likuma subjekta politiku saistībā ar ilgtspējas jautājumiem;
3)
likuma subjekta galveno faktisko vai iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz ilgtspējas jautājumiem un jebkuru likuma subjekta veikto darbību, lai novērstu, mazinātu, labotu vai izbeigtu faktisko vai iespējamo nelabvēlīgo ietekmi;
4)
likuma subjekta būtiskāko ar ilgtspējas jautājumiem saistīto risku apraksts un ziņas par likuma subjekta īstenoto attiecīgo risku vadības procesu;
5)
galvenie rādītāji, kas vajadzīgi šā panta desmitās daļas 1., 2., 3. un 4. punktā minētās informācijas atklāšanai.
(11)
Likuma subjekts, uz kura attiecas šā panta desmitās daļas nosacījumi, sagatavo ilgtspējas ziņojumu saskaņā ar šā likuma 11. pantā minētajiem mazo un vidējo sabiedrību ilgtspējas ziņu sniegšanas standartiem.
(12)
Ja likuma subjekts ir izpildījis šā panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā, astotajā, devītajā un desmitajā daļā noteiktās prasības, tad tas ir atbrīvots no gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktā pienākuma attiecībā uz noteiktu nefinanšu rādītāju sniegšanu.
5.
pants.
Atbrīvojums likuma subjektam, kas ir meitas sabiedrība no pienākuma sagatavot ilgtspējas ziņojumu un tās mātes sabiedrības konsolidētā ilgtspējas ziņojuma publicēšana
(1)
Likuma subjekts, kas ir meitas sabiedrība ir atbrīvota no pienākuma sagatavot ilgtspējas ziņojumu šā likuma 4. pantā noteiktajā kārtībā, ja ziņas par šī subjekta un tās meitas sabiedrību ilgtspējas jautājumiem ir iekļautas citas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētas mātes sabiedrības konsolidētajā ilgtspējas ziņojumā, kurš sagatavots atbilstoši šā likuma 7. panta prasībām, pie nosacījuma, ja šī subjekta vadības ziņojumā ir iekļauta šāda informācija:
1)
mātes sabiedrības nosaukums un juridiskā adrese, kura sniedz informāciju grupas līmenī saskaņā ar šā likuma 4. pantu;
2)
mātes sabiedrības konsolidēto vadības ziņojumu tīmekļvietne;
3)
informācija par šajā pantā noteiktā atbrīvojuma attiecināmību uz likuma subjektu.
(2)
Meitas sabiedrība nodrošina, lai mātes sabiedrības sagatavotais konsolidētais vadības ziņojums ir publicēts tās tīmekļvietnē latviešu valodā. Visos tulkojumos, kas nav apliecināti, iekļauj attiecīgu paziņojumu.
(3)
Šā panta pirmās daļas izpildei un ja piemēro Regulas (ES) Nr. 575/2013 10. pantu, kredītiestādes, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei, kura tās uzrauga saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 10. pantā, uzskata par minētās centrālās iestādes meitas sabiedrībām.
(4)
Šā panta pirmās daļas izpildei apdrošināšanas sabiedrības pār kurām cita sabiedrība veic centralizētu koordināciju atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 1. panta pirmās daļas 41. punkta "b" apakšpunktā noteiktajam, tiek uzskatītas par koncerna mātes sabiedrības meitas sabiedrībām.
(5)
Pirmajā daļā noteikto atbrīvojumu nepiemēro tādiem likuma subjektiem, kas ir lielas sabiedrības, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū.
6.
pants.
Atbrīvojums trešās valsts sabiedrības meitas sabiedrībai no pienākuma sagatavot ilgtspējas ziņojumu
(1)
Trešajā valstī reģistrētas sabiedrības meitas sabiedrība, ir atbrīvota no ilgtspējas ziņojuma sagatavošanas šā likuma 4. pantā noteiktajā kārtībā, ja ziņas par šāda likuma subjekta un tās meitas sabiedrības (ja attiecināms) ilgtspējas jautājumiem ir iekļautas likuma subjekta mātes sabiedrības konsolidētajā ilgtspējas ziņojumā, kurš sagatavots saskaņā ar ilgtspējas ziņu sniegšanas standartiem, kuri pieņemti atbilstoši šā likuma 10. pantā noteiktajam vai veidā, kas ir līdzvērtīgs minētajiem ilgtspējas ziņu sniegšanas standartiem, kā noteikts saskaņā ar īstenošanas aktu par ilgtspējas ziņu sniegšanas standartu līdzvērtīgumu, un ir ievēroti visi šādi nosacījumi:
1)
Šā panta pirmajā daļā minētais likuma subjekta vadības ziņojumā ir iekļāvis šādu informāciju:
a)
trešajā valstī reģistrētās mātes sabiedrības nosaukums un juridiskā adrese, kura sniedz informāciju grupas līmenī saskaņā ar Ilgtspējas ziņu sniegšanas standartiem vai veidā, kas ir līdzvērtīgs minētajiem Ilgtspējas ziņu sniegšanas standartiem, kā noteikts saskaņā ar īstenošanas aktu par ilgtspējas ziņu sniegšanas standartu līdzvērtību,
b)
tīmekļa vietnes saite uz trešās valsts sabiedrības mātes sabiedrības konsolidēto ilgtspējas ziņojuma publiskošanas vietni, un uz šā likuma 16. panta kārtībā sagatavoto apliecinājuma ziņojumu,
c)
informācija par šajā pantā noteiktā atbrīvojuma attiecināmību uz likuma subjektu;
2)
ja mātes sabiedrība ir reģistrēta trešā valstī, tad šādas mātes sabiedrības konsolidēto ilgtspējas ziņojumu un apliecinājuma ziņojumu par konsolidētās ilgtspējas ziņu sniegšanu, kuru sniegusi viena vai vairākas personas vai juridiskas personas, kuras ir pilnvarotas sniegt apliecinājuma ziņojumu saskaņā ar tiesību aktiem, kuri reglamentē minēto mātes sabiedrību, publicē saskaņā ar attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajiem gada pārskata publicēšanas nosacījumiem un saskaņā ar noteiktajām prasībām par publicēšanu, kas reglamentē attiecīgo atbrīvoto meitas sabiedrību;
3)
ja likuma subjekta mātes sabiedrība ir reģistrēta trešā valstī, Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 18. jūnija Regulas (ES) Nr. 2020/852 par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 2019/2088 (turpmāk – Regula (ES) Nr. 2020/852) 8. pantā paredzēto publiskojamo informāciju par attiecīgā likuma subjekta un tā meitas sabiedrību darbību un ilgtspējas jautājumiem iekļauj likuma subjekta vadības ziņojumā vai konsolidētajā ilgtspējas ziņojumā, ko sastādījusi trešā valstī reģistrēta mātes sabiedrība.
(2)
Trešajā valstī reģistrētas sabiedrības meitas sabiedrība nodrošina, lai mātes sabiedrības sagatavotais konsolidētais vadības ziņojums ir publicēts tās tīmekļvietnē latviešu valodā. Visos tulkojumos, kas nav apliecināti, iekļauj attiecīgu paziņojumu.
(3)
Šā panta pirmās daļas izpildei un ja piemēro Regulas (ES) Nr. 575/2013 10. pantu, kredītiestādes, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei, kura tās uzrauga saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 10. pantā, uzskata par minētās centrālās iestādes meitas sabiedrībām. 
(4)
Šā panta pirmās daļas izpildei apdrošināšanas sabiedrības pār kurām cita sabiedrība veic centralizētu koordināciju atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 1. panta pirmās daļas 41. punkta "b" apakšpunktā noteiktajam, tiek uzskatītas par koncerna mātes sabiedrības meitas sabiedrībām.  
(5)
Pirmajā daļā noteikto atbrīvojumu nepiemēro tādiem likuma subjektiem, kas ir lielas sabiedrības, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū.
7.
pants.
Konsolidētais ilgtspējas ziņojums
(1)
Lielai koncerna mātes sabiedrībai ir pienākums konsolidētā vadības ziņojumā iekļaut ilgtspējas informāciju, kura sniedz izpratni par koncerna darbības ietekmi uz ilgtspējas jautājumiem, un informāciju, kā ilgtspējas jautājumi ietekmē koncerna attīstību, darbības rezultātus un stāvokli. Minētā ilgtspējas informācija konsolidētajā vadības ziņojumā ir skaidri identificējama un iekļauta atsevišķā sadaļā.
(2)
Informācija, kas minēta šā panta pirmajā daļā ir šāda:
1)
īss koncerna darbības modeļa un stratēģijas apraksts, tostarp:
a)
darbības modeļa un stratēģijas noturība pret riskiem, kas saistīti ar ilgtspējas jautājumiem,
b)
iespējas, kas saistītas ar ilgtspējas jautājumiem,
c)
plāni, cita starpā īstenošanas darbības un saistītie finanšu un investīciju plāni, ar mērķi nodrošināt, ka tā darbības modelis un stratēģija ir vērsti uz pārkārtošanos uz ilgtspējīgu ekonomiku un globālās sasilšanas ierobežošanu līdz 1,5 °C saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros 2015. gada 12. decembrī pieņemto Parīzes nolīgumu un mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti, kā noteikts Regulā (ES) 2021/1119, un attiecīgā gadījumā ar to, cik lielā mērā likuma subjektu ietekmē ar oglēm, naftu un gāzi saistītas darbības,
d)
par to kā koncerna darbības modelī un stratēģijā ir ņemtas vērā koncerna ieinteresēto personu intereses un koncerna ietekme uz ilgtspējas jautājumiem,
e)
kā koncerna stratēģija tiek īstenota attiecībā uz ilgtspējas jautājumiem;
2)
apraksts par koncerna izvirzītajiem ilgtspējas mērķiem un rādītājiem un plānotajiem termiņiem, un, ja piemērojams, absolūtie siltumnīcu gāzu emisiju samazināšanas mērķi un rādītāji vismaz 2030. un 2050. gadam, apraksts par koncerna īstenotajiem pasākumiem un paziņojums par mērķu un rādītāju sasaisti ar zinātniski pamatotiem datiem;
3)
apraksts par konsolidācijā iesaistīto likuma subjektu valdes, padomes un citu līdzīgas pārvaldes institūciju funkcijām ilgtspējas jautājumu risināšanā un to zinātību un prasmju atbilstību funkciju izpildei vai resursiem, kas pieejami šādu zinātību vai prasmju ieguvei;
4)
apraksts par koncerna politiku saistībā ar ilgtspējas jautājumiem;
5)
informācija par konsolidācijā iesaistīto likuma subjektu valdes, padomes un citu līdzīgas pārvaldes institūciju pieejamiem veicināšanas pasākumiem saistībā ar ilgtspējas jautājumu risināšanu;
6)
apraksts par:
a)
koncerna īstenoto pienācīgas rūpības procesu vadību attiecībā uz ilgtspējas jautājumiem, un ja attiecināms, saskaņā ar normatīvo regulējumu, ar kuru ir ieviestas Eiropas Savienības  pienācīgas rūpības procesa prasības,
b)
galveno faktisko vai iespējamo nelabvēlīgo ietekmi, kas saistīta ar paša koncerna darbību un vērtību ķēdi, arī tā produktiem un pakalpojumiem, tai skaitā darījumu attiecībām un piegāžu ķēdi, darbībām, kuras veiktas, lai identificētu un uzraudzītu minēto ietekmi, un cita veida nelabvēlīgu ietekmi, kas koncerna mātes sabiedrībai ir jāidentificē saskaņā ar citām Eiropas Savienības pienācīgas rūpības procesa prasībām,
c)
jebkuru koncerna veikto darbību, lai izvairītos, mazinātu, labotu vai izbeigtu faktisko vai iespējamo nelabvēlīgo ietekmi, un šādu darbību rezultātiem;
7)
koncerna būtiskāko ar ilgtspējas jautājumiem saistīto risku apraksts, tostarp nozīmīgāko ietekmes faktoru raksturojums un ziņas par koncerna īstenoto attiecīgo risku vadības procesu;
8)
rādītāji, kas attiecas uz šā panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā minētās informācijas atklāšanu.
(3)
Mātes sabiedrība ilgtspējas ziņojumā iekļauj informāciju par ilgtspējas informācijas ieguves avotiem un metodēm. Ilgtspējas ziņojumā informācija, norādāma īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa perspektīvā, ja tas attiecināms.
(4)
Saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu sniegtajai informācijai, kur tas nepieciešams, jāietver informācija par paša koncerna darbību un par tās vērtību ķēdi, arī tā produktiem un pakalpojumiem, komercdarbības attiecībām un piegāžu ķēdēm.
(5)
Gadījumos, kad visa nepieciešamā informācija saskaņā ar šā panta ceturto daļu par koncerna vērtības ķēdi nav pieejama, pirmajos trīs pārskata gados (pēc šajā likumā attiecīgam likuma subjektam noteiktā pienākuma sagatavot ilgtspējas ziņojumu) mātes sabiedrība apraksta centienus (pasākumus), kas veikti, lai iegūtu informāciju par savu vērtības ķēdi, iemeslus, kāpēc visu nepieciešamo informāciju nebija iespējams iegūt, un savus plānus nepieciešamās informācijas iegūšanai nākotnē.
(6)
Attiecīgā gadījumā, ja tas nepieciešams, šā panta pirmajā un otrajā daļā minētā informācija iekļauj arī atsauces un papildu skaidrojumus par citu informāciju, kas iekļauta konsolidētā vadības ziņojumā un par summām, kuras norādītas konsolidētajā finanšu pārskatā saistībā ar ilgtspējas jautājumiem.
(7)
Izņēmuma gadījumā koncerna mātes sabiedrība var nesniegt informāciju par notikumiem, kuru iestāšanās ir sagaidāma tuvākā gada laikā, vai par sarunu procesā esošiem jautājumiem, ja ir izpildīti abi šādi nosacījumi:
1)
šī mātes sabiedrības valde rakstveida ziņojumā minētās mātes sabiedrības akcionāru (dalībnieku) sapulcei sniedz skaidrojumu par apstākļiem, kuru dēļ minētās informācijas izpaušana  nopietni kaitētu šī koncerna komercdarbībai;
2)
minētās informācijas nesniegšana nav šķērslis skaidras un patiesas izpratnes iegūšanai par koncerna attīstību, darbības rezultātiem, finansiālo stāvokli un šī koncerna komercdarbības ietekmi.
(8)
Konsolidācijā iesaistītajam likuma subjektam konstatējot būtiskas atšķirības starp koncernam būtiskajiem riskiem vai koncerna ietekmi un riskiem, kas apdraud vienu vai vairākas no meitas sabiedrībām, vai šāda meitas sabiedrības vai meitas sabiedrību ietekmi, šāds likuma subjekts nodrošina pienācīgu izpratni attiecīgi par vienu vai vairāku šādu meitas sabiedrību būtiskajiem riskiem un viena vai vairāku šādu meitas sabiedrību ietekmi.
(9)
Konsolidācijā iesaistītais likuma subjekts norāda, vai konsolidācijā iekļautās meitas sabiedrības ir atbrīvotas no ilgtspējas ziņojuma sagatavošanas gada pārskata vadības ziņojumā vai konsolidētajā līmenī attiecīgi saskaņā ar šā likuma 5. pantu un 8. pantu.
(10)
Mātes sabiedrība šā panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minēto informāciju sniedz saskaņā ar šā likuma 10. pantā minētajiem ar Eiropas Komisijas īstenošanas aktiem apstiprinātajiem ilgtspējas ziņu sniegšanas standartiem.
(11)
Mātes sabiedrības valde piemērotā apmērā informē darbiniekus vai to pārstāvjus un apspriež ar tiem attiecīgo informāciju un ilgtspējas informācijas iegūšanas un pārbaudes līdzekļus. Darbinieku viedokli, ciktāl tas attiecināms, dara zināmu atbilstīgajām valdes, padomes un citām līdzīgām pārvaldes institūcijām.
(12)
Ja mātes sabiedrība ir izpildījusi šā panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā, astotajā, devītajā un desmitajā daļā noteiktās prasības, tad tā ir atbrīvota no gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktā pienākuma attiecībā uz noteiktu nefinanšu rādītāju sniegšanu un šā likuma 4. pantā noteiktā pienākuma par ilgtspējas ziņojuma sagatavošanu.
8.
pants.
