Anotācija (ex-ante)

21-TA-172: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Noteikumu projekts ir Labklājības ministrijas (turpmāk – LM) iniciatīva un izstrādāts saskaņā ar 2014. gada 3. jūlija Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu. 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Salāgot projekta Nr. 9.1.1.2/15/I/001 “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”  (turpmāk - 9.1.1.2. pasākuma projekts) plānoto kopējo attiecināmā finansējuma apjomu ar normatīvā aktā noteikto, novirzot finanšu atlikumu (pēc projekta pabeigšanas)  44 256 euro apmērā (neatbilstoši veikti  izdevumi) 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākumam “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” (turpmāk - 9.1.1.3. pasākums). Spēkā stāšanās - indikatīvi 2021. gada 4. ceturksnī.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Šobrīd Ministru kabineta (turpmāk - MK) 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr.468 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.2. pasākuma “Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 468) ir noteikts, ka 9.1.1.2. pasākuma kopējais pieejamais finansējums ir  15 159 162 euro, t.sk. Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) finansējums 15 159 162 euro
Minēto pieejamo maksimālo kopējo attiecināmo finansējumu paredzēts samazināt par 44 256 euro, t.sk. ESF finansējums – 44 256 euro, kas ir neatbilstoši veikti izdevumi pēc projekta īstenošanas pabeigšanas. 9.1.1.2. pasākuma atbrīvoto finansējumu plānots novirzīt 9.1.1.3. pasākumam, lai pilnveidotu atbalstu sociālajiem uzņēmumiem un pagarinājuma periodā nodrošinātu pilnīgu grantu finansēto sociālo uzņēmumu biznesa plānu īstenošanu, kas pagarināta pilnībā vai daļēji pārtrauktas operacionalitātes dēļ saistībā ar daudzu uzņēmumu darbības ierobežojumiem Covid-19 izraisītās pandēmijas ietekmē.
 Līdz ar to pēc noteikumu projekta spēkā stāšanās 9.1.1.2. pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums būs 15 114 906 euro, t.sk. ESF finansējums – 15 114 906 euro.
 Saistībā ar neatbilstības veidu “Aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību” 9.1.1.2. pasākuma projektā ir veikts apturējums 6 052,37 euro (ESF finansējums 5 144,52 euro, VB finansējums 907,85 euro) apmērā.
Minētā neatbilstība saistīta ar psihologu un psihoterapeitu individuālo un grupu konsultāciju pakalpojuma iepirkuma procesu, kura ietvaros finansējuma saņēmējam radās aizdomas par iespējami nelikumīgajām darbībām un iespējamu tirgus dalībnieku aizliegto vienošanos Konkurences likuma 11. panta izpratnē.
Plašāku lietas aprakstu skatīt KP VIS (neatbilstību lēmums Nr. 2018/ESF/0032 un Nr. 2020/ESF/0028). 
 Visas 9.1.1.2. pasākuma izdevumu pozīcijas atbilst 109. intervences kodam "Aktīva iekļaušana, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbināmību", kas atbilst darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9. prioritārajam virzienam noteiktajam.   
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
MK noteikumos Nr. 468 noteiktais 9.1.1.2. pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir lielāks par projektam faktiski pieejamo attiecināmo finansējumu, kas saskaņā ar  KPVIS datiem uz 2021. gada 24. septembri bija 15 114 904,83 euro, t. sk. ESF finansējums – 15 114 904,83 euro. Starpību starp normatīvajā aktā noteikto finansējumu un faktiski attiecināmo finansējumu veido neatbilstoši veikti izdevumi, kurus paredzēts pārdalīt 9.1.1.3. pasākuma projektam sociālo uzņēmumu ekosistēmas atbalstam.
Risinājuma apraksts
Noteikumu projekts paredz samazināt 9.1.1.2. pasākumam pieejamo finansējumu par 44 256 euro (no 15 159 162 euro uz 15 114 906 euro), novirzot tos 9.1.1.3. pasākumam.  Minētais atbilst MK 2021. gada 8. jūnija sēdes protokola Nr.46 32.§ 6.punktam, ar kuru atcelts neatbilstoši veikto izdevumu reciklēšanas aizliegums, lai nodrošinātu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda piešķīruma saņemšanu pilnā apmērā no Eiropas Komisijas.
  Vienlaikus jāatzīmē, ka izdevumi 44 256 euro apmērā valsts budžeta ietvaros faktiski tiek segti   divas reizes, proti: 1) piešķirot priekšfinansējumu 9.1.1.2 pasākuma projekta īstenošanai un attiecīgi sedzot radušos šī projekta neatbilstoši veiktos izdevumus; 2) pārdalot jeb piešķirot šos pašus izdevumus 9.1.1.3 pasākumam. 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Noteikumu projektam nav negatīvas ietekmes uz 9.1.1.2. pasākuma mērķa sasniegšanu.
 Ierosinātajam grozījumam nav negatīvas ietekmes uz Nodarbinātības valsts aģentūru (turpmāk - NVA) kā finansējuma saņēmēju, un finansējuma saņēmējs ir informēts par noteikumu projektu tā izstrādes un saskaņošanas gaitā.
 9.1.1.2. pasākuma projekta kopējais attiecināmais finansējums ir samazināts, t.sk. par neatbilstoši veikto izdevumu summu 44 256 euro apmērā ar projekta grozījumiem Nr.11, kas  apstiprināti Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.- 2020. gadam (turpmāk - KPVIS) 2021. gada 7. jūnijā. 
 LM sadarbībā ar CFLA nodrošinās, ka LM kā finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības projektā Nr. 9.1.1.3/15/I/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”, palielinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu pēc tam, kad ir stājušies spēkā projekta Nr. 9.1.1.1/15/I/001 “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” vienošanās grozījumi, kas paredz kopējā attiecināmā finansējuma samazināšanu (MK noteikumu Nr. 835 grozījumiem pievienots MK protokollēmuma projekts, kas paredz NVA kā finansējuma saņēmējam iesniegt projekta grozījumus, samazinot finansējumu,  ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc minēto noteikumu grozījumu spēkā stāšanās (indikatīvi š.g. decembrī)).
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • Sociālie uzņēmumi.
Ietekmes apraksts
Noteikumu projektam ir pozitīva ietekme uz sociālajiem uzņēmumiem, kam, novirzot papildu finansējumu, tiks nodrošināts ilgāks atbalsts 9.1.1.3. pasākuma ietvaros. 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 468 9.1.1.2. pasākuma kopējais finansējums ir 15 159 162 euro, t.sk. ESF finansējums – 15 159 162 euro.
MK noteikumu Nr. 468 grozījumu projekts paredz samazināt 9.1.1.2. pasākuma kopējo finansējumu par 44 256 euro, t.sk. ESF finansējums 44 256 euro. Samazinājumu veido neatbilstoši veiktas izmaksas 19 689,57 euro un 24 566,64 euro (kopā noapaļojot uz 44 256 euro).
Minētie neatbilstoši veiktie izdevumi radušies saistībā ar projektā konstatēto iepirkuma normu pārkāpumu[1], un to formāla atgūšana nav iespējama. Kopumā saistībā ar konkrēto pārkāpumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem atzīti 88 470,83 euro (t.sk. ESF finansējums 88 470,83 euro), no tiem 44 214,62 euro CFLA ieturēja no NVA maksājuma pieprasījuma, savukārt izdevumus 44 256,21 euro nebija iespējams ieturēt, jo projekts ir pabeigts. Minētā informācija ir ietverta arī Finanšu ministrijas Informatīvajā ziņojumā "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2021. gada 1. augustam (pusgada ziņojums)", kas izskatīts MK 2021. gada 28. septembra sēdē. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma otrajā sadaļā sniegto informāciju par konstatētiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem NVA īstenotajā 9.1.1.2. pasākuma projektā, neatbilstoši veiktos izdevumus 44 256,21 euro (ESF finansējums 44 256,21 euro) nolemts attiecināt uz Eiropas Savienības fondu 2014.‑ 2020. gada plānošanas perioda valsts budžeta virssaistībām.
 Līdz ar to pēc noteikumu projekta spēkā stāšanās 9.1.1.2. pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums būs 15 114 906 euro, t.sk. ESF finansējums – 15 114 906 euro.
 Lai arī projekta darbības ir fiziski pabeigtas, faktiski projektu nevar uzskatīt par pabeigtu, jo tajā ir veikts apturējums 6 052,37 euro (ESF finansējums 5 144,52 euro, VB finansējums 907,85 euro) apmērā dēļ konstatētām aizdomām par krāpšanu (tiesībsargājošā iestāde izmeklē šo gadījumu). Par minēto izdevumu attiecināšanu vai atgūšanu tiks lemts pēc attiecīgu tiesībsargājošo iestāžu lēmumu pieņemšanas (skat. arī informāciju anotācijas 1.3. sadaļā).
Vienlaikus, lai mazinātu administratīvo slogu un nemainītu 9.1.1.3. pasākuma finanšu avotu (ESF un VB) proporciju, 9.1.1.2. pasākuma projekta neatbilstību izmaksas 44 256 euro (100 % ESF finansējums) apmērā sākotnēji tiek novirzītas uz 9.1.1.1. pasākumu un pēc tam kopā ar 9.1.1.1. pasākuma finanšu ietaupījumu ar ESF un VB finansējuma proporciju 85/15 tiek novirzītas uz 9.1.1.3. pasākumu. Minētās starppārdales rezultātā tiek precizēta arī 9.1.1.1. pasākuma finanšu avotu proporcija.
Šobrīd saskaņā ar vienošanās grozījumiem Nr.11 (stājās spēkā š.g. 7. jūnijā) 9.1.1.2. pasākuma ietvaros projekta (projekts Nr.9.1.1.2/15/I/001 “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”) kopējais attiecināmais finansējums, beidzoties projekta īstenošanai, ir 15 114 904,83 euro (noapaļojot uz 15 114 906 euro) apmērā, t.sk. ESF finansējums – 15 114 904,83 euro (noapaļojot uz 15 114 906 euro) (nobīde  1 euro apmērā veidojas vairākkārtēju noapaļošanas darbību rezultātā).
Starpību (15 159 162 - 15 114 906 ) veido neatbilstoši veiktas izmaksas 44 256,21 euro [2](noapaļojot uz 44 256 euro) apmērā, kuras, pabeidzot projekta īstenošanu, ir izslēgtas no projekta, bet nav iespējams atskaitīt no maksājuma pieprasījumos norādītajām izmaksām, kas tiek novirzītas 9.1.1.3. pasākumam (skat. arī informāciju sadaļas sākumā). Ņemot vērā minēto, par šo izdevumu attiecināšanu (44 256,21 euro) uz VB izdevumiem atbilstoši MK noteikumu Nr.517[3] 25.1. apakšpunktam 2021. gada 28. septembrī ir lēmis MK.
Budžeta ieņēmumi ir finansējuma ESF daļa 100% apmērā no 9.1.1.2. pasākuma attiecināmām izmaksām. Budžeta izdevumi ir kopējie 9.1.1.2. pasākuma ieviešanai nepieciešamie līdzekļi attiecīgajā gadā.
2015. gadā kopējais faktiskais investētais finansējums (atbilstoši Valsts kases informācijai) 11 498 euro, t.sk. ESF finansējums 11 498 euro.
2016. gadā kopējais faktiskais investētais finansējums (atbilstoši Valsts kases informācijai) 1 216 981 euro, t.sk. ESF finansējums 1 216 981 euro.
2017. gadā kopējais faktiskais investētais finansējums (atbilstoši Valsts kases informācijai) 3 960 277 euro, t.sk. ESF finansējums 3 960 277 euro.
2018. gadā kopējais faktiskais investētais finansējums (atbilstoši Valsts kases informācijai) 6 143 718 euro, t.sk. ESF finansējums 6 143 718 euro.
2019. gadā kopējais faktiskais investētais finansējums (atbilstoši Valsts kases informācijai) 3 648 745 euro apmērā, t.sk. ESF finansējums 3 648 745 euro.
2020. gadā kopējais faktiskais investētais finansējums (atbilstoši Valsts kases informācijai) 243 775 euro, t.sk. ESF finansējums 243 775 euro.
Attiecīgi 9.1.1.2. pasākumā faktiski investētais finansējums (atbilstoši Valsts kases informācijai) sastāda 15 224 994 euro.  Starpību veido neatbilstoši veiktie izdevumi 104 455 euro un 44 256 euro apmērā, kas ir tikuši/ tiek novirzīti atbalsta pasākumiem sociāliem uzņēmumiem 9.1.1.3. pasākuma projekta ietvaros. Nepieprasītais finansējums VB ir 38 623 euro (15 224 994 – 104 455 – 44 256 + 38 623  = 15 114 906).
Pēc noteikumu projekta spēkā stāšanās 9.1.1.2. pasākuma ietvaros projektam pieejamais maksimālais kopējais attiecināmais finansējums būs 15 114 906 euro.
Tā kā 9.1.1.2 pasākuma projekta īstenošana ir beigusies, pēc 2020. gada finansējums nav plānots.


[1] Revīzijas iestādes un CFLA konstatētie pārkāpumi projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” iepirkumā Nr. NVA2017/21_ESF “Psihologu un psihoterapeitu individuālās un grupu konsultācijas”: (1) iepirkuma nolikumā iekļautais saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtējamais kritērijs (cena) nebija saskaņā ar normatīvajiem aktiem, jo pretendents ar visaugstāko cenu saņēma augstāko punktu skaitu, tādējādi uzvarot iepirkumā; (2) viens pretendents nebija iesniedzis piedāvājuma kopiju un iepirkuma komisija noraidīja piedāvājumu, neskatoties uz to, ka pārkāpums bija tikai formāls un pretendents būtu atzīstams par uzvarētāju; (3) iepirkuma komisija pretendentu piedāvājumus nav vērtējusi atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajiem saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem. Daļa neatbilstoši veikto izdevumu (63 tūkst. euro) konstatēti 2020. gada 18. decembrī, pamatojoties uz Revīzijas iestādes EK deklarēto izdevumu revīzijas laikā konstatēto, savukārt daļa izdevumus (24 tūkst. euro) 2021. gada 9. martā konstatēja CFLA, ņemot vērā Revīzijas iestādes ieteikumu pārvērtēt arī citas (Revīzijas izlasē neiekļautās) iepirkuma daļas.

