Sabiedrības līdzdalība

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
23-TA-1286
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība"
Publiskā apspriešana
22.05.2023. - 05.06.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-1270
Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu
Publiskā apspriešana
26.05.2023. - 09.06.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-1261
Prasības mājas (istabas) dzīvnieka atsavināšanai un sludinājumam
Publiskā apspriešana
24.05.2023. - 07.06.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-1258
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.7. pasākuma "Reģionālās kultūras infrastruktūras attīstība kultūras pakalpojumu pieejamības uzlabošana" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
19.05.2023. - 01.06.2023.
Kultūras ministrija
23-TA-1256
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.5. pasākuma "Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
19.05.2023. - 01.06.2023.
Kultūras ministrija
23-TA-1239
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 547 "Noteikumi par atliktajām piegādēm"
Publiskā apspriešana
18.05.2023. - 01.06.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-1224
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 24. maija noteikumos Nr. 319 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu, kā arī valsts atbalstu zvejniecības un akvakultūras attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā"
Publiskā apspriešana
16.05.2023. - 30.05.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-1205
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 198 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"
Publiskā apspriešana
12.05.2023. - 26.05.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-1199
Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu izstrādes procesā
Publiskā apspriešana
24.05.2023. - 14.06.2023.
Valsts kanceleja
23-TA-1175
Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam specifiskā atbalsta mērķa Nr. 4.3.4. "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.7. pasākuma "Nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem, pilnveidojot resocializācijas sistēmas efektivitāti, vienlaikus sekmējot bijušo ieslodzīto iekļaušanos, vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
15.05.2023. - 25.05.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-1173
Grozījums Prokuratūras likumā
Publiskā apspriešana
19.05.2023. - 02.06.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-1157
Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformas noteikumi
Publiskā apspriešana
18.05.2023. - 01.06.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-1156
Grozījumi Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likumā
Publiskā apspriešana
29.05.2023. - 09.06.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-1155
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 197 "Atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai platībatkarīgo un dzīvniekatkarīgo saistību īstenošanai"
Publiskā apspriešana
09.05.2023. - 23.05.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-1149
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās"
Publiskā apspriešana
22.05.2023. - 05.06.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-1129
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.8. pasākuma "IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
10.05.2023. - 23.05.2023.
Valsts kanceleja
23-TA-1103
Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna papildinājumu
Publiskā apspriešana
18.05.2023. - 01.06.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-1102
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.7. pasākuma "Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgai attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
15.05.2023. - 29.05.2023.
Valsts kanceleja
23-TA-1091
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.1. pasākuma „Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
08.05.2023. - 22.05.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-1090
Ārējo automātisko defibrilatoru uzstādīšanas, ekspluatācijas, uzraudzības kārtība
Publiskā apspriešana
15.05.2023. - 14.06.2023.
Veselības ministrija
23-TA-1064
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot digitālo savienojamību” 1.4.1.4. pasākuma "Vienotā kiberdrošības infrastruktūra” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
09.05.2023. - 23.05.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-1062
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 30. janvāra noteikumos Nr. 63 "Noteikumi par probācijas klientam sniegto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu līdzfinansēšanas kārtību un apmēru"
Publiskā apspriešana
27.05.2023. - 12.06.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-1052
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"
Publiskā apspriešana
10.05.2023. - 09.06.2023.
Veselības ministrija
23-TA-1047
Grozījumi Autortiesību likumā
Publiskā apspriešana
27.04.2023. - 11.05.2023.
Kultūras ministrija
23-TA-1044
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.- 2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" 4.3.5.5. pasākuma "Pieeja tiesiskumam" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
28.04.2023. - 16.05.2023.
Tieslietu ministrija