Atbrīvojums mātes sabiedrībai, kas ir arī meitas sabiedrība no pienākuma sagatavot konsolidēto ilgtspējas ziņojumu
(1)
Mātes sabiedrība, kas ir arī meitas sabiedrība ir atbrīvota no pienākuma sagatavot konsolidēto ilgtspējas ziņojumu šā likuma 7. pantā noteiktajā kārtībā, ja ziņas par šī subjekta un tās meitas sabiedrību ilgtspējas jautājumiem ir iekļautas citas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētas sabiedrības sagatavotajā konsolidētajā vadības ziņojumā atbilstoši šā likuma 7. pantā noteiktajām prasībām, pie nosacījuma,  ja šī atbrīvotās mātes sabiedrības vadības ziņojumā ir iekļauta šāda informācija:
1)
mātes sabiedrības nosaukums un juridiskā adrese, kura sniedz informāciju grupas līmenī saskaņā ar šā likuma 7. pantu,
2)
mātes sabiedrības konsolidēto vadības ziņojumu tīmekļvietne,
3)
informācija par šajā pantā noteiktā atbrīvojuma attiecināmību uz šo subjektu.
(2)
Mātes sabiedrība, kas ir arī meitas sabiedrība nodrošina, lai tās mātes sabiedrības sagatavotais konsolidētais vadības ziņojums ir publicēts tās tīmekļvietnē latviešu valodā. Visos tulkojumos, kas nav apliecināti, iekļauj attiecīgu paziņojumu.
(3)
Šā panta pirmās daļas izpildei un ja piemēro Regulas (ES) Nr. 575/2013 10. pantu, kredītiestādes, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei, kura tās uzrauga saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 10. pantā, uzskata par minētās centrālās iestādes meitas sabiedrībām. 
(4)
Šā panta pirmās daļas izpildei apdrošināšanas sabiedrības pār kurām cita sabiedrība veic centralizētu koordināciju atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 1. panta pirmās daļas 41. punkta "b" apakšpunktā noteiktajam, tiek uzskatītas par koncerna mātes sabiedrības meitas sabiedrībām.  
(5)
Pirmajā daļā noteikto atbrīvojumu nepiemēro tādiem likuma subjektiem, kas ir lielas sabiedrības, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū.
9.
pants.
Atbrīvojums mātes sabiedrībai, kas ir arī meitas sabiedrība trešās valsts sabiedrības mātes sabiedrībai no pienākuma sagatavot konsolidēto ilgtspējas ziņojumu
(1)
Mātes sabiedrība, kas ir arī meitas sabiedrība trešās valsts sabiedrības mātes sabiedrībai, ir atbrīvota no pienākuma sagatavot konsolidēto ilgtspējas ziņojumu šā likuma 7. pantā noteiktajā kārtībā, ja ziņas par šāda likuma subjekta un tās meitas sabiedrības (ja attiecināms) ilgtspējas jautājumiem ir iekļautas šī likuma subjekta trešās valsts mātes sabiedrības konsolidētajā ilgtspējas ziņojumā, kurš sagatavots saskaņā ar ilgtspējas ziņu sniegšanas standartiem, kuri pieņemti atbilstoši šā likuma 10. pantam, vai veidā, kas ir līdzvērtīgs minētajiem ilgtspējas ziņu sniegšanas standartiem, un ir ievēroti visi šādi nosacījumi:
1)
Šā panta pirmajā daļā minētais likuma subjekta vadības ziņojumā ir iekļāvis šādu informāciju:
a)
trešās valsts sabiedrības mātes sabiedrības nosaukums un juridiskā adrese, kura sniedz informāciju grupas līmenī saskaņā ar Ilgtspējas ziņu sniegšanas standartiem vai veidā, kas ir līdzvērtīgs minētajiem Ilgtspējas ziņu sniegšanas standartiem, kā noteikts saskaņā ar īstenošanas aktu par ilgtspējas ziņu sniegšanas standartu līdzvērtību,
b)
tīmekļa vietnes saite uz mātes sabiedrības konsolidēto ilgtspējas ziņojuma publiskošanas vietni, un uz šā likuma 16. panta kārtībā sagatavoto apliecinājuma ziņojumu,
c)
informācija par šajā pantā noteiktā atbrīvojuma attiecināmību uz šo subjektu;
2)
ja mātes sabiedrība ir reģistrēta trešā valstī, tad šādas mātes sabiedrības konsolidēto ilgtspējas ziņojumu un apliecinājuma ziņojumu par konsolidētās ilgtspējas ziņu sniegšanu, kuru sniegusi viena vai vairākas personas vai juridiskas personas, kuras ir pilnvarotas sniegt apliecinājuma ziņojumu saskaņā ar tiesību aktiem, kuri reglamentē minēto mātes sabiedrību, publicē saskaņā ar attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajiem gada pārskata publicēšanas nosacījumiem  un saskaņā ar noteiktajām prasībām par publicēšanu, kas reglamentē attiecīgo atbrīvoto mātes sabiedrību;
3)
ja mātes sabiedrība ir reģistrēta trešā valstī, Regulas (ES) Nr. 2020/852 8. pantā paredzēto publiskojamo informāciju par attiecīgā likuma subjekta un tā meitas sabiedrību darbību un ilgtspējas jautājumiem iekļauj mātes sabiedrības vadības ziņojumā vai konsolidētajā ilgtspējas ziņojumā, ko sastādījusi trešā valstī reģistrētā mātes sabiedrība.
(2)
Mātes sabiedrība, kas ir meitas sabiedrība trešās valsts sabiedrības mātes sabiedrībai nodrošina, lai tās mātes sabiedrības sagatavotais konsolidētais ilgtspējas ziņojums ir publicēts tās tīmekļvietnē latviešu valodā. Visos tulkojumos, kas nav apliecināti, iekļauj attiecīgu paziņojumu.