[2] Pamatojoties uz Revīzijas iestādes ziņojumu Nr. ESIF/DR/2020/15-2 par projekta ietvaros Eiropas Komisijai deklarēto izdevumu pārbaudes rezultātu, kā arī uz iepirkuma Nr. NVA 2017/21_ESF “Psihologu un psihoterapeitu individuālās un grupu konsultācijas” daļu pārvērtēšanu, CFLA ir pieņēmusi lēmumu par minēto neatbilstību konstatēšanu saistībā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 2. panta  2. punkta neievērošanu, kas paredz pasūtītāja pienākumu nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret piegādātājiem, 2. panta 3. punktā noteiktā neievērošanu - nodrošināt pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot tā risku. Tāpat arī NVA kā finansējuma saņēmējs nav pilnībā ievērojis PIL 25. panta piektajā daļā noteikto, ka iepirkuma komisijas pienākums ir vērtēt pretendentus atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentiem. Psihologu un psihoterapeitu individuālo un grupu konsultāciju ietvaros tika nodrošināts specializēts atbalsts bezdarbniekiem, kas  paši nespēj pārvarēt sociālās un psiholoģiskās barjeras, ar mērķi aktivizēt viņus dalībai aktīvajos nodarbinātības pasākumos un darba atrašanai

[3] Ministru kabineta 2015. gada 8. septembra noteikumi Nr.517 “Kārtība, kādā ziņo par konstatētajām neatbilstībām un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.- 2020. gada plānošanas periodā”
 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Amata vietu skaita izmaiņas netiek plānotas.
Cita informācija

Finansējums (ESF finansējums 44 256 euro apmērā) tiks pārdalīts uz 9.1.1.3. pasākumu.

4.1.1. Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi" (novirzīti saskaņošanai TAP 2021. gada 30. septembrī).

Pamatojums un apraksts
Noteikumu projekts paredz finanšu pārdali no 9.1.1.1. pasākuma uz 9.1.1.3. pasākumu, t.sk.,  mazinot administratīvo slogu saistībā ar ESF un VB finansējuma proporcijas 85%/15 % ievērošanu, veicot finansējuma starppārdali no 9.1.1.2. pasākuma (100% ESF finansējums) uz 9.1.1.1. pasākumu.
Atbildīgā institūcija
Labklājības ministrija

4.1.2. Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi" (novirzīti saskaņošanai TAP 2021. gada 20. septembrī).

Pamatojums un apraksts
Noteikumu projekts paredz finanšu pārdali no 9.1.1.1. pasākuma uz 9.1.1.3. pasākumu, t.sk.,  mazinot administratīvo slogu saistībā ar ESF un VB finansējuma proporcijas 85%/15 % ievērošanu, veicot finansējuma starppārdali no 9.1.1.2. pasākuma (100% ESF finansējums)uz 9.1.1.1. pasākumu.
Atbildīgā institūcija
Labklājības ministrija
Nav.
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://www.lm.gov.lv/lv/grozijums-ministru-kabineta-2015-gada-11-augusta-noteikumos-nr-468
 

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Līdz noteikumu projektu izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē (t.sk. līdz 2021. gada 21. septembrim) par noteikumu projektu sabiedrības viedoklis netika saņemts.

6.4. Cita informācija

Sabiedrība tika aicināta līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, ievietojot noteikumu projektu LM tīmekļa vietnē www.lm.gov.lv un aicinot līdz 2021. gada 21. septembrim sabiedrības pārstāvjus: 
1) rakstiski sniegt viedokli par noteikumu projektiem to izstrādes stadijā – nosūtot uz elektronisko pasta adresi: atbildiga.iestade@lm.gov.lv; 
2) klātienē.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
  • Labklājības ministrija
  • NVA kā finansējuma saņēmējs.

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

9.1.1.2. pasākuma projekta kopējais attiecināmais finansējums, t.sk. par neatbilstoši veikto izdevumu summu 44 256 euro apmērā, samazināts ar projekta grozījumiem Nr.11 (apstiprināti KPVIS 2021. gada 7. jūnijā). 
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

Nav.
Pielikumi