Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-3097
Ministru kabineta vēstules projekts "Par nepieciešamību precizēt tiesisko regulējumu attiecībā uz Nacionālo bruņoto spēku iesaistes atlīdzināšanu pastiprināta robežapsardzības režīma īstenošanas pasākumos"
Ministru Kabineta vēstules projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
AM, FM
30.11.2023.
05.12.2023.
23-TA-3094
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Spānijas prezidentūras priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par šaujamieroču, to būtisku sastāvdaļu un munīcijas importa, eksporta un tranzīta pasākumiem un ar kuru īsteno 10. pantu Apvienoto Nāciju Organizācijas Protokolā par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelikumīgu ražošanu un tirdzniecību, kas pievienots Konvencijai pret transnacionālo organizēto noziedzību (ANO Šaujamieroču protokols) (pārstrādāta redakcija, prezidentūras kompromisa teksts)"
ESVIS projekts
Iesniegts
Ārlietu ministrija
23-TA-3093
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 778 "Latvijas Nacionālā kultūras centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, TM
30.11.2023.
14.12.2023.
23-TA-3086
Par XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku pašu ieņēmumu atlikumu un nepieciešamo finansējumu Rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcijas Mārstaļu ielā 6, Rīgā, izveidei
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, TM
29.11.2023.
04.12.2023.
23-TA-3081
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
AM, FM, IEM, LM, TM, VK
30.11.2023.
05.12.2023.
23-TA-3077
Par Agneses Vaļulienes iecelšanu Veselības ministrijas valsts sekretāra amatā
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
30.11.2023.
23-TA-3074
Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
TM
30.11.2023.
05.12.2023.
23-TA-3069
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Valsts kanceleja
FM
29.11.2023.
04.12.2023.
23-TA-3060
Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 8. jūnija rīkojumā Nr. 336 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, IEM
28.11.2023.
01.12.2023.
23-TA-3055
Par progresu neatliekamo pretplūdu pasākumu, kuri veicami no 2023.  līdz 2024. gadam, īstenošanā Jēkabpilī
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, TM
29.11.2023.
04.12.2023.
23-TA-3052 (IP)
Par atļauju iegūt izšķirošu ietekmi nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
23-TA-3051
Informatīvais ziņojums “Par Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāna 2022. gadam izpildi”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, IEM, IZM, LPS, TM, VARAM, VK, VM
29.11.2023.
13.12.2023.
23-TA-3049
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 381 "Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, LPS, SIF, TM
30.11.2023.
14.12.2023.
23-TA-3048
Informatīvais ziņojums par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna papildinājumu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Finanšu ministrija
TM, ĀM
28.11.2023.
01.12.2023.
23-TA-3047
Par nekustamā īpašuma Nākotnes ielā 10-19, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā pārņemšanu valsts īpašumā SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” valdījumā un pārdošanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, LPS, TM
29.11.2023.
13.12.2023.
23-TA-3045
Par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2023. gada 4.-5. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
23-TA-3044
Par Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas finansēšanas nolīguma papildinājumu par Atveseļošanas un noturības mehānismu
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
TM, ĀM
28.11.2023.
01.12.2023.
23-TA-3043
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumos Nr. 230 "Noteikumi par zvērinātu notāru amata vietām"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM
28.11.2023.
12.12.2023.
23-TA-3042
Par nekustamā īpašuma "Rosmēni" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
30.11.2023.
14.12.2023.
23-TA-3041
Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 4.–5. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
23-TA-3039
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2005/35/EK par kuģu radīto piesārņojumu un sodu, tostarp kriminālsodu, ieviešanu par nodarījumiem, kas saistīti ar piesārņojumu"
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-3036
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM, ZM
28.11.2023.
12.12.2023.
23-TA-3035
Par nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 51C, Salacgrīvā, Limbažu novadā, 1/3 domājamās daļas pārdošanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LPS, SAM, TM, VARAM
28.11.2023.
12.12.2023.
23-TA-3034
Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 4.-5. decembra sanāksmē izskatāmajiem  jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
23-TA-3033
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz apturēšanas mehānisma pārskatīšanu groza Regulu (ES) 2018/1806"
ESVIS projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija