Anotācija (ex-ante)

24-TA-606: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par nekustamā īpašuma "Dzeņi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 9. panta pirmā daļa.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" (turpmāk – Rail Baltica projekts) īstenošanas vajadzībām no juridiskas personas atsavināt tai piederoša nekustamā īpašuma "Dzeņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 004 0347) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 005 0203) 0,04 ha platībā – Codes pagastā, Bauskas novadā (pirms sadales zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0148).
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Īstenojot Rail Baltica projektu, nepieciešams atsavināt īpašniekam piederoša nekustamā īpašuma "Dzeņi" Codes pagastā, Bauskas novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 004 0347) (turpmāk – Nekustamais īpašums) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 005 0203) 0,04 ha platībā (turpmāk – Zemes vienība vai Nekustamā īpašuma daļa).
Rail Baltica projekta īstenošanai paredzētā darbība, nosakot dzelzceļa līnijas trases novietojumu Latvijas teritorijā, akceptēta ar Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojumu Nr. 467 "Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu". Ar Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojumu Nr. 468 "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica" noteikts nacionālo interešu objekta statuss.
Saskaņā ar pilnsabiedrības "RB Latvija" veiktās izpētes "Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica Latvijas posma detalizēta tehniskā izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums" tehniskajiem risinājumiem un to detalizāciju būvprojektā Rail Baltica trases robeža skar Nekustamā īpašuma daļu.
Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešams atsavināt Nekustamā īpašuma daļu – zemes vienību (kadastra apzīmējums 4052 005 0203) 0,04 ha platībā, kas ir nepieciešama valsts nozīmes ceļa būvniecībai (valsts ceļa nodalījuma josla).
Nekustamā īpašuma daļa tiek atsavināta publiskās lietošanas dzelzceļa transporta infrastruktūras projekta attīstībai un atbilstoši akciju sabiedrības "RB Rail" sniegtajai informācijai par būvprojekta tehniskajiem risinājumiem un projektēto autoceļu nozīmi, atsavināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai, ievērojot likuma "Par autoceļiem" 4. panta regulējumu.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000496774. Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu nostiprinātas juridiskai personai (turpmāk – Īpašnieks).
Nekustamais īpašums pēc zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 005 0148) sadales sastāv no sešām zemes vienībām:
1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0202, platība – 1,65 ha;
2) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0203, platība – 0,04 ha;
3) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0328, platība – 3,3 ha;
4) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 006 0015, platība – 4,1 ha;
5) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 007 0075, platība – 2 ha;
6) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0390, platība – 12,5 ha.
Nekustamajam īpašumam Zemesgrāmatā nav reģistrētas ķīlas tiesības vai hipotēkas, piedziņas atzīmes, nomas vai apbūves tiesības. Zemesgrāmatā Nekustamajam īpašumam norādītas sekojošas lietu tiesības, kas apgrūtina Nekustamo īpašumu:
1) atzīmes veidā - ceļa servitūta teritorija – 0,05 ha; Atbilstoši tiesu praksei saistībā ar zemes reformu zemesgrāmatā ierakstīta atzīme par ceļa servitūtu nenodibina lietu tiesību – servitūtu Civillikuma izpratnē, līdz ar to arī nenodibina liettiesisku tiesību aprobežojumu par labu noteiktām personām vai īpašumiem;
2) nostiprināts zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0390 ceļa servitūts par labu akciju sabiedrībai "Conexus Baltic Grid", reģistrācijas numurs 402030416505, ceļa garums 961 m, ceļa platums 3,5 m. Pamats: 2016. gada 14. jūnija līgums par ceļa servitūta nodibināšanu un piebraucamā ceļa izbūvi, 2017. gada 16. marta pārjaunojuma līgums Nr. 198 par 2016. gada 14. jūnija Līguma par ceļa servitūta nodibināšanu un piebraucamā ceļa izbūvi (LG Nr. 403) pārjaunošanu.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) atsavināmajai Zemes vienībai ir reģistrēti šādi apgrūtinājumi:
1) ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju – 0,01 ha;
2) ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem lauku apvidos – 0,04 ha;
3) ceļa servitūta teritorija – 0,001 ha.
Zemes vienības lietošanas mērķis ir "Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes  nodalījuma joslā" (kods 1101), platība 0,04 ha, platības sadalījums pa lietošanas veidiem – lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 0,04 ha.
Atbilstoši Aizsargjoslu likumā noteiktajam, lai ievērotu ar attiecīgās aizsargjoslas veidu noteiktos ierobežojumus un aizsargātu objektus vai arī vidi un cilvēkus, Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamo būvdarbu izpildē būs ievērojami vispārējie un speciālie būvnoteikumi, kas noteic pienākumu pie būvdarbu ieceres dokumentācijas izstrādes saņemt atbildīgo institūciju (valsts institūciju) un inženiertīklu īpašnieku tehniskos noteikumus, tai skaitā arī vietējās pašvaldības saskaņojumu, ja to paredz saistošie noteikumi.

Nodalot Rail Baltica projektam nepieciešamo Nekustamā īpašuma daļu, veidojas atlikusī zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 005 0202) 1,65 ha platībā (pirms sadales zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0148 daļa 1,6475 ha platībā), kas atbilstoši Bauskas novada pašvaldības 2023. gada 16. marta atzinumam Nr. BNP/2023/4.7/500/N turpmāk ir izmantojama patstāvīgi.
Nekustamā īpašuma atlikušajai daļai – zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 005 0202) 1,65 ha platībā tiks nodrošināta piekļuve no projektētā valstij piederoša pašvaldības nozīmes ceļa.
Nekustamā īpašuma Īpašnieks atbildē uz atsavināšanas paziņojumu norādīja, ka viņaprāt, aprēķinot atlīdzību, ir jāņem vērā:
1)platības izņemšana no ražošanas, kā rezultātā no tās netiks iegūta raža, jo zeme ir iznomāta Avotas Ilzes Codes pagasta zemnieku saimniecībai "Landmaņi";
2)ieņēmumu samazināšanās – no zemes vienības atsavināmās daļas netiks iegūta raža;
3)veiktie ieguldījumi nekustamajā īpašumā – barības vielu pieaugums (t.i. lauksaimniecības zemes auglības pieaugums) saimnieciskās darbības rezultātā;
4)lauka konfigurācijas izmaiņas - veidojas neregulāras formas lauka malas no jauna būvējamo ceļu un pārbrauktuvju dēļ, līdz ar to turpmāk tiek apgrūtināta lauka apstrāde, palielinās degvielas patēriņš, laika patēriņš, tehnikas nolietojums;
5)iespēja novākt ražu;
6)meliorācijas sistēma, garantijas;
7)piekļuves nodrošināšana atlikušajam zemesgabalam un piekļuves iespējas ar lauksaimniecības tehniku (ceļa segums un nestspēja, lai pa tiem varētu pārvietoties smagsvara lauksaimniecības tehnika);
8)izdevumi par paliekošās zemes vienības daļas uzmērīšanu, robežplānu sagatavošanu, kā arī ierakstīšanu zemesgrāmatā;
9)jauna zemesgabala iegādes neiespējamība un pensijas kapitāla samazināšanās;
10)līdzvērtīgs nekustamais īpašums kā kompensācija par Nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu.
Vienlaikus Īpašnieks ir sniedzis viedokli, ka valstij vajadzētu saskaņot savu rīcību dzelzceļa būvniecībā ar plānotā Bauskas apvedceļa būvniecību, lai mazinātu negatīvo būvniecības ietekmi uz lauksaimniecisko ražošanu un netiktu bezjēdzīgi tērēta nauda nepareizi un vairākas reizes izbūvējot pievedceļus īpašumiem.
Atbilstoši Civillikuma 2174. pantam, atsavinot nomas priekšmetu, ieguvējam jāievēro nomas līgums tikai tad, ja tas ierakstīts zemes grāmatās (2126. p.). Konkrētajā situācijā valstij nav pamata pārņemt zemes nomas līguma saistības, jo šo saistību pārņemšana nav samērojama ar attiecīgo sabiedrības vajadzību nodrošināšanu, t.i. Nekustamā īpašuma daļa pāries valsts īpašumā brīva no visiem apgrūtinājumiem un nastām, kuras Nekustamajam īpašumam bija uzliktas saistību rezultātā un par kurām institūcija nav tieši paziņojusi, ka tā uzņemas attiecīgos apgrūtinājumus un nastas.

Pamatojoties uz Likuma 9. pantu un Ministru kabineta 2011. gada 15. marta noteikumu Nr. 204 "Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi) 36.1. apakšpunktu, Satiksmes ministrija ar 2024. gada 7. marta lēmumu Nr. 03.1-14/914 apstiprināja taisnīgas atlīdzības apmēru par nekustamā īpašuma "Dzeņi" Codes pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr. 4052 004 0347, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0203 0,04 ha platībā, atsavināšanu, nosakot to 576,00 EUR (pieci simti septiņdesmit seši euro un 00 centi) jeb 1,44 EUR (viens euro un 44 centi) par vienu zemes kvadrātmetru.
Nekustamā īpašuma Īpašniekam sniegta informācija attiecībā uz prasījumiem:
1) noraidīts prasījums par platības izņemšanu no ražošanas, kā rezultātā no tās nekad netiks iegūta raža un par ieņēmumu samazināšanos, jo nekustamā īpašuma atsavināmās daļas novērtēšanā ir pielietota tirgus (salīdzināmo darījumu) pieeja, kas nodrošina Nekustamā īpašuma Īpašniekam ienesīguma produktivitātes rādītāju kompensēšanu, jo ir ņemts vērā lauksaimniecības zemes kvalitatīvais novērtējums un salīdzinājumam tika veikta to darījumu (salīdzināmo darījumu) apskate, kas sniedz informāciju par darījumiem ar līdzvērtīgas kvalitātes lauksaimniecības zemēm. Tirgus darījumos ar lauksaimniecības zemēm potenciālie pircēji ir jau ņēmuši vērā potenciālo ienesīgumu. Attiecīgi papildus tirgus vērtībai iespējamo ieņēmumu zuduma kompensēšanai nav pamata;
2) noraidīts Īpašnieka prasījums par veiktajiem ieguldījumiem nekustamajā īpašumā, kā rezultātā pieaugusi augsnes auglība – tā kā vērtētājam nav pieejami visi Īpašnieka sniegtie parametri attiecībā uz zemes auglību salīdzināmajos darījumos, vērtētājs aprēķinos ņem vērā LIZ kvalitātes novērtējumu ballēs, kas vērtējamajam īpašumam Kadastra informācijas sistēmā uzrādīts 70 balles. Vērtētāji apliecina, ka aprēķinos izmantoti salīdzināmie darījumi, kuri ir bijuši vieni no vērtīgākajiem pēdējā gada laikā;
3) noraidīts Īpašnieka prasījums par lauka konfigurācijas izmaiņām, kā rezultātā veidojas neregulāras formas lauka malas no jauna būvējamo ceļu un pārbrauktuvju dēļ, līdz ar to turpmāk tiek apgrūtināta lauka apstrāde, palielinās degvielas patēriņš, laika patēriņš, tehnikas nolietojums – zemes gabala konfigurācijai nav būtisku izmaiņu, bet piekļuves iespējas tiek nedaudz uzlabotas – gar īpašuma DA malu tiks izbūvēts piebraucamais ceļš ar nobrauktuvi īpašumā. Vērtības samazinājums atlikušajai (neatsavināmajai) zemes vienībai nav konstatēts;
4) noraidīts Īpašnieka prasījums par citu nekustamo īpašumu kā atlīdzības kompensācijas veidu, jo no Bauskas novada pašvaldības, kā arī Satiksmes ministrijas ir saņemtas atbildes vēstules, kurās minētās institūcijas informē par to, ka īpašumā vai valdījumā nav nekustamo īpašumu, kas būtu izmantojami kā līdzvērtīgi atlīdzības kompensācijas objekti. Iepriekš minētais attiecas arī uz Īpašnieka 2023. gada 31.jūlija elektroniskā pasta vēstulē norādītajām konkrētām Bauskas novada pašvaldībai piederošām zemes vienībām;
5) noraidīts prasījumu par jauna zemesgabala iegādes neiespējamību un pensijas kapitāla samazināšanos – atbilstoši Likuma 25. pantam, Civillikuma (Civillikuma 8. nodaļa – Zaudējumi un to atlīdzība) un Civilprocesa likumā noteiktajam, jebkuriem īpašnieka pieteiktiem zaudējumiem jābūt balstītiem uz nepārprotamiem, objektīviem un pārliecinošiem apsvērumiem, nevis uz pieņēmumiem, kas nav balstīti uz dokumentiem. Par saņemto atlīdzības apmēru Īpašniekam ir rīcības brīvība iegādāties citu nekustamo īpašumu vai izvēlēties citu ieguldījumu veidu;
6) Īpašnieks informēts par to, ka jautājums par ražas novākšanas iespējām tiks risināts, slēdzot pirkuma līgumu, kurā tiks noteikts termiņš nekustamā īpašuma daļas atbrīvošanai, ievērojot arī plānotos būvdarbu uzsākšanas termiņus, vai arī Īpašnieks varēs iesniegt pierādījumus par zaudējumu esamību pēc pirkuma līguma noslēgšanas atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 2. punktam;
7) Īpašnieks informēts par to, ka, atbilstoši par projektēšanu atbildīgās akciju sabiedrības "RB Rail" sniegtajai informācijai, Rail Baltica projekta ietvaros meliorācijas sistēmas darbība nodrošināma atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, kuri paredz, ka meliorācijas sistēmas darbība nedrīkst tikt pasliktināta vai traucēta. Projektējot un pārbūvējot esošo meliorācijas sistēmu, par projektēšanu atbildīgā un par būvdarbiem atbildīgā institūcija nodrošinās Īpašniekam piederošajā atlikušajā (neatsavināmajā) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0148 (pēc zemes vienības sadales – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0202) daļā esošo likumīgi izbūvēto meliorācijas sistēmu funkcionalitātes saglabāšanu un to darbības nepasliktināšanu;
8) Īpašnieks informēts par to, ka, atbilstoši par projektēšanu atbildīgās akciju sabiedrības "RB Rail" sniegtajai informācijai, par piekļuves nodrošināšanu atlikušajai (neatsavināmajai) zemesgabala daļai, kā arī iespēju tai piekļūt ar lauksaimniecības tehniku – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0148 daļas atlikušajai (neatsavināmajai) daļai (pēc zemes vienības sadales – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0202) Rail Baltica projekta īstenošanas ietvaros tiks nodrošināta piekļuve no projektēta pašvaldības nozīmes autoceļa. Pašvaldības nozīmes piekļuves ceļu platums paredzēts 5,5m ar nestspēju E=290MPa, kas nodrošina arī lauksaimniecības tehnikas pārvietošanos. Kā arī aptuveni ik pēc 500m ir ceļa paplašinājums, lai nodrošinātu tehnikas izmainīšanos uz ceļa. Ceļa segums - nesaistītu minerālmateriālu maisījums (grants), bet krustojuma/pieslēguma zonās ar valsts autoceļu – asfalta segums
9) Īpašnieks informēts par to, ka izdevumus par atlikušās (neatsavināmās) zemes vienības daļas uzmērīšanu, robežplānu sagatavošanu, kā arī ierakstīšanu zemesgrāmatā segs Sabiedrība. Minētā informācija tika norādīta paziņojumā par nekustamā īpašuma "Dzeņi" Codes pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr. 40520040347, daļas atsavināšanas nepieciešamību sabiedrības vajadzību nodrošināšanai.
No Īpašnieka nav saņemta piekrišana Nekustamā īpašuma daļas atsavināšanai un atlīdzības apmēram.
Saskaņā ar Likuma 27. panta pirmajā un otrajā daļā noteikto Īpašniekam ir tiesības apstrīdēt Satiksmes ministrijas noteikto atlīdzības apmēru.
Ja netiks noslēgts pirkuma līgums par Nekustamā īpašuma daļas labprātīgu atsavināšanu, tiks virzīts likumprojekts par Nekustamā īpašuma daļas piespiedu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām.
Pēc Nekustamā īpašuma daļas atsavināšanas Satiksmes ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprinās īpašuma tiesības uz Nekustamā īpašuma daļu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.
Saskaņā ar Dzelzceļa likuma pārejas noteikumu 53. punktu Satiksmes ministrija atsavināto Nekustamā īpašuma daļu nodos Rail Baltica projekta īstenotājam pārvaldīšanā tā pienācīgai apsaimniekošanai līdz būvdarbu uzsākšanai.
Risinājuma apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz atsavināt nekustamā īpašuma  "Dzeņi" Codes pagastā, Bauskas novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 004 0347) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 005 0203) 0,04 ha platībā – Codes pagastā, Bauskas novadā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Nekustamā īpašuma daļa tiek atsavināta transporta infrastruktūras attīstībai un atsavināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai.
Likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmā daļa noteic, ka valsts autoceļi un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas, ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm ir Latvijas Republikas īpašums.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Taisnīga atlīdzība par Nekustamā īpašuma daļu aprēķināta un apstiprināta, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

Nosaukums
-
Apraksts
Nekustamā īpašuma daļas nepieciešamība sabiedrības vajadzībām konstatēta Rail Baltica projekta īstenošanas ietvaros izstrādātajos detalizētajos tehniskajos risinājumos būvprojektā.

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Nekustamā īpašuma daļa ir nepieciešama transporta infrastruktūras attīstībai – Rail Baltica projekta īstenošanai.
Rīkojuma projekts netiešā veidā skar Rail Baltica projekta ietvaros pārbūvējamās un jaunizbūvējamās publiskās lietošanas transporta infrastruktūras lietotājus.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Nekustamā īpašuma daļa ir nepieciešama  transporta infrastruktūras attīstībai – Rail Baltica projekta īstenošanai.
Rīkojuma projektā risinātie jautājumi tiešā veidā skar Nekustamā īpašuma Īpašnieku, kuram piederošā Nekustamā īpašum daļa atsavināma sabiedrības vajadzībām.
Rīkojuma projekts netiešā veidā skar Rail Baltica projekta ietvaros pārbūvējamās un jaunizbūvējamās publiskās lietošanas transporta infrastruktūras lietotājus, piemēram, pārvadātājus.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

Ietekmes apraksts
Nekustamā īpašuma daļa ir nepieciešama transporta infrastruktūras attīstībai – Rail Baltica projekta īstenošanai. Rail Baltica projekta ietvaros īstenojamie transporta infrastruktūras uzlabojumi un jaunas izbūves veicinās attiecīgā reģiona un valsts ekonomisko izaugsmi.

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

Ietekmes apraksts
Nekustamā īpašuma daļa ir nepieciešama transporta infrastruktūras attīstībai – Rail Baltica projekta īstenošanai, kas labvēlīgi ietekmēs citas tautsaimniecības nozares, radot iespējas palielināt eksporta apjomu un ātrumu.

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu ietekmēt uzņēmējdarbības vidi, jo, plānojot un īstenojot Rail Baltica projektu, tiek veidota tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām atbilstoša infrastruktūra.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu radīt labvēlīgu vidi mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai.

2.2.5. uz konkurenci:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu radīt labvēlīgu vidi konkurences attīstībai gan Latvijā, gan ārpus tās, ņemot vērā Rail Baltica projekta pārnacionālo nozīmi.

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu ietekmēt tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari, tostarp nodarbinātību un darbaspēka migrācijas iespējas, jo, plānojot un īstenojot Rail Baltica projektu, tiek veidota tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām atbilstoša infrastruktūra.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Rīkojuma projektam nav ietekmes uz valsts budžetu, jo papildu līdzekļi no valsts budžeta nav nepieciešami.
Izdevumi, kas saistīti ar Nekustamā īpašuma sadalīšanu un pirkšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, tiks segti no finansēšanas līgumā, kas noslēgts 2015. gada 24. novembrī starp akciju sabiedrību "RB Rail" un Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūru, par līdzfinansējumu triju Baltijas valstu ātrgaitas dzelzceļa līnijas Rail Baltica projekta attīstībai paredzētajiem līdzekļiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 5. punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota. Projekts un tā anotācija būs publiski pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē – sadaļā/Tiesību aktu projekti.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas – Satiksmes ministrija un sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eiropas Dzelzceļa līnijas".

6.4. Cita informācija

Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta pirmo daļu tiesību aktus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", tos publicējot elektroniski tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Satiksmes ministrija
  • SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Rīkojuma projekta īstenošana tiks veikta esošo valsts pārvaldes funkciju ietvaros, tā neietekmēs pārvaldes funkcijas vai institucionālo struktūru.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Rīkojuma projekts ietekmē transporta infrastruktūru un tās attīstību.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Rīkojuma projekts ietekmē transporta infrastruktūru un tās attīstību.

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Uzturot un veicot dzelzceļa un autoceļu attīstību, tā tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām.

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Izstrādes procesā izmantoto dokumentu, kas satur personas datus, apstrādes mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu Rīkojuma projekta par nekustamā īpašuma atsavināšanu atbilstības izvērtēšanu gan normatīvajiem aktiem, gan dokumentiem, tādējādi nodrošinot, ka tiek aizsargātas visu nekustamā īpašuma atsavināšanā iesaistīto pušu tiesības. Dokumenti, kas satur personas datus, ir paredzēti šauram subjektu lokam – noteiktajiem saskaņošanas dalībniekiem, kas veic Rīkojuma projekta un anotācijas vērtēšanu.

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi