Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-241
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM, VM
17.09.2021.
22.09.2021.
21-TA-235
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, VM
17.09.2021.
20.09.2021.
21-TA-223
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM
17.09.2021.
17.09.2021.
21-TA-221
Informatīvais ziņojums par papildu vakcīnas devas Covid-19 vakcinācijai iespējamo ieviešanu Latvijā
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Veselības ministrija
17.09.2021.
21-TA-220
Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” peļņas daļu par 2020. gadu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, PKC, TM
17.09.2021.
24.09.2021.
21-TA-219
Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2022. gada budžeta apstiprināšanu.
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
17.09.2021.
21-TA-213
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
17.09.2021.
22.09.2021.
21-TA-212
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
17.09.2021.
22.09.2021.
21-TA-199
Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2022. gada budžeta apstiprināšanu.
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
17.09.2021.
21-TA-187
Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2021.-2023.gadam
Plāna projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, IEM, IZM, LPS, PKC, TM, VARAM, VK, VM
17.09.2021.
01.10.2021.
21-TA-181
Grozījumi likumā “Par kopīgās maģistra studiju programmas “Stratēģiskā robežu pārvaldība” īstenošanu”
 
Likumprojekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
LIZDA
16.09.2021.
21-TA-176
Par nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 99C, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā un ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” pamatkapitālā
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
17.09.2021.
21-TA-172
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, LPS, TM
17.09.2021.
01.10.2021.
21-TA-168
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 345 “Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”
Noteikumu projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
17.09.2021.
21-TA-160
Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 30. aprīļa rīkojumā Nr. 231 "Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"
 
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
17.09.2021.
21-TA-154
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr.158 “Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes nolikums”
Noteikumu projekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
17.09.2021.
21-TA-150
Informatīvais ziņojums “Par Zviedrijas-Latvijas Sadarbības fonda gada pārskatu un revidenta ziņojumu par 2020. gadu”
 
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
FM
16.09.2021.
30.09.2021.
21-TA-149
Ministru kabineta rīkojums "Par Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomi"
 
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
17.09.2021.
21-TA-142
Par apropriācijas pārdali valsts robežas infrastruktūras izbūves nodrošināšanai
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
14.09.2021.
21-TA-140
Par pievienotās vērtības nodokļa summas, kas nav atgūstama kā priekšnodoklis, kompensēšanu akciju sabiedrības “RB Rail” veikto aktivitāšu ietvaros
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
17.09.2021.
21-TA-137
Valsts atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai liellopu nozarē
Noteikumu projekts
Iesniegts
Zemkopības ministrija
15.09.2021.
21-TA-131
Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.870 “Noteikumi par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu”
Noteikumu projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
17.09.2021.
21-TA-130
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
14.09.2021.
21-TA-127
Par prezentāciju nosūtīšanu Ministru kabineta 2021. gada 14. septembra sēdes 6.1. un 6.2. jautājumam
Informatīvais ziņojums
Izskatīts
Veselības ministrija
13.09.2021.
21-TA-125
Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm”
Likumprojekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
17.09.2021.