Noteikumu konsolidētā versija

21-TA-455
Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi
Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma
36.1 panta trešo un ceturto daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi:
1.1.
nosaka kritērijus ārpusģimenes atbalsta centra (turpmāk – atbalsta centrs) izveidei, atbalsta centru reģistrēšanas kārtību, kā arī prasības atbalsta centriem;
1.2.
paredz nosacījumus valsts finansējuma piešķiršanai atbalsta centriem, finansējuma apmēru, kā arī kārtību, kādā sniedzams atbalsts.
2.
Atbalsta centrs nodrošina pasākumu kopumu, kas veicina bez vecāku gādības palikušu bērnu labklājību, drošību, patstāvību, kā arī audžuģimeņu, jo īpaši specializēto audžuģimeņu, un adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu skaita pieaugumu.
3.
Lai nodrošinātu šajos noteikumos atbalsta centram noteikto prasību izpildes pārraudzību, Labklājības ministrija (turpmāk – ministrija):
3.1.
slēdz ar atbalsta centru līgumu, kurā iekļauj pakalpojuma pārraudzības un informācijas aprites kārtību, finanšu un statistikas pārskatu iesniegšanas nosacījumus, kā arī citus pakalpojuma sniegšanai būtiskus nosacījumus;
3.2.
piešķir pakalpojuma nodrošināšanai un administrēšanai paredzētos valsts budžeta līdzekļus;
3.3.
piešķir valsts budžeta līdzekļus ar atbalsta centra izveidošanu un iekārtošanu saistīto izdevumu kompensēšanai, ievērojot šajos noteikumos minētās prasības un kārtību.
4.
Šo noteikumu 12. punktā minēto pakalpojumu nodrošināšanai un atbalsta centra pakalpojuma administrēšanai paredzētos valsts budžeta līdzekļus nosaka un piešķir ministrija atbilstoši likumā par gadskārtējā valsts budžeta likumā šiem mērķiem piešķirtajiem līdzekļiem.
II.Atbalsta centru reģistrēšanas kārtība
5.
Komersants, biedrība vai nodibinājums, kurš vēlas iegūt atbalsta centra statusu (turpmāk – iesniedzējs), iesniedz ministrijā iesniegumu par atbalsta centra statusa piešķiršanu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:
5.1.
nosaukums;
5.2.
reģistrācijas numurs;
5.3.
juridiskā adrese;
5.4.
kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese);
5.5.
tīmekļvietne (ja iesniedzējam tāda ir izveidota);
5.6.
darbības vietas adrese.
6.
Iesniedzējs iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
6.1.
vismaz vienu pašvaldības nodomu protokolu par plānoto sadarbību šo noteikumu 12. punktā minēto pakalpojumu nodrošināšanai pašvaldībā;
6.2.
atbalsta centra izveidošanas un pakalpojuma sniegšanas aprakstu, tai skaitā informāciju par izveidojamo atbalsta centru skaitu un pakalpojuma sniegšanas punktu skaitu;
6.3.
apliecinājumu, ka atbalsta centra piesaistītajiem speciālistiem ir vismaz triju gadu pieredze darbā ar bērniem un ģimenēm pēdējo piecu gadu laikā;
6.4.
apliecinājumu, ka telpas, kurās plānots sniegt atbalsta centra pakalpojumu, ir piemērotas un aprīkotas atbilstoši to lietošanas mērķim un atbilst šo noteikumu 12. punktā minēto pakalpojumu nodrošināšanai.
7.
Ja, pārbaudot iesniedzēja sniegto informāciju, ministrija konstatē, ka iesniegumā nav nepieciešamās informācijas vai norādītā informācija ir nepilnīga, vai nav pievienoti šo noteikumu 6. punktā minētie dokumenti, vai ministrijai rodas pamatotas šaubas par sniegtās informācijas patiesumu, ministrija piecu darbdienu laikā rakstiski informē iesniedzēju par nepieciešamību precizēt iesniegumu vai sniegt papildu informāciju un nosaka termiņu trūkumu novēršanai un informācijas sniegšanai.
8.
Ministrija mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas izvērtē iesniedzēja iesniegtos dokumentus un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
8.1.
lēmumu par atbalsta centra statusa piešķiršanu;
8.2.
lēmumu par atteikumu piešķirt atbalsta centra statusu.
9.
Ministrija triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 8. punktā minētā lēmuma pieņemšanas par to rakstiski informē iesniedzēju.
10.
Šo noteikumu 8. punktā minēto lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu ministrijas valsts sekretāram. Ministrijas valsts sekretāra lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
11.
Ministrija nodrošina informācijas uzkrāšanu par tiem komersantiem, biedrībām vai nodibinājumiem, kuriem piešķirts vai atņemts atbalsta centra statuss. Informāciju uzkrāj ministrijas pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmā "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēma".
III.Prasības atbalsta centram
12.
Atbalsta centrs:
12.1.
piesaista jaunas audžuģimenes, aizbildņus, adoptētājus, viesģimenes, īpaši veicinot specializēto audžuģimeņu skaita pieaugumu;
12.2.
nodrošina audžuģimenēm, tai skaitā specializētajām audžuģimenēm, mācības atbilstoši ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju saskaņotajai mācību programmai;
12.3.
nodrošina mācības potenciālajiem adoptētājiem;
12.4.
iesniedz bāriņtiesā psihologa atzinumu par laulātā (personas) piemērotību audžuģimenes statusa iegūšanai, laulāto (personas) raksturojumu un informāciju par mācību programmas apguvi;
12.5.
iesniedz bāriņtiesā psihologa atzinumu par audžuģimenes piemērotību specializētās audžuģimenes statusa iegūšanai attiecīgajā specializācijā, audžuģimenes raksturojumu un informāciju par mācību programmas apguvi;
12.6.
ja nepieciešams, nodrošina psihologa un sociālā darbinieka atbalstu šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minēto mācību un laulāto (personas) un audžuģimenes piemērotības izvērtēšanas laikā;
12.7.
izstrādā un īsteno audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes atbalsta un tajā ievietotā bērna individuālās attīstības plānu;
12.8.
nodrošina psihosociālo atbalstu audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, tai skaitā ģimenē ievietotajam bērnam;
12.9.
nodrošina atbalsta centra speciālistu, tai skaitā sociālā darbinieka un psihologa, atbalstu audžuģimenei un specializētajai audžuģimenei;
12.10.
katru gadu vismaz astoņu akadēmisko stundu apjomā nodrošina zināšanu pilnveides mācības audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm;
12.11.
nodrošina atlīdzības par specializētās audžuģimenes pienākumu pildīšanu aprēķināšanu un izmaksu un vienreizēju mājokļa iekārtošanas kompensācijas izmaksu specializētajām audžuģimenēm;
12.12.
pēc bāriņtiesas pieprasījuma sniedz informāciju par audžuģimeni vai specializēto audžuģimeni, tai skaitā par bērnu, kā arī par sniegtajiem pakalpojumiem;
12.13.
nodrošina psihologa konsultācijas un atbalsta grupas adoptētājiem, aizbildņiem, viesģimenēm un pēc bāriņtiesas pieprasījuma sniedz atzinumu;
12.14.
nodrošina sadarbību ar bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem, atbalsta centriem un citām iestādēm atbalsta sniegšanā audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, tai skaitā ģimenē ievietotajam bērnam;
12.15.
vienas darbdienas laikā sniedz bāriņtiesai informāciju par apstākļiem, kas var būtiski ietekmēt audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes darbību vai ievietotā bērna aprūpi;
12.16.
organizē audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē ievietotā bērna saskarsmi ar vecākiem, brāļiem (pusbrāļiem), māsām (pusmāsām), radiniekiem vai bērnam tuvām personām;
12.17.
jebkurā diennakts laikā bāriņtiesai vai policijai sniedz informāciju par krīzes audžuģimenēm, kuras nekavējoties var uzņemt bērnu savā aprūpē.
12.18.
nodrošina sociālā darbinieka konsultācijas aizbildņiem un adoptētājiem.
13.
Atbalsta centrs ar laulātajiem (personu), kuri ar bāriņtiesas lēmumu ir atzīti par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai, audžuģimeni un specializēto audžuģimeni slēdz vienošanos par atbalsta sniegšanu, kas ietver šo noteikumu 12.2., 12.4., 12.5., 12.6., 12.7., 12.8., 12.9. un 12.10. apakšpunktā minēto pakalpojumu nodrošināšanu. Par noslēgto vienošanos atbalsta centrs triju darbdienu laikā informē bāriņtiesu.
14.
Atbalsta centrs ar specializēto audžuģimeni slēdz līgumu, paredzot atlīdzības izmaksu par specializētās audžuģimenes pienākumu pildīšanu un vienreizējas kompensācijas izmaksu par mājokļa iekārtošanu atbilstoši šo noteikumu 12.11. apakšpunktam. Par noslēgto līgumu atbalsta centrs triju darbdienu laikā informē bāriņtiesu.
15.
Atbalsta centrs iekārto lietu par katru audžuģimeni vai specializēto audžuģimeni.
IV.Atbalsta centra izveides izdevumu segšana un finansēšanas kārtība
16.
Ministrija atbilstoši atbalsta centra izveides izmaksām atbalsta centram piešķir vienreizēju izveides un iekārtošanas izdevumu kompensāciju, bet ne vairāk kā 10 000 euro apmērā, ja:
16.1.
atbalsta centram ir spēkā esošs šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētais līgums;
16.2.
atbalsta centram ir ne mazāk kā 50 spēkā esošas šo noteikumu 13. punktā minētās vienošanās un ne mazāk kā 10 šo noteikumu 14. punktā minētie līgumi par atlīdzības par specializētās audžuģimenes pienākumu pildīšanu un vienreizējas mājokļa iekārtošanas kompensācijas izmaksu;
16.3.
atbalsta centrs kā pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts vismaz deviņus mēnešus, bet ne ilgāk kā 24 mēnešus pirms šo noteikumu 17. punktā minēto dokumentu iesniegšanas ministrijā.
17.
Lai saņemtu atbalsta centra izveides un iekārtošanas izdevumu kompensāciju, pakalpojuma sniedzējs ministrijā iesniedz šādus dokumentus:
17.1.
iesniegumu par atbalsta centra izveides un iekārtošanas kompensācijas saņemšanu;
17.2.
ēku vai telpu remontdarbu, mēbeļu, iekārtu, tai skaitā datortehnikas, iegādes izdevumu tāmi, kā arī citu ar telpu un pieejamo resursu pielāgošanu pakalpojuma nodrošināšanai saistīto izdevumu tāmi;
17.3.
pēc ministrijas pieprasījuma – šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minētajā tāmē norādītos izdevumus attaisnojošus dokumentus (remontdarbu un citu pakalpojumu līgumi, rēķini, darbu pieņemšanas un nodošanas akti, preču pavadzīmes, čeki un citi izdevumus apliecinoši dokumenti).
18.
Ministrija mēneša laikā izskata šo noteikumu 17. punktā minētos dokumentus, izvērtē izdevumu atbilstību un nepieciešamību pakalpojuma sniegšanai un pieņem lēmumu par:
18.1.
atbalsta centra izveides un iekārtošanas kompensācijas piešķiršanu un tās apmēru;
18.2.
atteikumu piešķirt pakalpojuma sniedzējam atbalsta centra izveides un iekārtošanas izdevumu kompensāciju, norādot lēmuma pamatojumu un tā apstrīdēšanas kārtību.
19.
Ministrija vienreizēju kompensāciju atbalsta centram izmaksā mēneša laikā no šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas dienas.
20.
Par šo noteikumu 12. punktā minēto pakalpojumu nodrošināšanu atbalsta centrs iesniedz ministrijā pārskatu atbilstoši šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā līgumā noteiktajai kārtībai.
21.
Pakalpojuma administrēšanas izdevumiem paredzētos līdzekļus atbalsta centrs var izlietot:
21.1.
pakalpojuma administrēšanā iesaistīto darbinieku:
21.1.1.
atlīdzībai;
21.1.2.
transporta izdevumiem;
21.2.
telpu īres, apsaimniekošanas izdevumu un komunālo pakalpojumu apmaksai, biroja, kancelejas preču, tehnikas un aprīkojuma iegādei;
21.3.
citiem izdevumiem, kas saistīti ar pakalpojuma administrēšanu.
22.
Kārtību, kādā sniedz pārskatu par pakalpojuma sniegšanu, un pārskata sniegšanas termiņu nosaka šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā līgumā. Līgumā paredz, ka pakalpojuma administrēšanas izdevumiem paredzētie līdzekļi nepārsniedz apmēru, ko aprēķina, izmantojot šādu formulu:

