Anotācija (ex-ante)

24-TA-56: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 458 "Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtība"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 458 "Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtība" (turpmāk - Noteikumu projekts) ir izstrādāts pēc Labklājības ministrijas iniciatīvas.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekts ir izstrādāts, lai pilnveidotu tiesisko regulējumu darbiekārtošanas pakalpojumu jomā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 17.panta otro daļu sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot kuģa apkalpes komplektēšanu un pakalpojumus darba devējiem potenciālo darbinieku atlasei darbam Latvijā) atļauts komersantiem, kuriem Nodarbinātības valsts aģentūra izsniegusi attiecīgu licenci. Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabineta 2007. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 458 "Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtība" (turpmāk - Noteikumi). 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Pēdējo gadu laikā licencēto darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju skaits ir gandrīz trīskāršojies, vienlaikus daudzi licences saņēmēji faktisku darbību neveic vai veic nepastāvīgi (atkarībā no sadarbības partneru vajadzībām, situācijas darba tirgū, kā arī citiem apstākļiem), neinformējot Nodarbinātības valsts aģentūru (turpmāk - Aģentūra) par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas izbeigšanu. Vienlaikus Aģentūra nelietderīgi izlieto administratīvos resursus licences saņēmēju uzraudzības nodrošināšanai, jo īpaši, veicot pārbaudes licences saņēmēju darbības vietā, lai konstatētu darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas izbeigšanas faktu.  Darbiekārtošanas pakalpojumu izbeigšana ir viens no nosacījumiem licences anulēšanai, kas prasa Aģentūrai papildu resursus gan minētā fakta konstatēšanai (piemēram, nesekmīgas pārbaudes licences saņēmēja darbības vietā), gan lēmuma pieņemšanai. Šāda situācija apgrūtina licences saņēmēju darbības efektīvu uzraudzību, nelietderīgi izmantojot Aģentūras resursus un negatīvi ietekmējot kapacitāti darbiekārtošanas pakalpojumu kvalitātes uzraudzībai.
 
Risinājuma apraksts
Ievērojot aprakstīto situāciju darbiekārtošanas pakalpojumu jomā, plānots precizēt Noteikumu 2.punktu, piemērojot līdz 2007.gadam īstenoto praksi izsniegt licences darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai uz 3 gadiem. Nepieciešamība atkārtoti saņemt licenci ik pēc trīs gadiem veicinās darbiekārtošanas pakalpojumu jomas regulēšanu, kā arī nodrošinās optimālu laika periodu darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēja darbībai, lai pieņemtu lēmumu par nepieciešamību pieteikties licences saņemšanai nākamajam trīs gadu periodam. Nosakot licencei derīguma termiņu, atkārtotai licences saņemšanai pieteiksies tikai tie komersanti, kas turpina sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus, koncentrējot Aģentūras kapacitāti uz aktīvajiem darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējiem.
Papildus, ievērojot grozījumu Noteikumu 2.punktā, Noteikumu projekts paredz precizēt Noteikumu pielikumu - licences darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai veidlapu - jaunā redakcijā. 
Savukārt, lai nodrošinātu pāreju no beztermiņa licencēm uz licencēm, kas ir derīgas 3 gadus, un vienlīdzīgu pieeju salīdzinājumā ar jauniem licences saņēmējiem, Noteikumu projekts paredz grozīt Noteikumu 47.punktu, nosakot, ka licences, kas ir izsniegtas līdz Noteikumu projekta spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz 2027.gada 30.aprīlim. 
 
