Anotācija (ex-ante)

22-TA-3072: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (turpmāk – rīkojuma projekts) sagatavots, pamatojoties uz:
- Ministru kabineta 2022. gada 23. marta rīkojuma Nr. 210 "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam" (turpmāk – rīkojums Nr. 210) 6. punktu;
- Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" " (turpmāk -  noteikumi Nr.421) 43. punktu.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Iekšlietu ministrijai (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam) finansējumu 137 101 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodoto materiāltehnisko līdzekļu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam atjaunošanu.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Rīkojums Nr.210 nosaka:
- 2.punkts: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam organizēt materiāltehnisko līdzekļu un dokumentācijas sagatavošanu nosūtīšanai, kā arī nodrošināt materiāltehnisko līdzekļu nogādāšanu un nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam.
- 4. punkts: Ar šā rīkojuma 1. punktā minēto materiāltehnisko līdzekļu transportēšanu saistītos  izdevumus segt no Iekšlietu ministrijai valsts budžeta programmā 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.
- 5.punkts: Izdevumus, kas saistīti ar  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodoto materiāltehnisko līdzekļu atjaunošanu, ne vairāk kā 164 382 euro apmērā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
 - 6.punkts: Iekšlietu ministrijai sagatavot informāciju par nodoto  materiāltehnisko līdzekļu atjaunošanai nepieciešamo finansējumu, kā arī sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Valsts ugunsdzēsības dienests, izpildot rīkojuma Nr.210 1.punktu, ar nodošanas - pieņemšanas aktu bez atlīdzības ir nodevis Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam informatīvajā ziņojumā "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam" (Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokols Nr.17, 67.§) norādītos materiāltehniskos līdzekļus.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Saskaņā ar rīkojuma Nr.210 anotācijā norādīto paredzēts, ka  papildu finanšu resursi būs nepieciešami Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodoto materiāltehnisko līdzekļu atjaunošanai indikatīvi ne vairāk kā 164 382 euro apmērā šādiem resursiem:
- aizsargzābakiem (583 pāri);
- aizsargcimdiem (330 pāri);
- aizsargķiverēm sarkanām (12 gab.);
- aizsargķiverēm dzeltenzaļām (120 gab.);
- spiedvadiem 51 mm (katrs 20m garumā) (100 gab.);
- stobriem POK Turbokador 500 (10 gab.);
- ugunsdzēsēju jostām ar karabīni (241 gab.);
- ugunsdzēsēju speciāliem aizsargtērpiem (13 gab.);
- aizsargķiveres pasegām (50 gab.);
- guļammaisiem (69 gab.).
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atbilstoši iepirkuma procedūru rezultātiem ir noslēdzis piegādes līgumus un veicis pasūtījumus par  583 pāru aizsargzābaku, 121 pāri aizsargcimdu, 12 gab. sarkanu aizsargķiveru, 37 gab. dzeltenzaļu aizsargķiveru, 100 gab. spiedvadu 51mm, 10 gab. stobru POK Turbokador 500, 13 gab. ugunsdzēsēju speciālo aizsargtērpu un 69 gab. guļammaisu iegādi kopsummā 137 100,22 euro apmērā.
Lai nodrošinātu iegādes 2022. gadā un iekļautos termiņā, samazināts atjaunojamo resursu - aizsargcimdu un dzeltenzaļu aizsargķiveru skaits.   
Finansējums atjaunojamiem resursiem - ugunsdzēsēju jostām ar karabīni un aizsargķiveres pasegām netiks pieprasīts, jo iepirkums (IeM NVA 2022/24) tika izsludināts 2022. gada 20.jūnijā un šobrīd vēl notiek piedāvājumu vērtēšana, līdz ar ko nav iespējams noslēgt piegādes līgumus un nodrošināt preces piegādi 2022. gadā.    
Atbilstoši noslēgtajiem piegādes līgumiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir saņēmis materiāltehniskos līdzekļus kopsummā 41 588,67 euro apmērā, tajā skaitā:
- SIA "Iskada" ir veicis 12 gab. sarkanu aizsargķiveru, 37 gab. dzeltenzaļu aizsargķiveru, 100 gab. spiedvadu 51mm un 10 gab. stobru POK Turbokador 500 piegādi kopsummā 23 512,72 euro apmērā;
- SIA “PRO Fashion” noslēgtā līguma ietvaros ir veicis 120 pāru  aizsargzābaku piegādi kopsummā 18 075,95 euro apmērā.
Atbilstoši noslēgtajiem piegādes līgumiem aizsargzābaku (atlikums) un ugunsdzēsēju speciālo aizsargtērpu piegāde plānota līdz 2022.gada 30.novembrim, aizsargcimdu piegāde plānota līdz 2022.gada 4. decembrim, bet tirgus izpētes rezultātā guļammaisu piegāde līdz 2022.gada 30.novembrim.
Lai segtu izdevumus, kas saistīti ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodoto materiāltehnisko līdzekļu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam atjaunošanu, nepieciešams finansējums 137 101 euro apmērā.
 