(3)
Šā panta pirmās daļas izpildei un ja piemēro Regulas (ES) Nr. 575/2013 10. pantu, kredītiestādes, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei, kura tās uzrauga saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 10. pantā, uzskata par minētās centrālās iestādes meitas sabiedrībām. 
(4)
Šā panta pirmās daļas izpildei apdrošināšanas sabiedrības pār kurām cita sabiedrība veic centralizētu koordināciju atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 1. panta pirmās daļas 41. punkta "b" apakšpunktā noteiktajam, tiek uzskatītas par koncerna mātes sabiedrības meitas sabiedrībām.  
(5)
Pirmajā daļā noteikto atbrīvojumu nepiemēro tādiem likuma subjektiem, kas ir lielas sabiedrības, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū.
IIInodaļaIlgtspējas ziņu sniegšanas standarti un vienotais elektroniskais ziņošanas formāts
10.
pants.
Ilgtspējas ziņu sniegšanas standarti
(1)
Ilgtspējas ziņojums tiek sagatavots saskaņā ar šā likuma 4. un 7. pantā noteiktajām prasībām atbilstoši ilgtspējas ziņu sniegšanas standartiem, kuri pieņemti saskaņā ar Komisijas 2023. gada 31. jūlija deleģēto regulu (ES) Nr. 2023/2772, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/34/ES papildina attiecībā uz ilgtspējas ziņu sniegšanas standartiem.
(2)
Ilgtspējas ziņu sniegšanas standartos, ņemot vērā konkrētā ilgtspējas ziņu sniegšanas standarta priekšmetu precizē informāciju, kas likuma subjektam jāatklāj par vides faktoriem, sociālo tiesību un cilvēktiesību faktoriem un pārvaldības faktoriem.
11.
pants.
Ilgtspējas ziņu sniegšanas standarti mazai un vidējai sabiedrībai
Likuma subjekts, kas ir maza un vidēja sabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, maza un nesarežģīta iestāde, kaptīvā apdrošināšanas sabiedrība un kaptīvā pārapdrošināšanas sabiedrība saskaņā ar šā likuma 4. panta desmito daļu ilgtspējas ziņojumu sagatavo atbilstoši ar Eiropas Komisijas īstenošanas aktiem apstiprinātajiem ilgtspējas ziņu sniegšanas standartiem mazai un vidējai sabiedrībai.
12.
pants.
Vienotais elektroniskais ziņošanas formāts
(1)
Sabiedrības, uz kurām attiecas šā likuma 4. panta prasības, sagatavo vadības ziņojumu elektroniskā ziņošanas formātā, saskaņā ar Komisijas 2018. gada 17. decembra deleģētās regulas (ES) Nr. 2019/815, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/109/EK papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par vienotā elektroniskās ziņošanas formāta specifikāciju (turpmāk – Regula Nr. 2019/815) 3. pantā minēto, un iezīmē ilgtspējas ziņojumā sniegto ilgtspējas informāciju, tostarp Regulas (ES) 2020/852 8. pantā noteikto atklājamo informāciju, atbilstīgi minētajā deleģētajā regulā noteiktajam elektroniskās ziņošanas formātam.
(2)
Likuma subjekts, kas ir mātes sabiedrība, uz kuru attiecas šā likuma 7. pants, sagatavo konsolidēto vadības ziņojumu elektroniskā ziņošanas formātā, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2019/815 3. pantā minēto, un iezīmē ilgtspējas ziņojumā sniegto ilgtspējas informāciju, tostarp Regulas (ES) Nr. 2020/852 8. pantā noteikto atklājamo informāciju, atbilstīgi minētajā deleģētajā regulā noteiktajam elektroniskās ziņošanas formātam.
IVnodaļaIlgtspējas ziņojumi attiecībā uz trešās valsts sabiedrības meitas sabiedrībām un trešās valsts sabiedrības filiālēm
13.
pants.
Trešās valsts sabiedrības meitas sabiedrības ilgtspējas ziņojuma sagatavošanas un publicēšanas prasības
(1)
Šā likuma 3. panta pirmās daļas 3. punktā minētā trešās valsts sabiedrības meitas sabiedrība publicē un dara pieejamu ilgtspējas ziņojumu, kas ietver šā likuma 7. panta otrās daļas 1. punkta "c", "d", "e" apakšpunktā, 2., 3., 4., 5., 6. punktā un, ja attiecināms, 8. punktā norādīto informāciju, darot to trešās valsts mātes sabiedrības grupas līmenī.
(2)
Šā panta pirmajā daļā minētais ilgtspējas ziņojums ir sagatavojams atbilstoši ar Eiropas Komisijas īstenošanas aktiem apstiprinātajiem ilgtspējas ziņu sniegšanas standartiem trešo valstu sabiedrībām.
(3)
Neatkarīgi no šā panta otrās daļas, šā panta pirmajā daļā minēto ilgtspējas ziņojumu var sagatavot saskaņā ar ilgtspējas ziņu sniegšanas standartiem, saskaņā ar šā likuma 10. pantu, vai tādā veidā, kas ir līdzvērtīgs minētajiem ilgtspējas ziņu sniegšanas standartiem, kā noteikts saskaņā ar īstenošanas aktu par ilgtspējas ziņu sniegšanas standartu līdzvērtīgumu.
(4)
Ja šā panta pirmajā daļā minētā informācija, kas nepieciešama ilgtspējas ziņojuma sagatavošanai, nav pieejama, trešās valsts sabiedrības meitas sabiedrība pieprasa tās trešās valsts mātes sabiedrībai sniegt visu informāciju, kas tai nepieciešama ilgtspējas ziņojuma sagatavošanai un publicēšanai.
(5)
Ja visa prasītā informācija netiek sniegta, trešās valsts sabiedrības meitas sabiedrība sagatavo, publisko un dara pieejamu šā panta pirmajā daļā minēto ilgtspējas ziņojumu, kurā iekļauj visu to rīcībā esošo, iegūto vai saņemto informāciju, un izdod (sagatavo) paziņojumu, kurā norāda, ka tās trešās valsts mātes sabiedrība nav sniegusi vajadzīgo informāciju.
(6)
Šā panta pirmajā daļā minēto ilgtspējas ziņojumu publicē kopā ar apliecinājuma ziņojumu, ko sniegusi viena vai vairākas personas vai sabiedrības, kuras pilnvarotas to darīt saskaņā ar trešās valsts mātes sabiedrības vai dalībvalsts tiesību aktiem.
(7)
Gadījumā, ja trešās valsts mātes sabiedrība nesniedz apliecinājuma ziņojumu saskaņā ar šā panta sesto daļu, trešās valsts sabiedrības meitas sabiedrība izdod (sagatavo) paziņojumu, kurā norāda, ka trešās valsts mātes sabiedrība nav sniegusi nepieciešamo apliecinājuma ziņojumu.
(8)
Ilgtspējas ziņojumu kopā ar apliecinājuma ziņojumu un attiecīgā gadījumā šā panta piektajā daļā minēto paziņojumu, ņemot vērā attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos gada pārskata iesniegšanas termiņus, iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
(9)
Ilgtspējas ziņojumu, ko iesniedz šā panta astotajā daļā noteiktajā kārtībā, ir pienākums sagatavot latviešu valodā vai tulkot latviešu valodā, ja trešās valsts sabiedrības meitas sabiedrība saņēmusi trešās valsts mātes sabiedrības ilgtspējas ziņojumu un tas nav latviešu valodā.
(10)
Trešās valsts sabiedrības meitas sabiedrība ilgtspējas ziņojumu kopā ar apliecinājuma ziņojumu un attiecīgā gadījumā šā panta piektajā daļā minēto paziņojumu, ņemot vērā attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos gada pārskata iesniegšanas termiņus, bez maksas publisko trešās valsts sabiedrības meitas sabiedrības tīmekļvietnē.  
14.
pants.
Trešās valsts sabiedrības filiāles ilgtspējas ziņojuma sagatavošanas un publicēšanas prasības
(1)
Šā likuma 3. panta pirmās daļas 4. punktā minētā trešās valsts sabiedrības filiāle, publicē un dara pieejamu ilgtspējas ziņojumu, kurā ietverta informācija, kas norādīta šā likuma 7. panta otrās daļas 1. punkta "c", "d", "e" apakšpunktā, 2., 3., 4., 5., 6. punktā un, ja attiecināms, 8. punktā norādīto informāciju, darot to trešās valsts sabiedrības grupas līmenī vai, ja tas nav piemērojams, individuālā līmenī.
(2)
Šā panta pirmajā daļā minēto trešās valsts sabiedrības filiāle piemēro tikai tad, ja tās trešās valsts sabiedrībai nav šā likuma 13. pantā minētās trešās valsts sabiedrības meitas sabiedrības.
(3)
Šā panta pirmajā daļā minētais ilgtspējas ziņojums ir sagatavojams atbilstoši ar Eiropas Komisijas īstenošanas aktiem apstiprinātajiem ilgtspējas ziņu sniegšanas standartiem trešo valstu sabiedrībām.
(4)
Neatkarīgi no šā panta trešās daļas, šā panta pirmajā daļā minēto ilgtspējas ziņojumu var sagatavot saskaņā ar ilgtspējas ziņu sniegšanas standartiem, saskaņā ar šā likuma 10. pantu, vai tādā veidā, kas ir līdzvērtīgs minētajiem ilgtspējas ziņu sniegšanas standartiem, kā noteikts saskaņā ar īstenošanas aktu par ilgtspējas ziņu sniegšanas standartu līdzvērtīgumu.
(5)
Ja šā panta pirmajā daļā minētā informācija, kas nepieciešama ilgtspējas ziņojuma sagatavošanai, nav pieejama, trešās valsts sabiedrības filiāle pieprasa tās trešās valsts sabiedrībai sniegt visu informāciju, kas tai nepieciešama ilgtspējas ziņojuma sagatavošanai un publicēšanai.
(6)
Ja visa prasītā informācija netiek sniegta, trešās valsts sabiedrības filiāle sagatavo, publisko un dara pieejamu šā panta pirmajā daļā minēto ilgtspējas ziņojumu, kurā iekļauj visu to rīcībā esošo, iegūto vai saņemto informāciju, un izdod (sagatavo) paziņojumu, kurā norāda, ka tās trešās valsts sabiedrība nav sniegusi vajadzīgo informāciju.
(7)
Šā panta pirmajā daļā minētais ilgtspējas ziņojums ir jāpublicē kopā ar apliecinājuma ziņojumu, ko sniegusi viena vai vairākas personas vai sabiedrības, kuras pilnvaroti to darīt saskaņā ar trešās valsts sabiedrības vai dalībvalsts tiesību aktiem.
(8)
Gadījumā, ja trešās valsts sabiedrība nesniedz apliecinājuma ziņojumu saskaņā ar šā panta septīto daļu, trešās valsts sabiedrības filiāle izdod (sagatavo) paziņojumu, kurā norāda, ka tās trešās valsts sabiedrība nav sniegusi nepieciešamo apliecinājuma ziņojumu.
