Anotācija (ex-ante)

21-TA-213: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Nepieciešamība piešķirt finanšu līdzekļus 2022. gadā plānotu četru nacionālas nozīmes starptautisku sporta sacensību organizēšanai Latvijā.
Apraksts
Latvijas Nacionālās sporta padomes 2021. gada 11. novembra sēdē nolemtais (prot. Nr.5 4.§)
Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Likuma par budžetu un finanšu vadību 12. panta pirmā daļa.
Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 41. un 43. punkts.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Piešķirt finanšu līdzekļus 1 306 854 euro apmērā 2022. gadā plānotu četru nacionālas nozīmes starptautisku sporta sacensību organizēšanai Latvijā - FIBV pasaules kausa posma pludmales volejbolā "Volleyball World" Beach Pro Tour licences iegādei un naudas balvu fonda maksājuma daļai (431 854 euro), pasaules čempionāta motokrosā MXGP klasē posma organizēšanas licences iegādei (375 000 euro), FIA Eiropas rallija čempionāta posma organizēšanas licences iegādei (300 000 euro) un FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posma organizēšanas licences iegādei (200 000 euro).
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Latvijas Nacionālās sporta padomes 2019.gada 5.jūnija sēdē tika pieņemts zināšanai (prot.Nr.3 4.§) aktualizētais 2020. – 2022. gadā Latvijā plānoto nacionālas nozīmes starptautisko sporta sacensību un valsts mēroga komplekso sporta sacensību (Latvijas Olimpiādes un Latvijas Jaunatnes olimpiādes) kalendārs (turpmāk - Kalendārs), saskaņā ar kuru 2022.gadā Latvijā norisināsies vairākas nacionālas nozīmes starptautiskas sporta sacensības (piemēram, Pasaules čempionāta posms rallijkrosā un  motokrosā, Eiropas čempionāta posms rallijā, Pasaules kausa posms pludmales volejbolā, kamaniņu sportā, Pasaules un Eiropas kausa posmi bobslejā divniekiem un skeletonā,  u.c.), kuru sekmīgai norisei nepieciešami ievērojami papildus līdzekļi. Ņ2022. gadā Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) valsts budžeta programmas 09.00.00 "Sports" apakšprogrammā 09.16.00 "Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā" paredzēti 242 415 euro, kas ir nepietiekami Kalendārā iekļauto sacensību līdzfinansēšanai, turklāt daļai Latvijas organizatoru iespējami drīzā laikā šo starptautisko sporta sacensību organizatoriem jāsniedz atbilde par sacensību norises iespējamību Latvijā. Viens no risinājumiem ir daļēja valsts līdzfinansējuma piešķiršana vēl 2021. gadā, turklāt atbalstot tādu 2022. gadā paredzēto sporta sacensību finansēšanu, kuras (1) ir tikušas atbalstītas arī iepriekšējos gados; (2) ir notikušas paaugstinātos epidemioloģiskās drošības apstākļos, kas ieviesti Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai; (3) sacensību rīkošanas tiesības 2022. gadā jau ir piešķirtas un to organizēšana Latvijā ir saistīta ar sacensību licences iegādi (t.i., sacensību rīkošanas maksu, kas jāveic attiecīgo sacensību starptautiskajiem organizatoriem (organizēšanas tiesību turētājiem)), turklāt licences maksas samaksa ir priekšnosacījums, lai garantētu Latvijas sacensību palikšanu attiecīgā sporta veida starptautiskā pasākumu kalendārā 2022. gadam un attiecīgi šīs sacensības Latvijā varētu notikt; (4) izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanas licences iegādi, to organizatori var segt līdz 2021. gada 31. decembrim (nodrošinot to pārskaitīšanu starptautiskajam sacensību organizatoram (organizēšanas tiesību turētājam)) un netiek radītas saistības papildu valsts budžeta izdevumiem turpmākajiem gadiem; (5) pārējās sacensību organizēšanas izmaksas sedz to organizators. Izvērtējot Kalendārā iekļautās sacensības, minētajiem kritērijiem atbilst 2022. gada pasaules čempionāta motokrosā MXGP klasē posms (organizē biedrība "Latvijas Motosporta federācija" (turpmāk - LaMSF) un SIA "Kristers Serģis moto"), 2022. gada FIA Eiropas rallija čempionāta posms (organizē biedrība "Latvijas Automobiļu federācija" (turpmāk - LAF) sadarbībā ar SIA "RA Events"), 2022. gada FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posms (organizē LAF sadarbībā ar SIA "RA Events") un 2022. gada FIBV pasaules kausa posms pludmales volejbolā "Volleyball World" Beach Pro Tour (organizē biedrība "Latvijas Volejbola federācija"). Ievērojot Sporta likuma 10.panta ceturtajā daļā un 13.panta ceturtajā daļā noteiktās atzīto sporta federāciju tiesības, sacensību rīkošanas licences segšanai valsts budžeta līdzekļi piešķirami attiecīgajā sporta veidā atzītajām sporta federācijām – attiecīgi LaMSF, LAF un LVF. Visu četru minēto sacensību organizēšanas licences (LVF gadījumā - arī naudas balvas fonda daļas maksājums) kopsumma ir 1 306 854 euro.

Jautājums par finansējuma piešķiršanu 2021. gada nogalē un 2022. gadā Latvijā plānoto nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai (tai skaitā Ministru kabineta rīkojuma projektā iekļautajiem sporta pasākumiem) izskatīts Latvijas Nacionālās sporta padomes 2021. gada 11. novembra sēdē, kā rezultātā tika nolemts (prot. Nr.5 4.§) aicināt Ministru kabinetu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt IZM 1 306 854 euro Ministru kabineta rīkojuma projektā minētajiem sporta pasākumiem.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nepieciešamība piešķirt finanšu līdzekļus 2022. gadā plānotu četru nacionālas nozīmes starptautisku sporta sacensību organizēšanai Latvijā.
Risinājuma apraksts
No valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt IZM 1 306 854 euro, tai skaitā:
(1) 431 854 euro pārskaitīšanai LVF, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar 2022. gada FIBV pasaules kausa posma pludmales volejbolā "Volleyball World" Beach Pro Tour licences iegādi un naudas balvu fonda maksājuma daļu;
(2) 375 000 euro pārskaitīšanai LaMSF, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar 2022. gada pasaules čempionāta motokrosā MXGP klasē posma organizēšanas licences iegādi;
(3) 300 000 euro pārskaitīšanai LAF, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar 2022. gada FIA Eiropas rallija čempionāta posma organizēšanas licences iegādi;
(4) 200 000 euro pārskaitīšanai LAF, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar 2022. gada FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posma organizēšanas licences iegādi.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Alternatīvs risinājums būtu līdzekļu piešķiršana no 2022. gada IZM valsts budžeta programmas 09.00.00 "Sports" apakšprogrammā 09.16.00 "Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā" šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem, tomēr to apjoms (242 415 euro) ir nepietiekams visu četru sacensību līdzfinansēšanai, turklāt 2022. gadā Latvijā ir plānoti arī citi nacionālas nozīmes starptautiski sporta pasākumi.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Finansējuma piešķiršana, lai līdzfinansētu attiecīgo nacionālas nozīmes sporta sacensību organizēšanu, sekmē Latvijas ekonomikas attīstību (ēdināšanas, pārtikas un degvielas mazumtirdzniecības, kā arī viesnīcu un restorānu servisa jomas), tādējādi daļēji vai pilnībā kompensējot ar sacensību organizēšanu saistītos valsts izdevumus, ko apliecina arī vairāki pētījumi par šāda veida sporta sacensību organizēšanas ekonomiskajiem ieguvumiem un ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem. Covid-19 laikā, ņemot vērā ieviestos epidemioloģiskās drošības pasākumus, ārvalstu apmeklētāju skaits gan nav prognozējams.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Saskaņā ar  Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr.421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 41. punktu  līdzekļus no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķir valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem, valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai un to radīto zaudējumu kompensēšanai un citiem neparedzētiem gadījumiem. Līdzekļu piešķiršanu valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem paredz arī Likuma par budžetu un finanšu vadību 12. panta pirmā daļa. Izvērtējot LVF, LaMSF un LAF finanšu pieprasījumus, IZM ieskatā tos var klasificēt kā valstiski īpaši nozīmīgu pasākumu, ko apliecina fakts, ka sacensības ir visaugstākā līmeņa sacensības pludmales volejbolā, motokrosā, rallijā un rallijkrosā, kas plaši tiek translētas pasaules sporta televīzijas kanālos un citos medijos un aptver ļoti plašu auditoriju daudzās pasaules valstīs. Tāpat ir norādāms, ka LVF, LaMSF un LAF ir valstiski nozīmīgas sporta organizācijas, kas nodrošina tām kā atzītajām sporta federācijām Sporta likumā noteikto uzdevumu izpildi. Turklāt Latvijas Nacionālā sporta padome, kas saskaņā ar Sporta likuma 9. panta pirmo daļu ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts sporta politikas izstrādē, veicina sporta attīstību un sadarbību sporta jomā, kā arī lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz sportu, 2021. gada 11. novembra sēdē aicināja Ministru kabinetu minēto nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanas izdevumu līdzfinansēšanai piešķirt līdzekļus tieši no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Tomēr galīgo lēmumu par to var pieņemt tikai Ministru kabinets.

Arī šajā gadā  IZM ir veikusi sākotnējo izvērtējumu par finansējuma piešķiršanas minēto sporta sacensību organizēšanai atbilstību komercdarbības atbalsta kontroles regulējumam.
Lai kādu pasākumu varētu klasificēt kā komercdarbības atbalstu, tam vienlaikus jāatbilst visām četrām kumulatīvām pazīmēm [1]:
1. pazīme: Atbalsts tiek sniegts no publiskiem resursiem;
2. pazīme: Atbalsta saņēmējs veic saimniecisku darbību un attiecībā uz to gūst ekonomiskas priekšrocības, kādas tas nevarētu gūt normālos komercdarbības veikšanas apstākļos;
3. pazīme: Pasākums ir selektīvs pēc sava rakstura;
4. pazīme: Atbalsts ietekmē konkurenci un tirdzniecību Eiropas Savienības iekšējā tirgū.
Konstatējams, ka minētā atbalsta  sniegšana LVF, LaMSF un LAF ar sporta sacensību organizēšanu saistīto izdevumu segšanai nerada konkurences kropļojumu Eiropas Savienības līmenī, jo konkrēto sporta sacensību rīkošanas tiesības 2022. gada sacensību sezonai jau ir piešķirtas (šo sporta sacensību rīkošana tieši Latvijā ir iekļauta attiecīgā sporta veida starptautiskās sporta federācijas (FIBV, FIM un FIA) kalendārā), turklāt tās ir piešķīrusi neatkarīga trešā puse (attiecīgā sporta veida starptautiskā sporta federācija – FIBV, FIM un FIA), kā rezultātā citas valstis un sacensību norises vietas, kuras nav iekļautas attiecīgā sporta veida starptautisko sporta sacensību kalendārā 2022. gada sacensību sezonai, nevar organizēt šāda veida sporta sacensības. Iepriekšminētā rezultātā secināms, ka papildus finansējuma piešķiršana 2022. gada FIBV pasaules kausa posma pludmales volejbolā "Volleyball World" Beach Pro Tour licences iegādei un naudas balvu fonda daļas apmaksai, 2022. gada pasaules čempionāta motokrosā MXGP klasē posma organizēšanas licences iegādei; 2022. gada FIA Eiropas rallija čempionāta posma organizēšanas licences iegādei un 2022. gada FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posma organizēšanas licences iegādei vienlaikus neatbilst visām Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantā noteiktajām pazīmēm un attiecīgi minētais atbalsts nav uzskatāms par komercdarbības atbalstu. 
Papildus minētam uzsverams, ka šo sporta sacensību organizēšana tiešā veidā ir saistīta ar valsts politikas īstenošanu sporta nozarē.

[1] Skatīt Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.pantu un Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • nevalstiskās organizācijas
Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekts pozitīvi ietekmēs biedrības "Latvijas Volejbola federācija", biedrības "Latvijas Motosporta federācija" un biedrības "Latvijas Automobiļu federācija" darbību un veicinās to attīstību.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
1 306 854
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
1 306 854
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-1 306 854
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-1 306 854
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
1 306 854
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Kopējā piešķiramā summa 1 306 854 euro

Lai segtu izdevumus, kas saistīti ar 2022. gada FIBV pasaules kausa posma pludmales volejbolā "Volleyball World" Beach Pro Tour licences iegādi un naudas balvu fonda maksājuma daļu, LVF tiks piešķirti 431 854 euro, kas līdz 2021. gada 31. decembrim veiks pārskaitījumu FIBV sacensību licences maksai (350 000 ASV dolāri), kā arī sacensību naudas balvu fonda daļas apmaksai (150 000 ASV dolāri). Līdzekļi tiks konvertēti Valsts kasē maksājumu veikšanas dienā saskaņā ar Latvijas bankas noteikto valūtas kursu. Gadījumā, ja konvertācijas rezultātā faktiski nepieciešamā summa euro būs lielāka, tad starpību segs LVF no saviem līdzekļiem (kas nav valsts budžeta līdzekļi). Savukārt gadījumā, ja konvertācijas rezultātā faktiski nepieciešamā summa euro būs mazāka, tad starpība tiks atmaksāta valsts budžetā (IZM). Attiecīgas saistības LVF tiks noteiktas Sadarbības līgumā, kas tiks slēgts ar IZM. 

Lai segtu izdevumus, kas saistīti ar 2022. gada pasaules čempionāta motokrosā MXGP klasē posma organizēšanas licences iegādi, LaMSF tiks piešķirti 375 000 euro. LaMSF pēc finansējuma saņemšanas no IZM tos pārskaitīs SIA „Kristers Serģis moto” (Reģ.Nr. 44103018810), kas kā Latvijas posma organizators līdz 2021. gada 31. decembrim nodrošinās šo līdzekļu pārskaitīšanu starptautiskajam sacensību organizatoram (organizēšanas tiesību turētājam). 

Lai segtu izdevumus, kas saistīti ar 2022. gada FIA Eiropas rallija čempionāta posma organizēšanas licences iegādi, LAF tiks piešķirti 300 000 euro. LAF pēc finansējuma saņemšanas no IZM tos pārskaitīs SIA „RA Events” (Reģ. Nr. 41203049203), kas kā Latvijas posma organizators līdz 2021. gada 31. decembrim nodrošinās šo līdzekļu pārskaitīšanu starptautiskajam sacensību organizatoram (organizēšanas tiesību turētājam). 

Lai segtu izdevumus, kas saistīti ar 2022. gada FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posma organizēšanas licences iegādi, LAF tiks piešķirti 200 000 euro. LAF pēc finansējuma saņemšanas no IZM tos pārskaitīs SIA „RA Events” (Reģ. Nr. 41203049203), kas kā Latvijas posma organizators līdz 2021. gada 31. decembrim nodrošinās šo līdzekļu pārskaitīšanu starptautiskajam sacensību organizatoram (organizēšanas tiesību turētājam).
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas". 

Piešķirot finansējumu LVF, LaMSF un LAF, līdzekļi tiks izlietoti līdz 2021. gada 31. decembrim, tiks sasniegts plānotais mērķis (veikta licenču apmaksa; LVF gadījumā - veikta arī naudas balvu fonda daļas apmaksa), kā arī netiks radītas saistības papildu valsts budžeta izdevumiem turpmākajiem gadiem.

Finansējuma piešķiršana, lai līdzfinansētu attiecīgo nacionālas nozīmes sporta sacensību organizēšanu, sekmē Latvijas ekonomikas attīstību (ēdināšanas, pārtikas un degvielas mazumtirdzniecības, kā arī viesnīcu un restorānu servisa jomas), tādējādi daļēji vai pilnībā kompensējot ar sacensību organizēšanu saistītos valsts izdevumus, ko apliecina arī vairāki pētījumi par šāda veida sporta sacensību organizēšanas ekonomiskajiem ieguvumiem un ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem. Covid-19 laikā, ņemot vērā ieviestos epidemioloģiskās drošības pasākumus, ārvalstu apmeklētāju skaits gan nav prognozējams.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Izglītības un zinātnes ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Biedrība "Latvijas Volejbola federācija", Biedrība "Latvijas Motosporta federācija", Biedrība "Latvijas Automobiļu federācija"
Cits
Latvijas Nacionālā sporta padome, kas saskaņā ar Sporta likuma 9. panta pirmo daļu ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts sporta politikas izstrādē, veicina sporta attīstību un sadarbību sporta jomā, kā arī lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz sportu.

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Konsultatīvā padome
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
Jautājums par finansējuma piešķiršanu 2021. gada nogalē un 2022. gadā Latvijā plānoto nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai (tai skaitā Ministru kabineta rīkojuma projektā iekļautajiem sporta pasākumiem) ir izskatīts un atbalstīts Latvijas Nacionālās sporta padomes 2021. gada 11. novembra sēdē (prot. Nr.5 4.§).

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Latvijas Nacionālās sporta padomes 2021. gada 11. novembra sēdē pieņemts lēmums (prot. Nr.5 4.§) aicināt Ministru kabinetu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 1 306 854 euro Rīkojuma projektā minēto 2022. gadā Latvijā plānoto nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu ministrija
  • Izglītības un zinātnes ministrija
  • Biedrība "Latvijas Volejbola federācija"
  • Biedrība "Latvijas Motosporta federācija"
  • Biedrība "Latvijas Automobiļu federācija"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Pozitīva ietekme uz NAP2027 rādītāju [379] Latvijā sarīkoto starptautisko sporta sacensību un dalībnieku skaits gadā

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Nacionālas nozīmes starptautisko sporta sacensību norisei ir netieši pozitīva ietekme uz sacensību norises vietu attīstību. Sacensības norisināsies Rīgā (rallijkross), Jūrmalā (pludmales volejbols), Ķegumā, Ogres novadā (motokross), kā arī Liepājā un Talsos (rallijs).

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi