Anotācija (ex-ante)

21-TA-1544: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Grozījumi paredz:1)Papildināt regulējumu par gadījumiem, kad var nelietot sejas maskas izglītības procesā – nosakot, ka izglītojamiem, kuri apgūst speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem vai speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem vai kuriem noteikti atbilstoši atbalsta pasākumi, nepārprotamu un viegli uztveramu informāciju;
2) Precizēt prasības medicīnas laboratoriju akreditācijai;
3) Precizēt datus, ko ir tiesības apstrādāt Nacionālajam veselības dienestam saistībā ar balstvakcīnu saņemšanu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir papildināt regulējumu par gadījumiem, kad var nelietot sejas maskas izglītības procesā, kā arī precizēt prasības medicīnas laboratoriju akreditācijai un datus, ko ir tiesības apstrādāt Nacionālajam veselības dienestam. 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (turpmāk – noteikumi Nr. 662) 17. punktā ir noteikts, kādos gadījumos var nelietot sejas masku, tostarp izglītības procesā. Savukārt Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 (turpmāk – rīkojumā Nr. 720) 5.30. apakšpunktā kontekstā ar noteikumu Nr. 662 17. punktu noteikts, kādos gadījumos arī valstī izsludinātas ārkārtējās situācijas laikā var nelietot sejas maksas izglītības procesā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
1.Regulējums neparedz iespēju nelietot sejas masku mācību telpās, lai nodrošinātu izglītojamiem, kuri apgūst speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem vai speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem vai kuriem noteikti atbilstoši atbalsta pasākumi, nepārprotamu un viegli uztveramu informāciju.
Izglītojamiem, kuri pirmsskolas, pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē apgūst speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem (tostarp nedzirdīgajiem izglītojamiem), ir būtiski vizuālā veidā uztvert informāciju, lasot no pedagoga un citu izglītības iestādē nodarbināto (piemēram, aukļu) lūpām un redzot mutes kustības, lai būtu iespējams apgūt mācību saturu. Vienlaikus būtiska atgriezeniskā saite ir arī no paša izglītojamā. Zīmju valoda izglītības programmas apguvē nav pietiekama, jo izglītojamie ar dzirdes traucējumiem vārdu izrunu mācās tieši no citu personu mutes kustībām. Proti, zīmju valoda un vienlaikus mutes / lūpu kustības, kā izglītojamo tā pieaugušu personu ar dzirdes traucējumiem, komunikācijā nav atdalāmas kā atsevišķas darbības. Tāpat ļoti svarīgi redzēt pedagoga un citu izglītības iestādē nodarbināto mutes kustību un izrunu ir arī izglītojamiem ar valodas traucējumiem, kā arī pedagogiem, šos izglītojamos mācot.
Jāņem vērā, ka izglītojamie ar dzirdes traucējumiem vai valodas traucējumiem var ne tikai apgūt attiecīgu speciālās izglītības programmu, bet viņi var apgūt arī vispārizglītojošo izglītības programmu, kuras ietvaros šiem izglītojamiem ir noteikti specifiski atbalsta pasākumi, kas saistīti tieši ar šiem dzirdes vai valodas traucējumiem.
Risinājuma apraksts
1. Grozījumi noteikumu Nr. 662 17.3. apakšpunktā paredz, ka sejas masku varētu nelietot ne tikai gadījumos, kad tas nav iespējams logopēdijas nodarbībā specifiska vingrinājuma izpildei, bet arī izglītības procesā mācību telpā, lai nodrošinātu izglītojamiem, kuri apgūst speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem vai speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem vai kuriem noteikti atbilstoši atbalsta pasākumi, nepārprotamu un viegli uztveramu informāciju. Minētā iespēja nelietot sejas masku gadījumos, kad tas nav iespējams mācību telpā, attiecināms gan uz izglītojamiem, gan uz pedagogiem un citiem izglītības iestādē nodarbinātajiem (piemēram, auklēm).
Ņemot vērā to, ka rīkojuma Nr. 720 5.30. apakšpunktā kā viens no izņēmuma gadījumiem sejas masku lietošanai ir minēts arī noteikumu Nr. 662 17.3. apakšpunkts, pilnveidotais regulējums attieksies arī uz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku.
Problēmas apraksts
2. Nacionālais veselības dienests (Dienests) par ambulatoro laboratorisko pakalpojumu sniegšanu un apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem līgumus slēdz tikai ar tām laboratorijām, kuras atbilst  ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām, tajā skaitā ir nodrošinājis medicīnas laboratorijas akreditāciju atbilstoši standartam LVS EN ISO 15189:2013 „Medicīnas laboratorijas. Īpašās prasības uz kvalitāti un kompetenci”, bet ne normatīvais regulējums, ne ar Dienestu noslēgtais līgums šobrīd neprecizē laboratorijas akreditāciju, detalizējot akreditējamās metodes, līdz ar to pakalpojumu nodrošināšanu, sniegšanu un apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem laboratorijas akreditācijas kontekstā.
Risinājuma apraksts
2. Lai precizētu obligātās prasības medicīnas laboratorijām, kas akreditētas atbilstoši standartam LVS EN ISO 15189:2013 "Medicīnas laboratorijas. Īpašās prasības attiecībā uz kvalitāti un kompetenci", nepieciešams iestrādāt  grozījumus, lai pakalpojumu sniegšanas un akreditācijas kārtība tiktu noteikta vienlīdz visām laboratorijām (ievērojot vienlīdzību laboratoriju akreditācijā), un ko sekojoši varētu iestrādāt līgumos ar Dienestu par pakalpojumu apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem.
Problēmas apraksts
3. Lai nodrošinātu personām iespēju elektroniski Vakcinācijas informācijas sistēmā (Vienotais vakcinācijas tīkls (ViVaT)) pierakstīties uz balstvakcināciju, nepieciešams vakcinācijas informācijas sistēmā izveidot jaunu vakcinējamo personu grupu “papildu vakcīnas devu saņēmēji un balstvakcinējamās personas”, kur personas piederība konkrētai grupai (piemēram - imūnsupresētās personas) tiktu noteikta pamatojoties uz vakcinācijas informācijas sistēmā esošajiem personu datiem (tai skaitā veselības datiem) un Nacionālā veselības dienesta pārziņā esošām informācijas sistēmām, lai atbilstoši Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmatā noteiktiem nosacījumiem nodrošinātu papildu devu un balstvakcinācijas saņemšanu. Šādu personu  grupu veidošana gan iedzīvotājiem, gan ārstniecības personām nodrošinātu iespēju vienkāršā un ātrā veidā izprast vai konkrētā persona atbilst nosacījumiem balstvakcinācijas saņemšanai pēc medicīniskām kritērijiem, kā arī balstvakcinācijas termiņam, jo balstvakcinācijai ir atšķirīgi intervāli pēc dažādu vakcīnu primārās imunizācijas pabeigšanas.
Risinājuma apraksts
3. Šobrīd Ministru kabineta noteikumi  nosaka Dienestam tiesības pieprasīt ārstniecības iestādēm un nodot pacientu kontaktinformāciju vakcinācijas veicējiem ar mērķi vakcinācijas pret Covid-19 infekciju nodrošināšanai vakcinācijas kabinetā vai pacienta dzīvesvietā, ja pacients ir vecumā no 70 gadiem. Tomēr Dienesta rīcībā esošā Latvijas iedzīvotāju kontaktinformācija nav pilnīga, tai skaitā arī no ārstniecības iestādēm saņemtā, un ir reģionāli nevienmērīgi sadalīta, atsevišķos novados aptverot mazāk par 5% pacientu vecumā no 60 gadiem.  Bez tam šobrīd ir īpaši svarīgi maksimāli īsākā laika periodā nodrošināt personu vecumā virs 60 gadiem uzrunāšanu un vakcināciju pret Covid-19, lai gada aukstākajos mēnešos, kad koronavīrusa cirkulācija palielinās sezonālas ietekmes dēļ, pēc iespējas vairāk senioru būtu pasargāti no smagas slimības gaitas un hospitalizācijas. Ņemot vērā minēto, lai Dienests varētu nodrošināt vakcinācijas veicējus ar pēc iespējas pilnīgāku pacientu vecumā no 60 gadiem kontaktinformāciju, kurus uzrunātu un aicinātu uzsākt vakcināciju, Dienestam ir nepieciešama piekļuve Vienotajā pašvaldību sistēmā - Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā (SOPA) esošajiem personu datiem – kontaktinformācijai. Tāpat Dienestam arī ir nepieciešama vecuma grupu personu kontaktinformācija SOPA datubāzē, lai uzaicinātu un informētu personas par iespēju saņemt papildu vakcīnas devu vai balstvakcināciju saskaņā ar Imunizācijas valsts padomes rekomendācijām, kas regulāri tiek aktualizētas Vakcinācijas pret Covid – 19 rokasgrāmatā, jo nākotnē, līdz ar jauniem pētījumu rezultātiem par balstvakcinācijas efektivitāti un drošumu, Imunizācijas valsts padomes rekomendācijas var mainīties.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Jautājums ir diskutēts Operatīvās vadības grupā.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Izglītojamie, izglītības iestādēs nodarbinātie, izglītojamo vecāki
Ietekmes apraksts
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktos ierobežojumus, noteikumu projekts skar izglītības iestādes, tajās nodarbinātos un izglītojamos, izglītojamo vecākus.
Juridiskās personas
  • Izglītojamie, izglītības iestādēs nodarbinātie, izglītojamo vecāki
Ietekmes apraksts
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktos ierobežojumus, noteikumu projekts skar izglītības iestādes, to dibinātājus.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Noteikumu projekts tiek virzīts steidzamības kārtā, tādēļ sabiedrības iesaiste projekta izstrādē netika organizēta, projekta izstrādē netika iesaistītas nevalstiskās institūcijas. Vienlaikus Izglītības un zinātnes ministrijā ir saņemtas sūdzības par nepieciešamību nelietot sejas maskas mācību stundās gadījumos, ja izglītojamiem ir dzirdes vai valodas traucējumi.
Noteikumu projekts ir izvērtēts Operatīvās vadības grupā.
Projekta izstrādē piedalījās Nacionālais veselības dienests, Izglītības un zinātnes ministrija.

6.4. Cita informācija

Projekts saskaņots 06.12.2021. Operatīvās vadības grupā.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Noteikumu projekts skar sabiedrības veselības jautājumus.

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Noteikumu projekts skar izglītības jautājumus.

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi