Sabiedrības līdzdalība

23-TA-2451
Ministru kabineta noteikumi par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. - 2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus” 4.3.1.5.pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
29.09.2023. - 13.10.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-2376
Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma noteikumi
Publiskā apspriešana
22.09.2023. - 02.10.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-2359
Par Pasta konvencijas reglamentu
Publiskā apspriešana
19.09.2023. - 04.10.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-2307
Noteikumi par Valsts meža dienesta amatpersonu atšķirības zīmi un nēsāšanas kārtību
Publiskā apspriešana
19.09.2023. - 03.10.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-2306
Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā"
Publiskā apspriešana
14.09.2023. - 28.09.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-2303
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem"
Publiskā apspriešana
01.10.2023. - 15.10.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-2294
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 848 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis"
Publiskā apspriešana
27.09.2023. - 11.10.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-2275
Grozījumi Zinātniskās darbības likumā
Publiskā apspriešana
15.09.2023. - 29.09.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-2265
Valsts darba inspekcijas integrētās informācijas sistēmas noteikumi
Publiskā apspriešana
20.09.2023. - 03.10.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-2240
Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtība
Publiskā apspriešana
20.09.2023. - 03.10.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-2228
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos"
Publiskā apspriešana
22.09.2023. - 06.10.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-2201
Izglītības iestāžu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība
Publiskā apspriešana
06.09.2023. - 19.09.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-2190
Par Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu
Publiskā apspriešana
06.09.2023. - 19.09.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-2169
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"
Publiskā apspriešana
14.09.2023. - 28.09.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-2159
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem"
Publiskā apspriešana
14.09.2023. - 28.09.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-2151
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"
Publiskā apspriešana
29.09.2023. - 13.10.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-2141
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 518 "Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai"
Publiskā apspriešana
01.09.2023. - 15.09.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-2128
Ministru kabineta noteikumi "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. -2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju” 4.3.5.1.pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
25.08.2023. - 08.09.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-2123
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana" 2.2.2.1. pasākuma "Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija" projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
15.09.2023. - 29.09.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-2121
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai"
Publiskā apspriešana
11.09.2023. - 25.09.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-2118
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām”  2.1.3.1. pasākuma “Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
14.09.2023. - 29.09.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-2111
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.2. pasākuma “Vides izglītību veicinoši pasākumi sabiedrības informētībai un prasmju attīstībai” projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
11.09.2023. - 27.09.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-2101
Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā
Publiskā apspriešana
11.09.2023. - 25.09.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-2081
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
06.09.2023. - 21.09.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-2071
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2. prioritārā virziena “Produktivitāte, inovācijas un prasmes” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem" 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai” 1.kārtas īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
23.08.2023. - 05.09.2023.
Ekonomikas ministrija