Anotācija (ex-ante)

24-TA-1217: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Saskaņā ar likuma „Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē un Direktoru padomē” 5. panta otro daļu ir nepieciešama Ministru kabineta piekrišana, lai Latvijas pārstāvis vai tā vietnieks Eiropas Stabilitātes mehānisma (turpmāk – ESM) Valdes sēdē varētu balsot par 2023. gada peļņas sadali.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekta mērķis ir saņemt Ministru kabineta piekrišanu, lai Latvijas pārstāvis vai tā vietnieks ESM Valdes 2024. gada 20. jūnija sēdē varētu balsot par ESM 2023. gada peļņas novirzīšanu rezerves fondā un ESM ēkas būvniecības fondā. 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar ESM 2023. gada finanšu pārskatu 2023. gada beigās ESM bilance atbilst 808,4 mljrd. euro, kas ir par 4,4 mljrd. euro mazāk kā 2022. gada beigās. Bilances apmēra kritumu galvenokārt noteica ar sertifikātiem apliecināto parādu samazinājums pasīvu pusē par 15,3 mljrd. euro (jo tirgus svārstības radīja mazākas likviditātes vajadzības atvasināto instrumentu nodrošinājumam nekā iepriekšējā gadā), kā arī aizņēmumu samazinājums euro zonas dalībvalstīm aktīvu pusē (galvenokārt Spānijas veiktās atmaksas dēļ).

ESM 2023. finanšu gadā reģistrēja kopējos neto ieņēmumus 320,5 milj. euro apmērā (salīdzinājumam – 2022. gadā neto zaudējumi 60,2 milj. euro). Galvenās izmaiņas noteica lielāki procentu ienākumi par naudas atlikumiem un ieguldījumiem vērtspapīros.

Pozīcija “Tīrie procentu ienākumi/maksa par naudu un tās ekvivalentiem” palielinājās par 771,3 milj. euro, atspoguļojot naudas atlīdzības pieaugumu. Vērtspapīru pusē pieauga ienesīgums, kā rezultātā par 1,2 mljrd. euro pieauga tīrie procentu ieņēmumi no vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu. Šo pieaugumu daļēji kompensēja augstāka neto procentu maksa par atvasinātajiem instrumentiem.

2023. gadā ESM tika reģistrēta peļņa 320,5 milj. euro apmērā. ESM ierosina 2023. gada peļņu tāpat kā iepriekšējos gados novirzīt rezerves fondā. Pēc ESM Valdes lēmuma 2024. gadā rezerves fondā ir plānots ieskaitīt 318,1 milj. euro. Papildus tam 2,4 milj. euro tiek ierosināts novirzīt ESM ēkas būvniecības fondā.

Pēc peļņas novirzīšanas 2024. gadā rezerves fonds sasniegs 3,49 mljrd. euro (2023. gadā – 3,18 mljrd. euro), savukārt ESM ēkas būvniecības fonda apjoms būs 108,4 milj. euro (2023. gadā – 106,0 milj. euro).
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nepieciešams saņemt MK piekrišanu, lai Latvijas pārstāvis vai tā vietnieks ESM Valdes 2024. gada 20. jūnija sēdē varētu balsot par ESM 2023. gada peļņas sadali. 
Risinājuma apraksts
Ir izstrādāts MK rīkojuma projekts, lai saņemtu MK piekrišanu Latvijas pārstāvja vai tā vietnieka balsojumam ESM Valdes sēdē.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi