Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 673
Rīgā 2022. gada 25. oktobrī (prot. Nr. 54 20. §)
22-TA-1600
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna trešās komponentes "Nevienlīdzības mazināšana" 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.6.i. investīcijas "Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde" īstenošanas noteikumi
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno un uzrauga Eiropas Savienības  Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plāna 3.1.1.6.i. investīciju "Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde" (turpmāk – investīcija), tai skaitā:
1.1.
investīcijas mērķi, investīcijai pieejamo finansējumu un sasniedzamos mērķus;
1.2.
investīcijas ieviešanā iesaistītās institūcijas, to pienākumus un tiesības;
1.3.
atbalstāmās darbības un izmaksu attiecināmības nosacījumus;
1.4.
prasības projekta iesniedzējam;
1.5.
projekta iesniegumu vērtēšanas kritērijus un projektu iesniegumu atlases kārtību;
1.6.
projekta īstenošanas nosacījumus un uzraudzības kārtību.
2.
Investīcijas mērķis ir uzlabot pašvaldību funkciju īstenošanu un sniegtos pakalpojumus, galveno uzmanību pievēršot izglītojamo mobilitātei un vienlaikus veicinot skolu tīkla sasniedzamību. Investīcijas sekundārais mērķis ir veicināt publiskā sektora transporta zaļināšanu Latvijā, investējot bezemisiju transportlīdzekļos.
3.
Investīcijas mērķa grupa ir pašvaldības un izglītojamie.
4.
Atveseļošanas fonda finansējumu investīcijas ietvaros piešķir granta veidā.
5.
Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija, izņemot Rīgas valstspilsētas teritoriju.
6.
Investīcijas ietvaros netiek atbalstītas tādas projekta iesniedzēja darbības, kurām atbalsts ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts. Investīcijas ietvaros atbalsts tiek piešķirts, lai saskaņā ar normatīvajiem aktiem pašvaldību darbības jomā īstenotu pašvaldības funkciju – iedzīvotāju izglītības nodrošināšana – un nodrošinātu no šīs funkcijas izrietošo pārvaldes uzdevumu izpildi. Investīcijas ieviešanā pieļaujams, ka projekta ietvaros iegādāto elektroautobusu izglītojamo pārvadāšanai (turpmāk – bezemisiju transportlīdzeklis) un tā darbības nodrošināšanai paredzēto uzlādes infrastruktūru (ja attiecināms) vismaz 80 procentu apjomā no to gada jaudas laika izteiksmē izmanto pašvaldības funkcijas – iedzīvotāju izglītības nodrošināšana – īstenošanai un no šīs funkcijas izrietošo pārvaldes uzdevumu izpildei un līdz 20 procentiem no gada jaudas laika izteiksmē – papildinošas saimnieciskās darbības īstenošanai.
7.
Šo noteikumu izpratnē par papildinošu saimniecisko darbību uzskata izglītojamo mobilitātes nodrošināšanu pasākumos, kas ir tieši saistīti ar izglītības procesu, piemēram, izglītojamo nodrošināšana ar transportu braucienam uz teātri, koncertu, ekskursijā un līdzīgiem pasākumiem.
II.Investīcijai pieejamais finansējums un sasniedzamie mērķi
8.
Investīcijai pieejamais Atveseļošanas fonda finansējums ir 10 000 000 euro.
9.
Finansējuma saņēmējs nodrošina investīcijas projekta (turpmāk – projekts) darbību īstenošanu un plānotās izmaksas priekšfinansē no saviem līdzekļiem, izņemot gadījumu, ja projektā plānots avanss saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu.
10.
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – aģentūra), ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, pēc civiltiesiskā līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja avansa pieprasījumu un izvērtējot plānotā avansa apmēru, tā pamatojumu un finansējuma saņēmēja spēju to izlietot sešu mēnešu laikā saimnieciskā gada ietvaros (projekta iesniedzējam ir noslēgusies izsludinātā bezemisiju transportlīdzekļa iepirkuma procedūra vai noslēgts būvdarbu līgums par uzlādes infrastruktūras izveidi, ja attiecināms), var piešķirt finansējuma saņēmējam vienu vai vairākus avansa maksājumus, kuru kopsumma ar starpposmu maksājumiem nepārsniedz 80 procentus no projektam piešķirtā Atveseļošanas fonda finansējuma apjoma. Atlikušo projekta Atveseļošanas fonda finansējuma daļu, kas ir vismaz 20 procenti no projekta kopējā Atveseļošanas fonda finansējuma apjoma (saskaņā ar faktiskajām projekta izmaksām), finansējuma saņēmējs saņem pēc tam, kad aģentūra ir apstiprinājusi projektā paredzēto darbību pabeigšanu (tai skaitā projektā paredzēto būvdarbu pabeigšanu un būves pieņemšanu ekspluatācijā) un projekta mērķu sasniegšanu.
11.
Atveseļošanas fonda finansējuma rezultātu sasniegšanu vērtē, ņemot vērā investīcijas ietvaros sasniedzamos mērķus un uzraudzības rādītāju:
11.1.
līdz 2023. gada 31. decembrim ir izraudzīti finansējuma saņēmēji (uzraudzības rādītājs);
11.2.
finansējuma apjoms saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par bezemisiju transportlīdzekļu iegādi pašvaldības funkciju veikšanai un pārvaldes uzdevumu izpildei (mērķis): līdz 2024. gada 31. decembrim noslēgti civiltiesiskie līgumi vai vienošanās par projektu īstenošanas tiesību piešķiršanu bezemisiju transportlīdzekļu iegādei vietējo pašvaldību funkciju veikšanai un pārvaldes uzdevumu izpildei par kopējo vērtību vismaz 9 500 000 euro;
11.3.
iegādāto bezemisiju transportlīdzekļu jeb elektrisko skolas autobusu skaits (mērķis): līdz 2025. gada 31. decembrim iegādāti 15 elektriskie bezemisiju transportlīdzekļi un veikta to piegāde pašvaldībām kā finansējuma saņēmējām (izglītojamo pašvaldības transportam).
12.
Šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētais uzraudzības rādītājs ir izpildīts, kad ir veikta projektu iesniegumu atlase un apstiprināts potenciālo finansējuma saņēmēju saraksts (pieņemti lēmumi par projektu iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu).
13.
Šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētais mērķis ir izpildīts, kad aģentūras tīmekļvietnē ir publicēts paziņojums par projektu iesniegumu atlases rezultātiem un ir noslēgti šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētie civiltiesiskie līgumi vai vienošanās par projekta īstenošanu.
14.
Šo noteikumu 11.3. apakšpunktā minētais mērķis ir izpildīts, kad aģentūrā ir iesniegts bezemisiju transportlīdzekļa pirkuma līgums, pieņemšanas un nodošanas akts vai cits pirkumu un piegādi apliecinošs dokuments, kā arī uzlādes infrastruktūras izveide, ja attiecināms, tiek pamatota ar dokumentiem par pieņemšanu ekspluatācijā saskaņā ar būvniecības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.
III.Investīcijas ieviešanā iesaistītās institūcijas
15.
Par investīcijas ieviešanu atbildīgā nozares ministrija ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kas  saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda plāna īstenošanu un uzraudzību nodrošina investīcijas ieviešanu.
16.
Aģentūrai ir šādi pienākumi:
16.1.
veikt projektu iesniegumu atlasi saskaņā ar šo noteikumu prasībām;
16.2.
veikt pārbaudes projektu īstenošanas vietās;
16.3.
piesaistīt nozares ekspertus un citu institūciju pārstāvjus projektu iesniegumu atlases un projektu īstenošanas uzraudzības posmā, ja nepieciešams;
16.4.
slēgt civiltiesisku līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu un atbilstoši normatīvajiem aktiem par Atveseļošanas fonda plāna īstenošanu un uzraudzību projektu īstenošanas uzraudzības ietvaros nodrošināt, ka finansējuma saņēmējs ievēro prasības, ko nosaka šie noteikumi un civiltiesiskais līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu;
16.5.
nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda plāna īstenošanu un uzraudzību, tai skaitā pārbaudīt, vai nav konstatējamas pazīmes par pieļautu interešu konflikta, korupcijas, krāpšanas un dubultā finansējuma situāciju projekta vērtēšanā un īstenošanā, kā arī nodrošināt nelikumīgi piešķirta komercdarbības atbalsta atgūšanu, ja tiek pārkāpti šo noteikumu 62. un 63. punktā minētie nosacījumi;
16.6.
nodrošināt maksājumu pieprasījumu un projektu progresa pārskatu izskatīšanu un saskaņošanu;
16.7.
apturēt šo noteikumu 10. punktā minēto maksājumu veikšanu vai lemt par Atveseļošanas fonda finansējuma atgūšanu no finansējuma saņēmēja atbilstoši šo noteikumu 66. punktam;
16.8.
nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (turpmāk – regula Nr. 2021/241), 22. panta 1., 2. un 3. punktā un 27. pantā minēto datu uzkrāšanu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – vadības informācijas sistēma), tai skaitā Atveseļošanas fonda īstenošanas progresa pusgada ziņojuma un maksājuma pieprasījuma sagatavošanai nepieciešamo informāciju un sasniedzamo mērķu uzskaiti investīcijas ietvaros;
16.9.
pārbaudīt Atveseļošanas fonda projektu mērķu (tai skaitā datu) un uzraudzības rādītāju atbilstību;
16.10.
veikt pārbaudes par projekta ietvaros sniegto datu ticamību un to atbilstību prasībām, ko nosaka civiltiesiskais līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu.
17.
Aģentūra un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija slēdz starpresoru vienošanos par sadarbību šo noteikumu 16. punktā minēto pienākumu izpildē.
18.
Aģentūrai ir tiesības pieprasīt projekta iesniedzējam informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu projekta īstenošanas uzraudzību. 
IV.Atbalstāmās darbības un attiecināmības nosacījumi
19.
Investīcijas ietvaros ir atbalstāmi projekti, kuru īstenošanas rezultātā finansējuma saņēmējs pārtrauc ekspluatēt tādu vismaz trīs gadus tā īpašumā esošu ar fosilās izcelsmes degvielu darbināmu M2 vai M3 kategorijas transportlīdzekli, kas ir tehniskā kārtībā un kura vecums uz projekta iesniegšanas brīdi, ņemot vērā tā pirmreizējās reģistrācijas gadu, ir vismaz 20 pilni kalendāra gadi un kura motora izmešu līmenis ir EURO III vai vairāk piesārņojošs, paredzot to aizstāt ar M2 vai M3 kategorijas bezemisiju transportlīdzekli, kas par vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kura siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisijas ir 0 g CO2/km, un, ja nepieciešams, tiks izveidota bezemisiju transportlīdzekļa darbībai paredzētā uzlādes infrastruktūra.
20.
Investīcijas ietvaros atbalstāmās darbības ir:
20.1.
jaunu  M2 vai M3 kategorijas mehānisko  transportlīdzekļu iegāde, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regulas (ES) Nr. 2018/858 par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr. 595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK, 4. panta 1. punkta "a" apakšpunktā noteiktajam transportlīdzekļu kategoriju dalījumam un kuri darbojas ar elektroenerģiju. Minēto transportlīdzekļu nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm atbilstoši normatīvajiem aktiem par mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu testa braukšanas ciklam pilsētas apstākļos vai ārpus pilsētas ir vismaz 200 kilometri (turpmāk – km) un transportlīdzekļu maksimālais ātrums ir vismaz 90 km stundā. Šo noteikumu izpratnē ar jaunu M2 vai M3 kategorijas bezemisiju transportlīdzekli saprot:
20.1.1.
jaunu rūpnieciski ražotu  M2 vai M3 kategorijas transportlīdzekli, kas nav bijis pastāvīgi reģistrēts un kas pastāvīgā uzskaitē tā galalietotājam Latvijā tiek reģistrēts pirmo reizi, un kura odometra rādījums (nobraukums) uz pastāvīgās uzskaites reģistrācijas brīdi nepārsniedz 6000 km;
20.1.2.
par M2 vai M3 kategorijas bezemisiju transportlīdzekli  pārbūvētu transportlīdzekli, kas kā bezemisiju transportlīdzeklis nav bijis pastāvīgi reģistrēts un kas pastāvīgā uzskaitē tā galalietotājam Latvijā kā bezemisiju transportlīdzeklis tiek reģistrēts pirmo reizi, vienlaikus ievērojot, ka atbalstāma par bezemisiju transportlīdzekli pārbūvēta ar fosilās izcelsmes degvielu darbināma transportlīdzekļa iegāde, kas nav vecāks par 10 gadiem kopš tā pirmreizējās reģistrācijas brīža;
20.2.
saistītā bezemisiju transportlīdzekļa uzlādes punkta infrastruktūras izveide atbilstoši ieguldījumu veidam – šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minēto M2 vai M3 kategorijas bezemisiju transportlīdzekļu darbības nodrošināšanai ar uzlādes punkta izejas jaudu, kas atbilst projekta iesniegumā un projekta ietvaros plānotā M2 vai M3 kategorijas bezemisiju transportlīdzekļa darbības nodrošināšanai.  M2 un M3 kategorijas bezemisiju transportlīdzekļu uzlādes punkta tehniskās prasības atbilst normatīvajos aktos, kas regulē prasības elektrotransportlīdzekļu uzlādes iekārtām, noteiktajām prasībām.
21.
Investīcijas ietvaros nav atbalstāma lietotu bezemisiju transportlīdzekļu iegāde vai tādu transportlīdzekļu iegāde, kas neatbilst šo noteikumu 20.1. apakšpunktam.
22.
Projekta iesniegumā var plānot uzlādes punktu skaitu, kas nepārsniedz projekta ietvaros iegādāto M2 vai M3 kategorijas bezemisiju transportlīdzekļu skaitu.
23.
Investīcijas attiecināmās izmaksas, kas ir saistītas ar projekta īstenošanu:
23.1.
projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (izņemot projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas izmaksas), nepārsniedzot piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, tai skaitā:
23.1.1.
būvprojekta, būvdarbu ieceres dokumentācijas, būvprojekta minimālā sastāvā, apliecinājuma kartes, paziņojuma par būvniecību vai paskaidrojuma raksta izstrāde projektā paredzētajām darbībām;
23.1.2.
ekspertīzes un izpētes izmaksas, ja to veikšana ir priekšnosacījums būvprojekta, būvdarbu ieceres dokumentācijas vai būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei;
23.2.
šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minētā M2 vai M3 kategorijas bezemisiju transportlīdzekļa iegādes izmaksas, tai skaitā monitoringa sistēmas vai globālās pozicionēšanas sistēmas un videoreģistratora iegādes un uzstādīšanas izmaksas;
23.3.
jauna uzlādes punkta infrastruktūras izveides izmaksas, nepārsniedzot 20 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, tai skaitā:
23.3.1.
uzlādes punkta iegādes, piegādes, montāžas un būvdarbu izmaksas;
23.3.2.
uzlādes punktam nepieciešamo stāvvietu un piebrauktuvju izbūves izmaksas;
23.3.3.
uzlādes punkta infrastruktūras drošības sistēmu iegādes izmaksas;
23.4.
būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas;
23.5.
izmaksas, kas saistītas ar būvobjekta (uzlādes punkta un ar to saistītās infrastruktūras) nodošanu ekspluatācijā saskaņā ar būvniecības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
23.6.
projekta ietvaros iegādātā bezemisiju transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas un brīvprātīgās sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas izmaksas, kuru termiņš  nepārsniedz 2026. gada 31. augustu.
24.
Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas un izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 23.1. un 23.3. apakšpunktā minētos procentuālos ierobežojumus, finansējuma saņēmējs norāda projekta iesniegumā un veic projekta ietvaros, bet tās nav attiecināmas finansēšanai no Atveseļošanas fonda finansējuma. Finansējuma saņēmējs minētās izmaksas sedz no saviem līdzekļiem vai cita piesaistīta finansējuma, kas nav Atveseļošanas fonda finansējums. 
25.
Ieguldījumus bezemisiju transportlīdzekļa uzlādes infrastruktūrā finansējuma saņēmējs var veikt:
25.1.
pašvaldības vai tās izveidotas iestādes īpašumā vai valdījumā esošā īpašumā, ja valdījuma tiesības ir nostiprinātas vismaz līdz 2031. gada 31. decembrim; 
25.2.
tādas pašvaldības kapitālsabiedrības īpašumā, kas pilda pašvaldības deleģētos pārvaldes uzdevumus. 
26.
Līdz brīdim, kad tiek noslēgts civiltiesiskais līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu, finansējuma saņēmēja tiesībām veikt ieguldījumus zemes īpašumā jābūt nostiprinātām valsts vienotajā zemesgrāmatā. 
27.
Izmaksas ir attiecināmas no projekta iesnieguma iesniegšanas brīža, izņemot šo noteikumu 23.1. apakšpunktā minētās izmaksas, kas ir attiecināmas no 2020. gada 1. februāra. Projekta iesniegumā neiekļauj un finansējumu nepiešķir pabeigtām darbībām.
28.
Šo noteikumu 23. punktā paredzētās izmaksas ir attiecināmas, ja ar saimniecisko darbību nesaistīta projekta ietvaros iegādāto M2 vai M3 kategorijas  bezemisiju transportlīdzekli un tā darbības nodrošināšanai izveidoto uzlādes infrastruktūru (ja attiecināms) izmanto šo noteikumu 6. punktā paredzētās papildinošās saimnieciskās darbības veikšanai, kas kopumā nepārsniedz 20 procentus no to gada jaudas laika izteiksmē.
V.Prasības projekta iesniedzējam
29.
Projekta iesniedzējs, kas pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas un civiltiesiskā līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas ir finansējuma saņēmējs, ir:
29.1.
pašvaldība (izņemot Rīgas valstspilsētas pašvaldību) vai tās izveidota  iestāde;
29.2.
pašvaldības (izņemot Rīgas valstspilsētas pašvaldību) kapitālsabiedrība, kas pilda pašvaldības deleģētos pārvaldes uzdevumus.
30.
Projekta iesniedzējs kopā ar projekta iesniegumu aģentūrā iesniedz šādu informāciju:
30.1.
par kārtību, kādā pašvaldība nodrošina transporta pakalpojumus, lai nodrošinātu izglītojamo nokļūšanu izglītības iestādē vai citā mācību īstenošanas vietā un atpakaļ dzīvesvietā;
30.2.
tehnisko specifikāciju projekta ietvaros plānotā M2 vai M3 kategorijas bezemisiju transportlīdzekļa iegādei;
30.3.
informāciju par uzlādes punkta izbūvei nepieciešamās infrastruktūras īpašumtiesībām, kā arī par būvniecības, lietošanas, uzturēšanas un attīstības (tai skaitā modernizēšanas, pārbūves) kārtību (ja attiecināms);
30.4.
par kārtību, kādā tiek uzraudzīta iegādāto pamatlīdzekļu izmantošana projekta dzīves cikla laikā (M2 vai M3 kategorijas bezemisiju transportlīdzekļa un tā darbības nodrošināšanai izveidotās uzlādes infrastruktūras amortizācijas periodā).
31.
Ievērojot minimālo attiecību starp investīcijai pieejamo kopējo Atveseļošanas fonda finansējumu un investīcijas ietvaros kopējo sasniedzamo mērķa vērtību, vienā pašvaldībā iesniedz ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu, kura kopējais projekta Atveseļošanas fonda finansējums nepārsniedz 666 660 euro.
32.
Ja projekta ietvaros paredzēts iegādāties M2 kategorijas bezemisiju transportlīdzekli vai par bezemisiju transportlīdzekli pārbūvētu transportlīdzekli, Atveseļošanas fonda finansējums par vienu transportlīdzekļa vienību nepārsniedz 300 000 euro.  
33.
Finansējuma saņēmējs projekta ietvaros iegādāto M2 vai M3 kategorijas bezemisiju transportlīdzekli reģistrē Latvijas Republikā, tai skaitā ievērojot šādus nosacījumus:
33.1.
bezemisiju transportlīdzekli iegādājas no ražotāja vai tā oficiālā pārstāvja, kas ir komersants un ko ražotājs ir oficiāli pilnvarojis pārstāvēt savas intereses;
33.2.
bezemisiju transportlīdzeklim ir veikta transportlīdzekļa atbilstības novērtēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mehānisko transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu.
34.
Projekta iesniedzējs projekta iesniegumā plāno mērķu sasniegšanu vismaz šādā apjomā: līdz 2025. gada 31. decembrim iegādāts vismaz viens bezemisiju transportlīdzeklis un pabeigti būvdarbi (ja attiecināms), kas saistīti ar uzlādes punkta infrastruktūras izveidi.
35.
Projekta iesniedzējs ievēro principu "nenodarīt būtisku kaitējumu", kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 18. jūnija Regulas (ES) 2020/852 par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza regulu (ES) 2019/2088, 18. pantam un normatīvajiem aktiem vides jomā, tai skaitā:
35.1.
projekta iesniegumam ir pievienots apliecinājums, ka pēc transportlīdzekļa ekspluatācijas (gan attiecībā uz aizstājamajām transportlīdzekļu vienībām, gan uz bezemisiju transportlīdzekļiem) tas tiks utilizēts atbilstoši normatīvajiem aktiem nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas jomā, paredzot, ka tas tiks nodots apstrādes uzņēmumam, kas nodrošina nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un atkārtoti izmantojamo detaļu un materiālu atguvi un atgriešanu tautsaimniecībā;
35.2.
projekts ir iekļauts pašvaldības attīstības  programmā, un projekta ietvaros paredzēto darbību īstenošana (bezemisiju transportlīdzekļa iegāde un vismaz viena ar fosilās izcelsmes degvielu darbināma transportlīdzekļa utilizēšana) uzlabos gaisa kvalitāti.
VI.Atbalsta apjoms
36.
Projektā plānotajām darbībām un izmaksām maksimālā Atveseļošanas fonda finansējuma intensitāte ir 100 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa.
37.
Ja projekta īstenošanas gaitā, tai skaitā pēc projektā veiktajiem iepirkumiem, ir izveidojies finanšu ietaupījums, aģentūra, saskaņojot to ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, var lemt par minētā ietaupījuma pārdali šādā prioritārā secībā:
37.1.
papildu darbību īstenošanai projektā, kurā radies ietaupījums, paredzot papildu mērķu sasniegšanu;
37.2.
citu projektu īstenošanai, kuri projektu iesniegumu atlasē netika atbalstīti ierobežotā Atveseļošanas fonda finansējuma dēļ.
VII.Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un projektu iesniegumu atlases kārtība
38.
Projektu iesniegumus atlasa atklātā projektu iesniegumu atlasē.
39.
Aģentūra izsludina projektu iesniegumu atlasi, informāciju par projektu iesniegumu atlases izsludināšanu, pagarināšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tīmekļvietnē  www.cfla.gov.lv. Aģentūra projektu iesniegumu iesniegšanai nosaka termiņu, kas nav īsāks par trim mēnešiem. Projekta iesniegumu iesniedz vadības informācijas sistēmā.
40.
Projektu iesniegumu vērtēšanu sāk pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Projekta iesniegums, kas iesniegts pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek vērtēts. Aģentūra par to informē projekta iesniedzēju.
41.
Projektu iesniegumu vērtēšanai aģentūra izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju. Komisijas sastāvā ir aģentūras pārstāvji, vismaz divi pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (par investīcijas ieviešanu atbildīgās nozares ministrijas pārstāvis un par reģionālās attīstības politiku atbildīgās nozares ministrijas pārstāvis) un pārstāvis no Izglītības un zinātnes ministrijas.
42.
Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija projektu iesniegumu atlases termiņā saņemtos projektu iesniegumus vērtē atbilstoši šo noteikumu pielikumā iekļautajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem:
42.1.
izslēgšanas kritērijs. Ja konstatē, ka uz projekta iesniedzēju ir attiecināms izslēgšanas kritērijs, turpmāko projekta iesnieguma vērtēšanu neveic;
42.2.
atbilstības kritēriji, kas ietver projekta vispārīgos un specifiskos atbilstības kritērijus, lai gūtu pārliecību, ka projekta iesniegums atbilst  nosacījumiem, lai kvalificētos finansējumam investīcijas ietvaros, tai skaitā atbilst Atveseļošanas fonda plānā noteiktajam principam "nenodarīt būtisku kaitējumu";
42.3.
kvalitātes kritēriji, kas ietver projekta iesnieguma kvalitātes minimālās prasības:
42.3.1.
projekti, kas atbilst kvalitātes kritēriju minimālajām prasībām, tiek sarindoti pēc augstākā kvalitātes kritērijos iegūtā kopējā punktu skaita un priekšroka tiek dota projektam ar lielāko kopējo punktu skaitu;
42.3.2.
vienāda kopējā punktu skaita gadījumā priekšroku dod projektam, kurā plānota ekspluatācijas pārtraukšana tādam projekta iesniedzēja vismaz trīs gadus īpašumā esošam ar fosilās izcelsmes degvielu darbināmam M2 vai M3 kategorijas transportlīdzeklim, kas ir tehniskā kārtībā un kura vecums (gados un mēnešos) kopš tā pirmreizējās reģistrācijas gada uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu ir lielāks. Ja projekta ietvaros plānots aizstāt vairāk nekā vienu vismaz trīs gadus projekta iesniedzēja īpašumā  esošu ar fosilās izcelsmes degvielu darbināmu M2 vai M3 kategorijas transportlīdzekli, kas ir tehniskā kārtībā, tad ņem vērā to vienu no vairākiem transportlīdzekļiem, kura vecums pilnos kalendāra gados uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu ir lielāks. Ja projektos ir vienāds aizstājamā M2 vai  M3 kategorijas transportlīdzekļa vecums (gados un mēnešos) kopš tā pirmreizējās reģistrācijas gada, tad vienāda punktu skaita gadījumā priekšroku dod projektam, kurā Atveseļošanas fonda finansējums uz vienu plānoto  M2 vai  M3 kategorijas bezemisiju transportlīdzekli ir mazāks;
42.4.
ja izveidojas pieejamā Atveseļošanas fonda finansējuma atlikums, kas nav pietiekams nākamā kvalitatīvā projekta atbalstīšanai, vai projekta iesniedzējs atsakās īstenot projektu ar samazinātu Atveseļošanas fonda finansējumu, tad atlikušo Atveseļošanas fonda finansējumu izmanto, lai atbalstītu nākamo projekta iesniegumu ar augstāko vērtējumu saskaņā ar kvalitātes kritērijiem.
43.
Aģentūra, pamatojoties uz projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sniegto atzinumu un projekta iesniedzēja juridisko statusu, izdod administratīvo aktu (ievērojot Administratīvā procesa likumā noteiktos termiņus) vai pieņem pārvaldes lēmumu (mēneša laikā no projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām) par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.
44.
Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:
44.1.
uz projekta iesniedzēju nav attiecināms izslēgšanas kritērijs;
44.2.
projekta iesniegums atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, tai skaitā projekta iesniegumā ir izpildītas šo noteikumu pielikumā noteikto kvalitātes kritēriju minimālās prasības;
44.3.
investīcijas ietvaros ir pieejams finansējums projekta īstenošanai.
45.
Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu pieņem, ja projekta iesniedzējam jāveic aģentūras noteiktās darbības, lai projekta iesniegums pilnībā atbilstu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un projektu varētu atbilstoši īstenot. Nosacījumus lēmumā ietver un to izpildi kontrolē, ņemot vērā šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minēto mērķi. Ja kāds no lēmumā noteiktajiem nosacījumiem netiek izpildīts vai netiek izpildīts lēmumā noteiktajā termiņā vai projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas dēļ projekta iesniegums neatbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu. Ja nosacījumi tiek izpildīti, aģentūra sniedz atzinumu par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi.
46.
Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja ir spēkā vismaz viens no šādiem nosacījumiem:
46.1.
uz projekta iesniedzēju attiecas izslēgšanas kritērijs;
46.2.
nav novērstas projekta iesnieguma nepilnības saskaņā ar šo noteikumu 45. punktu, tai skaitā nav izpildītas šo noteikumu pielikumā noteikto kvalitātes kritēriju minimālās prasības;
46.3.
investīcijas ietvaros nav pieejams finansējums projekta īstenošanai.
VIII.Investīcijas un projektu īstenošanas un uzraudzības nosacījumi
47.
Finansējuma saņēmējs vai centralizēto iepirkumu institūcija projekta īstenošanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi veic saskaņā ar publisko iepirkumu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu konkursa procedūru. Finansējuma saņēmējs projekta ietvaros nodrošina vides prasību integrāciju preču un pakalpojumu iepirkumos – zaļais publiskais iepirkums – un vides un informācijas pieejamību transportlīdzekļos – sociāli atbildīgs publiskais iepirkums.
48.
Finansējuma saņēmējs nodrošina progresa informācijas uzkrāšanu, tai skaitā mērķus pamatojošo datu ievadi un uzkrāšanu, kā arī citu nepieciešamo datu ievadi vadības informācijas sistēmā vismaz divas reizes gadā civiltiesiskajā līgumā vai vienošanās par projekta īstenošanu noteiktajos termiņos. 
49.
Finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc civiltiesiskā līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas vadības informācijas sistēmā iesniedz plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku un naudas plūsmu.  
50.
Finansējuma saņēmējam ir pienākums piecu darbdienu laikā pēc civiltiesiskā līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas vadības informācijas sistēmā iesniegt iepirkumu plānu par visiem investīcijas ieviešanai plānotajiem iepirkumiem, kuru rīkošanai paredzēts piemērot publisko iepirkumu regulējumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem. 
51.
Avansa maksājuma saņemšanai finansējuma saņēmējs atver kontu Valsts kasē.
52.
Finansējuma saņēmējs sagatavo un iesniedz aģentūrā pārskatu par projekta īstenošanas progresu un maksājuma pieprasījumu, ievērojot šo noteikumu 10. punktu un nodrošinot, ka vispirms tiek iesniegts maksājuma pieprasījums par piešķirto avansu un pēc tam tiek iesniegts maksājuma pieprasījums par atlikušo projekta Atveseļošanas fonda finansējuma daļu, par kuru netika saņemts avansa maksājums. Aģentūra izvērtē iesniegtajā maksājuma pieprasījumā iekļauto izmaksu atbilstību investīcijas ieviešanas un civiltiesiskajā līgumā vai vienošanās par projekta īstenošanu noteiktajiem nosacījumiem un veic Atveseļošanas fonda finansējuma vai tā daļas atmaksu finansējuma saņēmējam saskaņā ar faktiskajām projekta izmaksām, ievērojot civiltiesiskajā līgumā vai vienošanās par projekta īstenošanu noteiktos nosacījumus un nepārsniedzot kopējo projektam piešķirto Atveseļošanas fonda finansējuma apmēru.
53.
Ja finansējuma saņēmējam ir piešķirts avansa maksājums projekta īstenošanai, finansējuma saņēmējs iesniedz aģentūrā maksājuma pieprasījumu piešķirtā avansa maksājuma apmērā sešu mēnešu laikā pēc avansa maksājuma saņemšanas.
54.
Ja finansējuma saņēmējs nevar izlietot avansa maksājumu šajos noteikumos minētajā termiņā, tas civiltiesiskajā līgumā vai vienošanās par projekta īstenošanu noteiktajā termiņā informē aģentūru.
55.
Aģentūra izvērtē avansa maksājuma atmaksāšanas lietderību, ņemot vērā finansējuma saņēmēja plānotās projekta darbības, piešķirtā avansa maksājuma neizmantošanas iemeslus, projekta riskus, starpposma maksājuma apmēru un atbilstību naudas plūsmai un nākamo avansa maksājuma termiņu, un lemj par finansējuma saņēmēja neizmantotā avansa maksājuma atmaksāšanu.
56.
Ja aģentūra pieņem lēmumu par finansējuma saņēmēja neizmantotā avansa maksājuma atmaksāšanu (lēmumā nosaka neizmantotā avansa maksājuma atmaksāšanas termiņu) vai finansējuma saņēmējs vēlas to labprātīgi atmaksāt, finansējuma saņēmējs atmaksā neizmantoto avansa maksājumu aģentūras norādītajā kontā Valsts kasē. Aģentūra piecu darbdienu laikā pēc atmaksātā avansa saņemšanas iesniedz Valsts kasē maksājuma rīkojumu par neizmantotā avansa maksājuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos un informē Finanšu ministriju.
57.
Maksājuma pieprasījumu un izdevumus pamatojošo informāciju, kā arī sasniegto mērķu pamatojošos dokumentus finansējuma saņēmējs divas reizes gadā iesniedz vadības informācijas sistēmā.
58.
Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta ietvaros piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši civiltiesiskajā līgumā vai vienošanās par projekta īstenošanu noteiktajiem nosacījumiem un termiņiem, tai skaitā:
58.1.
par atbilstošu un savlaicīgu mērķu sasniegšanu, datu ticamību un izsekojamību, kā arī, ja nepieciešams, nodrošina piekļuvi ar projekta īstenošanu saistītajai informācijai un spēj to uzrādīt Atveseļošanas fonda plāna investīciju ieviešanas uzraudzībā iesaistītajām iestādēm, tostarp 2021. gada 3. septembra Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas fonda finansēšanas nolīgumā minētajām iestādēm, tai skaitā lai pārliecinātos, ka nav konstatējamas pazīmes par pieļautu interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas, un dubultā finansējuma situāciju projekta īstenošanā;
58.2.
atbilstoši kompetencei ievada informāciju vadības informācijas sistēmā maksājuma pieprasījuma un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas progresa pusgada ziņojuma sagatavošanai saskaņā ar regulas Nr. 2021/241 22. un 27. pantu un normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda plāna īstenošanu un uzraudzību;
58.3.
nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar regulas Nr. 2021/241 34. pantu un Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas fonda finansēšanas nolīguma 10. pantu;
58.4.
ja nepieciešams, izstrādā vai pilnveido Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas nodrošināšanai nepieciešamos iekšējos tiesību aktus.
59.
Projektus īsteno saskaņā ar noslēgto civiltiesisko līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim.
60.
Vienu un to  pašu M2 vai M3 kategorijas bezemisiju transportlīdzekļu iegādei un, ja attiecināms, to darbības nodrošināšanai nepieciešamās uzlādes infrastruktūras izveidei paredzētās darbības neiekļauj vairākos šīs investīcijas ietvaros iesniegtajos projektos.
61.
Ja pašvaldības kapitālsabiedrība, kas pilda pašvaldības deleģētos pārvaldes uzdevumus, nodarbojas ar saimniecisko darbību, tā nodala pašvaldības deleģētos pārvaldes uzdevumus no citiem darbības veidiem atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības kārtošanas jomā.
62.
Ja ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts vai projekts, kas saistīts ar tādu saimniecisko darbību, kurai sniegtais atbalsts nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, ieviešanas gaitā vai projekta dzīves ciklā (M2 vai M3 kategorijas bezemisiju transportlīdzekļa un tā darbības nodrošināšanai nepieciešamās uzlādes infrastruktūras amortizācijas periodā) kļūst par projektu, kas saistīts ar saimniecisko darbību, kurai sniegtais atbalsts būtu kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, finansējuma saņēmējs no finansējuma, kura avots nav publiskie līdzekļi, atmaksā aģentūrai visu nelikumīgi saņemto atbalstu kopā ar procentiem saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu.
63.
Ja tiek konstatēts, ka ir pārsniegti šo noteikumu 28. punktā minētie 20 procenti no M2 vai M3 kategorijas bezemisiju transportlīdzekļa un tā darbības nodrošināšanai nepieciešamās uzlādes infrastruktūras gada jaudas laika izteiksmē, finansējuma saņēmējam proporcionāli tai gada jaudas daļai laika izteiksmē, par kuru kopumā ir konstatēts pārkāpums, ir pienākums atmaksāt aģentūrai visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem par attiecīgo gadu, kurā pārsniegti šo noteikumu 28. punktā minētie 20 procenti no M2 vai M3 kategorijas bezemisiju transportlīdzekļa un izveidotās ar to saistītās  bezemisiju transportlīdzekļa uzlādes punkta gada jaudas laika izteiksmē saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV un V nodaļu.
64.
Aģentūra nodrošina veikto investīciju atbilstības uzraudzību visā projekta dzīves ciklā atbilstoši šo noteikumu 62. un 63. punktam. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādā metodiskos norādījumus par papildinošas saimnieciskās darbības uzraudzību.
65.
Finansējuma saņēmējs visā projekta dzīves ciklā sagatavo ikgadējus pārskatus par papildinošas saimnieciskās darbības apjomu un nodrošina šajā punktā minēto pārskatu un aprēķinus pamatojošo dokumentu pieejamību papildinošas saimnieciskās darbības uzraudzībai. Ja finansējuma saņēmējs konstatē, ka ir pārsniegti šo noteikumu 28. punktā minētie 20 procenti no M2 vai M3 kategorijas bezemisiju transportlīdzekļa un tā darbības nodrošināšanai nepieciešamās uzlādes infrastruktūras gada jaudas laika izteiksmē, tas civiltiesiskajā līgumā vai vienošanās par projekta īstenošanu noteiktajā termiņā iesniedz aģentūrā ziņojumu par konstatēto šo noteikumu 28. punktā minēto nosacījumu pārkāpumu.
66.
Aģentūra, izvērtējot finansējuma saņēmēja sniegto un aģentūras rīcībā esošo informāciju un konstatējot pārkāpumus, pieņem lēmumu par Atveseļošanas fonda finansējuma maksājumu apturēšanu vai atgūšanu no finansējuma saņēmēja saskaņā ar civiltiesiskajā līgumā vai vienošanās par projekta īstenošanu noteikto kārtību vai veic finansējuma atgūšanu, ievērojot šo noteikumu 62. un 63. punkta nosacījumus, ja:
66.1.
konstatē būtiskus pārkāpumus projekta īstenošanas un uzraudzības laikā, tai skaitā šo noteikumu 16.5. apakšpunktā minētos pārkāpumus, vai nav veikta bezemisiju transportlīdzekļa reģistrācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu reģistrāciju;
66.2.
finansējuma saņēmējs nav apliecinājis, ka projekta īstenošanas rezultātā tas pārtrauks ekspluatēt vismaz vienu ar fosilās izcelsmes degvielu darbināmu M2 vai M3 kategorijas transportlīdzekli, kas atbilst šo noteikumu 19. punktā minētajām prasībām, un nav iesniedzis aģentūrai atbilstošu dokumentāciju par tā utilizāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu;
66.3.
konstatē, ka aģentūrai nav iesniegts  pirkuma līgums, pieņemšanas un nodošanas akts vai cits pirkumu un piegādi apliecinošs dokuments, nav nodrošināta projekta mērķu sasniegšana un projekta īstenošanas rezultātā nav iegādāts M2 vai M3 bezemisiju transportlīdzeklis, kā arī nav izveidota tā darbības nodrošināšanai atbilstoša uzlādes infrastruktūra (ja attiecināms);
66.4.
bezemisiju transportlīdzeklis netiek izmantots atbilstoši šo noteikumu 6. punktā minētajam mērķim.
67.
Finansējuma saņēmējs glabā projekta dokumentāciju un nodrošina pieejamību dokumentācijai visā projekta dzīves ciklā (M2 vai M3 kategorijas bezemisiju transportlīdzekļa un tā darbības nodrošināšanai izveidotās uzlādes infrastruktūras amortizācijas periodā).
68.
Aģentūrai ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtā civiltiesiskā līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:
68.1.
finansējuma saņēmējs nepilda civiltiesiskā līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu nosacījumus, tai skaitā ja bezemisiju transportlīdzeklis netiek izmantots atbilstoši šo noteikumu 6. punktā minētajam mērķim, ja netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt investīcijas un tai noteikto mērķu sasniegšanu;
68.2.
finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā apzināti ir sniedzis nepatiesu informāciju;
68.3.
finansējuma saņēmējs investīcijas ietvaros apvieno piešķirto finansējumu attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām ar citu atbalstu;
68.4.
citos gadījumos, ko paredz civiltiesiskais līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu.
69.
Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs vadības informācijas sistēmā uzkrāj datus un sniedz informāciju par:
69.1.
vismaz trīs gadus tā īpašumā esošiem M2 vai M3 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri ir tehniskā kārtībā un kuri darbināmi ar fosilās izcelsmes degvielu, un kurus finansējuma saņēmējs beigs ekspluatēt pēc M2 vai M3 kategorijas bezemisiju transportlīdzekļa iegādes, norādot vienību skaitu, to pirmreizējās reģistrācijas gadu, kategoriju, motora izmešu līmeni, sēdvietu skaitu un vidējo nobraukumu kilometros triju gadu periodā (no 2017. gada līdz 2019. gadam);
69.2.
projekta ietekmi uz SEG emisiju samazinājumu, pamatojot, kā bezemisiju transportlīdzekļu izmantošana veicinās SEG emisiju samazināšanu, un norādot SEG emisiju samazinājuma vērtību;  
69.3.
iegādāto M2 vai M3 kategorijas bezemisiju transportlīdzekļu vienību un uzlādes punktu (ja attiecināms) skaitu.
70.
Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina:
70.1.
ka projekta ietvaros iegādātie M2 vai M3 kategorijas bezemisiju transportlīdzekļi  un, ja attiecināms, to darbības nodrošināšanai paredzētā uzlādes infrastruktūra tiks izmantota atbilstoši šo noteikumu 6. punktam, nodrošinot bezmaksas transporta pakalpojumu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē vai citā mācību īstenošanas vietā un atpakaļ dzīvesvietā;
70.2.
sasniegto rezultātu ilgtspēju un uzturēšanu, tai skaitā mērķa uzturēšanai nepieciešamos līdzekļus, visā projekta dzīves ciklā pēc noslēguma maksājuma veikšanas, tai skaitā nodrošinot transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, brīvprātīgo sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanu un monitoringa sistēmu vai globālās pozicionēšanas sistēmas darbību;
70.3.
finanšu plūsmas (tai skaitā pievienotās vērtības nodokļa izmaksu uzskaiti) uzskatāmu nodalīšanu no citām finansējuma saņēmēja darbības finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un visā projekta dzīves ciklā.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs ‒ veselības ministrs D. Pavļuts
Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 25. oktobra
noteikumiem Nr.
673
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.6.i. investīcijai "Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde"