Sabiedrības līdzdalība

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
23-TA-751
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023.–2027. gadam iedzīvināšanas pārvaldībai, uzraudzībai un novērtēšanai
Publiskā apspriešana
24.03.2023. - 11.04.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-720
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
Publiskā apspriešana
21.03.2023. - 27.03.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-695
Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"
Publiskā apspriešana
16.03.2023. - 30.03.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-694
Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likums
Publiskā apspriešana
16.03.2023. - 30.03.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-692
Latvijas Zinātnes padomes maksas pakalpojumu cenrādis
Publiskā apspriešana
16.03.2023. - 30.03.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-656
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumos Nr. 816 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi"
Publiskā apspriešana
20.03.2023. - 03.04.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-645
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto personu sociālo integrāciju, izmantojot sociālās inovācijas" 4.4.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
10.03.2023. - 24.03.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-616
Kapsētu likums
Publiskā apspriešana
24.03.2023. - 11.04.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-602
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kontrole un noteikumu izpilde"
Publiskā apspriešana
13.03.2023. - 26.03.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-588
Ministru kabineta noteikumi par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. -2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību” 4.3.4.3.pasākuma “Pasākumi ģimenes un darba dzīves saskaņošanai” īstenošanu
Publiskā apspriešana
03.03.2023. - 20.03.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-580
Informatīvais ziņojums "Par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā mehānisma Ārkārtas palīdzības finanšu instrumenta (“Emergency Assistance”) projekta “Atbalsts pārvietotajām personām no Ukrainas Latvijā” (“Support to Displaced Persons from Ukraine in Latvia”) īstenošanu"
Publiskā apspriešana
14.03.2023. - 28.03.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-575
Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā
Publiskā apspriešana
03.03.2023. - 17.03.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-572
Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"
Publiskā apspriešana
03.03.2023. - 17.03.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-571
Grozījums Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā
Publiskā apspriešana
03.03.2023. - 17.03.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-549
Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai"
Publiskā apspriešana
01.03.2023. - 15.03.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-548
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.4. pasākuma “Vides monitoringa attīstība harmonizētai vides un klimata datu informācijas nodrošināšanai” projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
21.03.2023. - 04.04.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-546
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā"
Publiskā apspriešana
01.03.2023. - 15.03.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-520
Par Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās padomes ietvarlīgumu par  Šveices sadarbības programmas otrā perioda īstenošanu noteiktām Eiropas Savienības dalībvalstīm ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai Eiropas Savienībā
Publiskā apspriešana
06.03.2023. - 21.03.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-510
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
01.03.2023. - 13.03.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-504
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai
Publiskā apspriešana
06.03.2023. - 20.03.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-484
Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti
Publiskā apspriešana
28.02.2023. - 14.03.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-466
Grozījums Kredītu reģistra likumā
Publiskā apspriešana
16.03.2023. - 30.03.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-441
Grozījums Elektronisko sakaru likumā
Publiskā apspriešana
21.02.2023. - 07.03.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-425
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā"
Publiskā apspriešana
28.02.2023. - 27.03.2023.
Veselības ministrija
23-TA-422
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā"
Publiskā apspriešana
28.02.2023. - 14.03.2023.
Zemkopības ministrija