Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 757
Rīgā 2022. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 54 16. §)
22-TA-2759
Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V1135" Tērvetes pagastā,  Dobeles novadā, nodošanu  Dobeles novada pašvaldības īpašumā
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, 43. pantu un likuma "Par autoceļiem"​​​​​ 4. panta pirmo daļu atļaut Satiksmes ministrijai nodot bez atlīdzības Dobeles novada pašvaldības īpašumā valstij piederošo nekustamo īpašumu "V1135" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4688 004 0108) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4688 004 0108) 2,36 ha platībā un uz tās izbūvēto komplekso inženierbūvi (būves kadastra apzīmējums 4688 004 0108 001) – valsts vietējā autoceļa V1135 "Pievedceļš Gaismai" posmu 0,000.–1,560. km – Tērvetes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk – nekustamais īpašums), lai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmo daļu to izmantotu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai.
2.
Dobeles novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.
3.
Pilnvarot Dobeles novada pašvaldību parakstīt nostiprinājuma lūgumu par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā.
4.
Dobeles novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:
4.1.
ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā vienlaikus ar Dobeles novada pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu;
4.2.
norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Dobeles novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;
4.3.
ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.
5.
Šā rīkojuma 4.3. apakšpunktā minēto aizliegumu – apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku – nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts valsts aizdevuma nodrošināšanai, lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Satiksmes ministrs T. Linkaits