(9)
Ilgtspējas ziņojumu kopā ar apliecinājuma ziņojumu un attiecīgā gadījumā šā panta sestajā daļā minēto paziņojumu ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc pārskata gada bilances datuma, elektroniski iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
(10)
Valsts ieņēmumu dienests ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc šā panta devītajā daļā minēto dokumentu saņemšanas elektroniski nodod tos Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram (turpmāk – Uzņēmumu reģistrs). Dokumentus Uzņēmumu reģistram nodod tiešsaistes datu pārraides režīmā.
(11)
Uzņēmumu reģistrs pēc šā panta devītajā daļā minēto dokumentu saņemšanas publisko tos savā tīmekļvietnē un tie ir bez maksas publiski pieejami.
(12)
Ilgtspējas ziņojumu, ko iesniedz šā panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā, ir pienākums sagatavot latviešu valodā vai tulkot latviešu valodā, ja trešās valsts sabiedrības filiāle saņēmusi trešās valsts sabiedrības ilgtspējas ziņojumu un tas nav latviešu valodā.
(13)
Ilgtspējas ziņojumā kopā ar apliecinājuma ziņojumu un attiecīgā gadījumā šā panta sestajā daļā minētajā paziņojumā norāda ziņas par šā panta noteikto ilgtspējas ziņojuma paziņojuma publiskošanas tīmekļvietni.
(14)
Trešās valsts sabiedrības filiāle ilgtspējas ziņojumu kopā ar apliecinājuma ziņojumu un attiecīgā gadījumā šā panta sestajā daļā minēto paziņojumu ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc pārskata gada bilances datuma, bez maksas publisko trešās valsts sabiedrības filiāles tīmekļvietnē.
15.
pants.
Par ilgtspējas ziņojuma sagatavošanu un publiskošanu tīmekļvietnē atbildīgās personas
(1)
Par ilgtspējas ziņojuma sagatavošanu un publiskošanu tīmekļvietnē šā likuma 13. pantā noteiktajā kārtībā ir atbildīgi trešās valsts sabiedrības meitas sabiedrības (akciju sabiedrības, sabiedrības ar ierobežotu atbildību) valdes un padomes (ja ir izveidota padome) locekļi atbilstoši to zināšanām un spējām.
(2)
Par ilgtspējas ziņojuma sagatavošanu un publiskošanu tīmekļvietnē šā likuma 14. pantā noteiktajā kārtībā ir atbildīga persona vai personas, kuras pilnvarotas pārstāvēt trešās valsts sabiedrības filiāli, atbilstoši minēto personu zināšanām un spējām.
16.
pants.
Ilgtspējas ziņojuma apliecinājums
(1)
Šā likuma 3. panta pirmajā daļā minētais likuma subjekts nodrošina, ka zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība (turpmāk - zvērināts revidents) reizi gadā - gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīzijas laikā, apliecina:
1)
ilgtspējas ziņojuma un konsolidētā ilgtspējas ziņojuma (ja ir pienākums tādu sagatavot) atbilstību šā likuma un ilgtspējas ziņu sniegšanas standartu prasībām;
2)
ilgtspējas ziņojuma un konsolidētā ilgtspējas ziņojuma (ja ir pienākums tādu sagatavot) formāta un tajos ietverto ziņu iezīmēšanas (marķēšanas) prasību atbilstību Regulai (ES) Nr. 2020/852 .
(2)
Šā panta pirmajā daļā minēto ilgtspējas ziņojuma un konsolidētā ilgtspējas ziņojuma (ja ir pienākums tādu sagatavot) apliecinājumu var sniegt zvērināts revidents, kas šā likuma 3. panta pirmajā daļā minētajam likuma subjektam, veic arī gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata (ja ir pienākums tādu sagatavot) revīziju. Šajā gadījumā zvērināts revidents ievēro Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktās ilgtspējas ziņojuma apliecinājuma pakalpojuma sniedzējam noteiktās prasības.
(3)
Zvērināts revidents ilgtspējas ziņojuma un konsolidētā ilgtspējas ziņojuma (ja ir pienākums tādu sagatavot) apliecinājumu sniedz un apliecinājuma ziņojumu sagatavo saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu un ievērojot ilgtspējas ziņojuma apliecinājuma standartu prasības.  
(4)
Šā likuma 3. panta pirmajā daļā minētais likuma subjekts sniedz zvērinātam revidentam visu nepieciešamo informāciju, lai zvērināts revidents varētu izpildīt tam šajā pantā noteikto apliecinājuma uzdevumu un apliecinājuma ziņojuma sniegšanas pienākumu.
(5)
Par ilgtspējas ziņojuma un konsolidētā ilgtspējas ziņojuma (ja ir pienākums tādu sagatavot) pakļaušanu šajā pantā minētajai pārbaudei ir atbildīga likuma subjekta valde un padome (ja ir izveidota padome).
Pārejas noteikumi
1.
Līdz 2030. gada 6. janvārim tāda Eiropas Savienības meitas sabiedrība, kuras mātes sabiedrību nereglamentē Eiropas Savienības dalībvalsts tiesību akti, un kurai no Eiropas Savienības koncerna meitas sabiedrībām vienā no pieciem iepriekšējiem pārskata gadiem Eiropas Savienībā ir lielākais apgrozījums, attiecīgā gadījumā konsolidēti var sagatavot konsolidētu ilgtspējas ziņojumu saskaņā ar šā likuma 7. panta prasībām, ietverot visas šādas mātes sabiedrības Eiropas Savienības meitas sabiedrības, uz kurām attiecas šā likuma 4. pants vai 7. pants.
2.
Līdz 2030. gada 6. janvārim atļauts pārejas noteikumu 1. punktā minētajā ilgtspējas ziņojumā iekļaut Regulas (ES) Nr. 2020/852 8. pantā noteikto informāciju par darbībām, ko veic pārejas noteikumu 1. punktā minētie subjekti.
3.
Pārejas noteikumu 1. punktā minēto konsolidēto ilgtspējas ziņojumu Latvijas Republikā reģistrētā meitas sabiedrība publicē saskaņā ar attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajiem gada pārskata publicēšanas nosacījumiem.
4.
Piemērojot šā likuma 5. un 6. pantā un  8. un 9. pantā noteikto atbrīvojumu meitas sabiedrībai un mātes sabiedrībai, ziņošanu saskaņā ar šo pārejas noteikumu 1. punktā minēto uzskata par mātes sabiedrības ziņošanu koncerna līmenī attiecībā uz konsolidācijā iekļautajām sabiedrībām. Uzskata, ka ziņošana saskaņā ar pārejas noteikumu 2. punktā minēto atbilst attiecīgi šā likuma 6. panta un 9. panta minētajiem nosacījumiem.
5.
Lielai sabiedrībai, kas ir sabiedriskas nozīmes struktūra, kuras darbinieku skaits ir lielāks par 500 ir pienākums sagatavot šā likuma 4. pantā minēto ilgtspējas ziņojumu sākot ar 2024. pārskata gadu (pārskata gadu, kurš sākas 2024. gada 1. janvārī vai 2024. kalendāra gada laikā).
6.
Lielai koncerna mātes sabiedrībai, kas ir sabiedriskas nozīmes struktūra, un kuras darbinieku skaits ir lielāks par 500 ir pienākums sagatavot šā likuma 7. pantā minēto konsolidēto ilgtspējas ziņojumu sākot ar 2024. pārskata gadu (pārskata gadu, kurš sākas 2024. gada 1. janvārī vai 2024. kalendāra gada laikā).
7.
Lielai sabiedrībai ir pienākums sagatavot šā likuma 4. pantā minēto ilgtspējas ziņojumu sākot ar 2025. pārskata gadu (pārskata gadu, kurš sākas 2025. gada 1. janvārī vai 2025. kalendāra gada laikā).
8.
Lielai koncerna mātes sabiedrībai ir pienākums sagatavot šā likuma 7. pantā minēto konsolidēto ilgtspējas ziņojumu sākot ar 2025. pārskata gadu (pārskata gadu, kurš sākas 2025. gada 1. janvārī vai 2025. kalendāra gada laikā).
9.
Mazai un vidējai sabiedrībai, izņemot mikro sabiedrību, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū ir pienākums sagatavot šā likuma 4. pantā minēto ilgtspējas ziņojumu sākot ar 2026. pārskata gadu (pārskata gadu, kurš sākas 2026. gada 1. janvārī vai 2026. kalendāra gada laikā).
10.
Maza un vidēja sabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, par pārskata gadiem, kuri sākas pirms 2028. gada 1. janvāra, vadības ziņojumā var neiekļaut šā likuma 4. pantā minēto ilgtspējas ziņojumu. Šādos gadījumos likuma subjekts vadības ziņojumā sniedz īsu pamatojumu, kāpēc ziņas par ilgtspējas jautājumiem netiek sniegtas.
11.
Mazām un nesarežģītām iestādēm ir pienākums sagatavot šā likuma 4. pantā minēto ilgtspējas ziņojumu sākot ar 2026. pārskata gadu (pārskata gadu, kurš sākas 2026. gada 1. janvārī vai 2026. kalendāra gada laikā), ja tās atbilst vienai no šādām sabiedrībām:
1)
lielas sabiedrības noteiktajiem kritērijiem;
2)
mazas un vidējas sabiedrības, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, izņemot mikro sabiedrības noteiktajiem kritērijiem.
12.
Kaptīvām apdrošināšanas sabiedrībām un kaptīvām pārapdrošināšanas sabiedrībām ir pienākums sagatavot šā likuma 4. pantā minēto ilgtspējas ziņojumu sākot ar 2026. pārskata gadu (pārskata gadu, kurš sākas 2026. gada 1. janvārī vai 2026. kalendāra gada laikā), ja tās atbilst vienai no šādām sabiedrībām:
1)
lielas sabiedrības noteiktajiem kritērijiem;
2)
mazas un vidējas sabiedrības, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, izņemot mikro sabiedrības noteiktajiem kritērijiem.
13.
Mazas un nesarežģītas iestādes un kaptīvās apdrošināšanas sabiedrības un kaptīvās pārapdrošināšanas sabiedrības par pārskata gadiem, kuri sākas pirms 2028. gada 1. janvāra, vadības ziņojumā var neiekļaut šā likuma 4. pantā minēto ilgtspējas ziņojumu, ja tās atbilst mazas un vidējas sabiedrības, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, izņemot mikro sabiedrības noteiktajiem kritērijiem. Šādos gadījumos likuma subjekts vadības ziņojumā sniedz īsu pamatojumu, kāpēc ziņas par ilgtspējas jautājumiem netiek sniegtas.
14.
Trešās valsts sabiedrības meitas sabiedrībai vai trešās valsts sabiedrības filiālei pienākumi, kas izriet no šā likuma IV nodaļas ir piemērojami sākot ar 2028. pārskata gadu (pārskata gadu, kurš sākas 2028. gada 1. janvārī vai 2028. kalendāra gada laikā).
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām
Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 14. decembra direktīvas 2022/2464 ES ar ko attiecībā uz korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanu groza Regulu (ES) Nr. 537/2014, Direktīvu 2004/109/EK, Direktīvu 2006/43/EK un Direktīvu 2013/34/ES (Dokuments attiecas uz EEZ).
Likums stājas spēkā 2024. gada 6. jūlijā
Ministrs V. Uzvārds