Problēmas apraksts
Valsts nodeva par licences saņemšanu darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu ir 142,29 euro un 14,23 euro par atkārtotu licences saņemšanu (2013.gadā tika veikta latu konvertācija uz euro). 
Līdztekus strauji pieaugošam darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju skaitam ik gadu tiek pieņemti vidēji 60 lēmumi par licences anulēšanu. Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1. panta 2. punktā noteiktajam valsts nodevas mērķis ir personu darbību regulēšana (kontrolēšana, veicināšana, ierobežošana). Nodevas par licences saņemšanu apmērs nav pārskatīts no 2005.gada. Šobrīd salīdzinoši nelielais nodevas apmērs ir radījis tendenci, ka arvien vairāk komersantu piesakās licences saņemšanai. Vienlaikus liels anulēto licenču skaits norāda uz komersantu paviršu attieksmi attiecībā uz licences saņēmējam izvirzītajām prasībām. Lai veicinātu darbiekārtošanas pakalpojumu kvalitāti, kā arī nodrošinātu darbiekārtošanas pakalpojumu jomas efektīvu regulēšanu, Noteikumu projekts paredz pārskatīt nodevas apmēru par licences saņemšanu, palielinot to līdz 500 euro.
 
Risinājuma apraksts
Izvērtējot Aģentūras administratīvo resursu patēriņu, nepieciešams pārskatīt valsts nodevas apmēru par licences darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu izsniegšanu un precizēt Noteikumu 8.punktu. Noteikumu projekts paredz, ka komersants par licences darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai saņemšanu maksās valsts nodevu 500 euro apmērā un par atkārtotu licences saņemšanu attiecīgi 50 euro apmērā (proporcionāli nodevas par licences saņemšanu apmēra palielinājumam). 
Saņemot komersanta iesniegumu par jaunas licences saņemšanu, tiek veikta pilnvērtīga komersanta (atbilstības licences saņēmējam izvirzītajām prasībām) un tā iesniegto dokumentu izvērtēšana. Turklāt, neskatoties, ka tiek izsniegta vienota licence, Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā tiek izdalīti četri darbiekārtošanas pakalpojumu veidi un katram no veidiem Noteikumi paredz dažādus iesniedzamos dokumentus atbilstoši pakalpojuma raksturam, kā arī licencē tiek norādītas arī valstis, kurās tiek iekārtoti darba meklētāji. Ievērojot tirgus dinamiku, kā arī komersantu darbības attīstību, minētā informācija mēdz mainīties, līdz ar to licences izsniegšana nākamajam trīs gadu periodam ir uzskatāma par jaunu licenci.
 
Problēmas apraksts
Saskaņā ar Noteikumu 10.1.apakšpunktu iesniegumā licences saņemšanai komersants norāda elektroniskā pasta adresi, ja tāda ir izveidota. Vienlaikus licences saņēmēju kontaktinformācija tiek publicēta aģentūras tīmekļa vietnē un, ievērojot, ka mūsdienu pasaulē elektroniskie saziņas līdzekļi ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa, operatīvai saziņai un informācijas apmaiņai elektronisko pasta adresi nepieciešams noteikt kā obligātu prasību. 
Risinājuma apraksts
Noteikumu projekts paredz precizēt Noteikumu 10.1.apakšpunktu, nosakot, ka visiem pretendentiem licences saņemšanai iesniegumā jānorāda arī elektroniskā pasta adrese.
Problēmas apraksts
Noteikumu 11.2 punktā ir noteiktas papildus prasības līgumam par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu vai darba līgumam, ja tas tiek noslēgts ar trešās valsts pilsoni, kuram nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā (turpmāk - trešās valsts pilsonis). No minētā izriet, ka, ja komersants plāno sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus gan Latvijas iedzīvotājiem, gan trešo valstu pilsoņiem, iesniegumam licences saņemšanai nepieciešams pievienot divu veidu parauglīgumus. Praksē Aģentūra ir konstatējusi, ka lielākā daļa pretendentu licences saņemšanai nepievieno parauglīgumus, kas paredzēti trešo valstu pilsoņu iekārtošanai darbā. Savukārt Aģentūra nevar izdarīt secinājumus par komersanta piedāvāto darbiekārtošanas pakalpojumu saņēmēju loku, līdz ar to šādos gadījumos Aģentūra lūdz pievienot parauglīgumu, kas paredzēts trešo valstu pilsoņiem, un pamatā saņem skaidrojumu, ka šādus līgumus nav paredzēts slēgt.
 
Risinājuma apraksts
Ievērojot, ka licences saņēmējs nevar visos gadījumos iepriekš apstiprināt, kādi darba meklētāji izmantos tā piedāvātos pakalpojumus, iesniedzot dokumentus licences saņemšanai, nepieciešams pievienot arī parauglīgumu vai darba līguma projektu, kas ir paredzēts darba meklētājiem - trešo valstu pilsoņiem. Tādējādi, lai veicinātu noteiktību par iesniedzamajiem dokumentiem, kas paātrinās dokumentu licences saņemšanai izskatīšanas procesu, paredzēts precizēt Noteikumu 11.1. un 11.4.apakšpunktu, papildinot, ka iesniegumam jāpievieno arī parauglīgums par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu vai darba līguma projekts pakalpojumu sniegšanai trešo valstu pilsoņiem. 
Problēmas apraksts
Lielākā daļa komersantu kā darbības vietu ir norādījuši juridisko adresi, kura ir reģistrēta dzīvoklī. Vienlaikus, neskatoties uz mūsdienīgu tehnoloģiju attīstību, darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšana paredz tiešās klātienes saskarsmes nepieciešamību ar darba  meklētāju, kā arī nepieciešamības gadījumā darba meklētājam jābūt nodrošinātai iespējai sasniegt pakalpojumu sniedzēju. Dzīvojamās mājas ir aprīkotas ar slēgtām kāpņu telpām, kas liedz pakalpojuma sniedzēja sasniedzamību, tādējādi arī veicot pārbaudes darbības vietā, Aģentūras uzraudzības komisijas locekļiem nav iespējams tās veikt.
Risinājuma apraksts
Noteikumu projekts paredz papildināt Noteikumu 11.punktu, kurā ir uzskaitīti iesniegumam pievienojamie dokumenti, ar 11.7.apakšpunktu, nosakot pienākumu iesniegumam licences saņemšanai pievienot dokumentāru apliecinājumu, ka komersantam ir piemērotas telpas darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai (biroja telpu nomas līguma un īpašumtiesību apliecinoša dokumenta kopija). Iesniedzot minēto apliecinājumu, mazināsies to komersantu skaits, kas ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu regulāri nenodarbojas vai arī norāda fiktīvas darbības vietas adreses.
Problēmas apraksts
Noteikumu 24.11.apakšpunkts paredz licences saņēmēja pienākumu 10 darbdienu laikā rakstiski paziņot aģentūrai par izmaiņām iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos norādītajās ziņās un par katru jaunu ar sadarbības partneri noslēgtu līgumu vai izmaiņām esošajos sadarbības līgumos un iesniegt Aģentūrā izmaiņas apliecinošos dokumentus (dokumentu kopijas) un noslēgto sadarbības līgumu vai to grozījumu kopijas, izņemot gadījumu, ja sadarbības līgumu ar tiešo darba devēju vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmēju paredzēts slēgt atbilstoši Aģentūrā iepriekš iesniegtajam šo noteikumu 11.3. vai 11.6. apakšpunktā minētajam parauglīgumam. Iesniedzot dokumentus licences saņemšanai komersants pievieno noslēgtā sadarbības līguma kopiju vai līguma projektu. Darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas laikā komersantam ir noteikts pienākums saskaņot arī jaunus sadarbības līgumus ar Aģentūru. Vienlaikus, gadījumā, ja jauns sadarbības līgums atbilst iepriekš saskaņotam, atkārtotā saskaņošana nav nepieciešama un licences saņēmējs var informēt par to Aģentūru, sniedzot apliecinājumu iesniegumā par jauna sadarbības līguma noslēgšanu.
Laika gaitā minētā norma tikusi papildināta un spēkā esošā redakcija nerada licences saņēmējiem precīzu priekšstatu par iesniedzamajiem dokumentiem.
 
Risinājuma apraksts
Noteikumu projekts paredz precizēt Noteikumu 24.11.apakšpunktu, nodalot un precīzi uzskaitot licences saņēmējam noteiktos pienākumus.
Problēmas apraksts
Noteikumu 28.1.apakšpunkts nosaka, ka pārskatā par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu licences saņēmējs norāda līgumu skaitu, kas noslēgti par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu ar darba meklētājiem, atsevišķi norādot trešo valstu pilsoņus, un informāciju par līgumu izpildi. Vienlaikus ar darbiekārtošanas pakalpojumu saņēmējiem tiek slēgti ne tikai līgumi par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu, bet arī darba līgumi (darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu ietvaros), tādējādi pārskatos par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu netiek pilnvērtīgi atspoguļota informācija par Latvijā sniegtajiem darbiekārtošanas pakalpojumiem.
Risinājuma apraksts
Lai nodrošinātu precīzus datus par sniegtajiem darbiekārtošanas pakalpojumiem, nepieciešams papildināt Noteikumu 28.1.apakšpunktu atsevišķi, norādot darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu ietvaros noslēgto darba līgumu skaitu. 
Problēmas apraksts
Saskaņā ar Noteikumu 35.punktu, licences saņēmējam ir noteikts pienākums pēc pārbaudes rezultātu saņemšanas nekavējoties novērst norādītos pārkāpumus. Praksē ir secināts, ka konkrēta pārkāpumu novēršanas termiņa nenoteikšana rada neviennozīmīgu situāciju attiecībā uz pārkāpuma novēršanu un sekām.
Risinājuma apraksts
Lai veicinātu tiesisku noteiktību, paredzēts precizēt Noteikumu 35.punktu, nosakot licences saņēmējam pienākumu novērst pārbaudes laikā konstatētos pārkāpumus 10 darbdienu laikā.
Problēmas apraksts
Noteikumu 42. un 42.1 punkts paredz Aģentūrai izņemt licenci gadījumos, kad tā ir apturēta vai anulēta un komersants nenodod to Aģentūrā Noteikumos noteiktajā termiņā. Vienlaikus Aģentūras kompetencē neietilpst dokumentu izņemšana, kā arī aktuālā informācija par spēkā esošajām licencēm ir pieejama Aģentūras tīmekļa vietnē.   
Risinājuma apraksts
Ievērojot, ka praksē licences izņemšana ir faktiski neiespējama, Noteikumu projekts paredz precizēt Noteikumu 42.punktu, kā arī svītrot Noteikumu 42.1 punktu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Vienas licences izsniegšanas un administrēšanas aktuālās izmaksas. 
Licences izsniegšana - 190,06 euro (dokumentu izskatīšana un lēmuma sagatavošana 114,76 euro (patērētais laiks vidēji 10 stundas, juriskonsulta mēnešalga 1 560 euro) dokumentu izskatīšana komisijas sēdē 4 locekļu sastāvā - 32,63 euro (patērētais laiks vidēji 30 minūtes, komisijas locekļu vidējā alga 2 217,50 euro), lēmuma pieņemšana, dokumentu izskatīšana un parakstīšana - 42,67 euro (patērētais laiks vidēji 2 stundas, departamenta direktora mēnešalga 2 900 euro);
Ikgadējā pārskatu pārbaude – 91,81 euro (vidēji patērētais laiks 8 stundas, juriskonsulta mēnešalga 1 560 euro);
Pārbaude darbības vietā – 179,72 euro (patērētais laiks vidēji 6 stundas, juriskonsulta mēnešalga 1 560 euro (2 pārbaudes veicēji), komandējuma dienas nauda 4 euro x 2, transporta izmaksas vidēji 34 euro).
Papildus netiešās izmaksas - 38,41 euro (autovadītāja un transporta nodrošinājums pārbaužu veikšanai, vadības, finanšu vadības, lietvedības funkcija, informācijas sistēmu uzturēšana, kancelejas preces).
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • Komersanti - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēji
Ietekmes apraksts
Komersanti - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēji. Noteikumu projekts paredz izmaiņas darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējiem noteiktajās prasībās.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Palielinās/samazinās
Stundas samaksas likme - euro
Laika patēriņš uz vienību - stundās
Subjektu skaits
Cik bieži - reizes gadā
Administratīvās izmaksas - euro
Aprēķinu skaidrojums
Juridiskās personas
Kopā (juridiskās personas)
1 749,08
Komersanti - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēji
palielinās
Vērtības nozīme:
9,55
Vidējā stundas samaksas likmē darbiekārtošanas pakalpoju jomā nodarbinātajiem
0,55
Laika patēriņš dokumentu sagatavošanai.
333
Spēkā esošās licences darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai
1
Reizi gadā
1 749,08
Papildu prasības, kas ir saistītas ar dokumentu iesniegšanas pienākumu: 1. Dokumentārs apliecinājums par telpām (telpu nomas līguma kopija vai īpašumtiesības apliecinoša dokumenta kopija) - dokumenta kopijas sagatvošana 0,2 stundas. 2. Pienākums papildus norādīt pārskatā par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu (jāiesniedz 1 reizi gadā) informāciju par darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu ietvaros noslēgtajiem darba līgumiem - atkarībā no darba līgumu skaita un iekšējās lietvedības organizācijas līdz 0,35 stundas. Atbilstoši Centrālās statistika pārvaldes datiem uzņēmumos ar darbības veidu "N78 Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu" nodarbinātajiem vidējā darba alga 2023.gadā bija 1 589 euro mēnesī, kas, ievērojot darba dienu skaitu 2023.gadā, veido srundas likumi - 9,55 euro.
Kopā
1 749,08

