Sabiedrības līdzdalība

22-TA-3471
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 484 "Noteikumi par zvērināta notāra profesionālās kvalifikācijas celšanu"
Publiskā apspriešana
28.11.2022. - 11.12.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-3446
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā"
Publiskā apspriešana
24.11.2022. - 30.11.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-3427

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.4. pasākuma „Viedās pašvaldības” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
24.11.2022. - 08.12.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-3386
Kārtība, kādā nodod lietošanā vai apgrūtina valstij piederošo vai piekrītošo zemi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
Publiskā apspriešana
17.11.2022. - 01.12.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-3371
Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.127 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi”
Publiskā apspriešana
21.11.2022. - 02.12.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-3350
Dzelzceļa ritekļu reģistrācijas kārtība
Publiskā apspriešana
15.11.2022. - 29.11.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-3348
Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
Publiskā apspriešana
14.11.2022. - 21.11.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-3347
Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"
Publiskā apspriešana
14.11.2022. - 28.11.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-3345
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām" otrās kārtas īstenošanas un uzraudzības noteikumi
Publiskā apspriešana
24.11.2022. - 30.11.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-3343
Militāro poligonu izveides likums
Publiskā apspriešana
14.11.2022. - 27.11.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-3340
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 5.1 prioritātes “Reģionu līdzsvarota attīstība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās”  5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
16.11.2022. - 30.11.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-3331
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. janvāra noteikumos Nr. 18 "Noteikumi par 2006.gada Konvencijas par darbu jūrniecībā (MLC konvencija) piemērojamām prasībām attiecībā uz dzīvojamām telpām un atpūtai paredzēto aprīkojumu uz kuģa un šo prasību ievērošanas nosacījumi"
Publiskā apspriešana
11.11.2022. - 25.11.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-3330
Par Latvijas Neredzīgo bibliotēkas reorganizāciju
Publiskā apspriešana
11.11.2022. - 24.11.2022.
Kultūras ministrija
22-TA-3326
Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā
Publiskā apspriešana
11.11.2022. - 28.11.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-3295
Grozījums Kriminālprocesa likumā
Publiskā apspriešana
08.11.2022. - 22.11.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-3289
Par Protokolu, ar ko groza Konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai Papildu protokolu
Publiskā apspriešana
07.11.2022. - 20.11.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-3281
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 499 "Noteikumi par būvinspektoriem"
Publiskā apspriešana
11.11.2022. - 25.11.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-3236
Informatīvais ziņojums par Plāna pieejamas vides veidošanai Latvijā 2019.-2021. gadam ieviešanu
Publiskā apspriešana
31.10.2022. - 14.11.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-3234
Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plāns 2022.-2027.gadam
Publiskā apspriešana
01.11.2022. - 14.11.2022.
Kultūras ministrija
22-TA-3216
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 20. decembra noteikumos Nr. 992 "Noteikumi par jūrnieka grāmatiņu"
Publiskā apspriešana
21.11.2022. - 05.12.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-3214
Bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu gaisa pārvadājumu veikšanas kārtība
Publiskā apspriešana
31.10.2022. - 11.11.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-3207
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
31.10.2022. - 15.11.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-3201
Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību” 4.3.4.1.pasākuma “Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
25.10.2022. - 09.11.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-3192
Valsts pārvaldes modernizācijas plāns 2023.-2027. gadam
Publiskā apspriešana
07.11.2022. - 22.11.2022.
Valsts kanceleja
22-TA-3192
Valsts pārvaldes modernizācijas plāns 2023.-2027. gadam
Diskusija/apspriede
10.11.2022. - 21.11.2022.
Valsts kanceleja