Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-2462
Informatīvais ziņojums par 2023. gada 5.-6. oktobra Eiropas politiskās kopienas līderu sanāksmē un neformālajā Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Iesniegts
Ārlietu ministrija
23-TA-2455
Par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2023. gada 9. oktobra sanāksmē izskatāmajiem Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Iesniegts
Labklājības ministrija
23-TA-2453
Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Labklājības ministrija
23-TA-2451
Ministru kabineta noteikumi par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. - 2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus” 4.3.1.5.pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība” īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Labklājības ministrija
23-TA-2448
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
02.10.2023.
23-TA-2447
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Padomes secinājumu
projektu par pasākumiem, lai uzlabotu romu tautības cilvēku, kas dzīvo nošķirtās apdzīvotās vietās, mājokļa situāciju"
ESVIS projekts
Iesniegts
Kultūras ministrija
23-TA-2445
Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras drāmas teātris" peļņas daļu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, LBAS, TM, VK
29.09.2023.
13.10.2023.
23-TA-2437
Par atbildi Latvijas Republikas Saeimai
Ministru Kabineta vēstules projekts
Iesniegts
Klimata un enerģētikas ministrija
02.10.2023.
23-TA-2436
Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Labklājības ministrija
23-TA-2432 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr. A420123823 par pieteicēju apelācijas sūdzību
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
23-TA-2430
Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"
Likumprojekts
Iesniegts
Labklājības ministrija
LDDK
02.10.2023.
23-TA-2428
Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā
Likumprojekts
Iesniegts
Labklājības ministrija
02.10.2023.
23-TA-2421
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
27.09.2023.
11.10.2023.
23-TA-2419
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Kultūras ministrija
29.09.2023.
23-TA-2417 (IP)
Par Ministru kabineta 2023. gada 1. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 29 51. §) 3. punktā ietvertajiem uzdevumiem
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
23-TA-2415
Par veselības nozarei papildus piešķirto finansējumu 2023. gadā
Informatīvais ziņojums
Izskatīts
Finanšu ministrija
26.09.2023.
23-TA-2414
Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2024. gadam un budžeta ietvaram 2024.–2026. gadam
Informatīvais ziņojums
Izskatīts
Finanšu ministrija
26.09.2023.
23-TA-2413
Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 28. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
23-TA-2411 (IP)
Informatīvais ziņojums par aktuālo situāciju Krievijas Federācijas pensiju izmaksā Latvijā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
23-TA-2410
Par Politiskās deklarācijas par Latvijas un Francijas stratēģisko partnerību rīcības plānu 2023.-2027. gadam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
25.09.2023.
23-TA-2409
Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku gada sanāksmēs 2023. gada 9.-15. oktobrī
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LB, TM, ĀM
27.09.2023.
02.10.2023.
23-TA-2406
Par apropriācijas palielināšanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
02.10.2023.
16.10.2023.
23-TA-2405
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 13. septembra noteikumos Nr. 577 "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu" 2.2.1.1.i.  investīcijas "Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, IEM, LTRK, TM, VK
28.09.2023.
12.10.2023.
23-TA-2403
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kultūras ministru 2023. gada 25.-26. septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
23-TA-2401
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 2009/102/EK un (EU) 2017/1132 attiecībā uz turpmāku digitālo rīku un procesu izmantošanas paplašināšanu un modernizēšanu sabiedrību tiesību jomā"
ESVIS projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija