Anotācija (ex-ante)

24-TA-221: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par valsts nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, daļas nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta trešā daļa.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz nodot Satiksmes ministrijas valdījumā valsts nekustamā īpašuma daļu, kas nepieciešama transporta infrastruktūras attīstībai – valsts reģionālā autoceļa P24 “Smiltene - Valka” posma 0,98.-6,10. km pārbūvei.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Valsts reģionālā autoceļa P24 “Smiltene - Valka” posma 0,98.-6,10. km pārbūves būvprojekta vajadzībām Satiksmes ministrijas valdījumā nododama nekustamā īpašuma “Smiltenes Lauksaimniecības Tehnikums” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9480 006 0035) daļa – zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējumus 9480 006 0283) 0,0072 ha platībā – Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0283 kā atsevišķs pastāvīgs nekustamais īpašums zemesgrāmatā nav reģistrēts.
2023. gada 13. jūnijā starp valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” un Izglītības un zinātnes ministriju tika noslēgts sadarbības līgums par nekustamā īpašuma “Smiltenes Lauksaimniecības Tehnikums” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9480 006 0035) sadali un valsts reģionālā autoceļa P24 “Smiltene - Valka” posma 0,98.-6,10. km pārbūves būvprojekta īstenošanu.
Nekustamais īpašums “Smiltenes Lauksaimniecības Tehnikums” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9480 006 0035) ir ierakstīts Vidzemes rajona tiesas Smiltenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 139.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta datiem nekustamā īpašuma “Smiltenes Lauksaimniecības Tehnikums” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9480 006 0035) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0283 ir noteikti šādi apgrūtinājumi:
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem lauku apvidos – 0,0072 ha platībā;
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju – 0,0002 ha platībā;
- ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – 0,0021 ha platībā;
- ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – 0,0025 ha platībā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Satiksmes ministrijai, pārņemot nekustamā īpašuma “Smiltenes Lauksaimniecības Tehnikums” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9480 006 0035) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējumus 9480 006 0283) savā valdījumā, tā tiks izmantota transporta infrastruktūras attīstībai. Nekustamā īpašuma nodošana Satiksmes ministrijas valdījumā nav paredzēta saimnieciskās darbības veikšanai un attiecīgi nav kvalificējama kā komercdarbības atbalsts.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta datiem nekustamā īpašuma “Smiltenes Lauksaimniecības Tehnikums” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9480 006 0035) daļai – zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējumus 9480 006 0283) 0,0072 ha platībā – Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, noteiktie apgrūtinājumi nerada papildu ietekmi uz tās iespējamo izmantošanu. Satiksmes ministrijai, izmantojot valsts nekustamos īpašumus, ir saistoša Aizsargjoslu likumā noteiktā kārtība atbilstoši aizsargjoslu veidam.
 
Risinājuma apraksts
Saskaņā ar likuma “Par autoceļiem” 4. panta pirmo daļu pēc nekustamā īpašuma “Smiltenes Lauksaimniecības Tehnikums” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9480 006 0035) daļas – zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējumus 9480 006 0283) 0,0072 ha platībā – Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, pārņemšanas Satiksmes ministrijas valdījumā un ierakstīšanas zemesgrāmatā tiks nodrošināta to nodošana valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” pārziņā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Minētā nekustamā īpašuma daļa tiks izmantota valsts reģionālā autoceļa P24 “Smiltene - Valka” posma 0,98.-6,10. km pārbūves būvprojekta īstenošanas vajadzībām, attiecīgi nodrošinot transporta infrastruktūras attīstību.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Nekustamais īpašums tiek nodots Satiksmes ministrijas valdījumā valsts pārvaldes funkciju īstenošanai.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projektā risinātie jautājumi saistībā ar transporta infrastruktūras uzlabošanu var netiešā veidā skart autoceļa lietotājus.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Uzlabojot transporta infrastruktūru, pastarpināti tiek veicināta arī uzņēmējdarbība autopārvadājumu jomā.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu ietekmēt tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari, jo, plānojot un veicot autoceļu būvniecību vai pārbūvi, tā tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu ietekmēt tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari, jo, plānojot un veicot autoceļu būvniecību vai pārbūvi, tā tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām.

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Projektam nav ietekmes uz valsts budžetu. Izdevumi, kas saistīti ar rīkojuma projektā minēto nekustamo īpašumu tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā tiks segti no valsts budžeta Satiksmes ministrijas budžeta programmas 23.00.00 „Valsts autoceļu fonds” līdzekļiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5.punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota. Projekts un tā anotācija būs publiski pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē – sadaļā/Tiesību aktu projekti.

Projekta izstrādē iesaistītas institūcijas - Satiksmes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Dabas aizsardzības pārvalde un VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

6.4. Cita informācija

Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta pirmo daļu tiesību aktus publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, tos publicējot elektroniski tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Satiksmes ministrija
  • Izglītības un zinātnes ministrija
  • VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Ministru kabineta rīkojuma projekta īstenošana tiks veikta esošo valsts pārvaldes funkciju ietvaros, tā neietekmēs pārvaldes funkcijas vai institucionālo struktūru.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projekts ietekmē transporta infrastruktūru un tās attīstību.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Uzlabojot transporta infrastruktūru, tiek veicināta attiecīgā reģiona ekonomiskā izaugsme.

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Uzturot un veicot autoceļu attīstību, tā tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām.

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi