Anotācija (ex-ante)

24-TA-626: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas grafiku" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Likuma par budžetu un finanšu vadību (turpmāk – LBFV) 16. panta otrajā daļā noteikts, ka finanšu ministrs līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz Ministru kabinetam budžeta sagatavošanas grafika projektu.
Saskaņā ar LBFV 16.³ panta otrajā daļā noteikto Ministru kabinets pieņem lēmumu par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas tvērumu vienlaikus ar budžeta sagatavošanas grafika apstiprināšanu. Finanšu ministrs budžeta sagatavošanas grafikā noteiktajā termiņā iesniedz Ministru kabinetam valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātus un priekšlikumus par šo rezultātu izmantošanu valsts budžeta likumprojekta izstrādes procesā.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par likumprojekta “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam” sagatavošanas grafiku” mērķis ir apstiprināt budžeta sagatavošanas grafika projektu, nosakot veicamos pasākumus un to izpildes termiņus likumprojekta “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam” (turpmāk – likumprojekts) sagatavošanas nodrošināšanai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar LBFV 18.¹ panta pirmajā un otrajā daļā noteikto finanšu ministrs nodrošina, ka katru gadu tiek izstrādāts valsts budžeta likumprojekts, un iesniedz to Ministru kabinetam saskaņā ar budžeta sagatavošanas grafiku. Valsts budžeta likumā iekļauj nosacījumus nākamā saimnieciskā gada budžetam un vidēja termiņa budžeta ietvaram.
Saskaņā ar LBFV 21. panta pirmajā daļā noteikto Ministru kabinets līdz attiecīgā gada 15. oktobrim iesniedz Saeimai valsts budžeta likumprojektu (budžeta likumprojektu paketi) nākamajam saimnieciskajam gadam, priekšlikumus par grozījumiem likumos, lai tie atbilstu budžeta pieprasījumiem, un valsts budžeta likumprojekta (budžeta likumprojektu paketes) paskaidrojumus.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Eiropas Komisija (EK) 2023. gadā publicēja priekšlikumu pakotni, kuru mērķis ir īstenot visaptverošu Eiropas Savienības (ES) ekonomikas pārvaldības noteikumu reformu, paredzot reformēt Stabilitātes un Izaugsmes paktu, kas ir ES valstu fiskālās disciplīnas “mugurkauls”. Līdz ar reformu ir gaidāmas būtiskas izmaiņas, kas ietekmēs arī to, kā Latvijā turpmāk izstrādās vidēja termiņa budžeta ietvaru. Jāņem vērā, ka leģislatīvais process vēl nav noslēdzies un uz šo brīdi nav zināms tiesību aktu spēkā stāšanās datums.
  
Paredzēts, ka dalībvalstis pašreizējās ikgadējās Stabilitātes programmas vietā reizi četros gados izstrādās vidēja termiņa fiskāli strukturālo plānu un līdz aprīļa beigām iesniegs to EK. Fiskāli strukturālajā plānā dalībvalstis izklāstīs savus fiskālos mērķus un pasākumus, reformu un investīciju pasākumus, kas risinās galvenās Eiropas Semestra ietvaros valstīm adresētajās specifiskajās rekomendācijās aprakstītās problēmas un ES kopējās prioritātes, kā arī, nepieciešamības gadījumā, tos pasākumus, kuri koriģēs konstatētās makroekonomiskās nelīdzsvarotības saskaņā ar makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūru.
 
2024. gada 10. februārī Padomes un Eiropas Parlamenta sarunu vedēji panāca provizorisku politisku vienošanos par ierosināto ES ekonomikas pārvaldības sistēmas reformu. Saskaņā ar šo vienošanos pirmā Fiskāli strukturālā plāna iesniegšanas termiņš  noteikts 2024. gada 20. septembrī ar iespēju, vienojoties ar EK, pagarināt minēto termiņu. Attiecīgi pavasara cikla ietvaros dalībvalstis izstrādās Stabilitātes programmas un līdz 30. aprīlim iesniegs tās EK. Šajā gadījumā Latvijas Stabilitātes programma tiks izstrādāta 2024. – 2028. gadam (par vienu gadu garākam termiņam), lai nodrošinātu pakāpenisku pāreju uz Fiskāli strukturālā plāna perioda garumu. 
 
Ņemot vērā iepriekš minēto, Finanšu ministrija ir sagatavojusi rīkojuma projektu “Par likumprojekta “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam” sagatavošanas grafiku” (turpmāk – projekts), nosakot veicamos pasākumus un to izpildes termiņus likumprojekta sagatavošanas nodrošināšanai, paredzot to iesniegt Saeimā 2024. gada 15. oktobrī.
 
Lai noteiktos termiņus varētu ievērot, nepieciešams savlaicīgi uzsākt darbu pie likumprojekta sagatavošanas, nodrošinot vispusīgu analīzi un diskusijas pirms galīgo lēmumu pieņemšanas.
 
Risinājuma apraksts
Projektā paredzēts organizēt nozaru ministru un finanšu ministra sarunas par nozaru politiku mērķiem un rezultātiem, vidēja termiņa prioritārajiem virzieniem.
 
Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm (turpmāk – ministrijas) noteikts termiņš Fiskālo risku vadības ziņojuma iesniegšanai Finanšu ministrijā, kā arī informācijas iesniegšanai Finanšu ministrijā valsts pamatbudžeta bāzes projekta sagatavošanai 2025., 2026., 2027. un 2028. gadam, izmantojot Finanšu ministrijas sniegto informāciju.
 
Projekts kā vienu no budžeta izstrādes procesa posmiem paredz Stabilitātes programmas 2024.–2028. gadam apstiprināšanu Ministru kabinetā (makroekonomisko rādītāju prognozes, vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķi un fiskālās politikas prioritātes), tās iesniegšanu Saeimā un EK. Atsevišķi projekts paredz Fiskāli strukturālā plāna apstiprināšanu Ministru kabinetā un iesniegšanu EK un Padomē, nosakot atšķirīgus termiņus atkarībā no vienošanās ar EK par pirmā Fiskāli strukturālā plāna iesniegšanas termiņa pagarināšanu (līdz 15. oktobrim). Lai nodrošinātu Fiskāli strukturālā plāna izstrādi, projekts paredz Ekonomikas ministrijai pienākumu noteiktajos termiņos iesniegt Finanšu ministrijā aktualizēto informāciju par progresu ES Padomes valstu specifisko rekomendāciju izpildē.
  
Projektā iekļauts finanšu ministra un ekonomikas ministra ziņojums Saeimas  sēdē par Stabilitātes programmu, tai skaitā par ekonomisko politiku, makroekonomiskās attīstības scenāriju, fiskālās politikas vidēja termiņa mērķiem, kā arī par iespējamiem valsts budžeta prioritārajiem attīstības virzieniem.

Projektā paredzēts noteikt termiņu informatīvā ziņojuma par uz rezultātu vērstā budžeta veidošanas attīstības virzieniem izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
Projektā noteikts termiņš lēmuma pieņemšanai Ministru kabinetā par vidēja termiņa mērķiem un vidēja termiņa prioritārajiem virzieniem, kā arī priekšlikumu par prioritārajiem pasākumiem un to īstenošanai nepieciešamo finansējumu iesniegšanai Finanšu ministrijā un Valsts kancelejā, ņemot vērā Ministru kabineta lēmumu par vidēja termiņa mērķiem un vidēja termiņa prioritārajiem virzieniem.
 
Projektā paredzēts noteikt termiņu pašvaldībām un ministrijām ziņojumu sagatavošanai un izskatīšanai Ministru kabinetā likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” 19. un 20. pantā minētajos gadījumos.
 
Projektā paredzēts noteikt termiņu informatīvā ziņojuma “Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2025., 2026., 2027. un 2028. gadā”, informatīvā ziņojuma “Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2025., 2026., 2027. un 2028. gadam”, informatīvā ziņojuma “Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2025., 2026., 2027. un 2028. gadam” izskatīšanai Ministru kabinetā, kā arī lēmuma pieņemšanai Ministru kabinetā par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritārajiem pasākumiem 2025., 2026., 2027. un 2028. gadam, ņemot vērā vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķus un fiskālās politikas prioritātes.
 
Bez tam, atbilstoši Fiskālās disciplīnas likuma 5. panta piektajā daļā noteiktajam likumprojekta paskaidrojumiem pievieno fiskālo risku deklarāciju. Līdz ar to projektā paredzēts noteikt termiņu fiskālo risku deklarācijas izskatīšanai un apstiprināšanai Ministru kabinetā.
 
Atbilstoši Fiskālās disciplīnas likuma 5. panta piektajā daļā noteiktajam likumprojektam tiek pievienots un Saeimā tiek iesniegts arī Fiskālās disciplīnas padomes sagatavotais fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums.

Projektā noteikts termiņš maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2025., 2026., 2027. un 2028. gadam aprēķināšanai un nosūtīšanai ministrijām.
 
Ņemot vērā ES ekonomikas pārvaldības ietvara reformu, projektā pasākumi maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu aprēķināšanai paredzēti jau četriem gadiem – 2025., 2026., 2027. un 2028. gadam. Savukārt, budžeta pieprasījumi un likumprojekts (budžeta likumprojektu pakete) – 2025., 2026. un 2027. gadam, jo budžeta plānošana četriem gadiem būs jāveic pēc Fiskālās disciplīnas likuma grozījumu spēkā stāšanās – orientējoši 2025. gada sākumā.
 
Projektā noteikts termiņš budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) un ministriju valsts budžeta pieprasījumu 2025., 2026. un 2027. gadam sagatavošanai, kā arī Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projekta izskatīšanai, vispārējās valdības budžeta plāna projekta 2025. gadam apstiprināšanai, likumprojekta “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam” izskatīšanai Ministru kabinetā un iesniegšanai Saeimā.
 
Vienlaikus projekts paredz, ka ar valsts budžeta likumprojekta sagatavošanu saistītos jautājumus jāizskata Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē Ministru prezidenta noteiktajos termiņos un Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Budžeta un nodokļu apakšpadomē, pieaicinot Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvjus, finanšu ministram vienojoties ar Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Budžeta un nodokļu apakšpadomi par attiecīgo jautājumu izskatīšanas termiņiem.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Visas ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, pašvaldības

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi