Anotācija (ex-ante)

24-TA-319: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par nekustamā īpašuma "Lienītes" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 9. panta pirmā daļa un 6. panta pirmā daļa.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" (turpmāk – Rail Baltica projekts) īstenošanai atsavināt īpašuma "Lienītes" (kadastra Nr. 40640120240) Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļu - zemes vienību (kadastra apzīmējums 40640120339) 0,0346 ha platībā, zemes vienību (kadastra apzīmējums 40640120340) 0,26 ha platībā, zemes vienību (kadastra apzīmējums 40640120341) 0,11 ha platībā, zemes vienību (kadastra apzīmējums 40640120342) 0,0521 ha platībā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Rail Baltica projekta īstenošanai paredzētā darbība, nosakot dzelzceļa līnijas trases novietojumu Latvijas teritorijā, akceptēta ar Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojumu Nr. 467 "Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu". Ar Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojumu Nr. 468 "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica" noteikts nacionālo interešu objekta statuss.
Atbilstoši būvatļaujai Nr. BIS-BL-353503-257 "Ātrgaitas dzelzceļa "Rail Baltica" DS4 posma "Misa - Latvijas/Lietuvas robeža" apakšposms DPS1" (būvatļauja Nr. 5) izstrādātajiem būvprojekta tehniskajiem risinājumiem Rail Baltica projekta īstenošanai ir nepieciešama nekustamā īpašuma "Lienītes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 40640120240) Iecavas pagastā, Bauskas novadā (turpmāk – Nekustamais īpašums), daļa - no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40640120124 atdalītas zemes vienības, kas būs izmantojamas Rail Baltica projekta dzelzceļa infrastruktūras (dzelzceļa nodalījuma josla) un saistītās infrastruktūras – pašvaldības nozīmes ceļa (ceļa nodalījuma josla) būvniecībai:
- zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120340) 0,26 ha platībā;
- zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120341) 0,11 ha platībā;
- zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120342) 0,0521 ha platībā.
Nodalot Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamās zemes vienības, atlikumā veidojas zemes vienības daļas – pirms sadales zemes vienības ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 40640120124 daļas aptuveni 3,21 ha un 0,0346 ha platībā. Atbilstoši Bauskas novada pašvaldības 2022. gada 20. septembra atzinumā Nr. BNP/2022/4.7/1650/N sniegtajai informācijai sadalāmā zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120124) saskaņā ar teritorijas plānojumu atrodas funkcionālajā zonā "Lauksaimniecības teritorija" (L). Minimālā jaunveidojamā zemesgabala platība šajā teritorijā noteikta 2 ha. Līdz ar to atlikusī zemes vienības daļa 0,0346 ha platībā neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai minimālajai platībai un nav izmantojama patstāvīgi, savukārt zemes vienības daļa 3,21 ha platībā atbilst teritorijas plānojumā noteiktajiem kritērijiem un turpmāk ir izmantojama patstāvīgi.
Atsavināšanas likuma 6. panta pirmajā daļā noteikts, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma īpašnieku nevienojas citādi.
Ņemot vērā minēto un Nekustamā īpašuma īpašnieka sniegto viedokli, papildus ir atsavināma no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40640120124 atdalītā zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120339) 0,0346 ha platībā.
Atbilstoši akciju sabiedrības "RB Rail" sniegtajai informācijai par būvprojekta tehniskajiem risinājumiem un projektēto autoceļu nozīmi, atsavināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai, ievērojot Dzelzceļa likuma 15. panta pirmajā daļā noteikto, ka zeme valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā ir valsts īpašums, un likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmās daļas regulējumu.
Pēc pašvaldības nozīmes ceļa būvdarbiem un attiecīga ceļa izbūves, šāda veida ceļš (autoceļš) ar visiem tā kompleksā ietilpstošajiem elementiem būs nododams attiecīgās pašvaldības īpašumā, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmās daļas un likuma "Par autoceļiem" 4. panta trešās daļas tiesisko regulējumu.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Informācija par Nekustamā īpašuma atsavināmo daļu.
1. Atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas datiem Nekustamā īpašuma atsavināmās daļas sastāvs:
2.1. zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120340) 0,26 ha platībā;
2.1.1. apgrūtinājumi:
- 7312030303 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos 0,17 ha;
- 7311041000 ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs 0,05 ha;
2.2. zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120341) 0,11 ha platībā;
2.2.1. apgrūtinājumi:
- 7312030303 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos 0,06 ha;
- 7311041000 ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs 0,01 ha;
2.3. zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120342) 0,0521 ha platībā;
2.3.1. apgrūtinājumi:
- 7312030303 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos 0,0484 ha;
- 7311041000 ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs 0,0054 ha;
2.4. zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120339) 0,0346 ha platībā;
2.4.1. apgrūtinājumi:
- 7312030303 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos 0,0346 ha.
Atbilstoši Aizsargjoslu likumā noteiktajam, lai ievērotu ar attiecīgās aizsargjoslas veidu noteiktos ierobežojumus un aizsargātu objektus vai arī vidi un cilvēkus, Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamo būvdarbu izpildē būs ievērojami vispārējie un speciālie būvnoteikumi, kas noteic pienākumu pie būvdarbu ieceres dokumentācijas izstrādes saņemt atbildīgo institūciju (valsts institūciju) un inženiertīklu īpašnieku tehniskos noteikumus, tai skaitā arī vietējās pašvaldības saskaņojumu, ja to paredz saistošie noteikumi.
Ņemot vērā, ka Nekustamā īpašuma atsavināmā daļa ir apgrūtināta ar vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslām, saskaņā ar Aizsargjoslu likuma normām par darbības ierobežojumiem būvdarbi šāda veida teritorijās nav aizliegti, bet to veikšanai ir nepieciešams saņemt saskaņojumu no atbildīgās valsts iestādes vai arī no aizsargjoslas izveidotāja – attiecīgā objekta īpašnieka vai valdītāja.
Tādējādi secināms, ka Nekustamā īpašuma atsavināmajai daļai noteiktie apgrūtinājumi ietekmēs Rail Baltica projekta ietvaros veicamos būvdarbus veidā, kas paredz papildus nosacījumu iekļaušanu būvdarbu risinājumos un to izpildes ievērošanu būvdarbu procesa laikā.
3. Nekustamais īpašums ir ierakstīts Zemgales rajona tiesas Iecavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000503860, un uz to īpašuma tiesības ir nostiprinātas juridiskai personai (turpmāk – Īpašnieks).
Saskaņā ar zemesgrāmatas datiem Nekustamais īpašums ir apgrūtināts ar lietu tiesībām: nostiprināta nomas tiesība; nomas termiņš no 2017. gada 30. novembra līdz 2032. gada 31. decembrim. Pamats: 2017. gada 30. novembra nekustamo īpašumu nomas līgums Nr. 1/ZEBGGS.
Valstij nav pamata pārņemt nomas līguma saistības. Nekustamā īpašuma atsavināmā daļa pāries valsts īpašumā brīva no visiem apgrūtinājumiem un nastām, kuras Nekustamajam īpašumam bija uzliktas saistību rezultātā un par kurām institūcija nav tieši paziņojusi, ka tā uzņemas attiecīgos apgrūtinājumus un nastas (Atsavināšanas likuma 16. panta pirmā daļa). Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 12. panta pirmo daļu Satiksmes ministrijas deleģējuma ietvarā sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eiropas Dzelzceļa līnijas" (turpmāk – Institūcija), izsakot piedāvājumu noslēgt līgumu par Nekustamā īpašuma atsavināmās daļas labprātīgu atsavināšanu, piedāvās Īpašniekam vienoties par nomas tiesību apgrūtinājuma ieraksta dzēšanai nepieciešamajām darbībām, tai skaitā grozījumiem nomas līgumā. Ja vienošanās netiks panākta, tiks īstenots Nekustamā īpašuma atsavināmās daļas piespiedu atsavināšanas process, virzot attiecīgu likumprojektu.
4. Nekustamā īpašuma atsavināmās daļas atsavināšana nerada izmaiņas Nekustamā īpašuma sastāvā atlikušās (neatsavināmās) zemes vienības tālākajā izmantošanā.
5. Īpašnieka prasījumi:
5.1. par iespējamo nomas maksas ieņēmumu zaudēšanu, kas aprēķināmi atbilstoši 2021. gada 3. jūnijā ar sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Anaerobic holding" noslēgtam (elektroniski parakstītam) zemes nomas līgumam Nr. 1/ZE-BGGS-BIG (turpmāk – Zemes nomas līgums), kas ir zemesgrāmatā ierakstītā zemes nomas līguma ar reģistrācijas Nr. 1/ZE-BGGS un noslēgšanas datumu 2017. gada 30. novembris pārjaunojuma līgums Nr. 2021/9-1.1/391. Zemes nomas līgums ir noslēgts ar darbības termiņu līdz 2032. gada 31. decembrim un tajā noteikta nomas maksa 150,00 EUR par vienu lauksaimniecības zemes hektāru gadā.
Pamatojoties uz Zemes nomas līgumu Nekustamā īpašuma zemesgrāmatas nodalījumā ir nodibinātas lietu tiesības;
5.2. par nākotnes vērtību, kas ir ievērtējama atbilstoši veiktajiem ieguldījumiem lauksaimniecības zemē peļņas saņemšanas nolūkos;
5.3. par Nekustamā īpašuma atlikušajā (neatsavināmajā) daļā esošās meliorācijas sistēmas saglabāšanu un funkcionalitātes nodrošināšanu.
Par citiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Nekustamā īpašuma atsavināmās daļas atlīdzības apmēru, Īpašnieks informāciju nav sniedzis.

Institūcijas Rail Baltica projektam atsavināmā īpašuma atlīdzības noteikšanas pastāvīgā komisija (turpmāk – Komisija) 2023. gada 14. decembra sēdes slēgtajā daļā apstiprināja atlīdzību par Nekustamā īpašuma atsavināmās daļas atsavināšanu, nosakot to 4384,32 EUR apmērā jeb 0,96 EUR par kvadrātmetru.
Komisija noraidīja un papildus tirgus vērtībai atlīdzības apmērā neiekļāva kompensāciju par iespējamo nomas maksas ieņēmumu zaudēšanu, kas pēc Īpašnieka prasījuma būtu aprēķināmi atbilstoši Zemes nomas līgumam, un kompensāciju par nākotnes vērtību, kas būtu ievērtējama atbilstoši veiktajiem ieguldījumiem lauksaimniecības zemē peļņas saņemšanas nolūkos.
Komisija informēja Īpašnieku, ka Nekustamā īpašuma atsavināmās daļas novērtēšanā ir pielietota tirgus (salīdzināmo darījumu) pieeja, kas nodrošina Īpašniekam ienesīguma produktivitātes rādītāju kompensēšanu, jo Nekustamā īpašuma atsavināmās daļas novērtēšanā ir ņemts vērā lauksaimniecības zemes kvalitatīvais novērtējums un salīdzinājumam veikta to darījumu (salīdzināmo darījumu) apskate, kas sniedz informāciju par darījumiem ar līdzvērtīgas kvalitātes lauksaimniecības zemēm. Tirgus darījumos ar lauksaimniecības zemēm potenciālie pircēji ir jau ņēmuši vērā potenciālo ienesīgumu. Attiecīgi papildus tirgus vērtībai iespējamo ieņēmumu zuduma kompensēšanai nav pamata. Turklāt uzskatāms, ka Īpašniekam arī pēc Rail Baltica projektam nepieciešamo zemes vienību atsavināšanas būs iespēja iznomāt vai pārdot atlikušo zemes vienību. Līdz ar to Nekustamā īpašuma atsavināmās daļas vērtēšanas dienā nevar uzskatīt, ka Īpašnieks varētu ciest neatgūstamus zaudējumus pārtraukta Zemes nomas līguma dēļ.
Īpašnieks ir informēts par Nekustamā īpašuma atlikušajā (neatsavināmajā) daļā esošās meliorācijas sistēmas saglabāšanu un funkcionalitātes nodrošināšanu, norādot, ka atbilstoši par projektēšanu atbildīgās akciju sabiedrības "RB Rail" sniegtajai informācijai likumīgi izbūvētā meliorācijas sistēma Rail Baltica projekta būvniecības procesa ietvaros būs saglabājama atbilstoši apstiprinātajiem būvprojekta risinājumiem, kas tiks izstrādāti pēc valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

2023. gada 5. decembrī Institūcijā saņemta Īpašnieka piekrišana apstiprinātajam atlīdzības apmēram.

Pamatojoties uz Atsavināšanas likuma 9. pantu un Ministru kabineta 2011. gada 15. marta noteikumu Nr. 204 "Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu" 36.1. apakšpunktu, Satiksmes ministrija ar 2024. gada 8. februāra lēmumu Nr. 03.1-14/476 apstiprināja taisnīgas atlīdzības apmēru par Nekustamā īpašuma atsavināmās daļas atsavināšanu, nosakot to 4 384,32 EUR.

Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 27. panta pirmajā un otrajā daļā noteikto Īpašniekam ir tiesības apstrīdēt Satiksmes ministrijas noteikto atlīdzības apmēru.
Ja netiks noslēgts pirkuma līgums par Nekustamā īpašuma atsavināmās daļas labprātīgu atsavināšanu, tiks virzīts likumprojekts par Nekustamā īpašuma atsavināmās daļas piespiedu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām.
Pēc Nekustamā īpašuma sadalīšanas un Nekustamā īpašuma atsavināmās daļas atsavināšanas Satiksmes ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprinās īpašuma tiesības uz Nekustamā īpašuma atsavināmo daļu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.
Saskaņā ar Dzelzceļa likuma pārejas noteikumu 53. punktu Satiksmes ministrija Nekustamā īpašuma atsavināmo daļu nodos Rail Baltica projekta īstenotājam pārvaldīšanā tā pienācīgai apsaimniekošanai līdz būvdarbu uzsākšanai.
Risinājuma apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz no privātpersonas atsavināt nekustamā īpašuma "Lienītes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 40640120240) Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120339) 0,0346 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120340) 0,26 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120341) 0,11 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120342) 0,0521 ha platībā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Nekustamā īpašuma atsavināmā daļa tiek atsavināta transporta infrastruktūras attīstībai un atsavināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai.
Dzelzceļa likuma 15. panta pirmā daļa noteic, ka zeme valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā ir valsts īpašums. Likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmā un trešā daļa noteic, ka valsts autoceļi un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas, ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm ir Latvijas Republikas īpašums, savukārt pašvaldību ceļi un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas, ir attiecīgo pašvaldību īpašums.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Taisnīga atlīdzība par Nekustamā īpašuma atsavināmās daļas atsavināšanu ir aprēķināta un apstiprināta, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekts netiešā veidā skar Rail Baltica projekta ietvaros pārbūvējamās un jaunbūvējamās publiskās lietošanas transporta infrastruktūras lietotājus.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Rīkojuma projektā risinātie jautājumi tiešā veidā skar Īpašnieku, no kura tiek atsavināta Nekustamā īpašuma atsavināmā daļa.
Rīkojuma projekts netiešā veidā skar Rail Baltica projekta ietvaros pārbūvējamās un jaunbūvējamās publiskās lietošanas transporta infrastruktūras lietotājus, piemēram, pārvadātājus.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

Ietekmes apraksts
Rail Baltica projekta ietvaros īstenojamie transporta infrastruktūras uzlabojumi un jaunas izbūves veicinās attiecīgā reģiona un valsts ekonomisko izaugsmi.

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

Ietekmes apraksts
Rail Baltica projekta īstenošana labvēlīgi ietekmēs citas tautsaimniecības nozares, radot iespējas palielināt eksporta apjomu un ātrumu.

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu ietekmēt uzņēmējdarbības vidi, jo, plānojot un īstenojot Rail Baltica projektu, tiek veidota tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām atbilstoša infrastruktūra.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu radīt labvēlīgu vidi mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai.

2.2.5. uz konkurenci:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu radīt labvēlīgu vidi konkurences attīstībai gan Latvijā, gan ārpus tās, ņemot vērā Rail Baltica projekta pārnacionālo nozīmi.

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu ietekmēt tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari, tostarp nodarbinātību un darbaspēka migrācijas iespējas, jo, plānojot un īstenojot Rail Baltica projektu, tiek veidota tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām atbilstoša infrastruktūra.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Rīkojuma projektam nav ietekmes uz valsts budžetu, jo papildu līdzekļi no valsts budžeta nav nepieciešami.
Izdevumi, kas saistīti ar Nekustamā īpašuma atsavināmās daļas pirkšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, tiks segti no līdzekļiem, kas paredzēti akciju sabiedrības "RB Rail" un Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras 2020. gada 13. novembrī noslēgtajā līgumā par līdzfinansējumu triju Baltijas valstu ātrgaitas dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" projekta attīstībai.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 5. punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota. Projekts un tā anotācija būs publiski pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē – sadaļā/Tiesību aktu projekti.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas - Satiksmes ministrija un sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eiropas Dzelzceļa līnijas".

6.4. Cita informācija

Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta pirmo daļu tiesību aktus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", tos publicējot elektroniski tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Satiksmes ministrija
  • SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Rīkojuma projekta īstenošana tiks veikta esošo valsts pārvaldes funkciju ietvaros, tā neietekmēs pārvaldes funkcijas vai institucionālo struktūru.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Rīkojuma projekts ietekmē transporta infrastruktūru un tās attīstību.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Rīkojuma projekts ietekmē transporta infrastruktūru un tās attīstību.

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Uzturot un veicot dzelzceļa un autoceļu attīstību, tā tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām.

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Izstrādes procesā izmantoto dokumentu, kas satur personas datus, apstrādes mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu Rīkojuma projekta par nekustamā īpašuma atsavināšanu atbilstības izvērtēšanu gan normatīvajiem aktiem, gan dokumentiem, tādējādi nodrošinot, ka tiek aizsargātas visu nekustamā īpašuma atsavināšanā iesaistīto pušu tiesības. Dokumenti, kas satur personas datus, ir paredzēti šauram subjektu lokam – noteiktajiem saskaņošanas dalībniekiem, kas veic Rīkojuma projekta un anotācijas vērtēšanu.

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi