Anotācija (ex-ante)

22-TA-72: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” " sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Projekts sagatavots, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25.pantu, Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumu Nr.421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 43.punktu un Ministru kabineta 2021.gada 14.decembra sēdes protokollēmuma  (prot. Nr.80 76. §) „Informatīvais ziņojums „Par finansējumu augstas gatavības kultūras infrastruktūras projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu”” 4. un 4.2.punktu, lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu investīciju veikšanai kultūras infrastruktūrā Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumu ietvaros.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 18.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.28 42.§) „Informatīvais ziņojums „Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu””  (turpmāk – protokollēmums Nr.28) ir atbalstīta papildu finansējuma piešķiršana ar Covid-19 krīzes seku pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības projektu īstenošanai 2021. un 2022.gadā sadalījumā pa ministrijām atbilstoši informatīvā ziņojuma „Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu” (turpmāk – informatīvais ziņojums) tabulai Nr.1 „Ministriju iesniegtā informācija par nepieciešamo finansējumu augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu” (turpmāk – tabula Nr.1).

Atbilstoši informatīvā ziņojuma tabulā Nr.1 norādītajai informācijai Kultūras ministrija 2021.gadā un 2022.gadā pieprasījusi līdzekļus 22 467 737 euro apmērā kultūrizglītības iestādēm, profesionālās mākslas iestādēm un mantojuma iestādēm.
Saskaņā ar protokollēmuma Nr.28 4.punktu tiek atbalstīti investīciju projekti atbilstoši Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajam, ka budžetu investīcijas ir budžetu izdevumi pamatkapitāla veidošanai, kuru rezultātā tiek radīts jauns pamatlīdzeklis, ieguldījuma īpašums vai nemateriālais ieguldījums vai kuri uzlabo attiecīgā pamatlīdzekļa, ieguldījuma īpašuma vai nemateriālā ieguldījuma stāvokli (aktīva pārbūve, restaurācija vai atjaunošana) tā lietderīgās lietošanas laikā vai būtiski maina esošā aktīva īpašības, salīdzinot ar tā iepriekšējiem rādītājiem, kā arī atbalstāmi izdevumi par pakalpojumiem, ja tie nepieciešami projektu vadības nodrošināšanai.
                                                                                
Vienlaikus protokollēmuma Nr.28 6.punkts nosaka, ka tiek atbalstīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistīti augstas gatavības projekti, kuri ir vienreizēji, terminēti, to īstenošana tiek uzsākta 2021.gadā un tie ir pilnībā īstenojami līdz 2022.gada beigām, sasniedzot mērķi, ievērojot informatīvā ziņojuma tabulā Nr.1 noteikto maksimālo finansējuma kopējo apmēru un sadalījumā pa gadiem, nerada vajadzību pēc papildus līdzekļiem turpmākajos gados un ministrijām jānodrošina minēto nosacījumu izpilde.

2021.gada decembrī Kultūras ministrija sagatavoja un iesniedza izskatīšanai 2021.gada 14.decembra Ministru kabineta sēdē Informatīvo ziņojumu „Par finansējumu augstas gatavības kultūras infrastruktūras projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu” kas sagatavots, lai informētu par Kultūras ministrijai piešķirtā finansējuma izlietojumu 2021.gadā.
Ņemot vērā, ka radās problēmas iepirkumu veikšanas procesā augstas gatavības projektos profesionālās izglītības kompetences centram „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”, profesionālās izglītības kompetences centram „Nacionālā Mākslu vidusskola” un profesionālās izglītības kompetences centram „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” un Latvijas Mākslas akadēmijai prototipēšanas darbnīcu „Riga Makerspace” aprīkojuma iegādei Aristida Briāna ielā 13, Rīgā, iepirkumi netika pabeigti Covid-19 ziņojumā noteiktajā laikā. Tomēr, lai minētajos augstas gatavības projektos sasniegtu pilnu pabeigtību un atbilstošu ēku funkcionalitāti, iepriekš plānotais neapgūtais finansējums 2021.gadā ir nepieciešams 2022.gadā.
Kultūras ministrija lūdza pagarināt iepriekš minēto projekta iepirkumu pabeigšanas termiņus līdz 2022.gada 1.jūlijam. Projektos plānotos darbus būs iespējams pabeigt līdz 2022.gada beigām, jo plānotie darbi saistīti ar telpu atjaunošanu ar īsu darbu izpildes termiņu, kā arī ar aprīkojuma un iekārtu iegādi.
Lai risinātu radušos situāciju un sasniegtu iepriekš minēto augstas gatavības projektu pilnu pabeigtību, Kultūras ministrija ierosināja 2021.gadā nepieprasīto finansējumu 991 151 euro apmērā piešķirt 2022.gadā no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši Covid-19 ziņojuma tabulā Nr.1 plānotajam finansējumam papildus plānotajam 2022.gada 12 276 194 euro finansējumam, no kura 10 673 414 euro Kultūras ministrija jau bija pieprasījusi, bet par 1 602 780 euro vēl nebija iesniegusi pieprasījumus, jo augstas gatavības projektos vēl nebija noslēgušās iepirkumu  procedūras. Pieprasītā finansējuma apjoms atbilst īstenojamo projektu provizorisko izmaksu aprēķiniem.

Ministru kabineta 2021.gada 14.decembra sēdes protokollēmuma  (prot. Nr.80 76. §) „Informatīvais ziņojums „Par finansējumu augstas gatavības kultūras infrastruktūras projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu”” 4. un 4.2.punktā norādīts nepieciešamais finansējuma apjoms profesionālās izglītības kompetences centram „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”, lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu investīciju veikšanai kultūras infrastruktūrā Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumu ietvaros.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Kultūras ministrija, ņemot vērā iepriekš minētos nosacījumus, ir apkopojusi informāciju par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes seku pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, un šo pasākumu ietvaros paredzēts veikt investīcijas 470 420 euro apmērā profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” (turpmāk – Skola) infrastruktūras attīstībā: Ausekļa ielas 11/15, Liepājā ēkas neatjaunotā mācību korpusa un iekšējo inženiertīklu atjaunošanai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 11/15, Liepājā kadastra numurs 1700 032 0161 001. Nekustamais īpašums atrodas Finanšu ministrijas valdījumā un valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldīšanā.
Skola ir izveidota 2016. gadā, apvienojot Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolu un Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu. 2017.gadā Skolai piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss.

Atbilstoši Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu attīstības koncepcijai (atbalstīta ar Ministru kabineta 2015.gada 4.marta rīkojumu Nr.110 „Par Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu attīstības koncepciju” (prot. Nr.10 43.§)) profesionālās izglītības kompetences centri tiek veidoti kā izcilības centri ar resursu un kompetenču koncentrāciju uz esošo specializēto kultūrizglītības iestāžu bāzes, plānojot atbilstošas infrastruktūras attīstību. Priekšnosacījums kvalitatīva un konkurētspējīga izglītības procesa nodrošināšanai ir atbilstošas un modernas infrastruktūras pieejamība.

Skolas telpu infrastruktūra ir sadrumstalota un daļēji tehniski un morāli novecojusi, – mācību process tiek nodrošināts piecās dažādās adresēs, tai skaitā daļa mūzikas izglītības programmu ir pārceltas uz koncertzāles „Lielais dzintars” telpām. Tāpat Skolai pieejamās telpas nenodrošina nepieciešamo platību mācību darba (īpaši praktisko nodarbību) organizēšanai un metodisko līdzekļu uzglabāšanai.
Tāpat, lai nodrošinātu kvalitatīvas un mūsdienu prasībām atbilstošas kultūrizglītības vides pieejamību, ir nepieciešamas ne tikai papildu telpas, bet arī esošo Skolas neatjaunoto mācību telpu Ausekļa ielā 11/15, Liepājā, pārbūve. Šīs telpas ir kritiskā stāvoklī, radot arī riskus mācību procesa drošai norisei.

Lai risinātu telpu sadrumstalotības, nepietiekamības un neatbilstības problēmu, Skola ir izstrādājusi projektu Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma piesaistei. Proti, starp Skolu un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 2017. gada 3.jūlijā ir noslēgts līgums projekta Nr.8.1.3.0/17/I/002 „PIKC „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” profesionālās kultūrizglītības mācību vides modernizēšana”  īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros par kopējo summu 3 908 839 euro, no tiem 3 322 513,15 euro Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un 586 325,85 euro valsts budžeta finansējums.

Ar minēto Eiropas Savienības struktūrfondu projekta finansējumu ir īstenoti šādi infrastruktūras attīstības posmi:
1) jaunbūves Alejas ielā 18, Liepājā, 1. kārtas būvniecība. Būvniecība ir pabeigta, objekts nodots ekspluatācijā 2020. gada oktobrī.
2) koncertzāles, kora zāles, palīgtelpu, kā arī dienesta viesnīcas Ausekļa ielā 11/15, Liepājā, izbūve trīs kārtās. Būvniecība ir pabeigta, objekts nodots ekspluatācijā 2021. gada martā, un ir uzsākts mācību process jaunajās telpās.
3) mūsdienu prasībām atbilstoša aprīkojuma nodrošināšana jaunajās mācību telpās. Šajā daļā tiek veikti iepirkumi un aprīkojuma iegāde.
Eiropas Savienības struktūrfondu projekta īstenošanas termiņš ir 2021. gada 28.februāris.

Jaunbūves Alejas ielā 18, Liepājā, pirmās kārtas būvdarbu pabeigšanai ar 2019. gada 5.novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.544 „Par apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Ārlietu ministrijas budžeta programmām uz Kultūras ministrijas budžeta programmām” tika piešķirts papildu finansējums    675 000 euro apmērā. Savukārt jaunbūves otrās kārtas būvdarbi ir uzsākti 2021. gada septembrī. Alejas ielas 18, Liepājā, jaunbūves otrās kārtas būvniecībai un mācību korpusu savienošanai ar pārejām un esošās ēkas pārbūves un pielāgošanas darbu pabeigšanai ar 2021. gada 13. augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr. 561 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” ir piešķirts finansējums 2021. gadā 1 382 553 euro apmērā un 2022. gadā 292 715,00 euro apmērā,  Ir uzsākti būvdarbi un objekta nodošana ekspluatācijā plānota līdz 2022. gada maijam.
Tāpat, lai nodrošinātu Skolas profesionālās kultūrizglītības vides attīstības modernizāciju un pabeigtību atbilstoši Skolas attīstības stratēģijā 2015.–2020.gadam plānotajam, ir nepieciešams finansējums Skolas ēkas Alejas ielā 18, Liepājā, pārbūves un pielāgošanas darbu pabeigšanai. Būvdarbi ir uzsākti un tiks pabeigti līdz 2022. gada beigām.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Šobrīd nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu kultūrizglītības vides pieejamību kopumā, jo nepieciešams veikt remontdarbus visās Skolas neatjaunotajās mācību telpās, t.sk. Ausekļa ielas 11/15, Liepājā neatjaunotā mācību korpusa daļā.

Jānorāda, ka Alejas ielas 18, Liepājā paredzētie būvdarbi ir Skolas prioritārais infrastruktūras attīstības posms. Iepirkumus par Skolas ēkas Ausekļa ielā 11/15, Liepājā atjaunošanu (apliecinājuma kartes izstrāde, būvdarbi, autoruzraudzība un būvuzraudzība) varēja uzsākt īstenot un lēmumus par iepirkuma rezultātiem pieņemt pēc iepirkumu Alejas ielas 18, Liepājā otrās kārtas jaunbūves būvniecībai,  mācību korpusu savienošanai un pārbūvei lēmumu pieņemšanas. Pēc iepriekš minētā iepirkuma noslēgšanās varēja gūt pārliecību par būvdarbu izmaksu apmēru un noteikt nepieciešamo finansējuma apmēru  Ausekļa ielas 11/15 pārbūves darbiem. Ausekļa ielas 11/15 pārbūves darbu tehniskā specifikācija un darbu apjoms noteikts reālistisks, pamatojoties uz pieejamo finansējuma apmēru.
Risinājuma apraksts
Nepieciešams veikt remontdarbus visās Skolas neatjaunotajās mācību telpās, t.sk. Ausekļa ielas 11/15, Liepājā neatjaunotā mācību korpusa daļā. Atjaunošanas ietvaros plānots veikt gan telpu atjaunošanu, gan iekšējo inženiertīklu vienkāršoto atjaunošanu. Lai nodrošinātu būvdarbu veikšanu ir īstenoti un pieņemti lēmumi iepirkumos par apliecinājuma kartes izstrādi, būvdarbu veikšanu, autoruzraudzību, būvuzraudzību:
1)iepirkums „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas ēkas daļas un iekšējo inženiertīklu vienkāršota atjaunošana Ausekļa ielā 11/15, Liepājā apliecinājuma kartes izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība” Nr.: LMMDV 2021/15. Lēmums 26.10.2021.
2)iepirkums „Būvuzraudzības pakalpojumi objektam - Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas ēkas daļas un iekšējo inženiertīklu vienkāršota atjaunošana Ausekļa ielā 11/15, Liepājā” Nr. LMMDV 2021/18. Lēmums 08.11.2021.

Atbilstoši veikto iepirkumu rezultātiem, plānotās izmaksas Skolas ēkas Ausekļa ielā 11/15, Liepājā, neatjaunoto telpu un iekšējo inženiertīklu atjaunošanai ir:
1)apliecinājuma kartes izstrāde 23 159,40 euro ar PVN;
2)būvdarbi 431 832,42 euro ar PVN;
3)autoruzraudzība 3 327,50 euro ar PVN;
4)būvuzraudzība 12 100 euro ar PVN.

Skolas ēkas Ausekļa ielā 11/15, Liepājā plānotie darbi neietekmēs jau iepriekš projekta Nr.8.1.3.0/17/I/002 „PIKC „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” profesionālās kultūrizglītības mācību vides modernizēšana”  ietvaros paveiktos darbus.

Ņemot vērā minēto, no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” nepieciešams finansējums 2022. gadā 470 420 euro apmērā, lai Covid-19 krīzes pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas ietvaros veiktu investīcijas kultūras infrastruktūrā un nodrošinātu augstas gatavības projektu īstenošanu 2022. gadā. Projektā norādītie būvdarbi tiks pabeigti 2022.gada ietvaros.

Papildus jānorāda, ka finansējums (profesionālās izglītības kompetences centram „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”) plānots vispārējas izglītības sistēmas ietvaros, kas nav uzskatāma par saimniecisko darbību, un attiecīgi publisko līdzekļu piešķiršana nav kvalificējama kā komercdarbības atbalsta piešķiršana.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”
Ietekmes apraksts

 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2022
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2023
2024
2025
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
470 420
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
470 420
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-470 420
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-470 420
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
470 420
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Skolas ēkas Ausekļa ielā 11/15, Liepājā, neatjaunoto telpu un iekšējo inženiertīklu atjaunošanai 2022. gada kopējo izmaksu (470 419,32 euro ar PVN) detalizēts sadalījums:
1)  apliecinājuma kartes izstrāde 23 159,40 euro ar PVN;
2)  būvdarbi 431 832,42 euro ar PVN;
3)  autoruzraudzība 3 327,50 euro ar PVN;
4)  būvuzraudzība 12 100 euro ar PVN.

Informācija par pieprasīto finansējumu norādīta Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas)  pielikumos:
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums

 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Projekts šo jomu neskar.
Cita informācija

Saskaņā ar protokollēmumu papildus nepieciešamais finansējums tiks piešķirts no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” un „Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai” un apgūts 2022.gadā.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Kultūras ministrija, Profesionālās izglītības kompetences centrs „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
-

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
-

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
-

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
1. pielikums
Nosaukums
Finanšu piedāvājums
2. pielikums
Nosaukums
Iepirkuma ziņojums
3. pielikums
Nosaukums
Iepirkuma rezultātu paziņojums