Ministrijām dotie uzdevumi

12.11.2021.
21-UZ-205
Institūcijas vēstule
Par administratīvās lietas ierosināšanu (Nr.A420268121; termiņš 17.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.
08.09.2021.
2017-UZD-1215
Likums
Par Vienotās patentu tiesas izveides nolīgumu
3.p.
Tieslietu ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2017-UZD-1681
Protokols
2017-MK.PROT-29#82, 06.06.2017., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 49.§) 5.punktā dotā uzdevuma izpildi"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2017.
08.09.2021.
2021-UZD-1150
Protokols
2021-MK.PROT-50#42, 29.06.2021., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
5.
Veselības ministrija
31.10.2021.
02.11.2021.
21-UZ-98
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu (Nr. A420254821; termiņš 10.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
08.09.2021.
2018-UZD-2389
Protokols
2018-MK.PROT-50#45, 30.10.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums par konceptuālu risinājumu informācijas par bērna dzimšanu apmaiņai starp ārstniecības iestādi un dzimtsarakstu nodaļu
3.
Veselības ministrija
01.03.2021.
15.11.2021.
21-UZ-250
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu A420271521 (termiņš 23.11.2021.)
Veselības ministrija
22.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-985
Likums
Grozījumi Nacionālās drošības likumā
22.4 p. 2.d. 4)
Aizsardzības ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-832
Rīkojums
2021-MK.RIK-324, 18.05.2021., MK rīkojums, Par valsts nekustamā īpašuma Rēznas ielā 10A, Rīgā, pārdošanu
4.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1531
Protokols
2021-MK.PROT-58#20, 31.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un finansējumu nekustamā īpašuma būvniecības projekta izdevumu segšanai"
2.
Finanšu ministrija
31.01.2028.
08.09.2021.
2021-UZD-475
Likums
Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"
12.2 p. 3.d. 2)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2021.
04.11.2021.
21-MP-44
Tiesību akta lieta
Par veiktajiem pasākumiem vides piekļūstamības sekmēšanai valsts un pašvaldību iestādēs
 
 
Valsts kanceleja
17.11.2021.
2016-UZD-2431
p.n.32.p.
Valsts kanceleja
31.12.2017.
02.11.2021.
21-UZ-94
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu un paskaidrojumu sniegšanu (Nr. A420253221; termiņš 05.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1915
Protokols
2020-MK.PROT-70#33, 10.11.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Interneta protokola ceturtās un sestās versijas lietošanu valsts pārvaldē"
3.
Satiksmes ministrija
01.12.2023.
08.03.2022.
22-MP-39
Atzinums
Plāns sociālo pakalpojumu pilnveidošanai un attīstībai 2021.-2024.gadam
 
Labklājības ministrija
11.03.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-1679
Protokols
2020-MK.PROT-55#45, 22.09.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Tiesas 2020.gada 11.jūnija spriedumu lietā C 206/19 KOB"
2.
Zemkopības ministrija
01.09.2021.
03.11.2021.
21-UZ-96
Tiesvedības dokuments
Par lēmuma un pieteikuma nosūtīšanu A420253421 (termiņš 4.11.2021)
Veselības ministrija
08.11.2021.
08.09.2021.
2017-UZD-1272
Rīkojums
2017-MK.RIK-201, 25.04.2017., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu "Par jauna vienota valsts iestāžu administratīvā centra Jelgavā, Garozas ielā 31, izveidei izmantojamo finansēšanas modeli"
4.
Iekšlietu ministrija
01.03.2018.
11.02.2022.
22-MP-31
Tiesību akta lieta
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju""
Tieslietu ministrija
25.02.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-781
Likums
Grozījumi Meža likumā
44.p. 4.d. 3.p. b)
Zemkopības ministrija
25.05.2021.
21.01.2022.
22-UZ-28
Likums
Grozījumi Ārstniecības likumā
34.panta 2.daļas 5)
Veselības ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-982
Likums
Grozījumi Nacionālās drošības likumā
22.4 p. 2.d. 1)
Aizsardzības ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1685
Protokols
2020-MK.PROT-55#38, 22.09.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2021.gadam un ietvaram 2021.-2023.gadam"
6.1.
Labklājības ministrija
01.03.2021.
11.11.2021.
21-UZ-184
Institūcijas vēstule
Par lietas ierosināšanu (Nr. A420265621; termiņš 22.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.