Anotācija (ex-ante)

21-TA-793: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 „Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” personā”" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta sestā daļa.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir mainīt valstij piekritīgās zemes vienības tiesisko  valdītāju no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk – Possessor) uz Finanšu ministriju, lai veidotu vienotu zemes un ēku (būvju) īpašumu, ņemot vērā, ka uz valstij piekritīgās zemes vienības atrodas viena būve, kura ir piekritīga valstij Finanšu ministrijas personā un viena būve, uz kuru īpašumtiesības nostiprinātas valstij Finanšu ministrijas personā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 „Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” personā” (turpmāk – rīkojuma projekts) sagatavots likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta sestās daļas kārtībā, ņemot vērā  Possessor 2020.gada 3.janvāra vēstulē Nr.1.17/27 norādīto lūgumu valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) vērsties tiesā ar iesniegumu par juridiska fakta konstatēšanu un būvju – angārveida noliktavas pamatu ar būves kadastra apzīmējumu 9874 002 0040 001 un sūkņu mājas ar būves kadastra apzīmējumu 9874 002 0040 002 atzīšanu par bezīpašnieka mantu, kas piekrīt valstij.
                Rīkojuma projekts paredz nodot Finanšu ministrijas valdījumā vienu zemes vienību Ventspils novadā - zemes vienību “Grenču noliktava”, Usmas pagastā, Ventspils novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9874 002 0074) 2,0000 ha platībā.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
-
Risinājuma apraksts
Zemes vienības raksturojums:
Rīkojuma projektā Nr.2962. – zemes vienība “Grenču noliktava”, Usmas pagastā, Ventspils novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9874 002 0074) 2,0000 ha platībā, zemes vienības kadastrālā vērtība uz 2021.gada 1.janvāri noteikta 8322 euro. Saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem zemes vienības statuss – valstij piekritīgā zeme. Zemes vienībai noteikts lietošanas mērķis – noliktavu apbūve. Atbilstoši NĪVKIS datiem zemes vienības tiesiskais valdītājs ir Possessor.
Saskaņā ar NĪVKIS datiem zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējums 9874 002 0074) nav reģistrēti apgrūtinājumi.
Saskaņā ar NĪVKIS datiem uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9874 002 0074) atrodas divas būves (angārveida noliktavas pamati un sūkņu māja) (būvju kadastra apzīmējumi 9874 002 0040 001 un 9874 002 0040 002) “Grenču noliktava”, Usmas pagastā, Ventspils novadā.
Saskaņā ar NĪVKIS datiem būvei (angārveida noliktavas pamati) (būves kadastra apzīmējums 9874 002 0040 001) noteikts galvenais lietošanas veids – lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas.  Būves (būves kadastra apzīmējums 9874 002 0040 001) nolietojums atbilstoši NĪVKIS datiem ir 90%, kopējā platība atbilstoši NĪVKIS datiem ir 465 kvm. Būvei (būves kadastra apzīmējums 9874 002 0040 001) kadastrālā vērtība uz 2021.gada 1.janvāri noteikta 0 euro.
Saskaņā ar NĪVKIS datiem būvei (sūkņu māja) (būves kadastra apzīmējums 9874 002 0040 002) nav noteikts galvenais lietošanas veids, kā arī nav noteikta kopējā platība. Atbilstoši NĪVKIS datiem nav informācijas par būvei (būves kadastra apzīmējums 9874 002 0040 002) noteikto kadastrālo vērtību. Saskaņā ar NĪVKIS datiem būvei (būves kadastra apzīmējums 9874 002 0040 002) nav noteiktas īpašumtiesības.
VNĪ tika saņemta Possessor 2020.gada 3.janvāra vēstule Nr.1.17/27, ar kuru Possessor lūdza VNĪ vērsties tiesā ar iesniegumu par juridiska fakta konstatēšanu un būvju – angārveida noliktavas pamatu ar būves kadastra apzīmējumu 9874 002 0040 001 un sūkņu mājas ar būves kadastra apzīmējumu 9874 002 0040 002 atzīšanu par
bezīpašnieka mantu, kas piekrīt valstij.  Possessor lūdz pēc minēto darbību veikšanas informēt Possessor, lai tiktu risināts jautājums par turpmāko rīcību ar Possessor valdījumā esošo zemesgabalu.
VNĪ Īpašumu izvērtēšanas komisija 2020.gada 30.janvārī (prot.Nr.IZKP-20/5, 8.3.apakšpunkts) ir pieņēmusi lēmumu - pēc būvju pārņemšanas Finanšu ministrijas valdījumā noteiktā kārtībā sagatavot un virzīt izskatīšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par zemes vienības (kadastra apzīmējums 9874 002 0074) "Grenču noliktava", Usmas pagastā, Ventspils novadā, pārņemšanu Finanšu ministrijas valdījumā,  un atsavināšanu kopā ar uz tās esošajām ēkām.
Būves (būvju kadastra apzīmējumi 9874 002 0040 001 un 9874 002 0040 002), kuras atrodas uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9874 002 0074), ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2021.gada 11.marta spriedumu lietā Nr. C30779920 atzītas par bezīpašnieka mantu, kas piekrīt valstij Finanšu ministrijas personā. Spriedums stājies likumīgā spēkā 2021.gada 1.aprīlī.
Būve (būves kadastra apzīmējums 9874 002 0040 001) “Grenču noliktava”, Usmas pagastā, Ventspils novadā, ietilpst nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9874 502 0040) sastāvā. Nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9874 502 0040) ierakstīts Kurzemes rajona tiesas Usmas pagasta zemesgrāmatā Nr.100000616997. Īpašuma tiesības uz būvi (būves kadastra apzīmējums 9874 002 0040 001) nostiprinātas valstij, Finanšu ministrijas personā, lēmuma datums: 24.08.2021.
Īpašuma tiesības uz būvi  (būves kadastra apzīmējums 9874 002 0040 002) nav nostiprinātas zemesgrāmatā. Pēc rīkojuma pieņemšanas VNĪ veiks īpašuma tiesību reģistrāciju zemesgrāmatā kopā ar zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 9874 002 0074), lai izveidotu vienotu nekustamo īpašumu.
Pamatojoties uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2021.gada 11.marta spriedumu lietā Nr. C30779920 un Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 32.3. apakšpunktu, Valsts ieņēmuma dienests 2021.gada 17.maijā ar Valstij piekritīgā nekustamā īpašuma nodošanas un pieņemšanas aktu Nr. 002028 būves (būvju kadastra apzīmējumi 9874 002 0040 001 un 9874 002 0040 002) nodevis Finanšu ministrijas valdījumā un VNĪ pārvaldīšanā.
Ņemot vērā minēto, zemes vienība ir ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta sesto daļu.
Zemes vienība nododama Finanšu ministrijas valdījumā, lai izveidotu vienotu nekustamo īpašumu (zemes un ēku (būvju) īpašumu).  
Zemes vienības platība norādīta atbilstoši NĪVKIS norādītajai informācijai. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Saskaņā ar VNĪ un Finanšu ministrijas 2020.gada 18.martā noslēgto Nekustamā īpašuma portfeļa pārvaldīšanas līgumu, kas Finanšu ministrijā reģistrēts ar Nr. 13.7-17/12/38, VNĪ apņēmusies nodrošināt nepieciešamo darbību veikšanu, tajā skaitā segt izdevumus, lai nodrošinātu valstij piekrītošo nekustamo īpašumu īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Finanšu ministrija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Possessor"
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi