Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
24-TA-1506
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2024. gada 21. jūnija sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
24-TA-1500
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes kohēzijas jautājumos 2024. gada 18. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
24-TA-1496
Vēstules projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par aicinājumu rast risinājumu vietējā ražojuma preču īpatsvara palielināšanai pārtikas preču mazumtirdzniecībā, mazumtirgotāju un piegādātāju savstarpējās komunikācijas uzlabošanai un moderna digitāla pārtikas preču cenu salīdzināšanas rīka ieviešanai)
Ministru Kabineta vēstules projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, KP, VARAM, ZM
12.06.2024.
17.06.2024.
24-TA-1494
Par pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes piecu procentu apmērā piemērošanas grāmatu, avīžu, žurnālu, biļetenu un citu periodisku izdevumu iespieddarbu un elektroniska izdevuma formā piegādei ietekmi uz nozari
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, TM
13.06.2024.
28.06.2024.
24-TA-1492
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2024. gada 18. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
24-TA-1491
Par nekustamā īpašuma “Zemdegas”, Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P34 “Sinole-Silakrogs” pārbūves projekta īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
13.06.2024.
28.06.2024.
24-TA-1489
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' programmas 17.00.00 ''Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai'' uz Veselības ministrijas budžetu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
11.06.2024.
26.06.2024.
24-TA-1486
Informatīvais ziņojums par gripas vakcīnu iegādi riska grupu vakcinācijai 2024./2025. gada gripas sezonas periodā
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, TM
13.06.2024.
28.06.2024.
24-TA-1484
Par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2024. gada 17. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Klimata un enerģētikas ministrija
24-TA-1483
“Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves progresu”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, SAM
11.06.2024.
26.06.2024.
24-TA-1482
Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2024. gada 13.-14. jūnija sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
24-TA-1481
Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2024. gada 13.-14. jūnija sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
24-TA-1480
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par policijas sadarbības stiprināšanu saistībā ar migrantu kontrabandas un cilvēktirdzniecības novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu un par Eiropola atbalsta stiprināšanu šādu noziegumu novēršanā un apkarošanā, un ar ko groza Regulu (ES) 2016/794"
ESVIS projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
24-TA-1476
Par Latvijas Republikas kandidatūru Eiropas Komisijas locekļa amatam
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
TM, ĀM
11.06.2024.
24-TA-1474
Par valsts nekustamā īpašuma Slimnīcas ielā 8, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, pārdošanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
13.06.2024.
28.06.2024.
24-TA-1471 (IP)
Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
24-TA-1469 (IP)
Pārskats par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas lietās 2023. gadā
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Tieslietu ministrija
24-TA-1460 (IP)
Par pieteikuma izskatīšanu
Ministru Kabineta vēstules projekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
24-TA-1459
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 5. septembra noteikumos Nr. 509 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.4. pasākuma "Sociālā dialoga attīstība, stiprinot sociālo partneru veiktspēju līdzdarboties likumdošanas, nacionālo reformu un koplīgumu slēgšanas pārrunu procesā" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Valsts kanceleja
FM, LBAS, LDDK, LM, TM
12.06.2024.
27.06.2024.
24-TA-1455
Attīstības sadarbības politikas pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam starpposma izvērtējums (par 2021. – 2023. gadu)
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KEM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, LTRK, RP, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM
11.06.2024.
26.06.2024.
24-TA-1454
Par Eiropas deleģēto prokuroru sociālo nodrošinājumu
Ministru Kabineta vēstules projekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
13.06.2024.
24-TA-1453
Atbildes vēstules projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai par 24.04.2024. komisijas sēdē skatīto jautājumu "Tiesu ekspertīžu institūta reformas īstenošanas izvērtējums"
Ministru Kabineta vēstules projekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, IEM, VK
07.06.2024.
12.06.2024.
24-TA-1451
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes neatliekamo pasākumu īstenošana 2024. gadā" un "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai”" 
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
11.06.2024.
26.06.2024.
24-TA-1449
Informatīvais ziņojums “Par turpmāko rīcību ar valstij piekritīgo kustamo mantu nekustamā īpašumā Marijas ielā 7, Rīgā”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Finanšu ministrija
SAM, TM
13.06.2024.
28.06.2024.
24-TA-1447
“Par skolēnu ēdināšanas sistēmas pilnveidošanu Latvijā”
Informatīvais ziņojums
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Zemkopības ministrija