Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2020-UZD-1054
Protokols
2020-MK.PROT-41#58, 16.06.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par sociālo uzņēmumu darbību un attīstību"
2.
Labklājības ministrija
01.09.2020.
08.09.2021.
2018-UZD-2533
Likums
Administratīvās atbildības likums
75.p. 2.d.
Iekšlietu ministrija
01.07.2020.
08.09.2021.
2021-UZD-1536
Protokols
2021-MK.PROT-58#41, 31.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par papildu resursiem Latvijas Republikas–Lietuvas Republikas valsts robežas redemarkācijas ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu nodrošinājumam"
3.
Aizsardzības ministrija
03.11.2021.
11.11.2021.
21-UZ-196
Tiesvedības dokuments
Par lēmuma un pieteikuma nosūtīšanu lietā A420266221 (termiņš 17.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.
08.09.2021.
2016-UZD-2702
Likums
Nemateriālā kultūras mantojuma likums
9.p.1.d.
Kultūras ministrija
30.06.2018.
08.09.2021.
2020-UZD-37
Likums
Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā
31.p. 4.d.
Labklājības ministrija
30.06.2020.
2014-UZD-3003
4.
Finanšu ministrija
01.09.2022.
08.09.2021.
2019-UZD-1807
Protokols
2019-MK.PROT-47#6, 11.10.2019., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Par valsts budžetu 2020.gadam"
5.
Pārresoru koordinācijas centrs
31.01.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-944
Protokols
2020-MK.PROT-36#2, 26.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Protokollēmuma projekts "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sagatavotajā gala ziņojumā "Tiesiskums komercdarbībai un iekļaujošai izaugsmei Latvijā" ietverto rekomendāciju iekļaušanu "Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānā 2019.–2022.gadam""
2.
Ekonomikas ministrija
31.12.2020.
08.09.2021.
2017-UZD-2934
Rīkojums
2017-MK.RIK-630, 31.10.2017., MK rīkojums, Par HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plānu 2018.-2020.gadam
6.
Veselības ministrija
01.06.2021.
29.10.2021.
21-MP-35
Tiesību akta lieta
Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.–2027. gadam
Satiksmes ministrija
03.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1565
Protokols
2021-MK.PROT-60#33, 07.09.2021., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība"
2.
Finanšu ministrija
10.01.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1239
Protokols
2021-MK.PROT-51#99, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Rīgas pilsētas teritorijā veselības aizsardzības vajadzībām"
3.
Veselības ministrija
13.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1221
Rīkojums
2021-MK.RIK-491, 07.07.2021., MK rīkojums, Par Vakcinācijas aptveres palielināšanas plānu pret Covid-19 infekciju
5.
Veselības ministrija
01.11.2021.
15.11.2021.
21-UZ-225
Tiesvedības dokuments
Par lēmuma noraksta nosūtīšanu un paskaidrojuma sniegšanu administratīvajā lietā Nr. A420269621 (termiņš 24.11.2021.; Ināra Poikāne, Leonards Singirskis, Maksims Slivinskis, Inga Kapilinska, Maija Saliņa, Violeta Kairova, Romāns Poplavskis, Inese Galiullina un Ilona Kairiša)
Veselības ministrija
17.11.2021.
08.09.2021.
2019-UZD-2261
Protokols
2019-MK.PROT-59#41, 17.12.2019., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.150 "Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1.pasākuma "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi""
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2021.
02.11.2021.
21-UZ-105
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu (Nr. A420253921; termiņš 08.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
10.02.2022.
22-MP-23
Tiesību akta lieta
Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
24.04.2022.
29.09.2021.
21-MP-12
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Valsts kanceleja
13.10.2021.
22-MP-45
Valsts kanceleja
06.04.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1242
Protokols
2021-MK.PROT-51#103, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Atbildes projekts tiesībsargam (par kārtību, kādā bērni tiek atskaitīti no pirmsskolas izglītības iestādēm)
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1108
Likums
Grozījums Patvēruma likumā
8.p. 2.d.
Iekšlietu ministrija
13.07.2021.
26.11.2021.
21-MP-50
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plāna 2019. - 2020. gadam izpildi"
Valsts kanceleja
10.12.2021.
04.11.2021.
21-UZ-129
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu (Nr. A420258821; termiņš 11.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
2021-UZD-1526
35.
Satiksmes ministrija
31.08.2021.