Anotācija (ex-ante)

21-TA-700: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
 " sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Ministru kabineta (turpmāk – MK) rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (turpmāk – rīkojuma projekts) izstrādāts, pamatojoties uz MK 2021.gada 9.jūlija rīkojumu Nr.508 “Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības” 5.punktu (turpmāk – MK 2021.gada 9.jūlija rīkojums Nr.508).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Nepieciešams veikt Latvijas līdzfinansējuma daļas samaksu Eiropas Komisijai par ziedoto vakcīnu transportēšanu uz Albāniju, Moldovu, Tunisiju un Keniju.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ar 2021.gada 6. jūlijā MK apstiprināto informatīvo ziņojumu “Vakcīnu ziedošana un pārdošana trešajām valstīm” (sēdes prot. Nr.51 152.§) (turpmāk – informatīvais ziņojums) un rīkojuma projektu “Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības”” tika noteikti principi un prioritārie reģioni, turpmāk lemjot par vakcīnu ziedošanu vai tālāku pārdošanu trešajām valstīm atkarībā no pieejamo vakcīnu apjoma.

Saskaņā ar MK 2021.gada 9.jūlija rīkojuma Nr.508 1.punktu, MK deva atļauju Veselības ministrijai nodot bez atlīdzības konkrētam trešajām valstīm - Gruzijai, Moldovai, Melnkalnei, Albānijai un Kenijai - 165 600 AstraZeneca vakcīnu devu. Gruzija un Melnkalne no vakcīnu dāvinājuma atteicās; Moldova, Albānija un Kenija  informēja, ka ir gatavas pieņemt vakcīnu ziedojumu. Sakarā ar Melnkalnes atteikumu, Kenijai tika piedāvāts saņemt 55 200 vakcīnu, kam Kenija piekrita.

Līdz ar 2021.gada 14.jūlija MK apstiprinātajiem grozījumiem (MK 15.07.2021. rīkojumu Nr.516 “Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 9.jūlija rīkojumā Nr.508 “Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības””) MK 2021.gada 9.jūlija rīkojumā Nr.508 tika izslēgts konkrēto ziedojuma saņēmējvalstu saraksts, tādejādi dodot elastību situācijā, ja kāda no sākotnējā rīkojumā minētajām valstīm no vakcīnu dāvinājuma atsakās. Šādā situācijā vakcīnas tiek piedāvātas citai valstij saskaņā ar informatīvajā ziņojumā izvirzītajiem principiem un prioritārajiem reģioniem.

Ņemot vērā izteikto palīdzības lūgumu un informatīvajā ziņojumā izteiktos principus un prioritāšu secību 50 400 sākotnēji Gruzijai domātās vakcīnas tika piedāvātas Tunisijai. Tādējādi vakcīnu ziedojumi tika veikti šādām valstīm:
Tunisija – 49 8001 vakcīnu devu, nosūtītas uz Tunisiju 28.jūlijā;
Moldova – 30 000 vakcīnu devu, nosūtītas uz Moldovu 6.augustā;
Albānija – 30 000 vakcīnu devu, nosūtītas uz Albāniju 26.augustā;
Kenija – 55 200 vakcīnu devu, nosūtītas uz Keniju 27.augustā.

Lai varētu nogādāt AstraZeneca vakcīnu devas trešajām valstīm atbilstoši MK 2021.gada 9.jūlija rīkojuma Nr.508 4.punktam Eiropas Savienības Civilās aizsardzības mehānisma nacionālais kontaktpunkts pieteicās Ārkārtas reaģēšanas koordinācijas centra (ERCC) brokeru pakalpojumam.

Šobrīd Latvija no EK ir saņēmusi 4 rēķinus par Latvijas līdzfinansējuma daļas samaksu par ziedoto vakcīnu transportēšanu uz Albāniju, Moldovu, Tunisiju un Keniju. Latvijas līdzfinansējuma daļa veido 25% no kopējās piegādes līguma summas.

1 Saistībā ar kļūdu noliktavas uzturētāja darbība, 600 vakcīnu devas no to vakcīnu krājuma, kas sākotnēji bija paredzēts ziedošanai Tunisijai, tika nosūtītas patērētājiem Latvijā. Līdz ar to faktiski Tunisijai tika ziedotas 49 800 vakcīnu devas 50 400 vakcīnu devu vietā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Rīkojuma projekts paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) finansējumu 4 744 euro apmērā, lai nodrošinātu Latvijas līdzfinansējuma daļas samaksu par ziedoto vakcīnu transportēšanu uz Albāniju, Moldovu, Tunisiju un Keniju.
Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1.punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
Finanšu ministrs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēs Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1.punktā minētajām apropriācijas izmaiņām un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas nebūs iebildusi pret apropriācijas izmaiņām, veiks apropriācijas izmaiņas.       
Risinājuma apraksts
Nepieciešams MK lēmums par finansējuma piešķiršanu, lai veiktu Latvijas līdzfinansējuma daļas samaksu Eiropas Komisijai par ziedoto vakcīnu transportēšanu uz Albāniju, Moldovu, Tunisiju un Keniju.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
4 744
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
4 744
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-4 744
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-4 744
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
4 744
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
         Rīkojuma projekts paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) finansējumu 4 744 euro apmērā, lai nodrošinātu Latvijas līdzfinansējuma daļas samaksu par ziedoto vakcīnu transportēšanu uz Albāniju, Moldovu, Tunisiju un Keniju.

       Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1.punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

       Finanšu ministrs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēs Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1.punktā minētajām apropriācijas izmaiņām un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas nebūs iebildusi pret apropriācijas izmaiņām, veiks apropriācijas izmaiņas.                
        Latvija no Eiropas Komisijas ir saņēmusi rēķinus par Latvijas līdzfinansējuma daļas samaksu par ziedoto vakcīnu transportēšanu uz Albāniju, Moldovu un Tunisiju un Keniju. (Skatīt rēķinus pielikumā).
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Projekts šo jomu neskar.
 
Cita informācija
Izdevumi tiks veikti Veselības ministrijas budžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” ietvaros, līdzekļus pārdalot no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Projekts šo jomu neskar.
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts

Projekts šo jomu neskar.

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nacionālais veselības dienests
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Projekts šo jomu neskar.

6.4. Cita informācija


Projekts šo jomu neskar.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija


Projekts šo jomu neskar.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija


Projekts šo jomu neskar.
Pielikumi
1. pielikums
Nosaukums
DebitNote_3242109881_LV_ALB
2. pielikums
Nosaukums
DebitNote_3242110307_LV_TUN
3. pielikums
Nosaukums
DebitNote_3242110546_LV_MOL
4. pielikums
Nosaukums
DebitNote_3242111310_LV_KEN