Noteikumu (grozījumu) projekts

21-TA-262
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām"
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 43.1 panta otro daļu,
Medību likuma 15.panta otro daļu, 23.panta pirmo daļu un
29.panta septītās daļas 4.punktu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 32. nr.; 2015, 96. nr.; 2018, 251. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.1. par apliecinājuma izsniegšanu koku ciršanai:
2.1.1. galvenajā cirtē, ja cirsmas platība ir:
2.1.1.1.  0,5 ha vai mazāka – 30,00 euro;
2.1.1.2.  0,51 ha līdz 1,00 ha – 50,00 euro;
2.1.1.3. lielāka par 1,00 ha – 70,00 euro;
2.1.2. Kopšanas cirtē vai sanitārajā izlases cirtē, ja cirsmas platība ir:
2.1.2.1. 1,00 ha vai mazāka – 20,00 euro;
2.1.2.2. lielāka par 1,00 ha – 30,00 euro;
2.1.3. sanitārā vienlaidus cirtē un rekonstruktīvā cirtē – 5,00 euro;
2.1.4. pārējās cirtēs - 30,00 euro;"
1.2.
izteikt 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.2. par meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta izsniegšanu – 15,00 euro;"
1.3.
izteikt 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.3. par atļaujas izsniegšanu meža reproduktīvā materiāla ievešanai – 50,00 euro;"
1.4.
izteikt 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.4. par Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma izsniegšanu – 15,00 euro;"
1.5.
izteikt 2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.5. par atzinuma izsniegšanu mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu – 15,00 euro.";
1.6.
izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.1. par mednieku eksāmenu teorijā – 35,00 euro;"
1.7.
izteikt 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.2. par mednieku eksāmenu šaušanā (neietverot šautuves, ieroča un munīcijas izmantošanas izmaksas) – 25,00 euro;"
1.8.
izteikt 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.3. par medību vadītāja eksāmenu – 35,00 euro;"
1.9.
izteikt 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.4. par mednieka apliecības izsniegšanu – 20,00 euro;"
1.10.
izteikt 3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.5. par medību vadītāja apliecības izsniegšanu – 20,00 euro;"
1.11.
izteikt 3.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.6. par mednieka sezonas kartes izsniegšanu – 30,00 euro;"
1.12.
izteikt 3.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.7. par medību atļaujas izsniegšanu: 
3.7.1. jebkura dzimuma un vecuma alnim (Alces alces), aļņu bullim un staltbriežu (Cervus elaphus) bullim – 15,00 euro;
3.7.2. stirnai (Capreolus capreolus) vai mežacūkai (Sus scrofa) – 0,50 euro;
3.7.3. staltbriežu (Cervus elaphus) govij vai teļam, aļņu (Alces alces) govij vai teļam, lūsim (Lynx lynx), mednim (Tetrao urogallus), rubenim (Tetrao tretrix) un vilkam (Canis lupus) – 7,50 euro;"
1.13.
izteikt 3.8.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.8.1. ja atļaujas derīguma termiņš ir viena diena, – 30,00 euro;"
1.14.
izteikt 3.8.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.8.2. ja atļaujas derīguma termiņš nav ilgāks par 10 dienām, – 70,00 euro;"
1.15.
izteikt 3.8.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.8.3. ja atļauja derīga visu medību sezonu, – 200,00 euro.";
1.16.
izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
"5. Vecuma un izdienas pensionāriem, personām ar I, II, vai III invaliditātes grupu, valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilnu laiku studējošajiem, personām no 16 līdz 18 gadiem un daudzbērnu ģimenēm piemēro atvieglojumu valsts nodevai par mednieku sezonas kartes izsniegšanu un nosaka valsts nodevas likmi 15,00 euro apmērā.";
1.17.
papildināt ar 11. punktu šādā redakcijā:
"11. Grozījumi šo noteikumu 3.6. apakšpunktā stājas spēkā 2024. gada 1. aprīlī."
2.
Noteikumi stājas spēkā 2023.gada 1.janvārī.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds