Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 939
Rīgā 2021. gada 14. decembrī (prot. Nr. 80 22. §)
21-TA-565
Par Limbažu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Druvu ceļš" Limbažu pagastā, Limbažu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā
 
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu, 42.1 un 43. pantu un likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmo daļu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Satiksmes ministrijas valdījumā nekustamo īpašumu “Druvu ceļš” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6664 005 0329) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6664 005 0324) 0,0113 ha platībā – Limbažu pagastā, Limbažu novadā (turpmāk – nekustamais īpašums).
2.
Satiksmes ministrijai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un likuma "Par autoceļiem" 7. panta pirmo daļu nekustamo īpašumu:
2.1.
izmantot autoceļu valsts pārvaldes funkcijas īstenošanai;
2.2.
bez atlīdzības nodot Limbažu novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai.
3.
Satiksmes ministrijai saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības pilnvarojumu parakstīt nostiprinājuma lūgumu par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz Limbažu novada pašvaldības vārda, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā.
4.
Satiksmes ministrijai, ierakstot zemesgrāmatā nekustamo īpašumu:
4.1.
nostiprināt īpašuma tiesības uz Limbažu novada pašvaldības vārda vienlaikus ar īpašuma tiesību nostiprināšanu valstij Satiksmes ministrijas personā;
4.2.
ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar lietu tiesībām;
4.3.
norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr tiek nodrošināta šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošana.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Satiksmes ministrs T. Linkaits