Noteikumu konsolidētā versija

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
22-TA-1016
Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma
6. panta ceturto daļu un 30. panta piekto daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā:
1.1.
izsniedzamas, uz laiku apturamas vai anulējamas speciālās atļaujas (licences) (turpmāk – licence) un licences kartītes autotransporta līdzekļiem, kas veic kravas komercpārvadājumus un pasažieru komercpārvadājumus ar autobusiem (turpmāk – komercpārvadājumi);
1.2.
izsniedzami profesionālās kompetences sertifikāti komercpārvadājumiem (turpmāk – sertifikāts).
2.
(Svītrots)
II.Licences izsniegšanas kārtība
3.
Lai saņemtu licenci, pārvadātājs iesniedz Autotransporta direkcijā šādus dokumentus:
3.1.
iesniegumu, kurā norāda komercpārvadājumu veidu, komersanta veidu, komersanta nosaukumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecības nosaukumu, juridisko adresi, elektroniskā pasta adresi, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirto uzņēmuma reģistrācijas numuru vai ārvalstu komersanta filiāles reģistrācijas numuru, pārvadājumu vadītāja vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru, personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, un dzīvesvietas adresi, ja Fizisko personu reģistrā tā nav reģistrēta. Iesniegumā pārvadātājs apliecina savu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulas 1071/2009, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 96/26/EK (turpmāk – regula Nr. 1071/2009), 4. panta prasībām, norādot pārvadājumu vadītāja saistību ar pārvadātāju, un 5. panta prasībām. Iesniegumā pārvadātājs norāda, kā tas pierāda sava finansiālā stāvokļa atbilstību regulas Nr. 1071/2009 7. panta 1. punktam, – ar publiski pieejamu gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu (turpmāk – gada pārskats) atbilstoši normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu vai ar vienu no šo noteikumu 3.1 punktā minētajiem dokumentiem vai informāciju;
3.2.
Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs atzīta sertifikāta apliecinātu kopiju, izņemot gadījumu, ja sertifikāts izsniegts Latvijas Republikā;
3.3.
šo noteikumu 3.12., 3.13. vai 3.14. apakšpunktā minēto dokumentu, ja pārvadātājs finansiālā stāvokļa atbilstību regulas Nr. 1071/2009 7. panta 1. punktam nepierāda ar gada pārskatu vai šo noteikumu 3.11. apakšpunktā minēto informāciju.
3.1
Ja atbilstoši normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu pārvadātāja gada pārskats vai konsolidētais pārskats vēl nav publiski pieejams vai pārvadātājam nav pienākuma sagatavot un iesniegt gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu, pārvadātājs tā finansiālā stāvokļa atbilstību regulas Nr. 1071/2009 7. panta 1. punktam pierāda ar vienu no šādiem dokumentiem vai informāciju: 
3.11.
ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vestajos reģistros pieejamām ziņām par reģistrēto pamatkapitālu, ja pārvadātājs šo noteikumu 3.1. vai 8.1. apakšpunktā minēto iesniegumu iesniedz triju mēnešu laikā pēc reģistrēšanās Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;
3.12.
ar bilanci, kas nav vecāka par trim mēnešiem;
3.13.
ar bankas garantiju, kas apliecina, ka pārvadātāja rīcībā ir līdzekļi nepieciešamajā apjomā;
3.14.
individuālais komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība – ar savu apliecinājumu, norādot valsts reģistrā reģistrētos tā īpašumā esošos kustamos vai nekustamos īpašumus un to vērtību, vai bankas izziņu par individuālā komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības kontā esošajiem naudas līdzekļiem.
4.
Lai pieņemtu lēmumu par licences izsniegšanu, Autotransporta direkcija iegūst šādu informāciju un:
4.1.
pārbauda, vai pārvadātājs ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros;
4.2.
pārbauda, vai pārvadājumu vadītājam ir Latvijas Republikā izsniegts atbilstošs sertifikāts iesniegumā norādītajam komercpārvadājumu veidam;
4.3.
pārbauda Fizisko personu reģistrā reģistrēto pārvadājumu vadītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, iepriekšējo personas kodu, deklarēto dzīvesvietas adresi, dzimšanas datumu un dzimšanas vietu, kā arī pārliecinās par miršanas datuma statusu Fizisko personu reģistrā;
4.4.
pārliecinās par pārvadātāja likumisko pārstāvju un pārvadājumu vadītāja atbilstību labas reputācijas prasībām, pārbaudot informāciju Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrā saskaņā ar regulas Nr. 1071/2009 6. panta 1. punkta "a" un "b" apakšpunktu;
4.5.
pārliecinās par pārvadājumu vadītāja atbilstību labas reputācijas prasībām, pārbaudot informāciju saskaņā ar regulas Nr. 1071/2009 11. panta 4. punktu.
4.6.
pārliecinās par pārvadātāja finansiālā stāvokļa atbilstību regulas Nr. 1071/2009 7. panta 1. punktam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra publiskotajā informācijā vai dokumentācijā, kas iesniegta atbilstoši šo noteikumu 3.1 punktam. Ja pārvadātājs finansiālā stāvokļa atbilstību regulas Nr. 1071/2009 7. panta 1. punktam pierāda ar gada pārskatu vai šo noteikumu 3.12. apakšpunktā minēto dokumentu, Autotransporta direkcija pārbauda, vai bilances iedaļā "Pašu kapitāls" norādītā kopsumma atbilst regulas Nr. 1071/2009 7. panta 1. punktā noteiktajam finansiālajam apjomam par vismaz vienu transportlīdzekli.
5.
Autotransporta direkcijas uzturētajā Autopārvadātāju informatīvajā datubāzē par izsniegto licenci norāda šādu informāciju:
5.1.
licences veids un numurs;
5.2.
pārvadātāja veids, nosaukums, juridiskā adrese, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtais uzņēmuma reģistrācijas numurs vai ārvalstu komersanta filiāles reģistrācijas numurs;
5.3.
datums, kad pieņemts lēmums par licences izsniegšanu;
5.4.
licences derīguma termiņš;
5.5.
licences apturēšanas vai anulēšanas datums, ja licences darbība ir apturēta vai anulēta.
6.
Autotransporta direkcija lēmumu par atteikumu izsniegt licenci paziņo uz šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto elektroniskā pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu.
7.
Ja mainījušies pārvadātāja dati, kas minēti regulas Nr. 1071/2009 16. panta 2. punktā:
7.1.
"a" un "b" apakšpunktā – pārvadātājs 15 dienu laikā pēc izmaiņām rekvizītos iesniedz Autotransporta direkcijā attiecīgu iesniegumu. Autotransporta direkcija veic datu maiņu;
7.2.
"c" apakšpunktā – pārvadātājs 15 dienu laikā pēc izmaiņām datos iesniedz Autotransporta direkcijā iesniegumu, kurā norāda pārvadājumu vadītāja vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru, personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, dzīvesvietas adresi, ja Fizisko personu reģistrā tā nav reģistrēta. Ja sertifikāts nav izsniegts Latvijas Republikā, pievieno apliecinātu sertifikāta kopiju. Lai pārliecinātos par pārvadājumu vadītāja atbilstību, Autotransporta direkcija veic šo noteikumu 4.2., 4.3., 4.4. un 4.5. apakšpunktā minētās pārbaudes.
III.Licences kartītes izsniegšanas kārtība
8.
Lai saņemtu licences kartīti, pārvadātājs iesniedz Autotransporta direkcijā šādus dokumentus:
8.1.
iesniegumu, kurā norāda pārvadātāja nosaukumu, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirto reģistrācijas numuru, autotransporta līdzekļa reģistrācijas numuru un informāciju, vai N kategorijas transportlīdzeklim vai N kategorijas transportlīdzeklim ar piekabi vai puspiekabi pilnā masa pārsniedz 2,5 tonnas, bet nepārsniedz 3,5 tonnas. Ja komercpārvadājumos izmantojamo autotransporta līdzekļu skaits palielinās, bet pārvadātāja apliecinātais finansiālais stāvoklis ir nepietiekams autotransporta līdzekļu skaita palielināšanai, pārvadātājs finansiālā stāvokļa atbilstību regulas Nr. 1071/2009 7. panta 1. punktam pierāda šo noteikumu 3.3. apakšpunktā noteiktajā kārtībā;
8.2.
(Svītrots)
8.3.
autotransporta līdzekļa nomas līgumu vai tā kopiju, ko apliecinājis pārvadātājs, ja pārvadātājs nav autotransporta līdzekļa īpašnieks vai turētājs.
9.
Lai pieņemtu lēmumu par licences kartītes izsniegšanu, Autotransporta direkcija:
9.1.
pārliecinās, vai pārvadātājam ir Autotransporta direkcijas izsniegta spēkā esoša un atbilstoša komercpārvadājumu veida licence;
9.2.
pārbauda autotransporta līdzekļa reģistrācijas datus Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;
9.3.
pārliecinās, vai autotransporta līdzeklim, kas veic:
9.3.1.
kravas komercpārvadājumus, ir izsniegta atļauja vai pagaidu atļauja piedalīties ceļu satiksmē;
9.3.2.
pasažieru komercpārvadājumus ar autobusiem, ir izsniegta atļauja piedalīties ceļu satiksmē;
9.4.
pārliecinās par pārvadātāja finansiālā stāvokļa atbilstību regulas Nr. 1071/2009 7. panta 1. punktam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra publiskotajā informācijā vai dokumentācijā, kas iesniegta atbilstoši šo noteikumu 3.1 punktam. Ja pārvadātājs finansiālā stāvokļa atbilstību regulas Nr. 1071/2009 7. panta 1. punktam pierāda ar gada pārskatu vai šo noteikumu 3.12. apakšpunktā minēto dokumentu, Autotransporta direkcija pārbauda, vai bilances iedaļā "Pašu kapitāls" norādītā kopsumma atbilst regulas Nr.  1071/2009 7. panta 1. punktā noteiktajam finansiālajam apjomam.
10.
Autopārvadātāju informatīvajā datubāzē par izsniegto licences kartīti iekļauj vismaz šādu informāciju:
10.1.
pārvadātāja nosaukums;
10.2.
autotransporta līdzekļa valsts reģistrācijas numurs;
10.3.
izsniegtās licences kartītes veids, numurs un derīguma termiņš;
10.4.
izsniegtās licences kartītes apturēšanas vai anulēšanas datums, ja licences darbība ir apturēta vai anulēta.
10.5.
pazīme "≤3,5 t", ja N kategorijas transportlīdzeklim vai N kategorijas transportlīdzeklim ar piekabi vai puspiekabi pieļaujamā pilnā masa nepārsniedz 3,5 tonnas un tam tiek piemērotas zemākas finanšu prasības.
11.
Autotransporta direkcija lēmumu par atteikumu izsniegt licences kartīti paziņo uz šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto elektroniskā pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu.
12.
Ja autotransporta līdzeklim, kuram izsniegta licences kartīte, mainās valsts reģistrācijas numurs, pēc pārvadātāja iesnieguma saņemšanas par valsts reģistrācijas numura maiņu Autotransporta direkcija veic datu maiņu, norādot autotransporta līdzekļa mainīto valsts reģistrācijas numuru.
IV.Licences un licences kartītes darbības apturēšana uz laiku un anulēšana
13.
Autotransporta direkcija par licences un licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu pārvadātājam paziņo uz elektroniskā pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Autotransporta direkcija pārvadātājam uz elektroniskā pasta adresi, neizmantojot drošu elektronisko parakstu, paziņo:
13.1.
par licences vai licences kartītes anulēšanu, ja pārvadātājs ir iesniedzis iesniegumu Autotransporta direkcijā par licences vai licences kartītes anulēšanu;
13.2.
par licences kartītes anulēšanu, ja Autotransporta direkcija konstatē vai no kontrolējošām institūcijām ir saņemta informācija, ka pārvadātājam nav tiesiska pamata izmantot autotransporta līdzekli.
14.
Apturot licences darbību, Autotransporta direkcija aptur arī visu pārvadātājam izsniegto licences kartīšu darbību.
15.
Anulējot licenci, Autotransporta direkcija anulē arī visas pārvadātājam izsniegtās licences kartītes.
16.
Informācija par licences darbības apturēšanu vai anulēšanu tiek publicēta Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē, norādot pārvadātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, licences numuru un datumu, kad stājies spēkā lēmums par licences darbības apturēšanu vai anulēšanu. Informācija par apturēto vai anulēto licenci tiek saglabāta tīmekļvietnē vienu gadu no lēmuma stāšanās spēkā.
17.
Lai atjaunotu licences un licences kartītes darbību, pārvadātājs Autotransporta direkcijā iesniedz šo noteikumu 3. un 8. punktā minētos dokumentus. Lai pieņemtu lēmumu par licences un licences kartītes darbības atjaunošanu, Autotransporta direkcija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic pārbaudes un iegūst informāciju atbilstoši šo noteikumu 4. un 9. punktam.
V.Sertifikātu izsniegšanas kārtība
18.
Lai saņemtu sertifikātu, persona iesniedz Autotransporta direkcijā iesniegumu, norādot:
18.1.
vārdu, uzvārdu;
18.2.
dzimšanas vietu;
18.3.
personas kodu;
18.4.
personas dzimšanas datumu;
18.5.
deklarētās dzīvesvietas adresi;
18.6.
elektroniskā pasta adresi;
18.7.
sertifikāta veidu.
19.
Autotransporta direkcija atbilstoši regulas Nr. 1071/2009 8. panta un I, II un III pielikuma prasībām izsniedz sertifikātu personai, kura saskaņā ar regulas Nr. 1071/2009 prasībām ir sekmīgi nokārtojusi profesionālo kompetenci apliecinošu eksāmenu (turpmāk – eksāmens).
20.
Atbilstoši regulas Nr. 1071/2009 I pielikuma II nodaļai eksāmenam ir divas atsevišķi vērtējamas daļas:
20.1.
teorētiskā daļa – atbilžu izvēles tests. Tajā tiek iekļauti vismaz 45 jautājumi ar četriem atbilžu variantiem katram jautājumam, no kuriem viens ir pareizs. Eksāmena teorētiskā daļa ilgst divas stundas, ja eksāmens tiek kārtots tikai kravas komercpārvadājumiem vai tikai pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem, un 2,5 stundas, ja eksāmens tiek kārtots kravas komercpārvadājumiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem;
20.2.
praktiskā daļa – situācijas analīze. Tajā tiek doti uzdevumi vai aprakstītas situācijas un paredzēts, ka jāsniedz atbildes vismaz uz 12 jautājumiem. Eksāmena praktiskā daļa ilgst divas stundas, ja eksāmens tiek kārtots tikai kravas komercpārvadājumiem vai tikai pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem, un 2,5 stundas, ja eksāmens tiek kārtots kravas komercpārvadājumiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem.
21.
Lai sekmīgi nokārtotu eksāmenu, pretendentam jāsaņem regulas Nr. 1071/2009 I pielikuma II daļas 3. punktā minētais novērtējums. Atbilstoši regulas Nr. 1071/2009 I pielikuma II daļas 2. punkta otrajai rindkopai katras eksāmena daļas vērtēšanas korekcijas koeficients ir 50 %.
22.
14 dienu laikā pēc eksāmena personai tiek nosūtīts paziņojums uz šo noteikumu 18.6. apakšpunktā minēto personas elektroniskā pasta adresi par saņemto eksāmena vērtējumu.
VI.Noslēguma jautājumi
23.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumus Nr.121 "Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 32. nr.; 2014, 257. nr.).
24.
Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegtā licence un licences kartīte ir derīga līdz tajā norādītā termiņa beigām.