F = A + B + C + D, kur


F – atbalsta centra pakalpojuma administrēšanai novirzāmie finanšu līdzekļi;

A – līdzekļi, kas nepārsniedz 10 % no finansējuma apmēra, kas plānots ģimeņu un audžuģimeņu apmācībai un sagatavošanai līdz bāriņtiesas lēmumam par audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statusa piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt attiecīgo statusu;

B – līdzekļi, kas nepārsniedz 10 % no finansējuma apmēra, kas plānots pakalpojuma nodrošināšanai audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm;

C – līdzekļi, kas nepārsniedz 3 % no specializētajām audžuģimenēm izmaksātās atlīdzības par specializētās audžuģimenes pienākumu pildīšanu;

D – līdzekļi, kas nepārsniedz 10 % no šo noteikumu 12.3. un 12.13. apakšpunktā minētā pakalpojuma izmaksām.
22.1
Kārtību, kādā sniedz pārskatu par šo noteikumu 12.18. apakšpunktā minētā pakalpojuma sniegšanu, nosaka šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā līgumā. Līgumā paredz, ka šo noteikumu 12.18. apakšpunktā minētā pakalpojuma administrēšanas izdevumiem paredzētie līdzekļi nepārsniedz 10 %  no pakalpojuma izmaksām.
V.Noslēguma jautājumi
23.
Šo noteikumu 11. punktā minētās informācijas ievadīšanu valsts informācijas sistēmā "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēma" ministrija nodrošina pēc tam, kad tiek uzsākta attiecīgās funkcionalitātes darbība. Līdz darbības uzsākšanai ministrija nodrošina attiecīgās informācijas uzkrāšanu manuāli.
24.
Šo noteikumu 12. punktā minētās informācijas ievadīšanu valsts informācijas sistēmā "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēma" atbalsta centrs nodrošina pēc tam, kad tiek uzsākta attiecīgās funkcionalitātes darbība. Līdz darbības uzsākšanai pakalpojuma uzskaiti veic un pārskatus sniedz atbilstoši šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētā līguma nosacījumiem.
25.
Šo noteikumu 12.3. un 12.13. apakšpunkts stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
26.
Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.
27.
Šo noteikumu 12.18. apakšpunkts un 22.1 punkts stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī un ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.