Anotācija (ex-ante)

23-TA-1883: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Zāļu valsts aģentūras 2024. gada budžeta apstiprināšanu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
     Ministru kabineta (turpmāk – MK) rīkojuma projekts “Par Zāļu valsts aģentūras 2024. gada budžeta apstiprināšanu” (turpmāk – rīkojuma projekts) izstrādāts, pamatojoties uz:
     - Publisko aģentūru likuma 13. panta trešo daļu, kas nosaka, ka valsts aģentūra Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā patstāvīgi veido valsts aģentūras budžetu. Valsts aģentūras budžetu apstiprina MK.
     - Publisko aģentūru likuma 14. panta otro daļu, kas nosaka, ka gada beigās valsts aģentūras kontā esošo līdzekļu atlikums, kas radies no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, citiem pašu ieņēmumiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, paliek valsts aģentūras rīcībā, un to drīkst izlietot izdevumu finansēšanai nākamajā gadā vai turpmākajos gados.
     - Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta (11) daļa nosaka, ka budžeta nefinansētu iestāžu nākamā gada budžetu projektus apstiprināšanai MK iesniedz ministrijas (pārraudzības institūcijas) līdz kārtējā gada 1. septembrim, un MK tos apstiprina līdz kārtējā gada 15. septembrim.
     - Likuma par budžetu un finanšu vadību 6.1 panta piektā daļa nosaka, ka budžeta nefinansētu iestāžu kārtējā gada līdzekļu atlikumu var izmantot nākamajā gadā izdevumu finansēšanai.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta (11) daļu apstiprināt ZVA 2024. gada budžeta ieņēmumus 6 648 088 euro apmērā (tai skaitā ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas 1 585 384 euro apmērā) un izdevumus 7 687 299 euro apmērā (tai skaitā izdevumu finansēšanai novirzot maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada 1. janvāri 1 039 211 euro apmērā) atbilstoši rīkojuma projekta pielikumam.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
     Saskaņā ar MK 2012. gada 31. jūlija noteikumiem Nr. 537 “Zāļu valsts aģentūras nolikums” (turpmāk – Noteikumi Nr.537) Veselības ministrijas (turpmāk – VM) padotībā esošā Zāļu valsts aģentūra (turpmāk ZVA) no 2013. gada 1. janvāra darbojas saskaņā ar Publisko aģentūru likuma prasībām kā budžeta nefinansēta iestāde pakalpojumu sniegšanas jomā un valsts pārvaldes uzdevumu nodrošināšanai saistītos izdevumus sedz no ieņēmumiem no maksas pakalpojumu sniegšanas. Pamatojoties uz Noteikumu Nr. 537 2. punktu, ZVA darbības mērķis ir īstenot kvalitatīvus un pamatotus pakalpojumus veselības aprūpē izmantojamo ārstniecības līdzekļu, cilvēka asiņu, audu, šūnu un orgānu ieguves un izmantošanas vietu, kā arī farmaceitiskās darbības uzņēmumu novērtēšanā atbilstoši valsts un sabiedrības interesēm veselības aprūpes nozarē.

      Šobrīd ZVA 2023. gada budžetu nosaka MK 2023. gada 18.augusta rīkojums Nr.523 “Par Zāļu valsts aģentūras 2023. gada budžeta apstiprināšanu” kurā ir apstiprināti ieņēmumi 6 121 214 euro apmērā un izdevumi 7 535 607 euro apmērā (tai skaitā izdevumu finansēšanai novirzot maksas pakalpojumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada 1. janvāri 1 414 393 euro apmērā) atbilstoši šā rīkojuma pielikumam.
 
      Rīkojuma projekts paredz, ka saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta 1.1 daļu jāapstiprina ZVA 2024. gada budžeta ieņēmumus 6 648 088 euro apmērā un izdevumus 7 687 299 euro apmērā (tai skaitā izdevumu finansēšanai novirzot maksas pakalpojumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada 1. janvāri 1 039 211 euro apmērā) atbilstoši rīkojuma projekta pielikumam.

Ņemot vērā, ka saskaņā ar MK 2023. gada 18.augusta rīkojums Nr.523 “Par Zāļu valsts aģentūras 2023. gada budžeta apstiprināšanu” 2023.gadā tika atbalstīta izmaiņas, starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām palielinot izdevumus atlīdzībai ar 2023.gada 1.augustu 2023.gada 1.augustu (1000 kods) 326 457 euro apmērā (tai skaitā atalgojumam 234 542 euro apmērā) un samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem (2000 kods) 326 457 euro apmērā ZVA kapacitātes stiprināšanai, nepieciešams palielināt izdevumus atlīdzībai turpmākiem gadiem 732 276 euro apmērā un samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 732 276 euro apmērā, jo izmaiņas ir ar ilgtermiņa ietekmi.

      Rīkojuma projekts arī paredz, ka saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 14.panta otro daļu un Likuma par budžetu un finanšu vadību 6.1 panta piekto daļu 2023. gada beigās ZVA kontā esošo līdzekļu atlikums, kas radies no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, tiks izmantots 2024. gadā, turpinot atbalstīt MK 2013. gada 29. janvāra protokola Nr.6 26.§ “Noteikumu projekts “Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis””  4. punktā 2014. gadam noteiktos pasākumus arī 2024.gadā.

      2024.gadā līdzekļi 1 039 211 euro apmērā novirzāmi ZVA izdevumu finansēšanai šādu pasākumu nodrošināšanai:
       - 71 352 euro apmērā – audu, šūnu un orgānu ieguves un izmantošanas vietu, asins kabinetu, asins sagatavošanas nodaļu un Valsts asinsdonoru centra atbilstības novērtēšanai un uzraudzībai;
       - 128 417 euro apmērā – Latvijā ražotu medicīnisko ierīču reģistrēšanai, atļauju speciāli piegādāto medicīnisko ierīču laišanai apgrozībā izsniegšanai, kā arī medicīnisko ierīču vigilances veikšanai un atļauju izsniegšanai medicīnisko ierīču klīniskās izpētes veikšanai;
       - 417 550 euro apmērā - kompensācijas prasījumu par vakcīnas pret Covid-19 infekciju apstiprināto blakusparādību dēļ pacienta veselībai vai dzīvībai radītā smaga vai vidēji smaga kaitējuma izvērtēšanai, kompensācijas apmēra noteikšanai, piešķiršanai un izmaksāšanai;
       - 421 892 euro apmērā – norēķiniem par iepriekšējā pārskata perioda izdevumiem.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta (11) daļa nosaka, ka budžeta nefinansētu iestāžu nākamā gada budžetu projektus apstiprināšanai MK iesniedz ministrijas (pārraudzības institūcijas) līdz kārtējā gada 1. septembrim, un MK tos apstiprina līdz kārtējā gada 15. septembrim.
Risinājuma apraksts
Nepieciešams apstiprināt Zāļu valsts aģentūras 2024. gada budžetu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
68 391
0
68 391
0
68 391
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
68 391
0
68 391
0
68 391
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
68 391
0
68 391
0
68 391
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
68 391
0
68 391
0
68 391
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
      Finansējums 68 391 euro apmērā 2024.-2026.gadam ik gadu ir paredzēts atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdē (protokols Nr.35, 23.paragrāfa 1.punkts) apstiprinātājai Veselības ministrijas pamatbudžeta bāzei 2020., 2021. un 2022.gadam. Finansējums ir paredzēts, lai ZVA varētu īstenot no Nacionālā veselības dienesta pārņemtos uzdevumus, attiecīgi pārceļot 4 amata vietas no Nacionālā veselības dienesta uz ZVA atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227 “Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju”.

      ZVA atbilstoši Eiropas Parlamenta un padomes Regulai (EK) Nr. 726/2004 (2004. gada 31. marts), ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru un kura nosaka dalībvalstu kompetento iestāžu pienākumus zāļu reģistrācijas Kopienas procedūrās, kā arī saskaņā ar Sadarbības vienošanos starp Eiropas Zāļu aģentūru un Zāļu valsts aģentūru (parakstīta 2011.gada 3.janvārī) un Saprašanās memorandu starp Eiropas Zāļu aģentūru un dalībvalstu kompetentajām iestādēm par pakalpojumu, ka dalībvalstu kompetentās iestādes sniedz Eiropas Zāļu aģentūrai zinātniskā līmeņa un novērtējuma neatkarības uzraudzību (parakstīts 2011.gada 3.janvārī), veic dažādus Eiropas zāļu aģentūras zinātnisko komiteju deleģētus pienākumus. Sakarā ar to, ka  Eiropas zāļu aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu zinātniskā komiteja un Eiropas zāļu aģentūras Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja noteica Zāļu valsts aģentūru par atbildīgo institūciju dalībvalstij centrāli reģistrēto zāļu izmaiņu procedūrās un periodiskā drošuma ziņojuma vienotā novērtējuma (PSUSA) vairākās procedūrās, 2024.gadā plānots palielināt ieņēmumus no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas. Rīkojuma projekts paredz, ka 2024.gadā ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas plānoti 1 585 384 euro apmērā šādā sadalījumā pa izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:
EKK 1000 (Atlīdzība) – 985 631 euro;
EKK 2000 (Preces un pakalpojumi) – 599 753 euro.

ZVA ir budžeta nefinansēta iestāde un VM budžetā tā netiks atspoguļota. 2024. gada budžeta summa tiks iekļauta konsolidētajā kopbudžetā pie budžeta nefinansēto iestāžu budžetu kopsavilkuma.

Rīkojuma projekts paredz izmaiņas 2024.gadam un turpmāk, starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) (skatīt anotācijas pielikumā) un samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem (2000 kods) 732 276 euro apmērā .

2024. gadā līdzekļi 1 039 211 euro apmērā novirzāmi ZVA izdevumu finansēšanai šādu pasākumu nodrošināšanai:
       - 71 352 euro apmērā – audu, šūnu un orgānu ieguves un izmantošanas vietu, asins kabinetu, asins sagatavošanas nodaļu un Valsts asinsdonoru centra atbilstības novērtēšanai un uzraudzībai, t.sk.:
51 719 euro – atlīdzībai;
14 889 euro – precēm un pakalpojumiem;
4 744 euro – kapitālajiem izdevumiem.
        - 128 417 euro apmērā – Latvijā ražotu medicīnisko ierīču reģistrēšanai, atļauju speciāli piegādāto medicīnisko ierīču laišanai apgrozībā izsniegšanai, kā arī medicīnisko ierīču vigilances veikšanai un atļauju izsniegšanai medicīnisko ierīču klīniskās izpētes veikšanai, t.sk.:
89 151 euro – atlīdzībai;
29 778 euro – precēm un pakalpojumiem;
9 488 euro – kapitālajiem izdevumiem.
        - 417 550 euro apmērā - kompensācijas prasījumu par vakcīnas pret Covid-19 infekciju apstiprināto blakusparādību dēļ pacienta veselībai vai dzīvībai radītā smaga vai vidēji smaga kaitējuma izvērtēšanai, kompensācijas apmēra noteikšanai, piešķiršanai un izmaksāšanai, t.sk.:
401 268 euro – atlīdzībai;
8 810 euro – precēm un pakalpojumiem;
7 472 euro – kapitālajiem izdevumiem.
         - 421 892 euro apmērā – norēķiniem par iepriekšējā pārskata perioda izdevumiem, t.sk.:
125 810 euro – atlīdzībai;
36 828 euro – precēm un pakalpojumiem (dienesta komandējumi, administratīvie izdevumi, komunālie pakalpojumi, remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi, informācijas sistēmu uzturēšana, noma, biroja preces, kārtējā remonta un uzturēšanas materiāli);
259 254 euro – kapitālajiem izdevumiem (ZVA Arhīva ēkas pārbūvei).

ZVA gada beigās esošie naudas līdzekļi paliek kontā, bet kā naudas atlikums, tāpēc nākamā gada sākumā ZVA trūkst apgrozāmo līdzekļu, lai apmaksātu izdevumus, kas nepieciešami pakalpojumu izpildei, kā arī veiktu norēķinus ar klientiem. ZVA pašu ieņēmumu plāna izpilde lielā mērā ir atkarīga no farmācijas tirgus dalībnieku aktivitātes un ir grūti prognozējama. Tāpēc ZVA nevar paredzēt, kāds finanšu līdzekļu apjoms tiks ieskaitīts ZVA kontā 2024. gada janvārī un, vai summa būs pietiekama, lai nodrošinātu tās darbību, segtu ar norēķiniem saistītos izdevumus.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Rīkojuma projekta īstenošana tiks nodrošināta no ZVA ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem, ieņēmumiem no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas, no saņemtā transferta no valsts budžeta, kā arī izdevumu finansēšanai novirzot maksas pakalpojumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada 1. janvāri.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Veselības inspekcija, Veselības ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://vktap.mk.gov.lv/public_participations/public_discussions/bd56ff6a-f205-46e6-8451-26722d896107

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Publiskās apspriedes laikā līdz 10.08.2023. priekšlikumi par projektu netika saņemti.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Zāļu valsts aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
VManotp_250723_ZVA_2024