Tiesību aktu portāla privātuma politika

Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā (turpmāk – TAP portāls) jūsu personas dati tiek apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

TAP portāla pārzinis, tai skaitā personu datu pārzinis, ir Valsts kanceleja (VK), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem – Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji – Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Jūsu privātums un datu aizsardzība TAP portālā mums ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka pirms savu personas datu iesniegšanas, autentificējoties TAP portālā, esat izlasījuši šo Politiku un izvēloties pogu “Piekrist”, esat akceptējuši savu datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot TAP portālam savus personas datus, VK ir aprakstījusi, kā un kādiem nolūkiem TAP portālā tie tiek apstrādāti. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata, ko nosaka pēc “Valsts kancelejas nolikums” saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 16.panta pirmo daļu.

TAP portāla darbībā iesaistītie darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

TAP portāla privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā), sniegt vispārīgu informāciju par organizēto un veikto personas datu apstrādi.

TAP pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

  • Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pants.
  • Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumi Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība”.
  • Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumi Nr. 402 “Valsts pārvaldes epakalpojumu noteikumi”.
  • Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”.
  • Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumi Nr. 606 “Ministru kabineta kārtības rullis”.

Jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. TAP portāla pārzinis izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. TAP portāla personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personu datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams datu apstrādes nolūkiem. Personu datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai paaugstinātu personu datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

  • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
  • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
  • citās darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē TAP portāla darbības nodrošināšanā iesaistītās iestādes;
  • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. TAP portāla personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

TAP portālā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, informācijas izvēles parametri, datu plūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

TAP portālā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus TAP līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas normas, kas ir attiecināmas uz personas datu apstrādi.

TAP portāla publicētajā saturā tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību TAP portāla, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e‑pastu pasts@mk.gov.lv, kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar iestādes nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis Valsts kancelejā ir Aldis Apsītis (e‑pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv).

Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Sīkdatnes

TAP portāla apmeklējuma nodrošināšanai tiek izmantotas tikai tehniskās sesijas sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Lai nodrošinātu TAP portāla pieejamību, tā darbībai tiek izmantotas tikai obligātās tehniskās sīkdatnes. Esmu informēts par sīkdatņu izmantošanu un, turpinot darboties šajā vietnē, piekrītu to izmantošanai.

Izmantotās sīkdatnes ir tehnoloģiski nepieciešama sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama.

_vkp_pub_session_tapportals_mk_gov_lv Sesijas sīkdatne
allowCookies Patstāvīgā sīkdatne, kurā tiek saglabāta pazīme, ka lietotājs piekritis esošai sīkdatņu lietojumam

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz jūsu datora atmiņu TAP portāla vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatne tiek nosūtīta uz tās izcelsmes vietni, vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatne darbojas kā konkrētas vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnē uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. TAP portāla personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

TAP portāla neievieto nevienu trešās puses sīkdatni. Apmeklējot TAP portālu var uzrādīties arī LVRTC, kā pieslēguma servisa nodrošinātāja sesijas tipa sīkdatne TS****** (piemēram, TS018d884b).

Ja pirms TAP portāla apmeklējuma esiet apmeklējis www.mk.gov.lv tīmekļa vietni un tajā norādījis, ka piekrīt visām sīkdatnēm, tad TAP publiskā portāla apmeklējumā arī var uzrādīties mk.gov.lv domēna specifiskā sīkdatne, piemēram _GA un _GID (Google analītiskās sīkdatnes).