Sabiedrības līdzdalība

23-TA-2986
Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru un pakalpojuma maksas par drošības rezervju veidošanu un uzturēšanu aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību
Publiskā apspriešana
23.11.2023. - 07.12.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-2963
Rīcības plāns Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei 2024.-2026.gadam
Publiskā apspriešana
27.11.2023. - 08.12.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-2905
Plāns darbam ar diasporu 2024.-2026. gadam 
Publiskā apspriešana
13.11.2023. - 26.11.2023.
Ārlietu ministrija
23-TA-2895
Grozījumi Apdrošināšanas līguma likumā
Publiskā apspriešana
14.11.2023. - 28.11.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-2888
Grozījums Notariāta likumā
Publiskā apspriešana
14.11.2023. - 28.11.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-2887
Grozījums Kredītiestāžu likumā
Publiskā apspriešana
14.11.2023. - 28.11.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-2880
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 226 "Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai"
Publiskā apspriešana
16.11.2023. - 21.11.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-2814
Noteikumi par valsts profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības standartu 
Publiskā apspriešana
07.11.2023. - 22.11.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-2796
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 361 "Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība"
Publiskā apspriešana
27.11.2023. - 10.12.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-2774
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.1.r. reformas "Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība" 2.3.1.3.i investīcijas “Pašvadītas IKT speciālistu mācību pieejas attīstība” pirmās projektu atlases kārtas īstenošanas un uzraudzības noteikumi
Publiskā apspriešana
07.11.2023. - 01.12.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-2765
Grozījums Maksātnespējas likumā
Publiskā apspriešana
23.11.2023. - 11.12.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-2761
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām” 4.3.4.2. pasākuma “Atbalsta pasākumi vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšanai” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
31.10.2023. - 14.11.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-2744
Par valsts līdzdalību valsts akciju sabiedrībā ”Latvijas autoceļu uzturētājs”
Publiskā apspriešana
15.11.2023. - 29.11.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-2737
Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi
Publiskā apspriešana
06.11.2023. - 20.11.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-2726
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 298 "Dabas aizsardzības pārvaldes publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Publiskā apspriešana
06.11.2023. - 21.11.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-2721
Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos
Publiskā apspriešana
13.11.2023. - 28.11.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-2709
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"
Publiskā apspriešana
28.10.2023. - 12.11.2023.
Veselības ministrija
23-TA-2677
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumos Nr. 956 "Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu"
Publiskā apspriešana
25.10.2023. - 08.11.2023.
Kultūras ministrija
23-TA-2640
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. augusta noteikumos Nr. 725 "Transportlīdzekļu pārbūves noteikumi"
Publiskā apspriešana
13.11.2023. - 27.11.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-2637
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 16. novembra noteikumos Nr. 753 "Valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu noteikumi"
Publiskā apspriešana
24.11.2023. - 07.12.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-2635
Par Attīstības sadarbības politikas plānu 2024.-2027. gadam
Publiskā apspriešana
30.10.2023. - 13.11.2023.
Ārlietu ministrija
23-TA-2630
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 530 "Dzelzceļa būvnoteikumi"
Publiskā apspriešana
27.10.2023. - 10.11.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-2619
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās” 2.3.1.3.pasākuma  “Veloinfrastruktūras attīstība” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
23.10.2023. - 09.11.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-2577
Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 197 "Atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai platībatkarīgo un dzīvniekatkarīgo saistību īstenošanai"
Publiskā apspriešana
19.10.2023. - 02.11.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-2567
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
Publiskā apspriešana
25.10.2023. - 03.11.2023.
Labklājības ministrija