Noteikumu projekts

22-TA-1951
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība negatīvo ekonomisko seku mazināšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē
Izdoti saskaņā  ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturto daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts atbalstu Krievijas agresijas pret Ukrainu izraisīto negatīvo ekonomisko seku mazināšanai un likviditātes trūkuma novēršanai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē (turpmāk – atbalsts).
 
2.
Atbalstu piešķir tieša maksājuma veidā par:
 
2.1.
 iepakojuma un energoresursu izmaksu pieaugumu vai EBIT samazinājumu  saskaņā ar šo noteikumu II nodaļu ;
2.2.
 dabasgāzes un elektroenerģijas cenu pieaugumu saskaņā ar šo noteikumu III nodaļu.
3.
Noteikumos lietoti šādi termini:
3.1.
saistītās personas – personas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.  651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 1. pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē;
3.2.
 lauksaimniecības produktu pārstrādes nozare –  pārtikas produktu (izņemot, alkoholisko dzērienu, zivsaimniecības un akvakultūras apstrādes produktu) ražošana.  Lauksaimniecības produktu pārstrāde ir jebkura darbība ar lauksaimniecības produktiem, tostarp karsēšana, kūpināšana, konservēšana, nogatavināšana, žāvēšana, marinēšana, ekstrakcija, ekstrūzija, malšana, saldēšana vai vienlaikus vairāki šie procesi kopā, kuri maina sākotnējo produktu.  Par lauksaimniecības produktu pārstrādi ir uzskatāma arī dzīvnieku kaušana un sadalīšana (izņemot mājputnu un cūkkopības nozares saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem Lauksaimniecības datu centrā ir reģistrēts savs ganāmpulks);
3.3.
EBIT – saimnieciskās darbības veicēja neto ieņēmumi  lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē pirms procentu un ienākuma nodokļa maksājumiem. Ja atbalsta pretendents darbojas vairākās nozarēs EBIT dala proporcionāli izmaksām katrā no nozarēm;
3.4.
iepakojums – primārais (tirdzniecības) iepakojums un sekundārais iepakojums atbilstoši Iepakojuma likuma 5. panta  pirmajā  un otrajā daļā lietotajai definīcijai.
4.
Atbalsta periods ir sadalīts divās kārtās:
4.1.
pirmā kārta – periods no 2022. gada 1. februāra līdz 31. maijam vai kāds šī perioda mēnesis;
4.2.
otrā kārta – periods no 2022. gada 1. jūnija līdz 31. oktobrim vai kāds šī perioda mēnesis.
5.
Atbalstu piešķir, administrē un uzrauga Lauku atbalsta dienests (turpmāk – dienests).
6.
Atbalsta kopējais apmērs ir 10 000 000 euro.
7.
Zemkopības ministrija vismaz vienu mēnesi pirms paredzētā iesnieguma iesniegšanas perioda beigu datuma oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis” izsludina katrā atbalsta kārtā pieejamo finansējuma apjomu un datumu, līdz kuram jāiesniedz iesniegums. 
8.
Ja pieprasītais atbalsts pārsniedz atbalsta kārtā izsludināto finansējuma apmēru, dienests proporcionāli samazina atbalsta pretendentam izmaksājamo atbalsta summu.
9.
Atbalstu var saņemt šādi atbalsta pretendenti:
9.1.
sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā noteiktajai definīcijai;
9.2.
lielie saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai.
10.
Atbalstu nepiešķir personai, uz kuru attiecas Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā noteiktais Eiropas Komisijas līdzekļu atgūšanas rīkojums.
11.
Atbalstu nedrīkst kumulēt ar citu atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām.
12.
Ja ir pārkāpti šo noteikumu nosacījumi dienests, uzliek par pienākumu atbalsta saņēmējam atmaksāt dienestam saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu. Atmaksu veic kopā ar procentiem, no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu.
13.
Atbalsta saņēmējs apņemas nepārtraukt darbību lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē vismaz divpadsmit mēnešus pēc atbalsta saņemšanas un valsts apdraudējuma gadījumā apņemas iesaistīties iedzīvotāju apgādē ar pārtiku saskaņā ar normatīvajiem  aktiem par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā. Ja atbalsts saņēmējs šajā laikā pārtrauc attiecīgo darbību vai valsts apdraudējuma gadījumā neiesaistās iedzīvotāju apgādē ar pārtiku, dienests atgūst izmaksāto atbalstu, izņemot, ja:
 
13.1.
atgūstamā summa nepārsniedz 100 euro un šo summu nav iespējams ieturēt no nākamajiem atbalsta maksājumiem;
13.2.
darbība pārtraukta nepārvaramas varas dēļ.
14.
Dienests lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem un atbalstu izmaksā līdz 2022. gada 31. decembrim. Lēmuma pieņemšanas diena uzskatāma par atbalsta piešķiršanas dienu.
15.
Dienests datus par izmaksāto atbalstu glabā 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas, bet atbalsta saņēmējs datus par izmaksāto atbalstu glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.
16.
Dienests nodrošina informācijas publicēšanu par sniegto atbalstu, kas pārsniedz 100 000 euro, atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumā, ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, noteiktajām publicitātes pasākumu prasībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības.
II.Atbalsts iepakojuma un energoresursu izmaksu pieauguma vai EBIT samazinājuma segšanai
17.
Atbalstam var pieteikties atbalsta pretendents, kas darbojas lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
17.1.
atbalsta pretendents ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs un tam iesnieguma iesniegšanas dienā nav nodokļu maksājumu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parāda vai parāds nav lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks par 1000 euro, tam ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. pantu;
17.2.
atbalsta pretendents ir reģistrēts vai atzīts Pārtikas un veterinārajā dienestā kā pārtikas uzņēmums;
17.3.
izlietotā iepakojuma vai energoresursu izmaksu pieaugums uz vienu apgrozījuma vienību lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē atbalsta periodā ir vismaz 15 procenti, salīdzinot ar 2021. gada attiecīgo periodu un, ja šis izmaksu pieaugums pārsniedz ieņēmumu pieaugumu vismaz par pieciem  procentiem vai vidējais EBIT samazinājums atbalsta periodā attiecība pret 2021. gada attiecīgo periodu ir vismaz pieci procenti;
17.4.
atbalsta pretendents ir sniedzis informāciju par iepakojuma vai energoresursu izmaksu pieauguma vai EBIT samazinājuma cēlonisko saikni ar Krievijas agresijas pret Ukrainu sekām.
18.
Atbalstu iepakojuma vai energoresursu izmaksu pieauguma vai EBIT samazinājuma segšanai  piešķir ievērojot sekojušus nosacījumus:
 
18.1.
kopējais ierobežota apjoma  atbalsta apmērs nepārsniedz  – 400 000 euro saistīto personu grupai;
18.2.
atbalsta pretendents, kas darbojas ne tikai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē, bet arī lauksaimniecības produktu primārās ražošanas vai zvejniecības un akvakultūras nozarē, piemēram,  izmantojot uzskaites nodalīšanu,  nodrošina ieņēmumu un izdevumu izsekojamību katrā no šīm nozarēm un kopējais ierobežota apjoma  atbalsta apmērs nepārsniedz 400 000 euro saistīto personu grupai;

 
18.3.
atbalsta pretendents, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi vai tirdzniecību, nav tiesīgs atbalstu pilnībā vai daļēji nodot primāro lauksaimniecības produktu ražotājam;

 
18.4.
atbalsts nav balstīts uz tādu produktu cenu vai daudzumu, kuri iegādāti no primārajiem ražotājiem vai kurus attiecīgie saimnieciskās darbības veicēji laiduši tirgū.
19.
Atbalstu piešķir kā vienu no šādiem tiešiem maksājumiem, atbilstoši iesniegumā norādītajai izvēlei:
19.1.
70 procentu apmērā no iepakojuma vai energoresursu izmaksu pieauguma lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē atbalsta periodā, salīdzinot ar atbilstošu periodu 2021. gadā;
19.2.
vidējo EBIT samazinājumu atbalsta periodā lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē, salīdzinot ar atbilstošo periodu 2021. gadā. Atbalsta apmēru aprēķina pēc šādas formulas:
A= EBIT2022 atb. – EBIT2021.ref., kur:
A – atbalsta apmērs (euro);
EBIT 2021 ref.– vidējā EBIT vērtība 2021. gadā, kura atbilst atbalsta periodam (euro);
EBIT 2022 atb. – vidējā EBIT vērtība atbalsta periodā.
20.
Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendents par katru atbalsta kārtu Zemkopības ministrijas izsludinātajā termiņā dienesta  elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz:
20.1.
iesniegumu, kurā pamato iepakojuma vai energoresursu izmaksu pieauguma vai EBIT samazinājuma saistību Krievijas agresijas pret Ukrainu sekām;
20.2.
operatīvās bilances, peļņas un zaudējumu aprēķinu atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam par atbalsta periodu un attiecīgo laikposmu 2021. gadā;
20.3.
ieņēmumu kontu apgrozījuma pārskatu un virsgrāmatu par atbalsta periodu un attiecīgo laikposmu 2021. gadā iepakojuma, energoresursu palielinājuma vai EBIT samazinājuma aprēķināšanai;
20.4.
lēmumu par nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu atbilstoši šo noteikumu 17.1. apakšpunktam , ja attiecas;
20.5.
zvērināta revidenta ziņojumu par atbalsta saņemšanai nepieciešamo datu patiesuma atbilstību šo noteikumu 17.3.  apakšpunktam;
20.6.
informāciju par iepriekš saņemtā vai plānotā atbalsta apmēru, tā piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju un normatīvo aktu, uz kuru pamatojoties piešķirts atbalsts.
III.Atbalsts dabasgāzes un elektroenerģijas cenu pieaugumu segšanai
21.
Atbalstam var pieteikties atbalsta pretendents, kas darbojas lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
21.1.
atbalsta pretendents ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs un tam iesnieguma iesniegšanas dienā nav nodokļu maksājumu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parāda vai parāds nav lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks par 1000 euro, tam ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. pantu;
21.2.
dabasgāzes vai elektroenerģijas gala cena (euro) kWh, ko atbalsta pretendents kā gala patērētājs maksājis atbalsta periodā ir palielinājusies par vairāk nekā 200 procentiem, salīdzinot ar vidējo dabasgāzes vai elektroenerģijas cenu 2021. gadā;
21.3.
atbalsta pretendents ir reģistrēts vai atzīts Pārtikas un veterinārajā dienestā kā pārtikas uzņēmums;
21.4.
atbalsta pretendents ir sniedzis informāciju par dabasgāzes vai elektroenerģijas izmaksu pieauguma cēlonisko saikni ar Krievijas agresijas pret Ukrainu sekām.
22.
Atbalstu dabasgāzes vai elektroenerģijas cenu pieauguma segšanai piešķir, nepārsniedzot   atbalsta apmēru – 2 000 000 euro saistīto personu grupai.
23.
Atbalstu piešķir 30 procentu apmērā no attiecināmam izmaksām. Attiecināmas izmaksas aprēķina kā reizinājumu starp dabasgāzes un elektroenerģijas apjomu, ko atbalsta pretendents, kā gala patērētājs  iepircis no piegādātājiem atbalsta periodā, un cenas pieaugumu, ko atbalsta pretendents maksā par izmantoto dabasgāzes un elektroenerģijas apjomu. Cenas pieaugumu aprēķina kā starpību starp cenu par dabasgāzes un elektroenerģijas vienību konkrētajā mēnesī, ko atbalsta pretendents maksājis attiecināmajā laikposmā, un divkāršotu vidējo cenu par vienību, ko atbalsta pretendents maksājis references periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.
Attiecināmas izmaksas aprēķina pēc šādas formulas:
 Attiecināmas izmaksas =  (p(t) - p(ref) * 2) * q(t), kur:
p - vienības cena EUR/kWh;
q - kā gala patērētāja iepirktais daudzumu kWh;
ref  -  references periods no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim;
t – attiecīgais mēnesis atbalsta periodā.
24.
Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendents par katru atbalsta kārtu Zemkopības ministrijas izsludinātajā termiņā dienesta  elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz:
24.1.
iesniegumu, kurā pamato dabasgāzes vai elektroenerģijas cenu pieauguma saistību Krievijas agresijas pret Ukrainu sekām;
24.2.
dabasgāzes vai elektroenerģijas piegādātāju rēķinus par dabasgāzi vai elektroenerģiju atbalsta periodā un attiecīgajā laikposmā 2021. gadā šo noteikumu 21.2. apakšpunktā un 23. punktā noteiktā dabasgāzes un elektroenerģijas cenas un iepirkto apjomu aprēķināšanai;
24.3.
lēmumu par nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu atbilstoši šo noteikumu 21.1. apakšpunktam, ja attiecas;
24.4.
zvērināta revidenta ziņojumu par atbalsta saņemšanai nepieciešamo datu patiesuma atbilstību šo noteikumu 21.2. apakšpunktam un 23. punktam;
24.5.
informāciju par iepriekš saņemtā vai plānotā atbalsta apmēru, tā piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju un normatīvo aktu, uz kuru pamatojoties piešķirts atbalsts.
IV.Noslēguma jautājumi
25.
Zemkopības ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, publicē attiecīgu paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
 
26.
Šos noteikumus piemēro ar nākamo dienu pēc šo noteikumu 25. punktā minētā paziņojuma publicēšanas.​​​​​​​
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds