Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-1421
Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 8.–9. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
23-TA-1397
Par neformālās Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 11.-13. jūnija sanāksmē izskatāmo jautājumu
ESVIS projekts
Iesniegts
Zemkopības ministrija
23-TA-1392
Par globālās tirgus situācijas nelabvēlīgo ietekmi uz Latvijas graudu un rapšu ražošanas nozari
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM
02.06.2023.
07.06.2023.
23-TA-1391
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, TM
03.06.2023.
07.06.2023.
23-TA-1387
Par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2023. gada 12.-13. jūnija sanāksmē izskatāmajiem Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Iesniegts
Labklājības ministrija
23-TA-1384
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2023. gada 12.-13. jūnija sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetencē jautājumiem
ESVIS projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
23-TA-1382 (IP)
Par 2024.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanu un par turpmāko atbalstu vēlēšanu organizēšanā.
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-1381
Par Ropažu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “CET-1”, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, pārņemšanu bez atlīdzības valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
02.06.2023.
16.06.2023.
23-TA-1372
Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" peļņas daļu par 2022. gadu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM, VK
02.06.2023.
16.06.2023.
23-TA-1370
Par iemaksu nolīgumu par procentu likmes subsīdiju no atbalsta instrumenta Ukrainai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
TM, ĀM
05.06.2023.
08.06.2023.
23-TA-1366
Par Ministru kabineta 2023. gada 7. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 13 35. §) "Informatīvais ziņojums "Par situāciju piensaimniecības nozarē saistībā ar svaigpiena iepirkuma cenu pazemināšanos un nepieciešamām rīcībām situācijas stabilizēšanai"" 2. punktā minētā uzdevuma izpildi
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Zemkopības ministrija
31.05.2023.
23-TA-1365
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par tādu produktu aizliegšanu Savienības tirgū, kas izgatavoti, izmantojot piespiedu darbu"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
23-TA-1364
Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā
Rīkojuma projekts
Izskatīts
Izglītības un zinātnes ministrija
31.05.2023.
23-TA-1363
Informatīvais ziņojums ''Par Tieslietu ministrijai dotā uzdevuma – izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, paredzot, ka personu sertificēšanu zemes kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības un ģeodēziskās darbības jomā veic šajā jomā esoša profesionālā organizācija, atzīšanu par aktualitāti zaudējušu''
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
AM
02.06.2023.
16.06.2023.
23-TA-1362
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 26 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
31.05.2023.
23-TA-1359
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
05.06.2023.
19.06.2023.
23-TA-1357
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 9. septembra rīkojumā Nr. 599 "Par Krievijas Federācijas pilsoņu ieceļošanu Latvijas Republikā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
FM, IEM, TM
02.06.2023.
16.06.2023.
23-TA-1356 (DV)
Par gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešanu 2022. gadā
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
23-TA-1355
Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos direktoru
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, TM, ĀM
30.05.2023.
13.06.2023.
23-TA-1353 (IP)
Viedoklis par pieteikuma apmierināšanu bez lietas tālākas iztiesāšanas
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
23-TA-1352 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr. A420167223 par pieteicēju pieteikumu par juridiskā fakta konstatēšanu
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
23-TA-1351
Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
TM
05.06.2023.
08.06.2023.
23-TA-1350 (IP)
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-87/23 Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
23-TA-1349
Ilgtspējīgs un efektīvs skolu tīkls
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
29.05.2023.
23-TA-1348
Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
29.05.2023.