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2024
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2025
2026
2027
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
10 601
13 343
10 601
26 649
10 601
26 649
26 649
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
10 601
13 343
10 601
26 649
10 601
26 649
26 649
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
7 967
0
26 179
0
27 923
29 490
2.1. valsts pamatbudžets
0
7 967
0
26 179
0
27 923
29 490
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
10 601
5 376
10 601
470
10 601
-1 274
-2 841
3.1. valsts pamatbudžets
10 601
5 376
10 601
470
10 601
-1 274
-2 841
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
7 967
0
0
0
1 274
2 841
5. Precizēta finansiālā ietekme
13 343
470
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
13 343
470
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Kolonnu “saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam” un “saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru” ailēs “Budžeta ieņēmumi” un “1. Valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi” norādīti ieņēmumi atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2024.gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un
2026.gadam” 2.pielikuma “Valsts budžeta ieņēmumi” II sadaļai “Valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības”, kur  ieņēmumi no pārējām nodevām par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem komercdarbības veidiem 2024.-2026,gadam ik gadu plānoti 10 601 euro apmērā.

 Kolonnu “izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam” un “izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru”  ailēs “2. Budžeta izdevumi” un “2.1. valsts pamatbudžets”  norādīts papildu nepieciešamais izdevumu apjoms Labklājības ministrijas pamatbudžetā, lai segtu izdevumus ar licenču izsniegšanu un administrēšanu saistītos izdevumus.
 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
Laika periodā no 2019. līdz 2023. gadam Aģentūras izsniegto licenču skaits un valsts budžetā iemaksātie nodevu ieņēmumi:
 
Gads Jaunās licences Atkārtotās licences  Nodevu ieņēmumi euro
2019 125 55 18 198.94
2020 85 54 13 360.87
2021 73 30 12 738.99
2022 91 40 15 533.82
2023 87 60 16 411.86


Turpmāk prognozētais ikgadēji izsniedzamo licenču skaits – 115 (atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam” izstrādes laikā sagatavotajām prognozēm).

Plānotie nodevu ieņēmumi: Attiecībā uz 2024. gadu izdarīts pieņēmums, ka valsts nodevas pārskatītais apmērs būs piemērojams indikatīvi no 2024. gada vidus un būs piemērojams aptuveni pusei no Aģentūrā 2024. gadā iesniegtajiem licences saņemšanas pieteikumiem:
 
Gads No jauna izsniegto licenču skaits Nodevas apmērs par vienu licenci euro Kopā Atkārtoti izsniegto licenču skaits Nodevas apmērs par vienu licenci euro Kopā Summa
2024.gads - līdz Noteikumu grozījumiem 35 142.29 4 980.15 22 14.23 313.06 5 293.21
2024.gads - pēc Noteikumu grozījumiem 35 500 17 500.00 23 50 1 150.00 18 650.00
2024.gads kopā 70   22 480.15 45 - 1 463.06 23 943.21
2025.gads 70 500 35 000 45 50 2 250.00 37 250.00
2026.gads 70 500 35 000 45 50 2 250.00 37 250.00
2027.gads 70 500 35 000 45 50 2 250.00 37 250.00
 
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Pēdējo gadu laikā licencēto darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju skaits ir gandrīz trīskāršojies, vienlaikus daudzi licences saņēmēji faktisku darbību neveic, neinformējot Aģentūru par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas izbeigšanu. Darbiekārtošanas pakalpojumu izbeigšana ir viens no nosacījumiem licences anulēšanai, kas prasa Aģentūrai papildu resursus gan minētā fakta konstatēšanai (piemēram, nesekmīgas pārbaudes licences saņēmēja darbības vietā), gan lēmuma pieņemšanai. Šāda situācija apgrūtina licences saņēmēju darbības efektīvu uzraudzību, nelietderīgi izmantojot Aģentūras resursus un negatīvi ietekmējot kapacitāti darbiekārtošanas pakalpojumu kvalitātes uzraudzībai.

Papildus izdevumi novirzāmi reģistrēto darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības funkcijas nodrošināšanai, ņemot vērā reģistrēto pakalpojumu sniedzēju skaitu un pārbaužu veikšanu fiziski pakalpojumu sniegšanas vietās.
Izdevumu aprēķins atlīdzībai:
Amata
nosaukums
Klasifikācija MAG Atalgojums *,** DDVSAOI Atalgojums 2024.gada 4 mēnešiem 20% bonusu un sociālo garantiju nodrošināšanai *** DDVSAOI bonusu un sociālo garantiju daļai 2024.gadā kopā
Juriskonsults (izveidotā amata vieta) 24. II 10 2 118 499.64 10 470.54 1 694.40 399.71 12 564.65
Ekonomists (reorganizētā vieta) 15.1 IA 8 930 219.39 4 597.55 0.00 0.00 4 597.55
              Starpība 7 967.10
* Algas apmērs noteikts saskaņā ar Valsts kancelejas noteiktās mēnešalgas  skalas viduspunktu kārtējam gadam
**Pirms amata reorganizācijas noteiktais mēnešalgas līmenis 1. pakāpei (vakance)
***20% no mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā

 
Amata nosaukums   MAG Atalgojums*,** DDVSAOI Atalgojums 2025.gada 12 mēnešiem 20% bonusu un sociālo garantiju nodrošināšanai *** DDVSAOI bonusu un sociālo garantiju daļai 2025.gadā kopā
Juriskonsults (izveidotā amata vieta) 24. II 10 2 246 529.83 33 309.98 5 390.40 1 271.60 39 971.98
Ekonomists (reorganizētā vieta) 15.1 IA 8 930 219.39 23 792.64 13 792.64 0.00 13 792.64
              Starpība 26 179.34
* Algas apmērs noteikts saskaņā ar Valsts kancelejas noteiktās mēnešalgas  skalas viduspunktu kārtējam gadam
**Pirms amata  reorganizācijas  noteiktais mēnešalgas līmenis 1. pakāpei (vakance)
***20% no mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā

 
Amata nosaukums Klasifikācija MAG Atalgojums *,** DDVSAOI Atalgojums 2026.gada 12 mēnešiem 20% bonusu un sociālo garantiju nodrošināšanai*** DDVSAOIbonusu un sociālo garantiju nodrošināšanai*** 2026.gadā kopā
Juriskonsults (izveidotā amata vieta) 24. II 10 2 344 552.95 34 763.40 5 625.60 1 327.08 41 716.08
Ekonomists (reorganizētā vieta) 15.1 IA 8 930 219.39 13 792.64 0.00 0.00 13 792.64
              Starpība 27 923.44
* Algas apmērs noteikts saskaņā ar Valsts kancelejas noteiktās mēnešalgas  skalas viduspunktu kārtējam gadam
**Pirms amata  reorganizācijas  noteiktais mēnešalgas līmenis 1. pakāpei (vakance)
***20% no mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā

 
Amata nosaukums Klasifikācija MAG Atalgojums *,** DDVSAOI Atalgojums 2026.gada 12 mēnešiem 20%
bonusu un sociālo garantiju nodrošināšanai***
DDVSAOI bonusu un sociālo garantiju nodrošināšanai*** 2027.gadā kopā
Juriskonsults (izveidotā amata vieta) 24. II 10 2 432 573.71 36 068.51 5 836.80 1 376.90 43 282.21
Ekonomists (reorganizētā vieta) 15.1 IA 8 930 219.39 13 792.64 0.00 0.00 13 792.64
              Starpība 29 489.57
* Algas apmērs noteikts saskaņā ar Valsts kancelejas noteiktās mēnešalgas  skalas viduspunktu kārtējam gadam
**Pirms amata  reorganizācijas  noteiktais mēnešalgas līmenis 1. pakāpei (vakance)
***20% no mēnešalgu kopsummas attiecīgajā kalendāra gadā


Juriskonsulta amata vieta tiks izveidota Aģentūrai apstiprināto amata vietu skaita ietvaros. Ņemot vērā iestādē veikto funkciju pārskatīšanu 2023. gadā, pārskatīšanas rezultātā, no 2024. gada sākuma centralizējot attālināti veicamo funkciju un uzdevumu izpildi, reorganizēta ekonomista amata vieta. Līdz ar to nepieciešamā jaunā amata vieta tiks izveidota apakšprogrammai 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” esošo amata vietu ietvaros, kopumā nozarē nepalielinot amata vietu skaitu, savukārt finansējums atlīdzības nodrošināšanai juriskonsulta amata vietai tiek aprēķināts kā starpība starp reorganizēto ekonomista amata vietu un izveidoto juriskonsulta amata vietu.

2024.gadā izdevumus amata vietas nodrošināšanai 7 967 euro apmērā Aģentūra nodrošinās apakšprogrammai 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, pārskatot bonusu un motivāciju politiku iestādē.

Izdevumi amata vietas atlīdzības nodrošināšanai 2025.gadā nepieciešami kopā 26 179 euro apmērā, kurus plāno segt no papildus ieņēmumiem no iekasētās nodevas par licenču izsniegšanu.

Izdevumi amata vietas atlīdzības nodrošināšanai 2026.gadā nepieciešami kopā 27 923 euro apmērā, tai skaitā:
- izdevumi 26 649 euro apmērā nepieciešami papildus, kurus plāno segt no papildus ieņēmumiem no iekasētās nodevas par licenču izsniegšanu;
- izdevumus 1 274 euro apmērā Aģentūra nodrošinās apakšprogrammai 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, pārskatot bonusu  un motivāciju politiku iestādē.

Izdevumi amata vietas atlīdzības nodrošināšanai 2027.gadā un turpmāk nepieciešami kopā
29 490 euro apmērā, tai skaitā:
- izdevumi 26 649 euro apmērā nepieciešami papildus, kurus plāno segt no papildus ieņēmumiem no iekasētās nodevas par licenču izsniegšanu;
- izdevumus 2 841 euro apmērā Aģentūra nodrošinās apakšprogrammai 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, pārskatot bonusu  un motivāciju politiku iestādē.

Saistībā ar valsts nodevas iekasēšanu kopumā tiks palielināti valsts budžeta ieņēmumi.
Līdz ar to papildus izdevumi kopumā nerada fiskālo ietekmi uz valsts budžetu, jo izdevumi tiks segti no papildu ieņēmumiem valsts budžetā no licenču izsniegšanas. Atzīmējam, ka līdz grozījumiem Noteikumu projektā par iekasēto nodevu netika paredzēta papildu dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi netika pieprasīti izdevumi.

Labklājības ministrija budžeta likumprojekta “Par valsts budžetu 2025.gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027.gadam”” sagatavošanas procesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs priekšlikumus nepieciešamo resursu un izdevumu nodrošināšanai pamatbudžeta apakšprogrammā 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”, kopumā minēto pasākumu paredzot kā fiskāli neitrālu attiecībā pret valsts budžetu kopumā.
 
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Noteikumu projekta īstenošanai nepieciešama 1 amata vietas izveide. Juriskonsulta amata vieta tiks izveidota Nodarbinātības valsts aģentūrai apstiprināto amata vietu skaita ietvaros. Līdz ar to nepieciešamā jaunā amata vieta tiks izveidota apakšprogrammai 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” esošo amata vietu ietvaros kopumā nozarē nepalielinot amata vietu skaitu, savukārt, finansējums amata vietas nodrošināšanai nepieciešams papildus.
 Papildu amata vietas izveides nepieciešamību pamato darba apjoma pieaugums licencēto komersantu uzraudzības nodrošināšanai, ņemot vērā būtisku licencēto pakalpojumu sniedzēju skaita pieaugumu. Kopš 2020. gada 23. decembra atbilstoši Noteikumu 29. punktam Aģentūrai vismaz reizi divu gadu laikā pēc licences izsniegšanas ir jāveic  pārbaude licences saņēmēja darbības vietā, kā arī jāveic pārbaude gadījumā, ja iepriekšējā pārbaudē konstatētas neatbilstības. Pārbaužu veikšana licences saņēmēja darbības vietā ir laikietilpīgs process, jo Aģentūrai, lai veiktu pārbaudi, ir nepieciešams pārbaudīt licences saņēmēju lietas, iesniegtos dokumentus un pārskatus par sniegtajiem darbiekārtošanas pakalpojumiem iepriekšējā gadā, kā arī licences saņēmēja atbilstību Noteikumu 9. punktā noteiktajām prasībām, jāsagatavo arī pārbaudes akta projektu. Kopš 2015. gada pirmreizēji izsniegto licenču skaits ir ievērojami pieaudzis. Ja laikā no 2015. gada līdz 2017. gadam pirmreizēji izsniegto licenču skaits bija vidēji 27 licences gadā, tad laikā no 2018. gada līdz 2023. gadam (ieskaitot) pirmreizēji izsniegto licenču skaits vidēji katrā gadā ir 90.  Savukārt kopējais licencēto komersantu skaits kopš 2019. gada, kad bija vērojams īpašs pirmreizēji izsniegto licenču skaita pieaugums (125), ir 300 un vairāk komersanti. Attiecīgi arī pārbaužu skaits licencēto komersantu darbības vietā ir pieaudzis. To licencēto komersantu pārbaude, kuru darbības vietas atrodas ārpus Rīgas (šobrīd 100 komersanti), nolūkā efektīvāk organizēt šo pārbaužu veikšanu, pārbaudes tiek plānotas viena reģiona ietvaros, darbiniekus nosūtot komandējumā uz divām dienām. 2022. un 2023. gadā 73 veiktajās licencēto komersantu pārbaudēs, kuru darbības vietas atrodas ārpus Rīgas,  tikai 36 gadījumos pārbaudes varēja tikt veiktas, jo licencētie komersanti atradās darbības vietās. Jāņem arī vērā, ja licencētais komersants netiek sastapts savā darbības vietā, pārbaude jāveic atkārtoti.

 
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
Noteikumu projekts pēc saskaņošanas tiks paziņots Eiropas Komisijai un Eiropas Savienības dalībvalstīm komentāru sniegšanai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 28. decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū (Pakalpojumu direktīva) 39. panta, 15. panta septītajā daļā un Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 15. pantā septītajā daļā noteiktajam.  

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nodarbinātības valsts aģentūra
Nevalstiskās organizācijas
-
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://vktap.mk.gov.lv/legal_acts/headers/107a02b6-8a36-4f14-b619-8838fe415eb1/public_participations
 

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

No 2024.gada 9. janvāra līdz 24.janvārim organizēta publiskā apspriešana. Publiskās apspriešanas rezultātā viedokļi par Noteikumu projektu netika saņemti.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Nodarbinātības valsts aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
Darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības process tiks efektivizēts, novirzot administratīvos resursus, kas pašlaik tiek izlietoti tādu licences saņēmēju uzraudzībai, kas darbību faktiski neveic, neinformējot par to Aģentūru (pārbaudes darbības vietā, sarakste, administratīvais process lēmuma pieņemšanai par licences anulēšanu), aktīvo tirgus dalībnieku uzraudzībai un darbiekārtošanas pakalpojumu kvalitātes veicināšanai. 
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi