Noteikumu projekts

24-TA-1
Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Darba likuma 61. panta trešo daļu
1.
Noteikumi nosaka minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtību.
2.
Labklājības ministrija reizi gadā izstrādā priekšlikumu par minimālās mēneša darba algas apmēru (līdz jebkuram veselam skaitlim ar precizitāti līdz vienam euro) nākamajam gadam, ņemot vērā:
2.1.
Ekonomikas ministrijas un Finanšu ministrijas sagatavotās makroekonomiskās prognozes un ekonomiskās situācijas izmaiņas par iepriekšējo gadu, tai skaitā darba produktivitātes attīstību;
2.2.
Finanšu ministrijas sniegto informāciju par iespējamajām izmaiņām nodokļu sistēmā nākamajiem diviem gadiem (iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojuma par apgādībā esošu personu apmērs);
2.3.
Centrālās statistikas pārvaldes:
2.3.1.
aprēķināto minimālo ienākumu līmeni un nabadzības riska slieksni iepriekšējā gadā;
2.3.2.
pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu aprēķinātās darbaspēka izmaksu indeksa pārmaiņas;
2.3.3.
par pēdējo pieejamo mēnesi aprēķināto attiecību: darba ņēmēju skaits, kuriem darba ienākumi ir minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāki, pret darba ņēmēju kopskaitu (valsts un reģionu līmenī);
2.3.4.
par pēdējo pieejamo periodu aprēķinātās patēriņa cenu pārmaiņas vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem;
2.3.5.
sagatavoto informāciju par:
2.3.5.1.
bezdarba līmeņa rādītājiem iepriekšējā gadā (valsts un reģionu līmenī);
2.3.5.2.
mēneša vidējo bruto darba samaksu valstī un privātajā sektorā par iepriekšējo gadu (valsts un reģionu līmenī un nozaru griezumā);
2.3.5.3.
iedzīvotāju nabadzības riska un sociālās atstumtības rādītājiem iepriekšējā gadā;
2.4.
Nodarbinātības valsts aģentūras informāciju par bezdarbnieku skaitu iepriekšējā gadā;
2.5.
Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju par vidējiem darba ņēmēju darba ienākumiem un nostrādāto stundu skaitu mēnesī iepriekšējā kalendāra gadā atbilstoši ziņām, kas norādītas darba devēju ziņojumos par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī;
2.6.
Labklājības ministrijas:
2.6.1.
aprēķināto iespējamo minimālo mēneša darba algu 45 procentu apmērā no Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātās vidējās bruto darba samaksas par pēdējo pieejamo ceturksni;
2.6.2.
apkopojumu par Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat tīmekļvietnē publicēto minimālās mēneša bruto darba algas apmēru un tā iespējamās izmaiņas nākamajā gadā citās Eiropas Savienības valstīs, kā arī minimālās mēneša darba algas un vidējās darba samaksas attiecības salīdzinājumu šajās valstīs.
3.
Šo noteikumu 2.3., 2.4. un 2.5. apakšpunktā noteiktos datus un informāciju institūcijas iesniedz līdz attiecīgā gada 1. martam, bet šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minēto informāciju Ekonomikas ministrija un Finanšu ministrija iesniedz līdz attiecīgā gada 15. martam.
4.
Lai aprēķinātu izstrādātā priekšlikuma par minimālās mēneša darba algas apmēra ietekmi uz valsts budžetu, institūcijas līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniedz Labklājības ministrijai šādu informāciju:
4.1.
Centrālā statistikas pārvalde – pēdējos pieejamos aprēķinātos datus par darba ņēmēju skaita sadalījumu pēc darba ienākumiem noteiktā darba ienākumu diapazonā:
4.1.1.
pašvaldībās un pašvaldību padotības iestādēs;
4.1.2.
privātajā sektorā;
4.1.3.
sabiedriskā sektora komercsabiedrībās;
4.2.
Valsts kanceleja – aprēķināto papildu nepieciešamo finansējumu atlīdzībai normālā darba laika ietvaros, kā arī nodarbināto, uz kuriem attieksies minimālās mēneša darba algas paaugstinājums, skaitu sadalījumā pa resoriem un valsts budžeta iestādēm, ja priekšlikums paredz paaugstināt minimālo mēneša darba algu;
4.3.
Tieslietu ministrija – aprēķinātos minimālās mēneša darba algas apmēram tieši piesaistītos izdevumus, kas nepieciešami kompensāciju izmaksai cietušajiem atbilstoši likumam "Par valsts kompensācijām cietušajiem" un darbinieku prasījumu apmierināšanai darba devēja maksātnespējas gadījumā atbilstoši likumam "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā".
5.
Priekšlikumu par minimālās mēneša darba algas apmēra saglabāšanu vai paaugstināšanu un attiecīgo izmaiņu ieviešanas datumu Labklājības ministrija:
5.1.
līdz 15. aprīlim iesniedz izskatīšanai Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (turpmāk – padome) Sociālās drošības apakšpadomes (turpmāk – apakšpadome) sēdē;
5.2.
divu nedēļu laikā pēc priekšlikuma izskatīšanas apakšpadomes sēdē iesniedz tos izskatīšanai padomē.
6.
Labklājības ministrija divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 5. punktā minētā priekšlikuma izskatīšanas padomē iesniedz to Ministru kabinetā lēmuma pieņemšanai.
7.
Ja Ministru kabinets pieņem lēmumu par minimālās mēneša darba algas saglabāšanu nākamajam gadam iepriekšējā apmērā, tad šo noteikumu 8. punktā minētie pasākumi netiek veikti.
8.
Pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu nākamajam gadam:
8.1.
Labklājības ministrija divu mēnešu laikā izstrādā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu un noteiktā kārtībā iesniedz to izskatīšanai Ministru kabinetā;
8.2.
atbildīgās ministrijas triju mēnešu laikā izstrādā tiesību aktu projektus par grozījumiem saistībā ar mēnešalgas apmēra (skalas) izmaiņām un noteiktā kārtībā iesniedz tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
9.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2016. gada 18. augusta noteikumus Nr. 563 "Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 160. nr.).
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu
Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 19. oktobra Direktīvas 2022/2041 par adekvātām minimālajām algām Eiropas Savienībā.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds