Anotācija (ex-ante)

21-TA-544: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par atļauju Jekaterinai Macukai savienot amatu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 6. panta ceturtā daļa, 7. panta ceturtā daļa,  8.1 panta trešā daļa.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Atļaut savienot Datu valsts inspekcijas direktora amatu ar īstermiņa eksperta amatu Eiropas Savienības projektā “Atbalsts strukturētam politikas dialogam, Asociācijas līguma ieviešanas koordinācijai un tiesību aktu tuvināšanas procesa uzlabošanai” Moldovā (“Support for structured policy dialogue, coordination of the implementation of the Association Agreement and enhancemmentof the legal approximation process”Moldova).
Spēkā stāšanās termiņš
Jebkādi citi nosacījumi (atrunāti tiesību aktā)
Pamatojums
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Datu valsts inspekcijas direktore Jekaterina Macuka lūdz savienot Datu valsts inspekcijas amatu ar īstermiņa eksperta amatu Eiropas Savienības projektā. Saskaņā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (turpmāk - likums) var savienot valsts amatpersonas amatu ar iepriekš minētiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi.
Ar Ministru kabineta 2020. gada 26. februāra rīkojumu Nr. 74 “Par Jekaterinu Macuku” Jekaterina Macuka iecelta Datu valsts inspekcijas direktora amatā ar 2020. gada 27. februāri.   
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
-
Risinājuma apraksts
Saskaņā ar likuma 8.1 panta trešo daļu personai, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, pirms amatu savienošanas rakstveidā iesniedz amatpersonai (institūcijai), kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina personu valsts amatpersonas amatā, lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
Savukārt minētā panta piektās daļas 1. un 1.1 apakšpunktā noteikts, ka iestādes vadītājam, saņemot šā panta trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums:
- izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai;
- izvērtēt, vai amatu savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde paredzēta ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to uzdevumā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
-
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi