Likumprojekts (grozījumi)

23-TA-2416
Grozījumi  Grāmatvedības likumā
Izdarīt Grāmatvedības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2021, Nr. 121B) šādus grozījumus:
1.
Papildināt 17. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
 
“(2) Uz valsts budžeta iestādes un no budžeta nefinansētas iestādes vadītāju šā panta pirmās daļas prasības attiecas tiktāl, ciktāl Likumā par budžetu un finanšu vadību un uz tā pamata izdotajos normatīvajos aktos par grāmatvedības uzskaites kārtošanu valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros nav noteikts citādi.”.
2.
Papildināt 18. panta trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Ārvalstu komersantu filiāles, uz kurām attiecas Ilgtspējas informācijas atklāšanas likuma noteiktie pienākumi, sagatavo, iesniedz un publisko ilgtspējas ziņojumu.”.
3.
Papildināt 31. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Uz valsts budžeta iestādes un no budžeta nefinansētas iestādes vadītāju šā panta prasības attiecas tiktāl, ciktāl Likumā par budžetu un finanšu vadību un uz tā pamata izdotajos normatīvajos aktos par grāmatvedības uzskaites kārtošanu valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros nav noteikts citādi.”.
4.
Papildināt 36. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts kase valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, kārtojot grāmatvedības uzskaiti  saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību un uz tā pamata izdotajiem normatīvajiem aktiem, nav uzskatāma par ārpakalpojuma grāmatvedi.”.
5.
Aizstāt visā likumā vārdus “finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbība” ar vārdiem “finanšu tirgus dalībnieku darbība” attiecīgā locījumā.
6.
Papildināt pārejas noteikumus ar 6. punktu un 7. punktu šādā redakcijā:

"6. Šā likuma 17. panta otrā daļa, 31. panta piektā daļa un 36. panta otrā daļa stājas spēkā  2025. gada 1. janvārī.

7. Šā likuma 18. panta trešās daļas otrais teikums stājas spēkā Ilgtspējas informācijas atklāšanas likuma pārejas noteikumu 14. punktā noteiktajā kārtībā.”.
7.
Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3. punktu šādā redakcijā:
 
          “3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 14. decembra direktīvas 2022/2464 ES ar ko attiecībā uz korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanu groza Regulu (ES) Nr. 537/2014, Direktīvu 2004/109/EK, Direktīvu 2006/43/EK un Direktīvu 2013/34/ES.”
Likums stājas spēkā 2024. gada 6. jūlijā
Ministrs V. Uzvārds