Risinājuma apraksts
Noteikumu Nr.421 43.punkts nosaka, ka ministrija pieprasījumu apropriācijas pārdalei no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" sagatavo kā tiesību akta projektu, ko normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, ir sagatavots rīkojuma projekts.
Rīkojuma projekts paredz:
 - Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Iekšlietu ministrijai (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam) finansējumu 137 101  euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodoto materiāltehnisko līdzekļu atjaunošanu.
 - Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par  līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 ''Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem''.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2022
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2023
2024
2025
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
137 101
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
137 101
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-137 101
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-137 101
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
137 101
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Lai segtu izdevumus, kas saistīti ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodoto materiāltehnisko līdzekļu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam atjaunošanu, nepieciešams finansējums 137 101 euro apmērā (EKK2000 Preces un pakalpojumi), tai skaitā:
Nosaukums EKK Skaits/
mērvie-
nība
Vienas vienības cena ar PVN, euro Izdevumi, kopā, euro Līguma Nr. Piegādātājs
Aizsargzābaki 2364 583 pāri 150,6329 87 818,98 22-6.7/179 SIA “PRO Fashion”
Aizsargcimdi 2364 121 pāri 99,583 12 049,54 22-6.7/135 SIA “Lola Dizains LV”
Aizsargķivere sarkana 2364 12 gab. 237,16 2 845,92 22-6.7/121 SIA "Iskada"
Aizsargķivere dzeltenzaļa 2364 37 gab. 245,63 9 088,31 22-6.7/121 SIA "Iskada"
Spiedvads 51 mm (20m garumā) 2389 100 gab. 79,4849 7 948,49 22-1.48/678 SIA "Iskada"
Stobrs POK Turbokador 500 2389 10 gab. 363,00 3 630,00 22-1.48/678 SIA "Iskada"
Ugunsdzēsēju speciālais aizsargtērps 2364 13 gab. 926,86 12 049,18 22-6.7/182 SIA “Hansatrade”
Guļammaisi 2312 69 gab. 24,20 1669,80 Tirgus izpētes rezultāts, 30.09.2022.VUGD ziņojums Nr. 22-6.6/377 SIA "Sentios"
KOPĀ   x x 137 100,22 x x
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Amata vietu skaita izmaiņas netiek plānotas.
Cita informācija
Izdevumi tiks segti Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 99.00.00 "Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums" ietvaros, līdzekļus pārdalot no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.
Saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību budžeta finansētu institūciju vadītāji ir atbildīgi par Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktās kārtības un prasību ievērošanu, izpildi un kontroli, kā arī par budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
Finansējums tiks apgūts līdz 2022. gada beigām.

 
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Sabiedrības līdzdalība uz rīkojuma projektu neattiecas.
 
 

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Iekšlietu ministrija
  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
  • Finanšu ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi