Noteikumu projekts

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 509
Rīgā 2022. gada 16. augustā (prot. Nr. 40 8. §)
22-TA-1203
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023.–2027. gadam sagatavošanai un īstenošanai
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturto un septīto daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu (turpmāk – atbalsts) sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023.–2027. gadam (turpmāk – vietējās attīstības stratēģija) sagatavošanai un īstenošanai:
1.1.
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" apakšpasākumā "Sagatavošanās atbalsts" (turpmāk – Lauku attīstības programmas pasākums);
1.2.
Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gadam darbības veidā "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošana" (turpmāk – Rīcības programmas pasākums vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai);
1.3.
Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gadam darbības veidā "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" (turpmāk – Rīcības programmas pasākums vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai);
1.4.
Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (turpmāk – Stratēģiskā plāna intervence).
2.
Vietējās attīstības stratēģijas sagatavo un īsteno atbilstoši:
2.1.
Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17. decembra Regulai Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – regula Nr. 1303/2013);
2.2.
Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2021. gada 24. jūnija Regulai 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – regula 2021/1060);
2.3.
Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2021. gada 2. decembra Regulai​ 2021/2115, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 (turpmāk – regula 2021/2115);
2.4.
Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2021. gada 7. jūlija Regulai 2021/1139, ar ko izveido Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un groza Regulu (ES) 2017/1004.
3.
Vietējās attīstības stratēģiju īstenošanas teritorija:
3.1.
Stratēģiskā plāna intervencē – visa Latvijas teritorija, izņemot valstspilsētas, ja vien tajās vietējās attīstības stratēģija neietver atbalstu:
3.1.1.
tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un tiešie labuma guvēji nav lauksaimniecības produktu ražotāji, lauksaimniecības produktu pārstrādātāji vai atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības;
3.1.2.
mārketinga pasākumiem produktu un pakalpojumu atpazīstamības veidošanai, kā arī tiešie labuma guvēji nav juridiskas vai fiziskas personas, kas ar saimniecisko darbību nodarbojas vietējās rīcības grupas darbības teritorijā;
3.1.3.
starpvalstu un starpteritoriālās sadarbības projektu īstenošanai;
3.1.4.
stratēģiskajam projektam aktivitātē "Pārtikas īso piegāžu ķēžu darbības veicināšana, tostarp zaļo publisko iepirkumu nodrošināšanai";
3.2.
Rīcības programmas pasākumā vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai – pagasti, novadu pilsētas un valstspilsētas, kas robežojas ar Baltijas jūru vai Rīgas līci, izņemot Rīgas valstspilsētu.
II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi
4.
Vietējās attīstības stratēģiju sagatavo un īsteno biedrība vai nodibinājums (turpmāk – vietējā rīcības grupa). Vietējā rīcības grupa atbilst šādām prasībām:
4.1.
tā ir reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā;
4.2.
tai nav pasludināts juridiskas personas maksātnespējas process, tā neatrodas likvidācijas procesā, tās darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta vai netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process;
4.3.
tai saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datubāzes informāciju nav nodokļu parādu, kuri kopsummā pārsniedz 1000 euro, izņemot nodokļu parādus, kuru samaksas termiņš ir pagarināts, ja nodokļu parāda saistības tiek pildītas;
4.4.
tai nav neatmaksāta Lauku atbalsta dienesta konstatēta neatbilstoši izlietota publiskā finansējuma par saņemto atbalstu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam un arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā;
4.5.
tā nošķir darbības, kurām nav saimnieciska rakstura, un ar tām saistītās finanšu plūsmas no saimnieciskajām darbībām;
4.6.
tās pārvaldes institūcija, kas ir atbildīga par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu (turpmāk – lēmējinstitūcija), ir izveidota atbilstoši regulas 2021/1060 31. panta 2. punkta "b" apakšpunktam. Lēmējinstitūcijas tiesības, pienākumi un atbildība ir noteikta statūtos vai citos vietējās rīcības grupas pieņemtajos dokumentos;
4.7.
tai ir izraudzīts administratīvais vadītājs, kurš tiek nodarbināts, ievērojot Darba likumā noteikto normālo darba laiku, un kuram ir vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kā arī atbilstošas zināšanas, prasmes un praktiskā darba pieredze šo noteikumu 1. pielikumā minēto uzdevumu izpildei;
4.8.
tai ir izveidota projektu vērtēšanas komisija;
4.9.
tā ir noteikusi konkrētus vietējās teritorijas attīstības virzienus, kas pamatoti ar vietējām vajadzībām;
4.10.
tās darbības teritorijā gada laikā pirms vietējās attīstības stratēģijas iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā ir rīkots vismaz viens iedzīvotāju informēšanas pasākums, piemēram, seminārs, konference, iedzīvotāju forums, darba grupa, kurā sniegta informācija par tās darbību un apspriesti vietējās teritorijas attīstības virzieni, izņemot seminārus par projektu konkursiem, lai nodrošinātu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu plānošanas periodā no 2014. gada līdz 2020. gadam un pārejas laikā 2021. un 2022. gadā.
5.
Ja vietējā rīcības grupa pretendē uz Stratēģiskā plāna intervences atbalstu, tā papildus šo noteikumu 4. punktā minētajiem nosacījumiem atbilst arī šādām prasībām:
5.1.
tās darbības teritorijā ir no 10 000 līdz 125 000 iedzīvotāju un nav valstspilsētu;
5.2.
tās darbības teritorija ir kompakta, un tajā cita vietējā rīcības grupa nesaņem Stratēģiskā plāna intervences atbalstu;
5.3.
tās lēmējinstitūcijā ir iekļauti lauksaimnieku interešu pārstāvji (fiziskas personas, kas darbojas jebkurā lauksaimniecības jomā, juridiskas personas, kas veic saimniecisko darbību lauksaimniecības jomā, vai nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv lauksaimnieku intereses), lauku sieviešu interešu pārstāvji (sievietes, kuru dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, vai nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv lauku sieviešu intereses) un jauniešu interešu pārstāvji (fiziskas personas vecumā līdz 25 gadiem vai nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv jauniešu intereses).
6.
Ja vietējā rīcības grupa pretendē uz atbalstu Rīcības programmas pasākumā vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai, tā papildus šo noteikumu 4. punktā minētajiem nosacījumiem atbilst arī šādām prasībām:
6.1.
tās darbības teritorijā ir no 10 000 līdz 125 000 iedzīvotāju;
6.2.
tās darbības teritorija atbilst šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajām prasībām;
6.3.
tās darbības teritorija ir kompakta, bet tajā bez valstspilsētas vai novada pilsētas ietilpst arī citas teritorijas, un tajā cita vietējā rīcības grupa nesaņem atbalstu Rīcības programmas pasākumā vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai;
6.4.
vismaz viena trešā daļa no lēmējinstitūcijā pārstāvētajām privātpersonām ir fiziskas vai juridiskas personas, kas veic saimniecisko darbību zivsaimniecības jomā vai ir nodarbinātas zivsaimniecībā, kā arī tādu biedrību pārstāvji, kuras pārstāv tikai zivsaimniecības nozares intereses.
7.
Vietējās attīstības stratēģija atbilst šādiem atlases kritērijiem:
7.1.
tā tiek īstenota vietējās rīcības grupas darbības teritorijā, ja vien tā neietver atbalstu šo noteikumu 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. un 3.1.4. apakšpunktā minētajām darbībām;
7.2.
tās izstrādē ir iesaistīti vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošie iedzīvotāji un dažādu nozaru pārstāvji, īpaši zivsaimniecības nozares pārstāvji, ja vietējā rīcības grupa pretendē uz atbalstu Rīcības programmas pasākumā vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai;
7.3.
tās vīzija un mērķi ir izvirzīti, pamatojoties uz vietējās teritorijas vajadzību un potenciāla analīzi;
7.4.
tās rīcība ir noteikta atbilstoši izvirzītajiem mērķiem;
7.5.
tās mērķiem un katrai rīcībai ir noteikti konkrēti, izmērāmi un sasniedzami rezultāti;
7.6.
tā ir saskaņota ar vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošo vietējo pašvaldību attīstības programmām;
7.7.
tā paredz nodrošināt vienlīdzīgas iespējas, piemēram, cilvēkiem ar invaliditāti, vecāka gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar maziem bērniem, un iesaistīt jauniešus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā;
7.8.
tā paredz inovatīvus risinājumus, piemēram, jaunu pieeju, produktu vai pakalpojumu, vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā;
7.9.
tā veicina nodarbinātību un iespēju palielināt ienākumus;
7.10.
tā atbilst šādiem normatīvajiem aktiem:
7.10.1.
Stratēģiskā plāna intervencē – normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošanu";
7.10.2.
Rīcības programmas pasākumā vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai – normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda pasākumiem sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai;
7.11.
tās rīcības plāns ir izstrādāts laikposmam no 2023. līdz 2027. gadam;
7.12.
tā ietver rīcības plānu atsevišķi Stratēģiskā plāna intervences atbalsta saņemšanai un atbalsta saņemšanai Rīcības programmas pasākumā vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai (ja attiecināms);
7.13.
tā ietver pārvaldības, uzraudzības un izvērtēšanas pasākumus, kas apliecina vietējās rīcības grupas spēju īstenot vietējās attīstības stratēģiju, un nosaka caurskatāmu un nediskriminējošu projektu atlases un lēmumu pieņemšanas procedūru, paredzot arī interešu konflikta novēršanu;
7.14.
tai ir pievienots finanšu plāns, ietverot finanšu piešķīrumu no Stratēģiskā plāna intervences un Rīcības programmas pasākuma vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai (ja attiecināms), un tās finanšu plānā vismaz 50 procentu no atbalsta apmēra, kuru plānots saņemt no Stratēģiskā plāna intervences, ir paredzēti, lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību, ja vien vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorija neietver novadus, kas robežojas ar Rīgas valstspilsētu.
8.
Projekta iesniegumu un vietējās attīstības stratēģiju vietējā rīcības grupa sagatavo un iesniedz atbilstoši šādām prasībām:
8.1.
projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un pievienoti nepieciešamie dokumenti;
8.2.
vietējās attīstības stratēģija ir sagatavota atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam un pievienoti nepieciešamie dokumenti;
8.3.
projekta iesniegums, vietējās attīstības stratēģija un tai pievienotie dokumenti ir sagatavoti datorrakstā valsts valodā.
III.Atbalsta apmērs un veids vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai
9.
Atbalsta apmērs vietējai rīcības grupai vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai Lauku attīstības programmas pasākumā un Rīcības programmas pasākumā vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai ir 20 000 euro, pamatojoties uz Zemkopības ministrijas apstiprināto metodiku "Vienreizējais maksājums jeb fiksētas summas maksājums sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai".
10.
Vietējai rīcības grupai atbalsts vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai ir pieejams Lauku attīstības programmas pasākumā vai Rīcības programmas pasākumā vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai, ja tās darbība notiek arī šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā teritorijā.
11.
Vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanā attiecināmas ir šādas izmaksas:
11.1.
vietējās rīcības grupas darbības teritorijas izpētes izmaksas, ekspertu izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai nepieciešamo datu iegūšanu;
11.2.
izmaksas, kas saistītas ar informācijas sniegšanu plašsaziņas līdzekļos par vietējās attīstības stratēģiju un tās izstrādes gaitu;
11.3.
izdevumi par semināru, darba grupu un iedzīvotāju forumu organizēšanu vietējās rīcības grupas darbības teritorijā, lai veicinātu informācijas apmaiņu starp iesaistītām un ieinteresētām personām un organizācijām un apspriestu vietējās attīstības stratēģijas projektu;
11.4.
vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā iesaistīto vietējās rīcības grupas pārstāvju mācību izmaksas atbilstoši to kompetencei, izņemot izdevumus par mācībām, kas ir daļa no vispārējās izglītības un augstākās izglītības programmām;
11.5.
vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanas izmaksas, ja par tām nesaņem atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam īstenošanas pārejas laikā.
12.
Vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanā neattiecināmas ir regulas Nr. 1303/2013 69. pantā un regulas 2021/1060 64. pantā minētās izmaksas.
IV.Pieteikšanās kārtība
13.
Lauku atbalsta dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu, norādot projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datumu un plānoto publiskā finansējuma apmēru šo noteikumu 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētajiem pasākumiem, un ievieto attiecīgu informāciju Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē.
14.
Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš ir viens mēnesis pēc oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludinātā datuma.
15.
Lai pieteiktos atbalstam, vietējā rīcības grupa Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz šādus dokumentus:
15.1.
projekta iesniegumu. Tas ietver informāciju par vietējo rīcības grupu (administratīvo vadītāju, organizatorisko struktūru, par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu atbildīgās pārvaldes institūcijas sastāvu, darbības teritoriju un vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritoriju, biedriem, īstenotiem iedzīvotāju informēšanas pasākumiem), vietējās teritorijas attīstības virzieniem un atbalsta pretendenta deklarāciju (3. pielikums);
15.2.
dokumentus, kuros noteiktas lēmējinstitūcijas un projektu vērtēšanas komisijas funkcijas, pienākumi un atbildība, ja tas nav paredzēts statūtos;
15.3.
vietējās rīcības grupas lēmumu, kurā norādīts izraudzītais administratīvais vadītājs;
15.4.
vietējās rīcības grupas izraudzītā administratīvā vadītāja dzīvesgaitas aprakstu (CV);
15.5.
dokumentus, kas apliecina iedzīvotāju informēšanas pasākumu norisi (tostarp darba kārtību un dalībnieku sarakstu);
15.6.
dokumentus, kas apliecina to vietējo pasākumu, piemēram, projektu konkursu, pētījumu, apmācības, labiekārtošanas darbu, norisi, par kuriem saņemts finansējums no citiem finanšu avotiem, izņemot finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, ja attiecināms;
15.7.
vietējās rīcības grupas pašnovērtējumu par tās atbilstību vietējās rīcības grupas atlases kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību, ja attiecināms.
16.
Vietējā rīcības grupa sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā vietējās attīstības stratēģiju, kas sagatavota atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas struktūrai (2. pielikums), atbalsta saņemšanai šo noteikumu 1.3. un 1.4. apakšpunktā minētajos pasākumos. Vietējās attīstības stratēģijai pievieno vietējās rīcības grupas lēmumu par vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu.
17.
Zemkopības ministrija sadarbībā ar citām iesaistītajām institūcijām nodrošina vietējās attīstības stratēģijas izstrādes metodisko vadību.
V.Vietējās rīcības grupas un vietējās attīstības stratēģijas vērtēšana un lēmuma pieņemšana
18.
Vietējai rīcības grupai atbalstu vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai un īstenošanai piešķir, izvērtējot:
18.1.
vietējās rīcības grupas atbilstību šo noteikumu 4.5. un 6. punktā minētajām prasībām un vietējās rīcības grupas atlases kritērijiem (4. pielikums), ja vietējās rīcības grupas darbības teritorija pārklājas ar citas vietējās rīcības grupas darbības teritoriju, kā arī projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 8. punktā minētajām prasībām;
18.2.
vietējās attīstības stratēģijas atbilstību šo noteikumu 7. punktā minētajiem vietējās attīstības stratēģijas atlases kritērijiem un šo noteikumu 8. punktā minētajām prasībām.
19.
Šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minēto vērtēšanu piemēro vietējās attīstības stratēģijām, ko sagatavo un šo noteikumu 16. punktā minētajā termiņā iesniedz vietējā rīcības grupa, kurai ir apstiprināts projekta iesniegums.
20.
Vietējās rīcības grupas iesniegto projekta iesniegumu un vietējās attīstības stratēģiju šo noteikumu 18. punktā minētajā kārtībā vērtē Zemkopības ministrijas izveidota sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komiteja (turpmāk – komiteja), un tā sniedz atzinumu Lauku atbalsta dienestam lēmuma pieņemšanai. Komitejas sastāvā ietilpst:
20.1.
16 pārstāvji ar balsstiesībām:
20.1.1.
trīs pārstāvji no Zemkopības ministrijas;
20.1.2.
viens pārstāvis no Finanšu ministrijas;
20.1.3.
viens pārstāvis no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas;
20.1.4.
viens pārstāvis no Labklājības ministrijas;
20.1.5.
divi pārstāvji no Lauku atbalsta dienesta;
20.1.6.
viens pārstāvis no Latvijas Pašvaldību savienības;
20.1.7.
viens pārstāvis no katra plānošanas reģiona (kopā pieci pārstāvji);
20.1.8.
viens pārstāvis no lauksaimnieku organizācijām;
20.1.9.
viens pārstāvis no nevalstiskās organizācijas zivsaimniecības nozarē;
20.2.
viens biedrības "Latvijas Lauku forums" pārstāvis ar novērotāja tiesībām.
21.
Balsstiesīgie komitejas locekļi iegūst valsts amatpersonas statusu. Zemkopības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informē Valsts ieņēmumu dienestu par balsstiesīgajiem komitejas locekļiem.
22.
Komitejas darbību nosaka Zemkopības ministrijas apstiprināts nolikums.
23.
Komitejas sekretariāta pienākumus pilda Lauku atbalsta dienests. Lauku atbalsta dienests:
23.1.
pārbauda projektu iesniegumu atbilstību šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajām prasībām (izņemot atbilstību šo noteikumu 4.9. apakšpunktā minētajam atbalsta saņemšanas nosacījumam), kā arī sagatavo un iesniedz komitejā projektu iesniegumu novērtējumu;
23.2.
pārbauda vietējās attīstības stratēģiju atbilstību šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.10., 7.11., 7.12., 7.13. un 7.14. apakšpunktā minētajiem vietējās attīstības stratēģijas atlases kritērijiem un šo noteikumu 8. punktā  minētajām prasībām, kā arī sagatavo un iesniedz komitejā vietējās attīstības stratēģiju novērtējumu;
23.3.
aprēķina atbalsta apmēru vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai atbilstoši šo noteikumu VI nodaļā minētajām prasībām.
24.
Vietējā rīcības grupa komitejai prezentē iesniegto vietējās attīstības stratēģiju.
25.
Ja vietējās rīcības grupas darbības teritorija pārklājas vienā vai divās teritoriālajās vienībās (novada pagastā vai novada pilsētā), priekšroka darboties teritorijā, kas pārklājas, ir vietējai rīcības grupai, kas ieguvusi lielāku punktu skaitu pēc vietējo rīcības grupu atlases kritērijiem. Ja atlasē iegūts vienāds punktu skaits, priekšroka ir vietējai rīcības grupai, kurai ir lielāka relatīvā biedru attiecība pret tās darbības teritorijā esošo iedzīvotāju skaitu.
26.
Ja vietējās rīcības grupas darbības teritorija pārklājas ar citas vietējās rīcības grupas darbības teritoriju vairāk nekā divās teritoriālajās vienībās (novada pagastā vai novada pilsētā) un atlasē iegūts vienāds punktu skaits, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir vietējai rīcības grupai, kurai ir lielāka relatīvā biedru attiecība pret tās darbības teritorijā esošo iedzīvotāju skaitu.
27.
Ja vietējās rīcības grupas iesniegtajos dokumentos trūkst izvērtēšanai nepieciešamās informācijas vai tā nav skaidra, Lauku atbalsta dienests jebkurā projekta iesnieguma vai vietējās attīstības stratēģijas vērtēšanas posmā var rakstiski pieprasīt papildu informāciju projekta iesnieguma un vietējās attīstības stratēģijas precizēšanai. Papildu informāciju vietējā rīcības grupa iesniedz Lauku atbalsta dienestā 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
28.
Lauku atbalsta dienestam lēmumu pieņemšanā ir saistošs komitejas atzinums.
29.
Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, ja nav ievērota kāda no šādām prasībām:
29.1.
pieprasītā papildu informācija nav iesniegta šo noteikumu 27. punktā minētajā termiņā;
29.2.
vietējā rīcības grupa atlases kritēriju vērtēšanā ir ieguvusi mazāk punktu nekā cita vietējā rīcības grupa, ar kuru darbības teritorija pārklājas vairāk nekā divās teritoriālajās vienībās (novada pagastā vai novada pilsētā);
29.3.
iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu 4.5. un 6. punktā minētajām prasībām.
30.
Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt vietējai rīcības grupai atbalstu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai, ja nav ievērota kāda no šādām prasībām:
30.1.
pieprasītā papildu informācija nav iesniegta šo noteikumu 27. punktā minētajā termiņā;
30.2.
iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu 7. punktā minētajiem vietējās attīstības stratēģijas atlases kritērijiem.
31.
Lauku atbalsta dienests:
31.1.
divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 14. punktā minētajā publikācijā noteiktā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
31.2.
četru mēnešu laikā pēc vietējās attīstības stratēģijas iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā pieņem lēmumu par vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu.
32.
Ja vietējās attīstības stratēģijas izvērtēšanai nepieciešams papildu laiks, lēmuma pieņemšanas termiņu pagarina, bet ne ilgāk kā līdz pieciem mēnešiem no vietējās attīstības stratēģijas iesniegšanas dienas Lauku atbalsta dienestā.
33.
Lauku atbalsta dienesta lēmumu par atbalsta piešķiršanu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai sagatavo atbilstoši regulas 2021/1060 32. panta 4. punktam.
34.
Lauku atbalsta dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 29.30.  vai 31. punktā minētā lēmuma pieņemšanas to paziņo vietējai rīcības grupai.
35.
Vietējā rīcības grupa Lauku atbalsta dienesta lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
VI.Atbalsta apmērs vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai un īstenošanai
36.
Atbalstu vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai Lauku atbalsta dienests izmaksā šādā kārtībā:
36.1.
pēc tam kad stājies spēkā šo noteikumu 31.1. apakšpunktā minētais lēmums, vietējā rīcības grupa saņem 90 procentu no kopējā atbalsta apmēra;
36.2.
gala maksājumu 10 procentu apmērā no kopējā atbalsta apmēra vietējā rīcības grupa saņem pēc vietējās attīstības stratēģijas iesniegšanas atbilstoši šo noteikumu 16. punktā minētajām prasībām;
36.3.
ja nav izpildītas šo noteikumu 16. punktā minētās prasības, Lauku atbalsta dienests informē vietējo rīcības grupu par šo noteikumu 36.1. apakšpunktā minētā atbalsta atmaksu.
37.
Atbalsta apmēru vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai Stratēģiskā plāna intervences darbības teritorijā Lauku atbalsta dienests aprēķina katrai vietējai rīcības grupai, publiskā finansējuma apmēru sadalot šādi:
37.1.
20 procentu – proporcionāli vietējās rīcības grupas Stratēģiskā plāna intervencei atbilstošajā darbības teritorijā esošajam iedzīvotāju skaitam, ko nosaka saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes informāciju pēc stāvokļa 2021. gada 1. janvārī;
37.2.
10 procentu – proporcionāli vietējās rīcības grupas Stratēģiskā plāna intervencei atbilstošās darbības teritorijai (kvadrātkilometros);
37.3.
40 procentu – proporcionāli vietējās rīcības grupas Stratēģiskā plāna intervencei atbilstošās darbības teritorijas iedzīvotāju skaita samazinājumam, ko nosaka saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes informāciju pēc stāvokļa 2021. gada 1. janvārī salīdzinājumā ar 2015. gada 1. janvāri;
37.4.
30 procentu – proporcionāli vietējās rīcības grupas darbības teritorijas ģeogrāfiskā centra gaisa līnijas attālumam no Rīgas valstspilsētas ģeogrāfiskā centra pie Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas, šā attāluma aprēķinam izmantojot Lauku reģistra ģeogrāfiskās informācijas sistēmas.
38.
Šo noteikumu 37. punktā minētā atbalsta aprēķinā izmanto kompozīto indeksu, veicot rādītāju standartizāciju un normalizāciju. Kompozīto indeksu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

K = 10 * ∑ ni=1 Ri Wi , kur

K – kompozītais indekss;
R – izvēlētais rādītājs;
W – rādītāja nozīmīgumu raksturojošie svari intervālā no 0 līdz 1;
n – izvēlēto rādītāju skaits.
39.
Pēc tam kad aprēķināts Stratēģiskā plāna intervences atbalsta apmērs vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai, Lauku atbalsta dienests par 17 procentiem samazina atbalsta apmēru vietējām rīcības grupām, kas atbalstu saņem arī Rīcības programmas pasākumā vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai, un iegūto kopsummu sadala visām vietējām rīcības grupām, kas saņem Stratēģiskā plāna intervences atbalstu atbilstoši šo noteikumu 37. punktā minētajam atbalsta sadales principam.
40.
Vietējā rīcības grupa, kas saņem tikai Stratēģiskā plāna intervences atbalstu, līdz 17 procentiem no vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtā publiskā finansējuma izmanto savas darbības nodrošināšanai, vietējās attīstības stratēģijas iedzīvināšanas pārvaldībai, uzraudzībai un novērtēšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas iedzīvināšanas pārvaldībai, uzraudzībai un novērtēšanai.
41.
Atbalsta apmēru Rīcības programmas pasākumā vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai Lauku atbalsta dienests aprēķina katrai vietējai rīcības grupai, 30 procentu publiskā finansējuma sadalot proporcionāli vietējās rīcības grupas šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā atbilstošajā darbības teritorijā esošo zivsaimniecībā nodarbināto skaitam, ko nosaka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta vai Centrālās statistikas pārvaldes datiem pēc stāvokļa 2020. gada 1. janvārī, un 70 procentu – proporcionāli vietējās rīcības grupas atbilstošajā darbības teritorijā ietilpstošās administratīvās teritorijas jūras krasta robežas kilometru skaitam.
42.
Vietējā rīcības grupa, kas saņem Stratēģiskā plāna intervences atbalstu un atbalstu Rīcības programmas pasākumā vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai, savas darbības nodrošināšanai, vietējās attīstības stratēģijas iedzīvināšanas pārvaldībai, uzraudzībai un novērtēšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas iedzīvināšanas pārvaldībai, uzraudzībai un novērtēšanai izmanto finansējumu, kas piešķirts, ievērojot šo noteikumu 41. punktā norādīto atbalsta sadales principu.
43.
Atbalsta apmēru zvejas ostu un zvejas produktu izkraušanas vietu infrastruktūras uzlabošanai zvejnieku vajadzībām Rīcības programmas pasākumā vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai aprēķina katrai vietējai rīcības grupai, 75 procentus publiskā finansējuma sadalot proporcionāli un ievērojot šo noteikumu 41. punktā norādīto atbalsta sadales principu, bet 25 procentus – saskaņā ar Latvijas zvejnieku izkrauto zivju apjomu katrā ostā 2021. gadā.
VII.Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas nosacījumi
44.
Pēc šo noteikumu 31.2. apakšpunktā minētā lēmuma saņemšanas vietējā rīcības grupa iesniedz Lauku atbalsta dienestā finansējuma sadales plānu par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtā atbalsta apmēra sadalījumu pa vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.
45.
Lai īstenotu vietējās attīstības stratēģiju, vietējā rīcības grupa:
45.1.
atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas iedzīvināšanas pārvaldībai, uzraudzībai un novērtēšanai pilda regulas 2021/1060 33. panta 3. punkta "a" apakšpunktā noteikto uzdevumu;
45.2.
pilda regulas  2021/1060  33. panta 3. punkta "b" apakšpunktā noteikto uzdevumu. Lēmējinstitūcija apstiprina projektu vērtēšanas komisijas sastāvu. Projektu vērtēšanas komisijas sastāvā var iekļaut vienu citas vietējās rīcības grupas pārstāvi, bet neiekļauj šo noteikumu 4.7. apakšpunktā minēto personu. Lēmējinstitūcijas pārstāvis un vērtēšanas komisijas loceklis nepiedalās projektu vērtēšanā un lēmuma pieņemšanā tajā vietējās attīstības stratēģijas rīcībā un tajā projektu pieņemšanas kārtā, kurā viņš pats vai ar viņu saistītās personas ir iesniegušas projekta iesniegumu un pastāv interešu konflikts;
45.3.
šo noteikumu 7.10.1. un 7.10.2. apakšpunktā minētajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilda regulas 2021/1060  33. panta 3. punkta "c" un "d" apakšpunktā noteiktos uzdevumus. Vietējā rīcības grupa paredz pienākumu lēmējinstitūcijas vadītājam izskatīt atbalsta pretendentu iesniegumus, kuros apstrīdēts sākotnējais lēmums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai;
45.4.
pilda regulas 2021/1060  33. panta 3. punkta "e" un "f" apakšpunktā noteiktos uzdevumus, tostarp:
45.4.1.
uzrauga projektu īstenošanas saturisko un īstenošanas virzību;
45.4.2.
katru gadu no 2025. gada līdz otrā ceturkšņa beigām novērtē vietējās attīstības stratēģijā noteikto mērķu un sasniedzamo rezultātu, arī rīcības rezultātu, rādītāju izpildi un savu darbību iepriekšējā gadā, kā arī iesniedz Lauku atbalsta dienestā novērtējumu un publicē to vietējās rīcības grupas tīmekļvietnē;
45.4.3.
sagatavo starpposma novērtējumu par periodu no vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas sākuma līdz šo noteikumu 46. punktā minēto nosacījumu pilnīgai izpildei, bet ne vēlāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim, un novērtē vietējās attīstības stratēģijas rīcības iznākumu rādītāju izpildi, publiskā finansējuma izlietojumu un tā ietekmi uz mērķu un rezultātu sasniegšanu. Starpposma novērtējumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz ne vēlāk kā līdz 2026. gada 1. februārim;
45.5.
nodrošina publicitāti un sniedz vietējās rīcības grupas darbības teritorijas iedzīvotājiem informāciju par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu;
45.6.
sniedz informāciju, kas nepieciešama, lai uzraudzītu un novērtētu Stratēģiskā plāna intervenci un Rīcības programmas pasākumu vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai saskaņā ar regulas 2021/2115 131. pantu un regulas 2021/1060 50. pantu.
46.
Vietējā rīcības grupa, kurai piešķirts atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai, var saņemt papildu atbalstu, ja tā saskaņā ar šo noteikumu 45.4. apakšpunktā minētajā starpposma novērtējumā iegūto informāciju ir izpildījusi šādus nosacījumus:
46.1.
ir sasniegusi vietējās attīstības stratēģijā noteiktos rīcības iznākuma rādītājus vismaz 75 procentu apmērā, ietverot apstiprinātajos projektos plānoto rīcības iznākuma rādītāju vērtības, vai ir pamatots iemesls, kādēļ rīcības iznākuma rādītāji nav izpildīti noteiktajā apjomā (attiecināms, ja rīcības iznākuma rādītāji izpildīti vismaz 55 procentu apmērā);
46.2.
ir izlietoti vismaz 75 procenti no vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtā atbalsta, neietverot vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai, vietējās attīstības stratēģijas iedzīvināšanas pārvaldībai, uzraudzībai un novērtēšanai apstiprināto publisko finansējumu, – projekti ir apstiprināti vai pabeigti un ir sākta uzraudzība – vai ir pamatots iemesls, kādēļ vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtais atbalsts nav izlietots noteiktajā apmērā (attiecināms, ja vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtais atbalsts ir izlietots vismaz 55 procentu apmērā).
47.
Par grozījumiem vietējās attīstības stratēģijas sadaļas "Rīcības plāns" ailē "Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro)", ailē "Maksimālā atbalsta intensitāte (%)" vai ailē "Īstenošanas kārtas (izsludināšanas princips)" vietējā rīcības grupa rakstiski informē Lauku atbalsta dienestu. Ja 10 darbdienu laikā pēc grozījumu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā iebildumi nav saņemti, minētos grozījumus vietējās attīstības stratēģijas sadaļā "Rīcības plāns" uzskata par saskaņotiem. Grozījumus vietējās attīstības stratēģijas sadaļā "Rīcības plāns" vietējā rīcības grupa var izdarīt tikai, pirms izsludināta kārtējā projektu iesniegumu pieņemšanas kārta.
48.
Ja projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā par kādu vietējās attīstības stratēģijas sadaļā "Rīcības plāns" ietverto rīcību projektu iesniegumi iesniegti par mazāku summu nekā izsludinātais atbalsta apmērs, vietējā rīcības grupa piecu darbdienu laikā pēc lēmējinstitūcijas lēmuma pieņemšanas saskaņo ar Lauku atbalsta dienestu atlikušā finansējuma daļas pārcelšanu uz citu rīcību, kurā projektu iesniegumi ir iesniegti par lielāku summu nekā pieejamais atbalsta apmērs, nepārsniedzot vietējās attīstības stratēģijas sadaļā "Finanšu sadales plāns" atbilstošajam mērķim noteikto atbalsta apmēru, vai atlikušā finansējuma daļu pārceļ uz nākamo projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu.
49.
Vietējai rīcības grupai ir tiesības aktualizēt un papildināt vietējās attīstības stratēģiju, iesniedzot Lauku atbalsta dienestā iesniegumu, kurā pamatota grozījumu nepieciešamība, aktualizēto vietējās attīstības stratēģiju un vietējās rīcības grupas lēmumu (kopiju) par vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu. Lauku atbalsta dienests rakstiski informē komiteju, un komiteja 10 darbdienu laikā izskata iesniegtos dokumentus. Lauku atbalsta dienests rakstiski informē vietējo rīcības grupu par komitejas priekšlikumiem precizēt vietējās attīstības stratēģiju. Pēc komitejas atzinuma saņemšanas Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par grozījumu saskaņošanu vietējās attīstības stratēģijā un paziņo to vietējai rīcības grupai.
50.
Iesniegumā iekļautie izdevumi ir uzskatāmi par atbilstīgiem no dienas, kad vietējā rīcības grupa šo noteikumu 49. punktā minēto iesniegumu ir iesniegusi Lauku atbalsta dienestā.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Zemkopības ministrs K. Gerhards
1.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 16. augusta
noteikumiem Nr.
509
Administratīvā vadītāja pienākumi sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā

1. Izsludināt un organizēt atklāta projektu iesniegumu konkursa kārtas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (turpmāk – vietējās attīstības stratēģija) īstenošanai.

2. Organizēt projektu vērtēšanas komisijas darbu.

3. Laikus iesniegt Lauku atbalsta dienestā dokumentāciju, kas saistīta ar atklātu projektu iesniegumu konkursu.

4. Nodrošināt projektu īstenošanas saturisko uzraudzību.

5. Izdarīt grozījumus vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā, kā arī aktualizēt un papildināt vietējās attīstības stratēģiju.

6. Novērtēt vietējās attīstības stratēģijā noteikto mērķu un sasniedzamo rezultātu (arī rīcības rezultātu) rādītāju izpildi.

7. Atbilstoši kompetencei nodrošināt sadarbību ar iestādēm un organizācijām, kas saistītas ar lauku teritorijas attīstību un darbojas Latvijas Republikā vai starptautiskā mērogā.

8. Nodrošināt vietējās rīcības grupas darbības publicitāti un veicināt tās atpazīstamību vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, kā arī starptautiskā mērogā.

9. Laikus sagatavot un iesniegt maksājuma pieprasījumus, kā arī ikgadējo vietējās rīcības grupas darbības novērtējumu.

10. Uzraudzīt un aktualizēt noslēgto līgumu izpildi vietējās rīcības grupas darbības sekmīgai nodrošināšanai.

11. Nodrošināt potenciālajiem projektu iesniedzējiem regulāras apmācības, konsultācijas un seminārus par atbalstu iniciatīvām saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju.

12. Papildināt zināšanas un pilnveidot profesionālās iemaņas un prasmes, kas nepieciešamas sekmīgai amata pienākumu pildīšanai.

13. Sekot grozījumiem pasākumu darbību reglamentējošos normatīvajos aktos un atbilstoši kompetencei piedalīties to sagatavošanā.

2.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 16. augusta
noteikumiem Nr.
509
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas struktūra

Kopsavilkums (līdz 2000 zīmēm)

 

Saskaņotība ar vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošo pašvaldību programmām un sasaiste ar citiem vietējā mēroga attīstības plānošanas dokumentiem, ja attiecas (līdz 3000 zīmēm, norāda atsauci uz atbilstošo stratēģisko mērķi, rīcību un rezultātiem)

 

1. Esošās situācijas izvērtējums (līdz 19 000 zīmēm):

1.1. darbības teritorija:

1.1.1. vispārējs ģeogrāfisks apskats;

1.1.2. sociālekonomisks apskats;

1.1.3. vietējās rīcības grupas darbības teritorijas pamatojums;

1.2. partnerības principa nodrošināšana;

1.3. teritorijas stipro un vājo pušu, iespēju un draudu izvērtējums;

1.4. teritorijas attīstības vajadzību identificēšana un potenciāla analīze;

1.5. starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības vajadzību novērtējums.

 

2. Stratēģiskā daļa (līdz 6600 zīmēm):

2.1. vīzija un stratēģiskie mērķi (tostarp starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības mērķi);

2.2. sasniedzamie rezultāti

Nr.
p. k.
Mērķis Rezultātu rādītājs Bāzes vērtība (gads) 2025. gads 2027. gads
           
           
           

2.3. inovatīvo risinājumu identificēšana.

 

3. Rīcības plāns

3.1. rīcības plāns 2023.–2027. gadam Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (turpmāk – Stratēģiskā plāna intervence)

Nr.
p. k.
Mērķis/rīcība Stratēģiskā plāna intervences aktivitāte Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro) Maksimālā atbalsta intensitāte (%) Īstenošanas kārtas (izsludināšanas princips) Iznākuma rādītāji
             
             
             

 

3.1.1. kritēriju apraksts maksimālās atbalsta intensitātes noteikšanai; 

 

3.2. rīcības plāns 2023.–2027. gadam Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gadam darbības veidā "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" (turpmāk – Rīcības programmas pasākums)

Nr.
p. k.

Mērķis/rīcība Rīcības programmas pasākuma mērķis Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro) Maksimālā atbalsta intensitāte (%) Īstenošanas kārtas (izsludināšanas princips) Iznākuma rādītāji
             
             
             

3.3. cita ārējā finansējuma nepieciešamība un piesaistīšanas novērtējums (līdz 2000 zīmēm).

 

4. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana un novērtēšana (līdz 11 000 zīmēm), neietver projektu vērtēšanas kritērijus:

4.1. vietējās rīcības grupas informācijas tīklu veidošanas apraksts un sadarbības nodrošināšana ar dažādām tās darbības teritorijā esošajām organizācijām;

4.2. papildinātības nodrošināšana ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027. gadam specifiskajiem atbalsta mērķiem;

4.3. projektu vērtēšanas kritēriju noteikšanas principi un kārtība, tostarp interešu konflikta novēršana;

4.4. sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas procedūra;

4.5. sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas organizācija.

 

5. Finansējuma sadales plāns

Nr.
p. k.
Mērķis Stratēģiskā plāna intervencē Rīcības programmas pasākumā
atbalsta apmērs (% pret kopējo atbalstu Stratēģiskā plāna intervencē) atbalsta apmērs (euro)* atbalsta apmērs (% pret kopējo atbalstu Rīcības programmas pasākumā) atbalsta apmērs (euro)*
           
           
Kopā        
t. sk. uzņēmējdarbības attīstībai    

Piezīme. * Aizpilda pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma saņemšanas par sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu.

3.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 16. augusta
noteikumiem Nr.
509
Atbalsta pretendenta deklarācija

Ar parakstu apliecinu, ka:

1) projekta iesnieguma veidlapā un citos dokumentos sniegtā informācija ir patiesa;
2) šā projekta iesnieguma finansēšanai nesaņemu atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam īstenošanas pārejas laikā;
3) par konkrēto pasākumu neesmu iesniedzis projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai no citiem Eiropas Savienības fondiem vai valsts atbalsta programmām;
4) apņemos līdz 2035. gada 31. decembrim glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar projektu, tā īstenošanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju un informāciju, kā arī piekrītu Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Komisijas pārstāvju un citām nepieciešamajām kontrolēm pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;
5) projektā neizdarīšu grozījumus bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Lauku atbalsta dienestu;
6) nav pasludināts juridiskas personas maksātnespējas process un nav ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta vai netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, neatrodos likvidācijas procesā, mana saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
7) nepastāv spēkā stājies tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ar kuru es būtu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā, dalībā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, kā arī neesmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kuras dēļ skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses;
8) manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;
9) esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Man nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājuma termiņš ir pagarināts vai atlikts uz laiku līdz vienam gadam;
10) man nav neatmaksāta Lauku atbalsta dienesta konstatēta neatbilstoši izlietota publiskā finansējuma par saņemto atbalstu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam un pārejas laikā 2021. un 2022. gadā;
11) neesmu centies prettiesiskā ceļā iegūt ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt Lauku atbalsta dienestu;
12) piekrītu, ka mani dati tiks publiskoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 2. decembra Regulu (ES) 2021/2116 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz informācijas publicēšanu par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsta saņēmējiem un Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulu (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai, attiecībā uz informācijas publicēšanu par Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) atbalsta saņēmējiem un ka tos var apstrādāt Eiropas Savienības un dalībvalsts revīzijas un izmeklēšanas iestādes Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzības nolūkā;
13) apņemos vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas laikā nepieļaut diskrimināciju dzimuma, vecuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes un citu faktoru dēļ;
14) izraudzītā administratīvā vadītāja kvalifikācija ir atbilstoša šo noteikumu 1. pielikumā noteikto uzdevumu izpildei.
4.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 16. augusta
noteikumiem Nr.
509
Vietējo rīcības grupu atlases kritēriji
Nr.
p. k.
Kritērijs Apakškritērijs Punktu skaits kritērijā
1. Biedru skaits vietējā rīcības grupā pēc stāvokļa vietējās rīcības grupas iesnieguma iesniegšanas brīdī   1 punkts par katru biedru uz 1000 iedzīvotājiem vietējās rīcības grupas darbības teritorijā1, 2
2. Vietējās rīcības grupas darbības teritoriālais pārklājums (biedru pārstāvniecība pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, juridiskās adreses vai juridiskās personas struktūrvienības (ja attiecas) atrašanās un darbības vietas), lai veicinātu vienmērīgu teritorijas attīstību   0,1 punkts par katru procentu no novadu pagastu un novadu pilsētu teritoriālā pārklājuma3
3. Vietējās rīcības grupas lēmējinstitūcijas pārstāvju daudzveidība uzņēmēji pārstāvju skaits, reizināts ar 0,5 punktiem
nevalstiskās organizācijas pārstāvju skaits, reizināts ar 0,3 punktiem
4. Pēdējo divu gadu laikā rīkoti vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošo iedzīvotāju informēšanas pasākumi (izņemot publikācijas par projektu pieņemšanas kārtas izsludināšanu un seminārus par projektu konkursiem un konkursos apstiprinātajiem vai īstenotajiem projektiem, kas saistīti ar vietējās attīstības stratēģijas 2014.–2020. gadam īstenošanas nodrošināšanu, tostarp pārejas laikā 2021. un 2022. gadā) informatīvie semināri, iedzīvotāju forumi un darba grupas

dalībnieku skaits pret vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošo iedzīvotāju skaitu procentos, reizināts ar pasākumu skaita koeficientu4, 2

informācija vietējās rīcības grupas sociālo tīklu kontos

sociālo tīklu sekotāju skaits iesnieguma iesniegšanas brīdī uz 100 iedzīvotājiem vietējās rīcības grupas darbības teritorijā, reizināts ar 0,5 punktiem5, 2

(maksimālais sociālo tīklu sekotāju skaits apakškritērijā ir līdz 10 procentiem no kopējā iedzīvotāju skaita vietējās rīcības grupas darbības teritorijā)
informācija vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošajos laikrakstos un reģionālajā televīzijā 0,5 punkti par katru informācijas ievietošanas reizi

informācija nacionāla mēroga laikrakstos un nacionālajā televīzijā

0,1 punkts par katru informācijas ievietošanas reizi
5. Pēdējo divu gadu laikā vietējā rīcības grupa ir īstenojusi citus papildu pasākumus (piemēram, projektu konkursus, pētījumus, apmācību, īstenojusi projektus, labiekārtošanas darbus), par kuriem saņemts finansējums no citiem finanšu avotiem, kas nav ELFLA un EJZF finansējums, izņemot starptautiskās sadarbības projektus, kas īstenoti ar ELFLA vai EJZF finansējumu (informēšanas pasākumi netiek attiecināti) pasākumu skaits

1 punkts par katru pasākumu

(maksimālais punktu skaits apakškritērijā ir 5 punkti)
starptautiskās sadarbības projektu skaits

1 punkts par projekta vadīšanu, 0,3 punkti par īstenošanu kā projekta partnerim

(maksimālais punktu skaits apakškritērijā ir 5 punkti)
6. Pašvaldību skaits vietējās rīcības grupas darbības teritorijā   0,2 punkti par katru pašvaldību – vietējai rīcības grupai, kuras darbības teritorijā ir vairāk nekā viena pašvaldība
7. Vietējās rīcības grupas lēmējinstitūcijā pārstāvēto zivsaimniecības nozares pārstāvju skaits   1 punkts par katru pārstāvi

Piezīmes.

Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B / C * 1000, kur

A – punktu skaits;

B – biedru skaits;

C – vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošo iedzīvotāju skaits.

 

2 Kritērija aprēķinā ietver iedzīvotāju skaitu visā darbības teritorijā, kas atbilst Stratēģiskā plāna intervencei un Rīcības programmas pasākumam (ja attiecas).

 

Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A =B * 100 / C * 0,1, kur

A – punktu skaits;

B – to novadu pagastu un novadu pilsētu skaits, kuros ir biedru pārstāvniecība;

C – kopējais vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošo novadu pagastu un novadu pilsētu skaits.

 

4 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B * 100 / C * D, kur

A – punktu skaits;

B – dalībnieku skaits;

C – vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošo iedzīvotāju skaits;

D – pasākumu skaita koeficients: 1,D (ja rīkoti ne vairāk kā deviņi pasākumi), 2,D (ja rīkoti 10–19 pasākumi), 3,D (ja rīkoti 20–29 pasākumi) utt.

 

5 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = (B * 100) / C  * 0,5, kur

A – punktu skaits;

B – sociālo tīklu sekotāju skaits;

C – vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošo iedzīvotāju skaits.